Suvestinė redakcija nuo 2021-05-22

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-08-02, i. k. 2017-12964

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS PRIŽIŪRIMŲ PREKIŲ SUNAIKINIMO ORGANIZAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 28 d. Nr. 1B-645

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1224 „Dėl Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1332 "Dėl 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios", 43 punktu ir siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 59 straipsnį:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1B-621, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11622

Nr. 1B-320, 2021-05-17, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11322

 

1. Tvirtinu Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 1B-1180 „Dėl Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,                                                                     Vytenis Ališauskas

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos generalinio direktoriaus

2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 1B-645

 

MUITINĖS PRIŽIŪRIMŲ PREKIŲ SUNAIKINIMO ORGANIZAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja dokumentų įforminimo tvarką sunaikinant muitinės prižiūrimas prekes, kurios:

1.1 turi būti sunaikintos vadovaujantis teritorinės muitinės, Muitinės kriminalinės tarnybos, prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi ar sprendimu;

1.2. buvo sunaikintos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) sąlygotų aplinkybių ar įvykus nenumatytam atsitikimui (incidentui, kelių eismo įvykiui ir pan.);

1.3. kaip įtariama, yra pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisę;

1.4. sunaikinamos prekių turėtojui pateikus prašymą sunaikinti prekes, kai kita kompetentinga valstybės institucija savo sprendimu uždraudė išleisti prekes į laisvą apyvartą arba kai prekių turėtojas nusprendžia sunaikinti prekes savo iniciatyva;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1B-621, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11622

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-79, 2021-02-03, paskelbta TAR 2021-02-09, i. k. 2021-02512

 

1.5. turi būti sunaikintos vadovaujantis kitos kompetentingos valstybės institucijos įpareigojimu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1B-621, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11622

 

1.6 turi būti sunaikintos dėl prekėms taikomos galutinio vartojimo muitinės procedūros.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1B-621, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11622

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 197–198 straipsniais ir 254 straipsnio 4 dalies b punktu, 2015 lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, 179 straipsniu, 248 straipsniu, 249 straipsnio 1 dalies b punktu, 264 straipsnio 2, 5 dalimis, 277 straipsniu, 305 straipsnio 1 dalies e punktu, 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 (toliau – Reglamentas Nr. 608/2013), 23, 26 ir 29 straipsniais, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 59 straipsniu, Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1224 „Dėl Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1332 "Dėl 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios", 43 punktu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-621, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11622

Nr. 1B-320, 2021-05-17, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11322

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Atliekos ir (arba) laužas – akivaizdžiai netinkamos vartoti pagal ankstesnę (buvusią prieš sunaikinimą) paskirtį prekės, likusios po sunaikinimo.

3.2. Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimas (toliau – sunaikinimas) – prekių fizinis sunaikinimas, perdirbimas, sudeginimas, sudaužymas, supjaustymas, sulaužymas, sumaigymas, sumaišymas, išpylimas ar kitoks prekių padarymas visiškai netinkamomis naudoti pagal ankstesnę (buvusią prieš sunaikinimą) paskirtį, kad jomis disponuojantis asmuo dėl to negautų jokios materialinės naudos.

3.3. Prekių turėtojas – prekių savininkas arba panašią teisę disponuoti prekėmis turintis asmuo arba fiziškai prekes turintis asmuo.

4. Sunaikinamos prekės ir po sunaikinimo likusios atliekos ir (arba) laužas tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, minėtų įstatymų įgyvendinimo tvarką reglamentuojančių ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

 

II SKYRIUS

MUITINĖS PRIŽIŪRIMŲ PREKIŲ SUNAIKINIMO ORGANIZAVIMAS

 

5. Taisyklių 1.1 ir 1.3 papunkčiuose nurodytais atvejais prekių sunaikinimą ir jo priežiūrą organizuoja Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) paskirtas struktūrinis padalinys.

Jeigu yra naikinamos Taisyklių 1.3 papunktyje nurodytos prekės, prekių sunaikinime gali dalyvauti prekių turėtojas ir (arba) intelektinės nuosavybės teisių savininkas (jo atstovas), Reglamento (ES) Nr. 608/2013 nustatyta tvarka pateikęs Muitinės departamentui arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingam muitinės padaliniui prašymą, kad muitinė imtųsi veiksmų, prekių, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiama intelektinės nuosavybės teisė, atžvilgiu.

6. Taisyklių 1.2, 1.4 - 1.6 papunkčiuose nurodytais atvejais prekių turėtojas turi raštu informuoti artimiausią teritorinę muitinę apie įvykį, aplinkybes ar priežastis, dėl kurių prekės turi būti sunaikintos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-621, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11622

Nr. 1B-320, 2021-05-17, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11322

 

7. Teritorinė muitinė gavusi Taisyklių 6 punkte nurodytą informaciją, nedelsdama priima vieną iš šių sprendimų:

7.1.  skirti muitinės pareigūną  įvykio vietos apžiūrai ir dokumentų įforminimui; arba

7.2. leisti prekių turėtojui užpildyti Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo aktą (priedas) nedalyvaujant muitinės pareigūnui.

8. Prekių turėtojas:

8.1. gavęs taisyklių 7.2 papunktyje nurodytą leidimą ir atlikęs numatytus veiksmus, teritorinei muitinei nedelsdamas pateikia prekių sunaikinimo įrodymus (duženas, liekanas (ir/arba) kompetentingos valstybės institucijos pažymą apie avariją, gaisrą, sprogimą ar panašiai), prekių turėtojo surašytą Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo aktą ir įsipareigojimą, kad po įvykio likusioms prekėms, atliekoms ir (arba) laužui bus atlikti muitinės formalumai;

8.2. taisyklių 1.5 ir 1.6 papunkčiuose nurodytais atvejais muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimą organizuoja pats ir po prekių, kurioms buvo taikoma galutinio vartojimo muitinės procedūra, sunaikinimo ar prekių sunaikinimo įvykdymo įrodymui teritorinei muitinei pateikia Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo aktą (priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-621, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11622

 

9. Prekės, kurios, kaip įtariama, yra pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises yra naikinamos, jei yra įvykdytos visos būtinos Reglamento (EB) Nr. 608/2013 23 arba 26 straipsnyje nurodytos sąlygos. Dėl prekių, kurios, kaip įtariama, yra pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, naikinimo, sprendimą priima teritorinės muitinės, kurios veiklos zonoje buvo sulaikytos prekės, direktorius arba direktoriaus pavaduotojas.

 

III SKYRIUS

MUITINĖS PRIŽIŪRIMŲ PREKIŲ SUNAIKINIMO AKTO ĮFORMINIMAS

 

10. Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių:

10.1. pirmasis egzempliorius skirtas prekių turėtojui (Taisyklių 6 punktas) ar Muitinės departamento paskirtajam struktūriniam padaliniui (Taisyklių 5 punktas);

10.2. antrasis egzempliorius – kompetentingai muitinės įstaigai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-621, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11622

 

101. Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo akto dalyje „Prekės (tikslus sunaikintų prekių pavadinimas ir kiekis)“ naikinant prekes, atsiųstas į Lietuvos Respubliką pašto siuntomis, nurodomi pašto siuntų numeriai, pagal kuriuos sunaikintos prekės buvo įtrauktos į laikinojo saugojimo sandėlio apskaitą.

Papildyta punktu:

Nr. 1B-621, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11622

 

11. Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo aktui suteikiamas registracijos numeris, registruojant jį Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo aktų registravimo žurnale.

12. Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo akto registracijos numerį sudaro 12 ženklų, kurių:

12.1. 1-asis ir 2-asis ženklai – einamųjų metų paskutinieji du skaitmenys;

12.2. 3–5-asis ženklai – raidės „PSA“;

12.3. 6–9-asis ženklai – muitinės įstaigos kodo iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, patvirtinto Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1B-351 „Dėl muitinės įstaigų klasifikatorių patvirtinimo“, 3 – 6 ženklai (pvz., VR40). Kai Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo aktą surašo Muitinės departamento paskirtas struktūrinis padalinys – nurodoma „MM03“;

12.4. 10–12-asis – eilės numeris (kasmet pradedama numeruoti nuo „001“).

13. Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo aktai muitinės įstaigose tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Išlaidos, patirtos dėl muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo, atlyginamos teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Neteko galios nuo 2021-05-22

Punkto naikinimas:

Nr. 1B-320, 2021-05-17, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11322

 

___________________________

 

Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių

priedas

 

 

MUITINĖS PRIŽIŪRIMŲ PREKIŲ SUNAIKINIMO

AKTAS

 

___________ Nr. _______

(data)

_______________

(surašymo vieta)

 

Prekės___________________________________________________________________________

(tikslus sunaikintų prekių pavadinimas ir kiekis)

_______________________________________________________________________________,

 

kurioms buvo įforminti šie dokumentai:________________________________________________

________________________________________________________________________________

(dokumentų pavadinimai, įforminimo datos, numeriai)

_______________________________________________________________________________,

 

buvo sunaikintos__________________________________________________________________

(sunaikinimo būdas ir vieta)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

 

20__ m. _________ d.

 

Sunaikinus prekes, liko šios toliau naudoti tinkamos atliekos ir (arba) laužas:

 

___________________                                                                      __________________________ ,

(prekės pavadinimas)  (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą)                        (kiekis)

 

___________________                                                                      __________________________ ,

(prekės pavadinimas)  (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą)                        (kiekis)

 

___________________                                                                      __________________________ ,

(prekės pavadinimas)  (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą)                        (kiekis)

 

___________________                                                                      __________________________ ,

(prekės pavadinimas)  (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą)                        (kiekis)

 

 

PRIDEDAMA:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(dokumentai, nuotraukos ir kt. naikinimą patvirtinantys dokumentai)

 

 

Prekių sunaikinimą patvirtina:

________________________________                ___________                      __________________

(muitinės pareigūno pilnas pareigų pavadinimas)     (parašas)                                (vardas ir pavardė)

________________________________                ___________                      __________________

(prekių turėtojas)                                                         (parašas)                             (vardas ir pavardė)

_______________________________                  ___________                      __________________

(įmonės, kurioje sunaikintos prekės,                            (parašas)                             (vardas ir pavardė)

įgalioto atstovo pilnas pareigų

pavadinimas)

________________________________                ___________                      __________________

(valstybės institucijos ar įstaigos                                 (parašas)                             (vardas ir pavardė)

įgalioto atstovo, dalyvavusio

sunaikinant prekes, pilnas pareigų pavadinimas)

________________________________                ___________                      __________________

(kito sunaikinant prekes                                              (parašas)                             (vardas ir pavardė)

dalyvavusio asmens ar jo įgalioto atstovo

pilnas pareigų pavadinimas)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-621, 2019-07-11, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11622

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1B-645 „Dėl Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-79, 2021-02-03, paskelbta TAR 2021-02-09, i. k. 2021-02512

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1B-645 „Dėl Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-320, 2021-05-17, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11322

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1B-645 „Dėl Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo