Suvestinė redakcija nuo 2023-08-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12589

 

LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FONDŲ FONDO „ŽEMĖS ŪKIO FONDAS“

FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO  

 

2020 m. birželio 8 d. Nr. 3D-422

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Skatinamųjų finansinių priemonių, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 910 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatymo įgyvendinimo“, 3.1 papunkčiu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-507, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-07-31, i. k. 2023-15470

 

t v i r t i n u Fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                              Andrius Palionis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 3D-422

 

 

FONDŲ FONDO „ŽEMĖS ŪKIO FONDAS“

FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymu, Skatinamųjų finansinių priemonių, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 910 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – taisyklės), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ (toliau – nutarimas Nr. 1046) ir atsižvelgiant į Išankstinio vertinimo rezultatus,  priimtus 2020 m. balandžio 10 d. paslaugų perdavimo–priėmimo aktu pagal 2020 m. kovo 4 d. sutartį Nr. 8P-20-034, pasirašytą Žemės ūkio ministerijos ir UAB  „ESTEP” (toliau – Išankstinis vertinimas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-507, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-07-31, i. k. 2023-15470

 

2. Aprašas nustato fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ (toliau – Fondų fondas) tikslus, uždavinius ir rodiklius, finansinės priemonės įgyvendinimo būdus ir sąlygas ir investavimo strategijos, verslo plano arba lygiaverčio dokumento (toliau kartu – Investavimo strategija)  pateikimą ir vertinimą.

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Aprašo 1 punkte nurodytuose ir kituose finansinių priemonių įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

FONDŲ FONDO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, RODIKLIAI IR KITI REIKALAVIMAI

 

4. Fondų fondo tikslas – padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo srityse (toliau – ūkio subjektai), teikiant finansines priemones, ir tokiu būdu skatinti ekonominę žemės ūkio sektoriaus plėtrą, didinti žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-507, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-07-31, i. k. 2023-15470

 

5. Fondų fondo uždaviniai:

5.1. sudaryti kuo palankesnes kreditavimo sąlygas ūkio  subjektams, susiduriantiems su laikinu lėšų trūkumu;

5.2. mažinti ūkio subjektų veiklos finansinę riziką;

5.3. efektyviai naudoti finansinėms priemonėms skirtas lėšas.

6. Fondų fondo rodikliai: finansine priemone pasinaudojusių ūkio subjektų skaičius (vnt.),  pritrauktų lėšų iš privačių šaltinių dalis (proc.). Kiti rodikliai nustatomi konkrečiai finansinei priemonei, atsižvelgiant į jos įgyvendinimo tikslus.

7. Fondų fondo lėšomis gali būti įgyvendinamos viena ar kelios finansinės priemonės.

8. Fondų fondo lėšas sudaro valstybės biudžeto lėšos, įgyvendinant finansines priemones grįžusios ir grįšiančios lėšos, kitos lėšos.

9. Fondų fondo lėšos yra atskirtos nuo Fondų fondo valdytojo turto ir jų apskaita tvarkoma atskirai; Fondų fondo lėšos turi būti laikomos atskiroje banko sąskaitoje.

 

III SKYRIUS

FONDŲ FONDO FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO BŪDAI IR SĄLYGOS

 

10. Fondų fondo valdytojo funkcijas vykdo teisės aktų nustatyta tvarka paskirta Lietuvos Respublikos nacionalinės plėtros įstaiga.

11. Fondų fondo valdytojo funkcijos įgyvendinant finansines priemones:

11.1. tinkamai vykdyti Investavimo strategijoje numatytą Fondų fondo valdymą;

11.2. atrinkti finansų tarpininkus finansinėms priemonėms įgyvendinti, sutinkančius prisiimti įsipareigojimus, nustatytus finansinių priemonių įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir sutartyse dėl finansinių priemonių įgyvendinimo;

11.3. sudaryti sutartis dėl finansinių priemonių įgyvendinimo su finansų tarpininkais;

11.4. pervesti lėšas iš Fondų fondo finansų tarpininkams finansinei priemonei įgyvendinti;

11.5. vertinti paskolų gavėjų tinkamumą;

11.6. vykdyti finansinių tarpininkų veiklos stebėseną, lėšų panaudojimo pagal paskirtį kontrolę, vadovaujantis su finansų tarpininku pasirašytomis sutartimis dėl finansinių priemonių įgyvendinimo;            

11.7. įgyvendinti viešinimo priemones;

11.8. teikti finansinių priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

12. Finansinės priemonės gali būti įgyvendinamos be finansinių tarpininkų dalyvavimo arba dalyvaujant finansiniams tarpininkams.

13. Finansinės priemonės įgyvendinamos Lietuvos Respublikoje.

14. Finansinės priemonės įgyvendinamos pagal Išankstiniame vertinime pasiūlytas investavimo gaires, Aprašą, žemės ūkio ministro patvirtintas finansinių priemonių schemas (įgyvendinimo būdus ir sąlygas), Fondų fondo finansinių  priemonių Investavimo strategijoje nustatytas sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-561, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-29, i. k. 2020-16579

 

15. Jeigu naują  finansinę priemonę planuojama įgyvendinti jau įsteigtame Fondų fonde, yra keičiama finansavimo sutartis, kurioje nurodomi konkrečios finansinės priemonės įgyvendinimo sąlygos ir būdai.

16. Finansinės priemonės „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių“ įgyvendinimo sąlygos nurodytos Aprašo 1 priede.

 

IV SKYRIUS

INVESTAVIMO STRATEGIJOS PATEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

17. Galimas Fondų fondo valdytojas, vadovaudamasis šio skyriaus nuostatomis, pateikia Žemės ūkio ministerijai Investavimo strategiją Fondų fondo valdytojui atrinkti.

18. Investavimo strategijoje turi būti pateikta ši informacija:

18.1. Fondų fondo atitiktis Išankstinio vertinimo rezultatams;

18.2. steigiamo Fondų fondo tikslai ir uždaviniai;

18.3. Fondų fondo valdymo struktūra;

18.4. planuojamos įgyvendinti finansinės priemonės, jų įgyvendinimo terminai ir pagrindinės sąlygos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-561, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-29, i. k. 2020-16579

 

18.5. finansinių srautų prognozės;

18.6. planuojamų pasiekti rodiklių reikšmės;

18.7. galimos rizikos ir jų valdymo priemonės;

18.8. Fondų fondo veiklų viešinimo planas.

19. Investavimo strategija bus vertinama vadovaujantis Aprašu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu, Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, Žemės ūkio ministerijos 2023–2025 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3D-31 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro valdymo sričių 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, kitais taikytinais ES ir nacionaliniais teisės aktais, įskaitant valstybės pagalbos taisykles. Investavimo strategija bus vertinama pagal Aprašo 2 priede nurodytus vertinimo kriterijus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-507, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-07-31, i. k. 2023-15470

 

20. Atliekant Investavimo strategijos vertinimą, laikomasi lygiateisiškumo, aiškios atsakomybės, nešališkumo ir skaidrumo, profesionalumo ir efektyvumo, konfidencialumo principų.

21. Neteko galios nuo 2023-08-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-507, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-07-31, i. k. 2023-15470

 

21. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija) informuoja galimą Fondų fondo valdytoją apie Aprašo patvirtinimą ir išsiunčia jam kvietimą pateikti Investavimo strategiją.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-507, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-07-31, i. k. 2023-15470

 

22. Galimas Fondų fondo valdytojas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo kvietimo pateikti Investavimo strategiją gavimo dienos turi Žemės ūkio ministerijai pateikti Investavimo strategiją ir valdymo išlaidų apskaičiavimo metodiką.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-507, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-07-31, i. k. 2023-15470

 

23. Aprašo 23 punkte nurodyti dokumentai gali būti pateikti paštu, per kurjerį, įteikti Žemės ūkio ministerijai arba elektroniniu paštu. Siunčiant paštu arba per kurjerį, išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė Aprašo 23 punkte nurodyta diena. Praleidus nustatytą terminą, sprendimą dėl dokumentų priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis ir galimybę atlikti paraiškos vertinimą, priima Žemės ūkio ministerija.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-507, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-07-31, i. k. 2023-15470

 

24. Dokumentai, teikiami elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti Žemės ūkio ministerijai nurodytu elektroninio pašto adresu. Dokumentai, teikiami paštu, per kurjerį arba  Žemės ūkio ministerijai, turi būti atspausdinti ir perduodami užklijuotame ir užantspauduotame voke, taip pat pridedant elektroninę dokumentų versiją kompiuterinėje laikmenoje. Visi dokumentai turi būti susegti. Ant voko turi būti nurodytas galimo Fondų fondo valdytojo pavadinimas, adresas, nuoroda į Aprašą, pagal kurį teikiami dokumentai. Ant kitos voko pusės nurodomas kontaktinio asmens vardas ir pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas. Ant kompiuterinės laikmenos turi būti aiškiai nurodytas Aprašo pavadinimas, pagal kurį teikiami dokumentai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-507, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-07-31, i. k. 2023-15470

 

25. Vertinant Investavimo strategiją, Žemės ūkio ministerija gali prašyti paaiškinti (patikslinti) pateiktus dokumentus. Žemės ūkio ministerijai raštu pateikus galimam Fondų fondo valdytojui prašymą patikslinti pateiktus dokumentus, galimas Fondų fondo valdytojas turi pateikti juos iki Žemės ūkio ministerijos nustatyto termino.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-507, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-07-31, i. k. 2023-15470

 

26. Žemės ūkio ministerija taisyklių nustatytais terminais įvertina Investavimo strategiją ir per  10 darbo dienų apie vertinimo rezultatus informuoja galimą Fondų fondo valdytoją.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-507, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-07-31, i. k. 2023-15470

 

27. Pasirašius finansavimo sutartį su Fondų fondo valdytoju, Fondų fondo valdymo priežiūrai atlikti Žemės ūkio ministerija sudaro priežiūros komitetą ir Fondų fondas toliau administruojamas vadovaujantis taisyklių nuostatomis.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-507, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-07-31, i. k. 2023-15470

 

_______________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-73, 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-02033

Nr. 3D-254, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-13, i. k. 2022-07602

Nr. 3D-507, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-07-31, i. k. 2023-15470

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-561, 2020-07-28, paskelbta TAR 2020-07-29, i. k. 2020-16579

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 3D-422 „Dėl Fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-73, 2021-02-02, paskelbta TAR 2021-02-02, i. k. 2021-02033

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 3D-422 „Dėl Fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-254, 2022-04-13, paskelbta TAR 2022-04-13, i. k. 2022-07602

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 3D-422 „Dėl Fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-507, 2023-07-31, paskelbta TAR 2023-07-31, i. k. 2023-15470

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 3D-422 „Dėl Fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_e8c99a3f251340858b86cd21afd6871c_end