Suvestinė redakcija nuo 2023-08-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08371

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  LEIDIMŲ DIRBTI SEZONINĮ DARBĄ UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO IR SEZONINIŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 15 d. Nr. A1-253

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 621 straipsnio 5 dalimi ir įgyvendindamas 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/36/ES dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir buvimo tikslu dirbti sezoniniais darbuotojais sąlygų:

Preambulės pakeitimai:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

 

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašą.

1.2. Sezoninių darbų sąrašą.

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                            Linas Kukuraitis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-253

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 4 d.

įsakymo Nr. A1-689 redakcija)

 

LEIDIMŲ DIRBTI SEZONINĮ DARBĄ UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja prašymo išduoti leidimą dirbti sezoninį darbą užsieniečiui (toliau – Prašymas) pateikimo, leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje sezoninį darbą (toliau – leidimas dirbti) išdavimo ir atsisakymo, leidimo dirbti galiojimo pratęsimo ir atsisakymo pratęsti jo galiojimą, dublikato išdavimo, duomenų pranešimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

 

2. Aprašas taikomas užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje sezoninį darbą Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 621  straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme.

4. Užsienietis vienu metu gali turėti vieną leidimą dirbti.

5. Užsienietis, kuriam, vadovaujantis Aprašu, buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą:

5.1. ne ilgesniam kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui, turi gauti Šengeno vizą, kai jam netaikomas bevizis režimas;

5.2. ilgesniam kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui, turi gauti nacionalinę vizą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

 

6. Leidimą dirbti (prireikus – jo dublikatą) užsieniečiui išduoda, pratęsia leidimo dirbti galiojimą, atsisako išduoti ir panaikina Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba). Sprendimas dėl leidimo dirbti išdavimo, galiojimo pratęsimo, atsisakymo išduoti, panaikinimo, dublikato išdavimo įforminamas Užimtumo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo įsakymu.

7. Už leidimo dirbti (prireikus – jo dublikato) išdavimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava, kurią darbdavys sumoka iki Prašymo pateikimo Užimtumo tarnybai dienos (prie Prašymo pridedama mokėjimo pavedimo arba kvito kopija, kurioje nurodyta gavėjas, gavėjo sąskaitos numeris, įmokos kodas, sumokėta suma, mokėjimo paskirtis (už leidimą dirbti (užsieniečio vardas ir pavardė), mokėtojo pavadinimas (jei moka fizinis asmuo, – vardas ir pavardė). Jeigu darbdavys pateikė prašymą grąžinti dokumentus ir nutraukti leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo procedūrą, valstybės rinkliava grąžinama vadovaujantis Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

8. Neteko galios nuo 2021-03-04

Punkto naikinimas:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

 

9. Darbdavys (Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba fizinis asmuo, kuris yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas), ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti sezoninį darbą pagal terminuotą darbo sutartį, Užimtumo tarnyboje užregistruoja laisvą darbo vietą ir pateikia Prašymą (Aprašo 1 priedas) bei šiuos dokumentus:

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

9.1. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;

9.2. terminuotos darbo sutarties, kurioje nurodoma darbo vieta ir sezoninio darbo veiklos rūšis, įdarbinimo trukmė, darbo užmokesčio dydis, darbo valandos per savaitę, mokamų atostogų trukmė, numatoma darbo pradžia, kitos sąlygos, kopiją;

9.3. Neteko galios nuo 2021-03-04

Papunkčio naikinimas:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

 

9.4. dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu turės tinkamą gyvenamąją patalpą, jeigu šių duomenų nėra galimybės gauti iš Nekilnojamojo turto registro.

10. Prašymą ir dokumentus, nurodytus Aprašo 9 punkte, darbdavys pateikia Užimtumo tarnybai elektroniniu paštu (pasirašytus darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jo įgalioto asmens elektroniniu parašu) arba paštu (pasirašytus darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jo įgalioto asmens parašu) per 1 mėnesį po to, kai baigia galioti užregistruotos laisvos darbo vietos skelbimas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jo įgalioto asmens parašu (išskyrus dokumentų kopijas, teikiamas elektroniniu paštu ir pasirašytas elektroniniu parašu) ir antspaudu, jei antspaudą jis privalo turėti. 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

 

III SKYRIUS

LEIDIMO DIRBTI IŠDAVIMAS

 

11. Priėmęs Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), įvertinęs Įstatymo 621  straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, patikrina:

11.1. ar Lietuvos Respublikoje nėra tinkamo darbuotojo dirbti Prašyme nurodytą sezoninį darbą;

11.2. Juridinių asmenų registre, ar darbdavys (darbdaviai, kai su užsieniečiu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį) yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, arba Lietuvos Respublikos gyventojų registre patikrinama, ar fizinis asmuo yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas ir ar nėra Įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 4–6 ar 9 punktuose nustatytų atsisakymo išduoti leidimą dirbti pagrindų (tikrinant, ar nėra Įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyto atsisakymo išduoti leidimą dirbti pagrindo, duomenys gaunami iš Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tikrinant, ar nėra Įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nurodytų atsisakymo išduoti leidimą dirbti pagrindų, duomenys gaunami iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, tikrinant, ar nėra Įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 6 ir 9 punktuose nurodytų atsisakymo išduoti leidimą dirbti pagrindų, duomenys gaunami iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

Nr. A1-513, 2022-08-01, paskelbta TAR 2022-08-02, i. k. 2022-16458

Nr. A1-487, 2023-07-21, paskelbta TAR 2023-07-21, i. k. 2023-14958

 

11.3. ar atitinka nustatytą vienam asmeniui tenkančio gyvenamojo ploto reikalavimą (kiekvienam pilnamečiam asmeniui, deklaravusiam jame gyvenamąją vietą, – ne mažiau kaip 7 kvadratiniai metrai):

11.3.1 ar užsienietis yra gyvenamosios patalpos savininkas arba bendraturtis;

11.3.2. jei sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos ar panaudos sutartis, ar Nekilnojamojo turto registre ši sutartis įregistruota ir sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo dirbti galiojimo laikotarpiui;

11.3.3. jei pateikiamas fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimas suteikti tinkamą gyvenamąją patalpą, ar asmuo yra gyvenamosios patalpos savininkas arba bendraturtis (sutikrinami įsipareigojime suteikti užsieniečiui tinkamą gyvenamąją patalpą, kuri turi atitikti Įstatymo 621  straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus, leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu nurodyti duomenys);

11.3.4. jei tinkamą gyvenamąją patalpą parūpina darbdavys arba jis tarpininkauja ją surandant, ar nuomos sutartyje nurodytas nuomos mokestis nėra didesnis negu 30 procentų užsieniečio darbo užmokesčio, atskaičius mokesčius bei valstybinio socialinio draudimo įmokas, ir ar jis nebus automatiškai atskaitomas iš užsieniečio darbo užmokesčio leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu;

11.4. ar Prašyme nurodytas sezoninis darbas yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą sezoninių darbų sąrašą;

11.5. ar praėjo 6 mėnesiai per 12 mėnesių laikotarpį po užsieniečiui paskutinio išduoto leidimo dirbti, jei toks buvo išduotas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-487, 2023-07-21, paskelbta TAR 2023-07-21, i. k. 2023-14958

 

12. Darbdavio pageidavimu Užimtumo tarnybos darbuotojas išduoda dokumentų gavimo pažymą.

13. Jeigu yra Įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 6 ar 9 punkte nustatytų atsisakymo išduoti leidimą dirbti pagrindų, Užimtumo tarnybos darbuotojas paprašo kompetentingos institucijos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos pateikti patikslintą informaciją. Duomenys gaunami duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka, o jei ji nesudaryta, ‒ raštu kreipiantis į kompetentingą instituciją (nurodomas darbdavio juridinio asmens pavadinimas ir kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, prašomų duomenų gavimo pagrindas, jų naudojimo tikslas, pateikimo būdas ir apimtis). Aprašo 16 punkte nurodytas terminas sustabdomas, kol Užimtumo tarnyboje bus gauta patikslinta informacija ir (ar) pašalinti trūkumai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

 

14. Jei gyvenamoji patalpa neatitinka tinkamos gyvenamosios patalpos reikalavimų, nustatytų Aprašo 11.3 papunktyje, arba gyvenamosios patalpos dokumentai neatitinka Aprašo 11.3.1 arba 11.3.2, arba 11.3.3 papunktyje nustatytų reikalavimų, arba nuomos sutartis neatitinka 11.3.4 papunktyje nustatytų sąlygų, Užimtumo tarnybos darbuotojas paprašo ne vėliau kaip per 5  darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos pašalinti trūkumus. Aprašo 16 punkte nurodytas terminas sustabdomas, kol Užimtumo tarnyboje bus gauta patikslinta informacija ir (ar) pašalinti trūkumai.

15. Prašymas nepriimamas nagrinėti, jeigu nebuvo pateikti visi Aprašo 9 ar 24 punkte nurodyti dokumentai.

16. Prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo jo gavimo Užimtumo tarnyboje dienos.

17. Kilus įtarimui, kad kartu su Prašymu pateiktas dokumentas (-ai) yra suklastotas (‑i), kreipiamasi į kompetentingą instituciją ir Aprašo 16 ar 25 punkte nurodytas terminas sustabdomas iki kompetentingos institucijos sprendimo priėmimo dienos. Duomenys gaunami duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka, o jei ji nesudaryta, ‒ raštu kreipiantis į kompetentingą instituciją (nurodomas darbdavio juridinio asmens pavadinimas ir kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, prašomų duomenų gavimo pagrindas, jų naudojimo tikslas, pateikimo būdas ir apimtis). Apie tai, kad Aprašo 16 punkte nurodytas terminas sustabdytas, darbdavys ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo kreipimosi į kompetentingą instituciją dienos informuojamas elektroniniu paštu. Jeigu nenurodytas elektroninio pašto adresas, informacija išsiunčiama paštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

 

18. Užimtumo tarnybos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, įvertinęs, ar užsienietis atitinka leidimo dirbti išdavimo sąlygas, nustatytas Įstatymo 621 straipsnio 1 dalyje, ir ar numatomas užsieniečio darbo užmokesčio dydis atitinka Įstatymo 62 straipsnio 5 dalyje nurodytą dydį, priima sprendimą dėl leidimo dirbti išdavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

Nr. A1-513, 2022-08-01, paskelbta TAR 2022-08-02, i. k. 2022-16458

 

19. Leidime dirbti nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, pilietybė, gimimo data, leidimo dirbti galiojimas, sezoninis darbas (nurodoma ekonominės veiklos rūšis ir kodas), darbdavio pavadinimas, juridinio asmens kodas arba fizinio asmens gimimo data, adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas, darbo laiko trukmė ir darbo funkcija (profesija, pareigų pavadinimas, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių). Informacijos apie profesinę kvalifikaciją leidime nurodyti neprivaloma.

 

IV SKYRIUS

ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ DIRBTI IR LEIDIMO DIRBTI PANAIKINIMAS

 

20. Užimtumo tarnyba atsisako išduoti leidimą dirbti ir panaikina užsieniečiui išduotą leidimą dirbti Įstatymo 63 straipsnyje nustatytais pagrindais.

21. Užimtumo tarnyba sprendimą dėl atsisakymo išduoti leidimą dirbti priima per 7 darbo dienas nuo Prašymo gavimo Užimtumo tarnyboje dienos.

22. Užimtumo tarnyba sprendimą dėl leidimo dirbti panaikinimo priima per 5 darbo dienas nuo duomenų, gautų Įstatymo 63 straipsnyje nustatytais pagrindais, gavimo dienos ir apie tai per 3  darbo dienas raštu arba elektroniniu paštu informuoja užsienietį bei Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas).

 

V SKYRIUS

LEIDIMO DIRBTI GALIOJIMO PRATĘSIMAS, ATSISAKYMAS PRATĘSTI LEIDIMO DIRBTI GALIOJIMĄ

 

23. Leidimas dirbti pratęsiamas vieną kartą, kai pateikiama darbo sutartis su tuo pačiu darbdaviu ir nėra viršijamas Įstatymo 61 straipsnio 2 dalyje nurodytas ilgiausias leidimo dirbti galiojimo terminas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-487, 2023-07-21, paskelbta TAR 2023-07-21, i. k. 2023-14958

 

24. Darbdavys, likus ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų iki leidimo dirbti galiojimo pabaigos, Aprašo 10 punkte nurodyta tvarka pateikia Užimtumo tarnybai Prašymą pratęsti leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimą (Aprašo 2 priedas) ir pakeistos terminuotos darbo sutarties kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

 

25. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje patikrinamas apskaičiuotų ir per visą užsieniečio dirbtą laikotarpį jo sumokėtų mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dydis. Pateiktas Prašymas pratęsti leidimo dirbti galiojimą turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo jo gavimo Užimtumo tarnyboje dienos.

26. Užimtumo tarnybos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, atsižvelgęs į Prašymą, priima sprendimą dėl leidimo dirbti galiojimo pratęsimo.

27. Leidimo dirbti galiojimą atsisakoma pratęsti Įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 2–9 punktuose nustatytais pagrindais.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

 

28. Užimtumo tarnyba, atsisakiusi pratęsti leidimo dirbti galiojimą, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu arba elektroniniu paštu informuoja darbdavį ir Migracijos departamentą.

 

VI SKYRIUS

LEIDIMO DIRBTI IŠDAVIMAS, JEI PASIKEIČIA DARBDAVYS IR NĖRA VIRŠIJAMAS LEIDIMO DIRBTI GALIOJIMAS, IR LEIDIMO DIRBTI DUBLIKATO IŠDAVIMAS

 

29. Naujas leidimas dirbti išduodamas vieną kartą, jei keičiamas darbdavys ir nėra viršijamas Įstatymo 61 straipsnio 2 dalyje nurodytas ilgiausias leidimo dirbti galiojimo terminas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-487, 2023-07-21, paskelbta TAR 2023-07-21, i. k. 2023-14958

 

30. Darbdavys ar užsienietis, praradęs leidimą dirbti, Užimtumo tarnybai prireikus pateikia rašytinį prašymą išduoti leidimo dirbti dublikatą, kuriame nurodomas užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data. Leidimo dirbti dublikatas išduodamas per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimo dirbti dublikatą pateikimo dienos.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

 

VI1 SKYRIUS

LEIDIMO DIRBTI IŠDAVIMAS, JEI UŽSIENIETIS ATVYKSTA Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ PAKARTOTINAI

 

301. Prašymas išduoti leidimą dirbti užsieniečiui, kuris turėjo išduotą leidimą dirbti per pastaruosius 5 kalendorinius metus ir nuo paskutinio leidimo dirbti galiojimo pabaigos praėjo ne mažiau kaip 6 mėnesiai, nagrinėjamas Aprašo II ir III skyriuose nustatyta tvarka, išskyrus Aprašo 16 punktą. Šio užsieniečio Prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo jo gavimo Užimtumo tarnyboje dienos.

Papildyta skyriumi:

Nr. A1-487, 2023-07-21, paskelbta TAR 2023-07-21, i. k. 2023-14958

 

VII SKYRIUS

DUOMENŲ PRANEŠIMAS

 

31. Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl leidimo dirbti išdavimo priėmimo dienos elektroniniu paštu informuoja Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) apie užsieniečio tinkamą gyvenamąją patalpą leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu.

32. Užsienietis, turintis leidimą dirbti, arba darbdavys ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas privalo raštu pranešti Užimtumo tarnybai apie užsieniečio pakeistą tinkamą gyvenamąją patalpą, nurodydamas jos adresą, Nekilnojamojo turto registre įregistruotos atitinkamos sutarties ar kito dokumento registracijos numerį bei datą, užsieniečio vardą, pavardę, gimimo datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

 

33. Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių apie pakeistą užsieniečio tinkamą gyvenamąją patalpą.

34. Užsieniečio darbo laikotarpis turi sutapti su išduoto leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu. Su užsieniečiu gali būti sudaryta terminuota darbo sutartis. Tai pačiai darbo funkcijai atlikti su užsieniečiu gali būti sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis, kuri turi atitikti Darbo kodekso 96–99 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Jeigu su užsieniečiu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, Prašyme turi būti nurodyti visi darbdaviai. Darbdavys, sudarydamas darbo sutartį su užsieniečiu, Darbo kodekso 25 straipsnio 2 dalyje nurodytais būdais įteikia užsieniečiui informacinį lapelį (Aprašo 3 priedas) jam suprantama kalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

Nr. A1-487, 2023-07-21, paskelbta TAR 2023-07-21, i. k. 2023-14958

 

35. Darbdavys duomenis apie įdarbintą užsienietį, darbo sutarties su užsieniečiu, turinčiu leidimą dirbti, nutraukimą pateikia Užimtumo tarnybai per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą, skirtą elektroniniams socialinio draudimo pranešimams ir elektroniniams prašymams teikti, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka. 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

Nr. A1-513, 2022-08-01, paskelbta TAR 2022-08-02, i. k. 2022-16458

 

36. Neteko galios nuo 2021-03-04

Punkto naikinimas:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Sprendimo dėl leidimo dirbti sezoninį darbą užsieniečiui išdavimo priėmimo procedūroje dalyvaujantys subjektai asmens duomenis tvarko vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

 

__________________

part_3862406c78b34d19a311f37019102252_end


Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams

išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Prašymo išduoti leidimą dirbti sezoninį darbą užsieniečiui forma)

_______________________________________________________________________________

(darbdavio pavadinimas arba vardas ir pavardė, juridinio asmens kodas arba fizinio asmens gimimo data,

veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

__________________ Nr. ___________________

(data)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ DIRBTI SEZONINĮ DARBĄ UŽSIENIEČIUI

 

Užsieniečio duomenys:

 

VARDAS_____________________________________________________________________________

 

PAVARDĖ____________________________________________________________________________

 

Gimimo data __ __ __ __ - __ __ -__ __                  Lytis:  mot. / vyr.        

(metai, mėnuo, diena)

Pilietybė______________________________________________________________________________

 

Asmens dokumentas ___________ Nr. __________ , išduotas ______________________________________

_________________________________________________ , galioja iki__________________________________

 

Sezoninis darbas________________________________________________________________________

(ekonominės veiklos rūšis ir kodas)

Užsieniečio kvalifikacija (jei jos reikalavimas buvo nurodytas)_________________________________________ _____________________________________________________________________________________

 

Darbdavys_______________________________________________________________________

(pavadinimas arba vardas ir pavardė, juridinio asmens kodas arba fizinio asmens gimimo data,

________________________________________________________________________________

veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas;

________________________________________________________________________________________      

jeigu su užsieniečiu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, turi būti nurodyti visi darbdaviai)

Numatomas darbo užmokestis (Eur) _________________

 

Užsienietis buvo atvykęs dirbti sezoninio darbo į Lietuvos Respubliką bent kartą per pastaruosius 5 kalendorinius metus:        Taip         Ne

 

Patvirtinu, kad užsienietis leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimo laikotarpiu turės tinkamą gyvenamąją patalpą, kurios plotas, tenkantis kiekvienam pilnamečiam asmeniui, deklaravusiam joje gyvenamąją vietą, yra ne mažesnis kaip 7 kvadratiniai metrai (pažymėti vieną iš toliau nurodytų dokumentų, kurio kopija teikiama):

 

jei užsienietis gyvenamąja patalpa pasirūpina pats, pateikiama:

 

dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turi gyvenamąją patalpą, kurios adresas___________________________________________________________________,  įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (registracijos Nr. _________ , data________ ).

Pilnamečių asmenų, jau deklaravusių gyvenamąją vietą toje patalpoje, skaičius – _____

 

gyvenamosios patalpos, kurios adresas_____________________________________________________ , nuomos ar panaudos sutartis, įregistruota Nekilnojamojo turto registre (registracijos Nr._________ , data__________)

 

įsipareigojimas, patvirtintas fizinio ar juridinio asmens (dokumentas, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (registracijos Nr. _________ , data __________ ), patvirtinantis, kad fizinis ar juridinis asmuo yra gyvenamosios patalpos savininkas arba bendraturtis), suteikti užsieniečiui gyvenamąją patalpą, kurios adresas________________________________________________________________________________

jei užsieniečiui gyvenamąją patalpą parūpina darbdavys arba jis tarpininkauja surandant gyvenamąją patalpą, pateikiama:

 

gyvenamosios patalpos, kurios adresas _____________________________________________________ , nuomos sutartis, įregistruota Nekilnojamojo turto registre (registracijos Nr. _________ , data _________ ), kurios sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 621 straipsnio 1  dalies 4 punkto nuostatas

 

 

Leidimą dirbti išduoti nuo__ __ __ __ - __ __ - __ __ iki __ __ __ __ - __ __ - __ __ .

 

 

 

Žinau, kad sudarydamas darbo sutartį su užsieniečiu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 25 straipsnio 2 dalyje nurodytais būdais turiu įteikti užsieniečiui informacinį lapelį (Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo 3 priedas) jam suprantama kalba.

Žinau, kad prireikus turėsiu padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas

(Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 131 str. 1 d. 2, 4 p.)

 

PRIDEDAMA: (šiame priede pažymėti ir Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo 9 p. nurodyti dokumentai, jų lapų skaičius).

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)                                    (Parašas)                                           (Vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

Nr. A1-487, 2023-07-21, paskelbta TAR 2023-07-21, i. k. 2023-14958

 

part_aab581bbbbed4393a4e60726155f7655_end


Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams

išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo pratęsti leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimą forma)

______________________________________________________________________________________________

(darbdavio pavadinimas arba vardas ir pavardė, juridinio asmens kodas arba fizinio asmens gimimo data,

veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)

 

Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

__________________ Nr. ____________

(data)

 

PRAŠYMAS PRATĘSTI LEIDIMO DIRBTI SEZONINĮ DARBĄ GALIOJIMĄ

 

Užsieniečio duomenys:

 

VARDAS _________________________________________________________________________

 

PAVARDĖ ________________________________________________________________________

 

Gimimo data __ __ __ __ - __ __ -__ __                 Lytis:  mot. / vyr.       

(metai, mėnuo, diena)

Pratęsti ___________________išduoto leidimo dirbti sezoninį darbą Nr. _______

(data)

galiojimą nuo ____________________ iki _______________________

 

Užsieniečio kvalifikacija (jei jos reikalavimas buvo nurodytas)______________________________________ ______________________________________________________________________________________

 

Sezoninis darbas ________________________________________________________________________

(ekonominės veiklos rūšis ir kodas)

Darbdavys ______________________________________________________________________________

(pavadinimas arba vardas ir pavardė, juridinio asmens kodas arba fizinio asmens gimimo data,

________________________________________________________________________________

veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas;

________________________________________________________________________________________________

jeigu su užsieniečiu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, turi būti nurodyti visi darbdaviai)

 

Numatomas darbo užmokestis (Eur) ______________

 

Patvirtinu, kad užsienietis leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimo laikotarpiu turės tinkamą gyvenamąją patalpą, kurios plotas, tenkantis kiekvienam pilnamečiam asmeniui, deklaravusiam joje gyvenamąją vietą, yra ne mažesnis kaip 7 kvadratiniai metrai (pažymėti vieną iš toliau nurodytų dokumentų, kurio kopija teikiama):

 

jei užsienietis gyvenamąja patalpa pasirūpina pats, pateikiama:

 

dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turi gyvenamąją patalpą, kurios adresas__________________________________________________________________ ,

įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (registracijos Nr. _________ , data _______ ). Pilnamečių asmenų, jau deklaravusių gyvenamąją vietą toje patalpoje, skaičius – _____

 

gyvenamosios patalpos, kurios adresas _____________________________________________________ , nuomos ar panaudos sutartis, įregistruota Nekilnojamojo turto registre (registracijos Nr. _________ ,

data __________)

 

įsipareigojimas, patvirtintas fizinio ar juridinio asmens (dokumentas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (registracijos Nr. _________ , data __________ ), patvirtinantis, kad fizinis ar juridinis asmuo yra gyvenamosios patalpos savininkas arba bendraturtis), suteikti užsieniečiui gyvenamąją patalpą, kurios adresas_______________________________________________________________________________

jei užsieniečiui gyvenamąją patalpą parūpina darbdavys arba jis tarpininkauja surandant gyvenamąją patalpą, pateikiama:

 

gyvenamosios patalpos, kurios adresas _____________________________________________________ , nuomos sutartis, įregistruota Nekilnojamojo turto registre (registracijos Nr. _________ , data _________ ), kurios sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 621straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas

 

 

Žinau, kad prireikus turėsiu padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas

(Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 131 str. 1 d. 2, 4 p.)

 

PRIDEDAMA: (šiame priede pažymėti ir Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo 24 p. nurodyti dokumentai, jų lapų skaičius)

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)                                (Parašas)                              (Vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

 

part_cbff3acfa1fa43baa5d06df1eebff28a_end


 

Leidimų dirbti sezoninį darbą

užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Informacinio lapelio užsieniečiui forma)

 

INFORMACINIS LAPELIS UŽSIENIEČIUI

 

1.

Atvykimo tikslas į Lietuvos Respubliką

Dirbti sezoninį darbą nurodytą leidime dirbti.

2.

Buvimo laikotarpis Lietuvos Respublikoje

Gavus Šengeno vizą arba jei taikomas bevizis režimas – ne ilgesnis kaip 90 kalendorinių dienų per 180 kalendorinių dienų.

Gavus nacionalinę vizą – ilgesnis kaip 90 kalendorinių dienų per 180 kalendorinių dienų, bet ne ilgesnis kaip 6 mėnesiai per 12 mėnesių laikotarpį.

3.

Leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimas

Iki 6 mėnesių per 12 mėnesių laikotarpį, nuo leidimo dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje įsigaliojimo dienos.

6 mėnesiai gali sudaryti vieną nepertraukiamą laikotarpį arba kelis trumpesnius laikotarpius, kurių bendra trukmė negali viršyti 6 mėnesių per 12 mėnesių laikotarpio.

4.

Darbuotojo teisės

į saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas,

į darbo priemones, reikalingas darbo funkcijoms atlikti,

į 2 savaičių įspėjimo terminą ir 0,5 vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, kai atleidžiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės,

į papildomą apmokėjimą už:

– viršvalandinį darbą (1,5 darbuotojo darbo užmokesčio dydžio),

– darbą poilsio ir švenčių dienomis (2 darbuotojo darbo užmokesčio dydžio),

vieną kartą pratęsti darbo sutartį su tuo pačiu darbdaviu, jei nėra viršijamas ilgiausias leidimo dirbti galiojimo terminas,

vieną kartą per buvimo laikotarpį pakeisti darbdavį, jei nėra viršijamas ilgiausias leidimo dirbti galiojimo terminas.

5.

Pranešimas apie tinkamos gyvenamosios patalpos pakeitimą

Ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas pranešti Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie užsieniečio pakeistą tinkamą gyvenamąją patalpą, nurodant jos adresą, Nekilnojamojo turto registre įregistruotos atitinkamos sutarties ar kito dokumento registracijos numerį bei datą, užsieniečio vardą, pavardę, gimimo datą.

6.

Skundų pateikimas Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija)

Pažeidus darbuotojo teises (pvz., dėl maksimalaus darbo laiko ir minimalaus poilsio laiko reikalavimų, neužtikrinamų saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų ir kt.), pateikti rašytinį skundą.

Skundo forma: http://www.vdi.lt/PdfUploads/Skundo_forma.pdf

Taip pat galima atvykti į Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių:

Vilniuje: Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius, tel. (8 5) 265 2608;

Kaune: Aušros g. 44, LT-44157 Kaunas, tel. (8 37) 338 506;

Klaipėdoje: Taikos pr. 28, LT-91220 Klaipėda, tel. (8 46) 495 064;

Šiauliuose: Dvaro g. 50, LT-76346 Šiauliai, tel. (8 41) 524 635;

Panevėžyje: Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys, tel. (8 45) 430 195.

7.

Ar skundų nagrinėjimas Valstybinėje darbo inspekcijoje yra mokamas

Skundai nagrinėjami nemokamai.

8.

Per kiek laiko Valstybinė darbo inspekcija išnagrinės skundą

Skundas nagrinėjamas 20 darbo dienų, šis terminas gali būti pratęstas dar iki 10 darbo dienų.

9.

Ką daryti, jei Valstybinės darbo inspekcijos sprendimas netenkina

Jeigu netenkina Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus sprendimas, jis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo gavimo dienos, o vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sprendimas – per vieną mėnesį nuo gavimo dienos Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

10.

Prašymų pateikimas darbo ginčų komisijai

Dėl individualių darbo ginčų (pvz., darbuotojo ir darbdavio nesutarimas sudarant, keičiant, vykdant arba nutraukiant darbo sutartį, dėl nesumokėto darbo užmokesčio, papildomo apmokėjimo už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ar švenčių dieną, atostoginių ir kt.) darbo ginčų komisijai pateikiamas prašymas išnagrinėti darbo ginčą.

Prašymo forma: http://www.vdi.lt/Forms/DGK.aspx

Darbo ginčų komisijos veikia šiuose miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Telšiuose.

Prašymas teikiamas darbo ginčų komisijai prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje yra darbuotojo darbovietė. Darbo ginčų komisijos aptarnavimo teritorijos: https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2332

11.

Ar prašymų nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje yra mokamas

Darbo ginčų prašymai nagrinėjami nemokamai, ginčo šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

12.

Per kiek laiko darbo ginčų komisija išspręs darbo ginčą 

Per vieną mėnesį nuo prašymo priėmimo. Atskirais atvejais šis terminas gali būti pratęstas dar vienam mėnesiui.

13.

Ką daryti, jei darbo ginčų komisijos sprendimas netenkina 

Jei nesutinkama su darbo ginčų komisijos sprendimu, per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatomis galima pareikšti ieškinį teisme, kur darbo ginčas bus nagrinėjamas iš naujo.

14.

Nelegalus užsieniečio darbas

Darbas neturint vizos ir leidimo dirbti arba nesudarius darbo sutarties raštu arba nepranešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinei įstaigai mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki darbo pradžios apie priėmimą į darbą.

 

Papildyta priedu:

Nr. A1-487, 2023-07-21, paskelbta TAR 2023-07-21, i. k. 2023-14958

 

part_8edb1fda0c7e4da798483fe95afd0958_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2017 m. gegužės 15 d. įsakymu

Nr. A1-253

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2018 m. kovo 29 d. įsakymo

Nr. A1-142 redakcija)

 

 

SEZONINIŲ DARBŲ SĄRAŠAS

 

 

1. Vienmečių augalų auginimas (01.1*).

2. Daugiamečių augalų auginimas (01.2).

21. Kitų daugiamečių augalų auginimas (01.29).

3. Augalų dauginimas (01.3).

4. Gyvulininkystė (01.4).

41. Pieninių galvijų auginimas (01.41).

5. Mišrusis žemės ūkis (01.5).

6. Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla (01.6).

61. Ūkio gyvulių šėrimas ir priežiūra (01.62).

62. Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla (02.10).

7. Medienos ruoša (02.2).

8. Laukinių nemedieninių produktų rinkimas (02.30).

9. Durpių gavyba (08.92).

10. Maisto produktų gamyba (10).

11. Kelių ir automagistralių tiesimas (42.11).

12. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (I).

13. Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba (59.11).

14. Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas (59.12).

15. Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla (81.22).

 

 

* Čia ir toliau – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 ,,Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, sekcija, skyrius ar grupė.

 

_____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-142, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-03-30, i. k. 2018-04988

Nr. A1-689, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19800

Nr. A1-513, 2022-08-01, paskelbta TAR 2022-08-02, i. k. 2022-16458

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-142, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-03-30, i. k. 2018-04988

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-689, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19800

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-181, 2021-03-02, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04294

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-513, 2022-08-01, paskelbta TAR 2022-08-02, i. k. 2022-16458

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „DėlLleidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-487, 2023-07-21, paskelbta TAR 2023-07-21, i. k. 2023-14958

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_b963722949574814abca75794831cbc2_end