Suvestinė redakcija nuo 2020-01-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16313

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮTARTINŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ AR SANDORIŲ SUSTABDYMO ir INFORMACIJOS APIE ĮTARTINAS PINIGINES OPERACIJAS AR SANDORIUS PATEIKIMO FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO ir  INFORMACIJOS APIE GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJAS IR SANDORIUS, KURIŲ SUMA LYGI ARBA VIRŠIJA 15 000 EURŲ AR JĄ ATITINKANČIĄ SUMĄ UŽSIENIO VALIUTA, PATEIKIMO FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKos VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 16 d. Nr. 1V-701

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 16 straipsnio 14 dalimi ir 20 straipsnio 9 dalimi,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašą;

2. Informacijos apie grynųjų pinigų operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašą.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1V-701

 

ĮTARTINŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ AR SANDORIŲ SUSTABDYMO IR INFORMACIJOS APIE ĮTARTINAS PINIGINES OPERACIJAS AR SANDORIUS PATEIKIMO FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 16 straipsnyje nurodytų įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba) tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme.

3. Įtartinos piniginės operacijos ir sandoriai sustabdomi laikantis Įstatymo 16 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

4. Pranešimas su informacija apie įtartinas pinigines operacijas ar įtartinus sandorius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateikiamas prisijungus prie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacinės sistemos ir užpildžius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus patvirtintą elektroninę informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar įtartinus sandorius teikimo formą (toliau – informacijos teikimo forma) pagal Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus patvirtintas informacijos teikimo formos pildymo rekomendacijas.

5. Finansų įstaiga, kitas įpareigotasis subjektas (išskyrus advokatus ir advokatų padėjėjus) ar Lietuvos advokatūra, neturintys galimybės prisijungti prie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacinės sistemos ir užpildyti informacijos teikimo formos, negalintys to padaryti dėl kitų techninių priežasčių, taip pat neatidėliotinais atvejais, gali Aprašo 6 punkte nurodytą informaciją pateikti telefonu, faksu arba elektroniniu paštu. Telefonu pateiktą informaciją būtina aprašyti – nurodyti Aprašo 6 punkte nustatytus duomenis ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos pateikimo telefonu pateikti ją raštu, faksu arba elektroniniu paštu.

6. Informacijos teikimo formoje nurodoma:

6.1. kliento, jo atstovo (jeigu piniginė operacija atliekama ar sandoris sudaromas per atstovą) tapatybę patvirtinantys duomenys (fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas (užsieniečiui – gimimo data, jeigu yra ‒ asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas, jeigu toks kodas suteiktas);

6.2. kokį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos patvirtintą kriterijų, pagal kurį atpažįstama, kad piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais, operacija ar sandoris atitinka;

6.3. įtartinos piniginės operacijos ar įtartino sandorio atlikimo būdas;

6.4. įtartinos piniginės operacijos ar įtartino sandorio atlikimo data, turto, dėl kurio sudaromas sandoris, apibūdinimas (pinigai, nekilnojamasis turtas ir panašiai) ir jo vertė (pinigų suma, valiuta, kuria atliekama piniginė operacija ar sandoris, turto rinkos vertė ir panašiai);

6.5. sąskaitos valdymo būdai;

6.6. kliento, jo atstovo (jeigu piniginė operacija atliekama ar sandoris sudaromas per atstovą) kontaktinė informacija (telefono numeriai, elektroninio pašto adresai, kontaktiniai asmenys, jų telefono numeriai, elektroninio pašto adresai);

6.7. subjektas, kurio naudai atliekami įtartina piniginė operacija ar įtartinas sandoris (fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas (užsieniečiui – gimimo data, jeigu yra ‒ asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas, jeigu toks kodas suteiktas. Kai operacijų ar sandorių virtualiąja valiuta atvejais objektyviai nėra galimybės nustatyti subjekto, kurio naudai atliekami įtartina piniginė operacija ar įtartinas sandoris, asmens tapatybės duomenų, nurodoma kita informacija, pagal kurią virtualiosios valiutos adresą galima susieti su virtualiosios valiutos savininko tapatybe (interneto protokolo (IP) adresas, elektroninio pašto adresas, depozitinės virtualiosios piniginės adresas ir depozitinės virtualiųjų valiutų piniginės operatorius ar virtualiųjų valiutų keityklos operatorius, operacijos unikalus numeris ir kita);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-38, 2020-01-20, paskelbta TAR 2020-01-20, i. k. 2020-00827

 

6.8. įtartinos piniginės operacijos ar įtartino sandorio sustabdymo data ir laikas;

6.9. turto, kurio klientas negali valdyti ar naudoti nuo įtartinos piniginės operacijos ar įtartino sandorio sustabdymo momento, aprašymas (buvimo vieta, virtualiosios valiutos adresas, depozitinė virtualiųjų valiutų piniginė, kita turtą apibūdinanti informacija);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-38, 2020-01-20, paskelbta TAR 2020-01-20, i. k. 2020-00827

 

6.10. jeigu įtartina piniginė operacija ar sandoris nebuvo stabdomi, – priežastys, dėl kurių jie nestabdyti;

6.11. kita, finansų įstaigų, kito įpareigotojo subjekto ar Lietuvos advokatūros nuomone, svarbi informacija.

7. Gavusi pranešimą apie kliento atliekamus įtartiną piniginę operaciją ar sandorį, kliento ketinimą ar bandymą atlikti įtartiną operaciją ar sandorį arba pateikusi rašytinį nurodymą sustabdyti kliento atliekamą įtartiną piniginę operaciją ar sandorį, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba gali raštu ar elektroniniu paštu paprašyti finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų papildomos informacijos, susijusios su įtartina pinigine operacija ar įtartinu sandoriu. Tokiu atveju finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai prašomą informaciją privalo raštu, faksu arba elektroniniu paštu nedelsdami pateikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.

8. Jeigu finansų įstaiga, kitas įpareigotasis subjektas ar Lietuvos advokatūra, pranešdami apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai pateikia ne visus duomenis, nurodytus Aprašo 6 punkte, ar pateikti duomenys netikslūs, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba gali prašyti pakartotinai pateikti informaciją Aprašo 4 ar 5 punkte nustatyta tvarka. Šie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prašymai turi būti įvykdyti nedelsiant, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prašymo pakartotinai pateikti informaciją.

9. Gavę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos rašytinį pranešimą, kad piniginės operacijos ar sandorio sustabdymas gali trukdyti tyrimui dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo, teroristų finansavimo ir kitų nusikalstamų veikų, susijusių su pinigų plovimu ir (ar) teroristų finansavimu, finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai nuo rašytinio pranešimo gavimo ar jame nurodyto momento neturi stabdyti kliento atliekamų įtartinų operacijų ar sandorių, o sustabdytas operacijas ar sandorius nedelsdami atnaujinti.

 

––––––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1V-701

 

INFORMACIJOS APIE GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJAS AR SANDORIUS, KURIŲ SUMA LYGI ARBA VIRŠIJA 15 000 EURŲ AR JĄ ATITINKANČIĄ SUMĄ UŽSIENIO VALIUTA, PATEIKIMO FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Informacijos apie grynųjų pinigų operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato finansų įstaigų, Lietuvos advokatūros ir kitų įpareigotųjų subjektų (toliau – informacijos teikėjai) Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 20 straipsnio 1–3 dalyse nurodytų duomenų ir informacijos (toliau – informacija) pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba) tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme.

3. Informacija Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai teikiama prisijungus prie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacinės sistemos ir užpildžius Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus patvirtintą informacijos teikimo formą (toliau – informacijos teikimo forma) pagal Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus patvirtintas informacijos teikimo formos pildymo rekomendacijas (išskyrus Aprašo 4 punkte nurodytus atvejus).

31. Kai operacijų ar sandorių virtualiąja valiuta atvejais objektyviai nėra galimybės nustatyti subjekto, kurio naudai atlikta piniginė operacija, asmens tapatybės duomenų, nurodoma kita informacija, pagal kurią virtualiosios valiutos adresą galima susieti su virtualiosios valiutos savininko tapatybe (interneto protokolo (IP) adresas, elektroninio pašto adresas, depozitinės virtualiosios piniginės adresas ir depozitinės virtualiųjų valiutų piniginės operatorius ar virtualiųjų valiutų keityklos operatorius, operacijos unikalus numeris ir kita).

Papildyta punktu:

Nr. 1V-38, 2020-01-20, paskelbta TAR 2020-01-20, i. k. 2020-00827

 

4. Informacijos teikėjai, kurie informaciją teikia retai (ne daugiau kaip 10 kartų per metus) ir neturi galimybės ją pateikti Aprašo 3 punkte nustatyta tvarka, gali ją pateikti raštu, faksu arba elektroniniu paštu.

5. Jeigu informacijos teikėjas netinkamai užpildo informacijos teikimo formą arba pateikia neišsamią ar netikslią informaciją, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba elektroniniu paštu (Aprašo 4 punkto atvejais – raštu ar faksu) praneša apie tai informacijos teikėjui, kuris per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo privalo panaikinti trūkumus ir pateikti informaciją pakartotinai Aprašo 3 ar 4 punkte nustatyta tvarka.

6. Jeigu per 3 darbo dienas nuo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pranešimo apie nustatytus informacijos pateikimo trūkumus gavimo informacijos teikėjas pagal Aprašo reikalavimus neištaiso trūkumų ir nepateikia informacijos pakartotinai, laikoma, kad informacija Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai neteikta.

7. Jeigu per 3 darbo dienas nuo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pranešimo apie nustatytus informacijos pateikimo trūkumus gavimo informacijos teikėjas pateikia informaciją ne Aprašo 3 ar 4 punkte nustatyta tvarka, pateikia informaciją apie tas pačias finansines operacijas ar sandorius su nepanaikintais trūkumais, dalimi nepanaikintų trūkumų ar naujais trūkumais, laikoma, kad informacija Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai nebuvo pateikta ir Aprašo 5 ir 6 punktų reikalavimai taikomi iš naujo.

8. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įgalioti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai teikia metodinę pagalbą informacijos teikėjams informacijos teikimo klausimais.

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-38, 2020-01-20, paskelbta TAR 2020-01-20, i. k. 2020-00827

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1V-701 "Dėl Įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo ir informacijos apie grynųjų pinigų operacijas ir sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo