Suvestinė redakcija nuo 2019-02-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18535

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ BAIGIAMOJO VERTINIMO REZULTATŲ APTARIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO

 

 

 

2018 m. lapkričio 15 d. Nr. ĮV-811

 

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 146 punktu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 priemonės „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-1085 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 priemonės „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 68 punktu:

 

1.  S u d a r a u šią 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 priemonės „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“ lėšomis finansuojamų kultūros infrastruktūros projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupę (toliau – Darbo grupė):

 

1.1. Darbo grupės nariai, turintys balsavimo teisę:

1.1.1. Regina Jaskelevičienė – kultūros viceministrė (Darbo grupės vadovė);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. ĮV-92, 2019-02-19, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02740

 

1.1.2. Šarūnas Šoblinskas, Kultūros ministerijos Investicijų valdymo skyriaus (toliau – KM IVS) vedėjas (Darbo grupės vadovo pavaduotojas);

 

1.1.3. Rimvydas Dilba KM IVS patarėjas;

 

1.1.4. Janina Krušinskaitė – Kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos skyriaus vedėja;

 

1.1.5. Eglė Menkevičienė – Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) Kultūros projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė;

 

1.1.6. Laura Mieldažytė-Petrukaitė – CPVA Kultūros projektų skyriaus viršininkė;

 

1.1.7. Nerijus Mocevičius – KM IVS vyriausiasis specialistas;

 

1.1.8. Inga Moisiejūtė – CPVA Struktūrinės paramos projektų I departamento direktorė;

 

1.1.9. Daiva Nazarovienė – KM SFVS vedėja.

 

1.2. Stebėtojai, galintys dalyvauti posėdyje ir turintys patariamojo balso teisę,:

1.2.1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovai;

1.2.2. Kitų institucijų ir socialinių-ekonominių partnerių atstovai.

2. N u s t a t a u, kad Darbo grupės sekretoriaus funkcijas atlieka KM IVS vyriausiasis specialistas.

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                                 Liana Ruokytė-Jonsson

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-92, 2019-02-19, paskelbta TAR 2019-02-20, i. k. 2019-02740

Dėl kultūros ministro 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-811 „Dėl kultūros infrastruktūros projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo