Suvestinė redakcija nuo 2016-03-02

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-01-23, i. k. 2015-00985

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GAIRių PAREIŠKĖJAMS GAUTI paramą pagal  2009–2014 M. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMĄ LT10 „GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR INSTITUCINIS VALSTYBĖS, PARAMOS GAVĖJOS, IR NORVEGIJOS VIEŠŲJŲ INSTITUCIJŲ, VIETOS IR REGIONINĖS VALDŽIOS BENDRADARBIAVIMAS“ PATVIRTINIMO

 

2015 m. sausio 23 d. Nr. 1V-40

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Institucijų, atsakingų už 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę Lietuvoje, funkcijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“, 13.8 papunkčiu:

1. Tvirtinu Gaires pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę vidaus reikalų viceministrui Juliui Morkūnui.

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                           Saulius Skvernelis

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Centrinės

projektų valdymo agentūros

2015-01-09   raštu Nr. 2015/2- 133


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2015 m. sausio 23 d.

įsakymu Nr. 1V-40

 

 

GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS GAUTI paramą PAGAL 2009–2014 M. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMĄ LT10 „GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR INSTITUCINIS VALSTYBĖS, PARAMOS GAVĖJOS, IR NORVEGIJOS VIEŠŲJŲ INSTITUCIJŲ, VIETOS IR REGIONINĖS VALDŽIOS BENDRADARBIAVIMAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gairės pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ (toliau – Gairės) nustato reikalavimus ir sąlygas pareiškėjams, numatantiems teikti programos „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ (toliau – Programa), programos LT10 projektų paraiškas (toliau – paraiška), paraiškų teikimo, vertinimo, atrankos, sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimo, skundų teikimo ir nagrinėjimo, projektų įgyvendinimo, projektų įgyvendinimo priežiūros ir atsiskaitymo už suteiktą Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinio mechanizmo paramą tvarką.

2. Gairės parengtos vadovaujantis:

2.1. Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės 2011 m. balandžio 5 d. susitarimo memorandumu dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo (toliau – Memorandumas);

2.2. 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamentu, patvirtintu 2011 m. vasario 11 d. Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos (toliau – Reglamentas);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 57 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje“;

2.4. 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, programų ir projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ (toliau – Taisyklės);

2.5. Institucijų, atsakingų už 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę Lietuvoje, funkcijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“;

2.6. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos 2013 m. rugpjūčio 28 d. dėl programos „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimasfinansavimo paramos sutartimi (toliau – Programos paramos sutartis);

2.7. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) 2013 m. spalio 9 d. sutartimi dėl programos LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas įgyvendinimo (toliau – Programos įgyvendinimo sutartis);

2.8. Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektus, vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ (toliau – Vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašas).

3. Gairėse vartojamos sąvokos:

3.1. Paraiška – pareiškėjo, siekiančio gauti paramą projektui,  pagal Taisyklėse ir Gairėse nustatytą formą parengtas dokumentas.

3.2. Parama projektui – pagal projekto įgyvendinimo sutartį projektui įgyvendinti skiriamos 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo ir bendrojo finansavimo lėšos.

3.3. Pareiškėjas – Lietuvos Respublikoje įsikūręs ir registruotas juridinis asmuo, teikiantis paraišką gauti paramą projektui.

3.4. Projekto partneris (toliaupartneris) – Norvegijos Karalystėje arba Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, kuris dalyvauja rengiant paraišką ir su projekto vykdytoju pasirašytos jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu prisideda prie projekto įgyvendinimo.

3.5. Projekto vykdytojas – Lietuvos Respublikoje įsikūręs ir registruotas juridinis asmuo, gavęs Programos paramą ir su CPVA bei VRM pasirašytos projekto įgyvendinimo sutarties pagrindu atsakingas už projekto įgyvendinimą.

3.6. Programos operatorius – Vyriausybės nurodyta valstybės įstaiga (šiuo atveju VRM), atsakinga už Programos paruošimą ir įgyvendinimą bei atliekanti kitas Programos operatoriaus funkcijas, nurodytas Taisyklėse.

3.7. Projekto įgyvendinimo sutartis – projekto sutartis, pasirašyta tarp Programos operatoriaus, CPVA ir Projekto vykdytojo.

4. Kitos Gairėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir Taisyklėse. Visi su 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimu susiję dokumentai, paminėti Gairėse, yra paskelbti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje www.finmin.lt.

 

II skyrius

PROGRAMOS TIKSLAI IR teikiamas finansavimas

 

5. Programa atitinka Memorandume minimą Norvegijos finansinio mechanizmo finansavimo kryptį „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“.

6. Pagrindinis Programos tikslas yra prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo perteikiant Norvegijos Karalystės žinias ir gerąją patirtį Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms (toliau – valstybės ir savivaldybių institucijos) ir stiprinant gebėjimus bei bendradarbiavimą tarp vietos, regionų partnerių Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje.

7. Programos bendras biudžetas – 9 411 765,00 EUR (devyni milijonai keturi šimtai vienuolika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt penki eurai), iš kurių 8 000 000,00 EUR (aštuoni milijonai eurų) 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos ir 1 411 765,00 EUR (vienas milijonas keturi šimtai vienuolika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt penki eurai) bendrojo finansavimo lėšos.

8. Programos projektams įgyvendinti skiriama 8 329 410,00 EUR (aštuoni milijonai trys šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai dešimt eurų), iš kurių 7 079 998,27 EUR (septyni milijonai septyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai ir 27 euro centai) Norvegijos finansinio mechanizmo paramos ir 1 249 411,73 EUR (vienas milijonas du šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai vienuolika eurų ir 73 euro centai) bendrojo finansavimo lėšų.

9. Pagal Gaires Programos parama skiriama šioms sritims:

9.1. smulkiems projektams pagal subsidijų schemą skiriama 1 882 352,00 EUR (vienas milijonas aštuoni šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt du eurai), bet ne daugiau kaip 20 procentų visų tinkamų finansuoti programos išlaidų;

9.2. dideliems projektams skiriama 4 287 358,00 EUR (keturi milijonai du šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai).

10. Programos stebėsenos rodikliai:

10.1. rezultato rodiklis: dalyvių pasitenkinimas įvairių gebėjimų stiprinimo renginių kokybe (tikslas 75 procentai);

10.2. produkto rodikliai:

10.2.1. sėkmingai įgyvendintų projektų dalis;

10.2.2. įvairių mokymo renginių dalyvių skaičius.

11. Laukiami Programos rezultatai:

11.1. aukštesnis gebėjimų lygis Gairių 12 punkte nurodytose institucijose ir įstaigose;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-163, 2015-03-06, paskelbta TAR 2015-03-06, i. k. 2015-03463

 

11.2. patobulinti Gairių 12 punkte nurodytų institucijų ir įstaigų įgūdžiai ir gebėjimai žmogiškųjų išteklių srityje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-163, 2015-03-06, paskelbta TAR 2015-03-06, i. k. 2015-03463

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI pareiškėjams partneriams ir JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIAI

 

12. Pareiškėju gali būti:

12.1. savivaldybių institucijos;

12.2. valstybės institucijos, jei jos turi teritorinius padalinius, teikiančius viešąsias paslaugas regioniniu ar vietos lygiu ir savivaldybių įstaigos (bet kuris viešasis juridinis asmuo, kuris teikia paslaugas bendruomenei ir kuris veiklą vykdo konkrečioje savivaldybėje ar regione, įskaitant, tačiau neapsiribojant, mokyklas, ligonines, jaunimo organizacijas, dienos priežiūros centrus, bendruomenės centrus, sporto organizacijas, muziejus, kultūros namus, komunalines paslaugas teikiančias įmones, gaisrines ir t.t.); jeigu pareiškėjas yra centrinė valstybės ar savivaldybės  institucija, tai naudos gavėjai gali būti tik teritoriniai  institucijos padaliniai;

12.3. ne pelno siekiantys viešieji juridiniai asmenys, kurie teikia švietimo paslaugas pagal savo įstatus, nuostatus ar statutą;

12.4. valstybės ir savivaldybių institucijų susivienijimai.

13. Pareiškėjas turi būti tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą ir įgyvendinimą ir negali būti tarpininku.

14. Kiti tinkamumo reikalavimai pareiškėjui yra nustatyti Gairių 3 priedo 1.1.1.1, 1.1.2, 1.1.3.1–1.1.3.9, 2.1 ir 2.3 papunkčiuose.

15. Pagal Programos paramos sutarties 2 priedo 3.3 papunktį pareiškėjas turi įgyvendinti projektą su bent vienu partneriu, kuris yra Norvegijos Karalystėje registruotas juridinis asmuo.

16. Pareiškėjas taip pat gali įgyvendinti projektą su partneriu (-iais), kuris (-ie) yra Lietuvos Respublikoje registruotas (-i) juridinis (-iai) asmuo (-ys).

17. Projekto partneriui (-iams) keliami tie patys tinkamumo reikalavimai kaip ir pareiškėjui. Tinkamumo reikalavimai projekto partneriui (-iams) yra nustatyti Gairių 3 priedo 1.1.1.1, 1.1.1.3, 1.1.2, 1.1.3.1–1.1.3.9 papunkčiuose.

18. Įtraukti partnerį (-ius) į projektą, siekiant išvengti viešųjų pirkimų, draudžiama.

19. Projekto partnerio (-ių) dalyvavimas projekte turi būti pagrįstas paraiškoje. Pareiškėjas partneriais turi pasirinkti tik tuos juridinius asmenis, kurie įneš realų indėlį vykdant projekto veiklas ir (arba) naudosis projekto metu sukurtais rezultatais arba produktais.

20. Projekto partneris (-iai) dalyvauja įgyvendinant projektą ir naudojasi jo rezultatais arba produktais, tačiau už tinkamą projekto įgyvendinimą, koordinavimą ir lėšų panaudojimą atsakingas projekto vykdytojas. Jei projektui skiriama parama, projekto įgyvendinimo sutartis sudaroma su pareiškėju, kuris nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos tampa projekto vykdytoju. Paramą, skirtą visam projektui įgyvendinti, tiesiogiai gauna tik projekto vykdytojas kuris ir atsiskaito su projekto partneriu (-iais).

21. Projekto partneriai gali dalyvauti daugiau nei viename projekte. Pareiškėjas paramai pagal Programą gauti gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas pateiks daugiau nei vieną paraišką, vertinama bus tik pirmoji (pagal jos pateikimo datą ir laiką) pateikta paraiška, o visos kitos paraiškos bus atmetamos ir grąžinamos pareiškėjui.

22. Projekto partnerių skaičius projekte nėra ribojamas, tačiau pareiškėjas, kviesdamas projekto partnerius veikti kartu, privalo įvertinti projekto partnerio būtinumą dalyvauti projekte ir su tuo susijusius valdymo sunkumus.

23. Pareiškėjas ir partneris (-iai), teikdami paraišką, turi pateikti  anglų kalba parengtos, galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją.

24. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis (-ys) turi būti pasirašyta (-os) pareiškėjo ir projekto partnerio (-ių).

25. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje (-yse) turi būti aptartos šios sąlygos:

25.1. pareiškėjui ir projekto partneriui (-iams) atstovaujantys asmenys;

25.2. sutarties tikslas, užduočių pasiskirstymas tarp pareiškėjo ir partnerio (-ių);

25.3. išsamus biudžetas, projekto partnerio (-ių) patirtų išlaidų tinkamumas finansuoti ir pareiškėjo atsiskaitymo su partneriu (-iais) tvarka, tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų paskirstymas tarp pareiškėjo ir partnerio (-ių) ir jų apmokėjimas, nuostatos dėl netiesioginių išlaidų ir jų apskaičiavimo metodas;

25.4. valiutos keitimo taisyklės;

25.5. šalių įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu (kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą, įskaitant intelektinę nuosavybę, projekto rezultatus ir kita) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių: pareiškėjas turi užtikrinti, kad visi partneriai būtų perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą; projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriu (-iais) ir nuolat jį (juos) informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą; projekto vykdytojas visiems partneriams privalo raštu arba elektroniniu paštu persiųsti visų CPVA teikiamų ataskaitų kopijas;

25.6. nuostata, kad projekto partneris (-iai) privalo sudaryti sąlygas tikrinti ir audituoti projekto ir su projektu susijusius dokumentus institucijoms, turinčioms teisę tai daryti įgyvendinant Programą;

25.7. nuostata, kad įgyvendinant projektą partneris (-iai) iš Norvegijos Karalystės įsipareigos Taisyklėse nustatyta tvarka teikti projekto vykdytojui dokumentus, pagrindžiančius partnerio (-ių) iš Norvegijos Karalystės patirtų išlaidų tinkamumą finansuoti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-163, 2015-03-06, paskelbta TAR 2015-03-06, i. k. 2015-03463

 

25.8. nuostatos dėl ginčų sprendimo.

26. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties keitimo sąlygos:

26.1. jei jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis keičiama iki administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ir projektų naudos ir kokybės vertinimo etapų pabaigos, pakeitimai turi būti įforminami kaip jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pakeitimai ir suderinti su CPVA;

26.2. jei jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis keičiama įsigaliojus projekto įgyvendinimo sutarčiai, jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pakeitimas galimas su sąlyga, kad pakeitimas  neturės esminės įtakos priimant sprendimą dėl projekto finansavimo ir neprieštarauja Gairių nuostatoms; pakeitimai turi būti įforminami kaip jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pakeitimai ir suderinti su CPVA; projekto vykdytojas, prieš atlikdamas pakeitimą, gali konsultuotis su CPVA;

26.3. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pakeitimai, turintys įtakos partnerio (-ių) įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į CPVA pirmiausia turi būti raštu suderinti su partneriu (-iais).

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

 

27. Projekto tinkamumą lemia projekto tikslai, veiklos kryptys, trukmė ir projekto įgyvendinimo vieta:

27.1. projektas turi būti parengtas atsižvelgiant į Programos ir 2009-2014 Norvegijos finansinio mechanizmo tikslus;

27.2. pagrindinės projekto veiklos (arba didžioji jų dalis) fiziškai turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje ir valstybės donorės (Norvegijos Karalystės) teritorijoje;

27.3. valstybės donorės teritorijoje (Norvegijos Karalystėje) vykdomų veiklų rezultatai ir (ar) nauda turi būti naudojami projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) veikloje Lietuvos Respublikoje;

27.4. projektas turi vykdyti bent vieną iš šių prioritetinių Programos veiklų:

27.4.1. teikti žinias ir tobulinti projekto tikslinės grupės įgūdžius įvairiose srityse;

27.4.2. gerinti administracinius ir viešuosius gebėjimus  valstybės ir savivaldybių institucijose;

27.4.3. skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi,

27.4.4. skatinti antikorupcinių priemonių kūrimą vietos ir regionų lygiu.

28. Projektas turi:

28.1. atitikti pagrindinį Programos tikslą nurodytą Gairių 6 punkte;

28.2. finansiniu ir instituciniu požiūriais būti tęstinis: pareiškėjas ir (arba) projekto partneris privalo užtikrinti projekto rezultatų, kuriems sukurti skirta parama, tęstinį panaudojimą ir palaikymą bent penkeriems metams po projekto baigties;

28.3. būti parengtas atsižvelgiant į darnaus vystymosi (visų išteklių efektyvus ir taupus naudojimas, užtikrinant šių išteklių išsaugojimą ateities kartoms, socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių veiksnių suderinamumas), gero valdymo (atskaitomybė, skaidrumas, dalyvavimas) ir lyčių lygybės bei lygių galimybių (lygios lyčių galimybės, socialiai ar kitaip atskirtų arba diferencijuotų visuomenės grupių galimybės naudotis tokiomis pačiomis teisėmis, produktais, paslaugomis, prieinamumu ir pan.) principus; projekto poveikis šiems principams negali būti neigiamas.

29. Projekto įgyvendinimo sėkmė bus matuojama programos stebėsenos rodikliais, nurodytais Gairių 10 punkte. Projektui priskirtų Programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodika pateikiama Gairių 6 priede. Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti  ir apskaičiuoti šiuos stebėsenos rodiklius:

29.1. dalyvių pasitenkinimas įvairių gebėjimų stiprinimo renginių kokybe (rezultato rodiklis); pasirinkdamas šį rodiklį pareiškėjas įsipareigoja per kiekvieną projekto renginį atlikti apklausas apie dalyvių pasitenkinimą šiais renginiais ir identifikuoti, kiek dalyvių renginius įvertino „gerai“ arba „labai gerai“; apklausos formą nustato pareiškėjas;

29.2. įvairių mokymo renginių dalyvių skaičius (produkto rodiklis); pasirinkdamas šį rodiklį pareiškėjas įsipareigoja sekti, kiek žmonių dalyvauja projekto rengiamuose mokymuose.

30. Produkto rodiklis “sėkmingai įgyvendintų projektų dalis“ yra apskaičiuojamas ir pagal Gairių 6 priede pateikiamą metodiką įvedamas CPVA į SFMIS sistemą.

31. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos bei suteikus finansavimą teikiamos finansuoti iš kitų programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų ar finansinių mechanizmų (Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Šveicarijos Konfederacijos ir kitų) bei kitų Norvegijos ar Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų programų, jei dėl to projekto ar jo dalies tinkamos finansuoti išlaidos gali būti finansuotos kelis kartus.

32. Prašoma paramos projektams suma turi būti (neįskaitant pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavo indėlio):

32.1. dideliems projektams ne mažesnė nei 170 000,00 EUR (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių eurų) ir ne didesnė nei 1 000 000,00 EUR (vienas milijonas eurų);

32.2. smulkiems projektams ne mažesnė nei 10 000,00 EUR (dešimt tūkstančių eurų) ne didesnė nei 150 000,00 EUR (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų);

33. Prašoma paramos projektui suma nurodoma Taisyklių 9 priedo „Paraiškos skirti projektui paramą pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ar Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrojo finansavimo lėšas bendrosios (A) dalies forma“ 10 skilties „Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai“ 1 punkte „Prašomos lėšos“.

34. Parama projektui bus padengta ne daugiau nei 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Nustatant projektui skiriamos paramos dalį, turi būti laikomasi galiojančių valstybės pagalbos taisyklių ir atsižvelgiama į bet kokią, visais kitais būdais projektams ir (arba) atitinkamai projekto vykdytojui ar partneriui suteiktą, viešą paramą. Likusią tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumą (ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų) turi užtikrinti ar padengti projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai). Projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) turi užtikrinti projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalies, kurios nepadengia finansavimo lėšos, ir projekto netinkamų finansuoti išlaidų padengimą iš nuosavų lėšų.

35. Reikalavimas padengti ne mažiau kaip 15 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (kaip numatyta Gairių 34 punkte) yra skirtas pareiškėjui. Po to šis nuosavas įnašas tampa derybų objektu tarp pareiškėjo ir partnerio; nuosavo įnašo proporcija, kuria bus pasidalintas nuosavas įnašas tarp pareiškėjo ir partnerio (-ių), taip pat turi būti numatyta Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje.

36. Numatoma visų projektų trukmė – nuo projektų įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo iki datos, nurodytos projektų įgyvendinimo sutartyje bet ne vėliau kaip iki 2016 m. balandžio 30 d.

 

V SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOS

 

37. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra išlaidos, atitinkančios Programos paramos sutarties, Reglamento, Taisyklių ir Gairių reikalavimus. Išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis įgyvendinant projektą yra nuo Programos operatoriaus sprendimo finansuoti projektą įsigaliojimo dienos iki projekto įgyvendinimo sutartyje nurodyto termino, bet ne ilgiau negu iki 2016 m. balandžio 30 d. Visos projektų, kuriems įgyvendinti skiriamas finansavimas, veiklos turi būti įvykdytos, visi projekto išlaidas pateisinantys dokumentai turi būti išrašyti ir visos išlaidos apmokėtos išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpiu.

38. Projekto vykdytojo ir projekto partnerio (-ių) patiriamų projekto įgyvendinimo išlaidų tinkamumui finansuoti taikomi tokie patys reikalavimai.

39. Išimtiniais atvejais, išlaidos, kurioms sąskaita faktūra buvo išrašyta paskutinį projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio mėnesį, gali būti laikomos tinkamomis, jei jos apmokamos per 30 (trisdešimt) dienų nuo išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos.

40. Partnerio (-ių) patirtos išlaidos, atitinkančios Gairių 37, 39 bei 43 punktuose nurodytas sąlygas, projektui įgyvendinti gali būti tinkamos finansuoti išlaidos. Partneriai tiesiogiai finansavimo lėšų negauna.

41. Paraiškoje nurodomos visos numatomos tinkamos projekto išlaidos. Iš paramos lėšų ir pareiškėjo ir (arba) projekto partnerio (-ių) skiriamo nuosavo įnašo projektui gali būti padengiamos tik tinkamos finansuoti išlaidos.

42. Projekto vykdytojas privalo partneriams skirtą finansavimo sumą pervesti per 5 darbo dienas nuo lėšų gavimo. Projekto vykdytojas negali naudoti partneriui (-iams) skirto finansavimo.

43. Tinkamomis finansuoti išlaidomis projekto įgyvendinimo metu gali būti pripažįstamos tik išlaidos, kurios:

43.1. numatytos projekto įgyvendinimo sutartyje ir atitinka joje nustatytus reikalavimus;

43.2. patirtos išlaidų tinkamumo finansuoti nustatymo laikotarpiu, nustatytu projekto įgyvendinimo sutartyje;

43.3. yra būtinos projektui įgyvendinti, naudojamos tik projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų pagrįstumo ir efektyvumo principus ir yra patirtos projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių);                    

43.4. įtrauktos į projekto vykdytojo mokėjimo prašymus;

43.5. realios ir pagrįstos išlaidų pagrindimo dokumentais bei išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais, išskyrus netiesiogines išlaidas, kurioms apskaičiuoti taikoma vienodo dydžio norma; jos, teikiant mokėjimo prašymus, neturi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo dokumentais ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais;

43.6. avansinio mokėjimo atveju nurodytos prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo projekto vykdytojui ir (arba) partneriui (-iams) pateiktoje avansinio mokėjimo sąskaitoje ir kartu yra pateikta visą sutarties, pagal kurią įsigyjamos prekės ar paslaugos, galiojimo laikotarpį galiojanti avansinio mokėjimo sumos dydžio banko garantija ar kitos finansų įstaigos garantija arba draudimo įmonės laidavimo raštas, jeigu projekto įgyvendinimo sutartyje nenustatyta kitaip; šios išlaidos yra laikomos tinkamomis finansuoti tik tuo atveju, jeigu iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos bus pateiktos prekės, suteiktos paslaugos, dėl kurių šis avansas buvo išmokėtas;

43.7. patirtos ir apmokėtos nepažeidžiant Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos, Norvegijos Karalystės projekto įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo ar partnerio apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus, arba lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais, ir turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas;

43.8. patirtos atliekant pirkimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir (ar) Vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu; partneris (-iai), kuris (-ie) yra juridinis (-iai) asmuo (-ys), registruotas (-i) Norvegijos Karalystėje, pirkimus projekte vykdo vadovaudamasis (-iesi) Norvegijos Karalystės teisės aktų nuostatomis;

43.9. nebuvo, nėra ir negali būti pakartotinai kompensuotos iš kitų programų, finansuojamų valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšomis;

43.10. atitinka Gairių 46 punkte nustatytas tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas.

44. Jeigu projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai), remdamasis (-iesi) Lietuvos Respublikos ir (ar) Norvegijos Karalystės įstatymais, kitais teisės aktais, negali susigrąžinti (atskaityti) pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), šis mokestis gali būti laikomas projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) tinkamomis finansuoti išlaidomis. PVM tinkamumas finansuoti yra nustatomas vadovaujantis „Atmintine dėl pirkimo ir (arba) importo PVM tinkamumo finansuoti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir (arba) bendrojo finansavimo lėšomis“, pateikiama CPVA interneto svetainėje www.cpva.lt.

45. Projekto vykdytojas  ir (ar) partneris (-iai) negali prašyti finansuoti iš projekto paramos ir bendrojo finansavimo lėšų Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme reglamentuojamo kompensacinio atlyginimo, kuris vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir (ar) Norvegijos Karalystės  įstatymais, kitais teisės aktais gali būti įtraukiamas į atskaitą ir susigrąžintas projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių).

46. Pagal Programą tinkamos finansuoti išlaidos nurodytos lentelėje:

Eil. Nr. (atitinka Taisyklių 9 priedo 10 punkte nurodytų išlaidų eilės numerius)

Išlaidų kategorija (atitinka Taisyklių 9 priedo 10 punkte nurodytų išlaidų eilės pavadinimus)

Tinkamos finansuoti išlaidos

4.

Įranga, įrenginiai ir kt. turtas

Išlaidos, susijusios su įrangos, įrenginių ir kt. turto, reikalingo projekto tikslui (-ams) pasiekti, pirkimu, atsižvelgiant į Reglamento 7.3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytos bendrosios taisyklės išimtį.

Įrangos, įrenginių ir kt. turto (kurių įsigijimui netaikoma išimtis pagal Gairių 47 punktą),  jei jis bus naudojamas ilgiau, nei trunka projektas, tinkamomis finansuoti išlaidomis bus laikomos tik išlaidos, skirtos padengti projekto veikloms vykdyti įsigyto įrangos, įrenginių ir kt. turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas, apskaičiuotas pagal projekto vykdytojo ir (ar) projekto partnerio patvirtintus nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, parengtus vadovaujantis Lietuvos Respublikos ar Norvegijos Karalystės teisės aktais.

5.

Paslaugos

Išlaidos, susijusios su išorinių paslaugų, reikalingų projekto tikslui (-ams) pasiekti, pirkimu.

6.

Projekto dalyvių ir vykdymo išlaidos

Išlaidos, susijusios su projektą vykdančių darbuotojų darbo užmokesčiu ir su darbo santykiais susijusiais darbdavio įsipareigojimais, apskaičiuotais atitinkamai Lietuvos Respublikos arba Norvegijos Karalystės teisės aktų nustatyta tvarka, jei tai atitinka įprastą projekto vykdytojo ir (ar) projekto partnerio taikomą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką (darbo užmokesčio išlaidos yra laikomos tinkamomis finansuoti tokia apimtimi, kiek jos yra susijusios su veikla, kurios atitinkama valdžios institucija nevykdytų, jeigu toks projektas nebūtų vykdomas). Taip pat projekto dalyvių ir projektą vykdančių darbuotojų su projektu susijusių kelionių, komandiruočių ir dalyvavimo renginiuose išlaidos, jeigu tokios išlaidos atitinka projektą vykdantiems darbuotojams projekto vykdytojo ir (ar) projekto partnerio (-ių) įprastai taikomą komandiruočių išlaidų dydžių nustatymo tvarką pagal Lietuvos Respublikos arba Norvegijos Karalystės teisės aktų reikalavimus ir neviršija atitinkamoje valstybėje nustatytų normų, bei kitos projekto vykdymo išlaidos.

Projekto dalyvio, tiesiogiai dalyvaujančio projekto įgyvendinimo veiklose, patirtos kelionės, komandiruotės ir apgyvendinimo išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pirkimai yra įvykdyti projekto vykdytojo arba partnerio (-ių). Kelionės lėktuvu išlaidos gali būti kompensuojamos tik tarptautiniams skrydžiams ir tik tada, jei perkamas ekonominės klasės bilietas.

7.

Projekto administravimas

Išlaidos, susijusios su projektą administruojančių darbuotojų (projekto vykdytojo arba partnerio institucijos atstovų (darbuotojų), paskirtų tiesiogiai administruoti projekto įgyvendinimą) darbo užmokesčiu ir su darbo santykiais, susijusiais darbdavio įsipareigojimais, kelionėmis, komandiruotėmis ir dalyvavimu renginiuose, taikant skiltyje „projekto dalyvių ir vykdymo išlaidos“ nustatytą tvarką. Kelionės lėktuvu išlaidos gali būti kompensuojamos tik tarptautiniams skrydžiams ir tik tada, jei perkamas ekonominės klasės bilietas. Projekto administravimo paslaugų teikimo išlaidos, kai projektui ar atskiroms jo veikloms administruoti samdomas išorinis paslaugos teikėjas (-ai). Paslaugos gali būti perkamos tik toms projekto administravimo funkcijoms atlikti, kurių neatlieka projektą administruojantys asmenys. Išlaidos, susijusios su viešinimu, auditu. Išlaidos, susijusios su kitų projekto įgyvendinimo sutartyje išdėstytų reikalavimų vykdymu (vertimai, finansinės garantijos, laidavimo raštai, su projekto įgyvendinimu susijusio turto draudimas projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir pan.).

8.

Netiesioginės išlaidos

Išlaidos, atitinkančios Reglamento 7.4 straipsnį. Su netiesioginių išlaidų finansavimu susijusios nuostatos išdėstytos Gairių 51 punkte.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-163, 2015-03-06, paskelbta TAR 2015-03-06, i. k. 2015-03463

 

47. Taikant Reglamento 7.3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytos bendrosios taisyklės, susijusios su įrangos įsigijimu, išimtį, visa naujos įrangos pirkimo kaina yra tinkama finansuoti, jei tokia įranga yra neatskiriama ir reikalinga projekto sudedamoji dalis ir jei ji būtina projekto tikslams pasiekti. CPVA patikrina ir patvirtina atitiktį šiam reikalavimui.

48. Projekto išlaidos priklausančios išlaidų kategorijai „Projekto administravimas“ (Gairių 46 punkte) gali sudaryti ne daugiau kaip 15 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

49. Neteko galios nuo 2016-03-02

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-157, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-01, i. k. 2016-04026

 

50. Visos kitos projektų išlaidos, nenurodytos Gairių 46 punkte, yra laikomos netinkamomis. Netinkamos išlaidos taip pat yra tos, kurios nurodytos Reglamento 7.6 straipsnyje, taip pat naudotos įrangos įsigijimo ir naudotos įrangos nusidėvėjimo išlaidos bei įnašas natūra.

51. Netiesioginėms išlaidoms priskiriamos būtinos projektui įgyvendinti išlaidos, kurios negali būti priskirtos projektui tiesiogiai, taip pat nėra, nebuvo ir nebus priskirtos prie projekto tiesioginių išlaidų. Netiesioginės projekto išlaidos apskaičiuojamos taikant vienodo dydžio normą (angl. flat rate), kuri apskaičiuojama pagal Vienodo dydžio normos apskaičiavimo metodiką, nurodytą Gairių 5 priede.

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ  PATEIKIMAS, PROJEKTŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS IR PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

 

52. Pagal Programą numatoma skelbti du kvietimus teikti paraiškas (toliau – Kvietimas) Taisyklėse nustatyta tvarka,  kurie galios 2 mėnesius – vieną kvietimą smulkiems projektams pagal subsidijų schemą ir vieną kvietimą dideliems projektams. Jei per pirmuosius  Kvietimus lieka nepaskirstytų lėšų, gali būti skelbiamas papildomas Kvietimas (-ai). Papildomo Kvietimo (-ų) tvarka yra nustatoma Kvietimo paskelbimo metu.

53. Kvietimai lietuvių kalba skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir bent viename iš Lietuvos Respublikoje platinamų dienraščių. Kvietimai lietuvių ir anglų kalbomis skelbiami svetainėse www.norwaygrants.lt, www.vrm.lt, www.cpva.lt.

54. Visa pareiškėjui žinotina informacija apie Kvietimą ir organizuojamus mokymus skelbiama svetainėse www.norwaygrants.lt, www.vrm.lt, www.cpva.lt.

55. Pareiškėjas Kvietime nurodytais CPVA telefonais, raštu, elektroniniu paštu ir žodžiu gali pateikti klausimų dėl finansavimo skyrimo sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu bei kitų su finansavimo skyrimu susijusių klausimų.

56. Atsakymo į elektroniniu paštu arba raštu pateiktą klausimą terminas – ne daugiau kaip 5 darbo dienos nuo paklausimo gavimo CPVA dienos.

57. Atsakymai į klausimus, kurie gali būti aktualūs daugeliui potencialių pareiškėjų, pateikiami svetainėse www.norwaygrants.lt ir www.cpva.lt.

58. Paraiškos teikiamos CPVA užklijuotame voke. Paraiškos iki Kvietime nurodyto termino gali būti išsiųstos naudojantis registruoto pašto (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena) ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta paraiškos įteikimo pasiuntiniui data ir laikas yra ne vėlesni nei galutinis paraiškų pateikimo terminas) arba pristatytos tiesiogiai CPVA adresu: Vilnius, S. Konarskio g. 13. Kitais būdais išsiųstos, kitais adresais pristatytos arba po Kvietime teikti paraiškas nustatyto termino pateiktos paraiškos atmetamos.

59. Siunčiant paraišką naudojantis registruoto pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatant asmeniškai, ant voko turi būti užrašytas Kvietimo pavadinimas ir numeris, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

60. Paraišką sudaro bendroji (A) dalis –Taisyklių 9 priedas (toliau – paraiškos (A) dalis) ir specialioji (B) dalis – Gairių 1 priedas (toliau – paraiškos (B) dalis) ir kartu pridedami papildomi dokumentai, išvardyti paraiškos (B) dalyje. Paraiškos (A) dalis pildoma lietuvių kalba, o paraiškos (B) dalis pildoma anglų kalba. Partnerio (-ių) iš Norvegijos Karalystės pateikti dokumentai turi būti išversti į anglų kalbą arba lietuvių kalbą. Pildyti parengtos elektroninės paraiškos (A) dalies ir paraiškos (B) dalies formos ir jų pildymo instrukcijos pateikiamos svetainėse www.norwaygrants.lt ir www.cpva.lt.

61. CPVA turi būti pateikiamos kokybiškai, tiksliai laikantis paraiškos formų, užpildytos paraiškos.

62. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva po jų pateikimo CPVA, išskyrus aritmetinių klaidų taisymą, pažymų ir kitų dokumentų, dėl kurių išdavimo buvo kreiptasi į kompetentingas institucijas ir kurių atsakymas nebuvo gautas pareiškėjui teikiant paraišką CPVA, neleidžiamas.

63. Pareiškėjas turi pateikti:

63.1. vieną paraiškos originalą;

63.2. elektroninę paraiškos versiją kompiuterinėje laikmenoje. Paraiškos originalo ir elektroninio paraiškos variantų turinys turi būti identiški. Nustačius, kad elektroninio paraiškos varianto turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos popierinio varianto originale pateikta informacija;

63.3. Gairių 2 priedo 2.6–2.17 papunkčiuose išvardintus dokumentus.

64. Pareiškėjas su paraiška gali pateikti papildomų dokumentų, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant projektą.

65. Paraiškos formos ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, atspausdinti ir susegti į lengvai išardomą segtuvą, nenaudojant spiralinio ar terminio įrišimo priemonių, įmaučių. Visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai valstybės ir savivaldybių institucijų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiškos lapai sunumeruojami. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens.

66. Priimta paraiška registruojama Taisyklėse nustatyta tvarka.

67. Pateikusiam paraišką pareiškėjui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos CPVA išsiunčiamas paraiškos registravimo patvirtinimo pranešimas (raštu, faksu arba elektroniniu paštu), kuriame nurodomas paraiškai suteiktas unikalus kodas.

68. Informacija apie pagal Kvietimą registruotas paraiškas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos paskelbiama svetainėse www.norwaygrants.lt ir www.cpva.lt – nurodomas pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos unikalus kodas ir prašoma paramos lėšų suma.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR PROJEKTŲ ATRANKA

 

69. Paraiškų vertinimas ir projektų atranka yra atliekama Taisyklių nustatyta tvarka.

70. Paraiškų vertinimą ir projektų atranką organizuoja ir atlieka CPVA, pildydama Gairių 2, 3 ir 4 prieduose nustatytos formos vertinimo lenteles. Paraiškos įvertinamos per 3 mėnesius nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos, CPVA užregistravus visas laiku pateiktas paraiškas. Paraiškos gali būti vertinamos nuo jų užregistravimo dienos.

71. Pareiškėjas turi teisę atsiimti paraišką.

72. Paraiškų administracinės atitikties ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etape nustatoma:

72.1. ar su paraiška yra pateikti visi Gairėse nurodyti dokumentai ir ar jie atitinka visus administracinės atitikties vertinimo kriterijus, nurodytus Gairių 2 priede;

72.2. ar projektas atitinka visus bendruosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus Gairių 3 priede;

72.3. didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, didžiausias leistinas skirti projektui finansavimo lėšų dydis ir intensyvumas.

73. Jeigu vertinant paraišką ir projektą paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo etape nors vienas kriterijus yra įvertinamas neigiamai, CPVA pripažįsta paraišką neatitinkančią administracinės atitikties arba projektą neatitinkantį projektų tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijų ir paraišką atmeta.

74. Jei sprendimas atmesti paraišką priimamas dėl paraiškos neatitikties administracinės atitikties vertinimo kriterijams, projekto tinkamumo finansuoti vertinimas nebeatliekamas. Jei tinkamumo finansuoti vertinimo etape nustatoma, kad projektas neatitinka bent vieno Gairių 3 priede nustatytų bendrųjų projektų atrankos kriterijų, pagal specialiuosius prioritetinius projektų atrankos kriterijus, nustatytus Gairių 4 priede, paraiška nebevertinama ir yra atmetama.

75. CPVA įtraukia administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus į Administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų ataskaitą  (Taisyklių 13 priedas) ir ją patvirtina.

76. Patvirtinusi Administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų ataskaitą, CPVA pareiškėjams, kurių paraiškos buvo atmestos, per 5 darbo dienas parengia ir išsiunčia informacinį raštą apie paraiškos atmetimą ir išsamiai paaiškina paraiškos atmetimo priežastis.

77. Informacija apie administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų ataskaitos (Taisyklių 13 priedas) patvirtinimo skelbiama svetainėse www.norwaygrants.lt ir www.cpva.lt – nurodomas pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, paraiškos kodas ir prašoma paramos suma, taip pat nurodomas bendras registruotų paraiškų ir paraiškų, perėjusių administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo etapą, skaičius.

78. Nustačius, kad paraiška ir projektas atitinka visus paraiškos administracinės atitikties ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimo reikalavimus, paraiška teikiama naudos ir kokybės vertinimui, kurio metu nustatoma projekto atitiktis Gairių 4 priede nurodytiems specialiesiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams. Projekto naudos ir kokybės vertinimo etape projektui suteikiamas balas, kuris yra balus suteikusių vertintojų balų vidurkis. Jei projektui naudos ir kokybės vertinimo metu suteikiama mažiau kaip 50 balų, projektas nefinansuojamas ir paraiška yra atmetama.

79. Visų projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatus CPVA įtraukia į Projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitą (Taisyklių 14 priedas) ir ją patvirtina. Jei atlikus projektų naudos ir kokybės vertinimą, kelių projektų įvertinimas balais sutampa, projektai Projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitoje išdėstomi pagal jų gavimo laiką (aukščiau įrašomas projektas, kurio paraiškos gavimo laikas yra ankstesnis). Informacija apie atliktą projektų naudos ir kokybės vertinimą per 5 darbo dienas po Projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitos patvirtinimo skelbiama interneto svetainėse www.norwaygrants.lt ir www.cpva.lt – nurodomas pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, paraiškos kodas ir prašoma paramos suma, paraiškai suteiktų balų skaičius, taip pat nurodomas bendras registruotų paraiškų ir paraiškų, perėjusių projektų naudos ir kokybės vertinimo etapą, skaičius.

80. CPVA naudos ir kokybės vertinimą gali atlikti ir prieš administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą arba atlikti šiuos abu vertinimus vienu metu. Toks pasirinkimas taikomas priklausomai nuo gautų paraiškų pagal Kvietimą kiekio.

81. Jeigu projekto vertinimo metu nustatoma, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai, jie yra netinkamos kokybės ir (ar) dėl paraiškoje pateiktos informacijos vertintojai negali tinkamai įvertinti paraiškos, CPVA raštu paprašo pareiškėjo per jos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo etape ir ne trumpesnis kaip 5 darbo dienos projektų naudos ir kokybės vertinimo etape, jeigu CPVA ir pareiškėjas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip, pateikti trūkstamus dokumentus ar papildomą informaciją. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą prašomų dokumentų ir (ar) papildomos informacijos nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir informaciją, CPVA turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo etape ar vertinti projektą remiantis turima informacija projektų naudos ir kokybės vertinimo etape.

82. Projekto vertinimo metu gali būti atliekama patikra paraiškoje nurodytoje projekto įgyvendinimo vietoje, organizuojami pokalbiai su pareiškėju CPVA vidaus procedūrų vadove nustatyta tvarka.

83. Įvertinus visas gautas paraiškas, CPVA teikia VRM Administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų ataskaitą, Projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitą, atskirų paraiškų vertinimo ataskaitas (toliau – paraiškos vertinimo ataskaita), kurios teikiamos svarstyti vidaus reikalų ministro įsakymu sudarytam Projektų atrankos komitetui. Paraiškų vertinimo ataskaitos rengiamos lietuvių ir anglų kalbomis.

84. Projektų atrankos komitetas, remdamasis CPVA parengtomis paraiškų vertinimo ataskaitomis, atsižvelgdamas į CPVA parengtas išvadas dėl projektų tinkamumo finansuoti, kitą pateiktą informaciją bei paaiškinimus, socialinių ir ekonominių partnerių, kitų institucijų ir įstaigų atstovų bei ekspertų pateiktus argumentus ir informaciją, priima rekomendacijas dėl finansavimo skyrimo (neskyrimo) svarstomiems projektams.

85. Projekto atrankos komitetas gali teikti kitokį, negu vertinimo ataskaitose nurodytas, projektų prioritetiškumą, jeigu projektų atrankos komitetas nusprendžia, kad tam tikri projektai yra svarbesni šalies socialinei ir ekonominei plėtrai, socialinės ekonominės sanglaudos tarp skirtingų Lietuvos regionų didinimui. Argumentai, kodėl numatomas kitoks projektų prioritetiškumas, nurodomi projektų atrankos komiteto posėdžio protokole.

86. Sprendimą dėl projekto finansavimo (nefinansavimo) per kuo trumpesnį laiką, bet ne vėliau kaip per 30 darbo dienų po to, kai pasirašoma Projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis, priima ir įsakymu tvirtina vidaus reikalų ministras, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

87. Projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis skelbiama svetainėse www.norwaygrants.lt ir www.vrm.lt ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos.

88. Informacija apie vidaus reikalų ministro priimtus sprendimus skirti ar neskirti finansavimą projektams skelbiama svetainėse www.norwaygrants.lt ir www.vrm.lt ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos – nurodomas pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, paraiškos kodas ir skirta finansavimo suma.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

 

89. Su pareiškėjais, kurių įgyvendinamiems projektams nuspręsta skirti finansavimą, VRM ir CPVA sudaro (trišales) projektų įgyvendinimo sutartis. Projekto įgyvendinimo sutartis sudaroma su pareiškėju, pateikusiu paraišką. Su projekto partneriais projekto įgyvendinimo sutartis nėra sudaroma.

90. Pareiškėjas prieš projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymą privalo atsidaryti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą finansavimo lėšoms (išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojo ir (ar) jo partnerio išlaidoms apmokėti numatoma taikyti tik išlaidų kompensavimo būdą be avanso, ir tais atvejais, jei pareiškėjas turi tuščią, nenaudojamą kitiems tikslams banko sąskaitą).

91. CPVA, suderinusi su pareiškėju ir VRM  projekto įgyvendinimo sutarties projektą, išsiunčia jį pareiškėjui ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto įgyvendinimo sutartį galiojimo terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 10 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo sutarties išsiuntimo dienos, jei pasirašančios šalys nenurodo svarbių priežasčių pratęsti šį terminą.

92. Jei pareiškėjas be pateisinamos priežasties per CPVA rašte nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą projekto įgyvendinimo sutarties nepasirašo, CPVA apie tai informuoja VRM ir siūlo pakeisti sprendimą dėl finansavimo projektui skyrimo.

93. Projekto įgyvendinimo sutartį pasirašo pareiškėjo, CPVA ir VRM įgalioti atstovai. Projekto įgyvendinimo sutartis sudaroma 3 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią.

94. Projekto įgyvendinimo sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo paskutinė projekto įgyvendinimo sutarties šalis. Projekto įgyvendinimo sutartis galioja, kol šalys įvykdo visus projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytus įsipareigojimus, arba projekto įgyvendinimo sutartis nutraukiama.

95. Projekto įgyvendinimo sutartis gali būti keičiama ar nutraukiama Taisyklėse nustatyta tvarka ir būdais ir laikantis projekto įgyvendinimo sutarties nuostatų.

96. CPVA ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paskutinės pagal Kvietimą projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos informaciją apie pasirašytas projektų įgyvendinimo sutartis paskelbia svetainėse www.norwaygrants.lt ir www.cpva.lt – nurodo projekto vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą, projekto kodą, pateikia trumpą projekto aprašymą, bendrą projekto vertę ir projektui skirtą paramos lėšų sumą.

97. Tinkamos finansuoti išlaidos apmokamos Taisyklėse nustatyta tvarka ir būdais bei laikantis projekto įgyvendinimo sutarties nuostatų.

98. Projekto įgyvendinimo sutarties priežiūra ir projekto įgyvendinimo ir administravimo patikros vietoje atliekamos Taisyklių nustatyta tvarka ir laikantis projekto įgyvendinimo sutarties nuostatų.

99. Jei projekto veiklos nepradėtos vykdyti per 3 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo dienos, VRM turi teisę vienašališkai nutraukti projekto įgyvendinimo sutartį, jei tai numatyta projekto įgyvendinimo sutartyje.

100. Projekto vykdytojas, įgyvendinęs projektą, Taisyklėse ir projekto įgyvendinimo sutartyje nustatyta tvarka privalo CPVA teikti ataskaitas po projekto užbaigimo.

101. Projekto vykdytojas, numatęs projekto įgyvendinimo metu vykdyti veiklą, kuriai yra gautas finansavimas ir kuriai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka būtinas leidimas, licencija ar veiklos atestatas ir jeigu jis galėjo būti išduotas tik įgyvendinus projekte numatytą veiklą, projektui pasibaigus per projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytą laikotarpį privalo pateikti CPVA gauto leidimo, licencijos ar veiklos atestato kopiją. Nepateikus leidimo, licencijos ar veiklos atestato kopijos, VRM turi teisę pareikalauti iš projekto vykdytojo grąžinti suteiktą finansavimą.

102. Projekto vykdytojas ir (ar) jo partneris (-iai) nuo projekto įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo dienos ir 5 metus po projekto pabaigos be CPVA ir VRM raštiško sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos finansavimo lėšos, ir turi toliau jį naudoti projekto tikslams, jei projekto įgyvendinimo sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip. Šis turtas turi būti įtrauktas į projekto vykdytojo ir (ar) jo partnerio (-ių) turto apskaitą.

103. Projekto vykdytojas ir (ar) jo partneris (-iai), nemažiau kaip 5 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos, negali keisti savo veiklos, kuriai skiriamos finansavimo lėšos, pobūdžio ar įgyvendinimo sąlygų ir nutraukti šios veiklos, dalyvauti reorganizavime ir reorganizuotis, taip pat likviduotis, jeigu tai galėtų pažeisti Reglamento 7.15 straipsnį, jei projekto įgyvendinimo sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip, turi užtikrinti, kad finansavimo lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas nebūtų sugadintas, sunaikintas ar kitaip prarastas dėl projekto vykdytojo ir (ar) jo partnerio (-ių) aplaidumo ar kaltės. Apie svarbias priežastis, kliudančias vykdyti veiklą ir galinčias lemti Reglamento 7.15 straipsnio nuostatų pažeidimą, projekto vykdytojas įsipareigoja pranešti CPVA nedelsdamas joms paaiškėjus.

104. Taikant Reglamento 7.3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą išimtį, visa naujos įrangos pirkimo kaina yra tinkamos finansuoti išlaidos, jei tokia įranga yra neatskiriama ir reikalinga projekto sudedamoji dalis ir jei ji būtina projekto tikslams pasiekti (toliau – įranga, kuriai taikoma išimtis), bei atitinkami šie reikalavimai:

104.1. nuosavybės ir (arba) patikėjimo teise įrangą, kuriai taikoma išimtis, projekto vykdytojas ir partneris privalo valdyti bent penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos ir tokį pat laikotarpį ją naudoti bendriesiems projekto tikslams, išskyrus atvejus, kai VRM, atsižvelgdama į projekto tęstinumą, raštu suteikia leidimą įrangos perdavimui;

104.2. Projekto vykdytojas ir partneris privalo tinkamai apdrausti įrangą, kuriai taikoma išimtis, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo to momento, kai įsigyjamas draustinas turtas) ir ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos, jei projekto įgyvendinimo sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip;

104.3. skirti reikiamų lėšų įrangai, kuriai taikoma išimtis, prižiūrėti bent penkerius metus nuo projekto užbaigimo ir užtikrinti, kad šios lėšos būtų tinkamai apskaitytos ir dokumentuotos, t. y. būtų aiškiai nustatomos ir patikrinamos.

105. VRM gali atleisti bet kurį projekto vykdytoją nuo Gairių 104.1–104.3 papunkčiuose pateiktų įsipareigojimų, susijusių su konkrečiai apibrėžta įranga, kuriai taikoma išimtis, tais atvejais kai VRM įsitikina, kad atsižvelgiant į visas susijusias aplinkybes, tolesnis tos įrangos naudojimas bendraisiais projekto tikslais neduos jokios ekonominės naudos.

106. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo imtis visų būtinų projekto veiklų viešinimo veiksmų, kaip nustatyta Taisyklėse ir projekto įgyvendinimo sutartyje.

107. Nepriklausomo ir atestuoto auditoriaus išvada, patvirtinanti, kad projekto partnerio (-ių) iš Norvegijos Karalystės išlaidos padarytos vadovaujantis Reglamentu, Gairėmis bei projekto partnerio (-ių) šalies nacionaline teise ir apskaitos praktika, laikoma pakankamu padarytų išlaidų įrodymu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-163, 2015-03-06, paskelbta TAR 2015-03-06, i. k. 2015-03463

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

108. Gairės gali būti keičiamos vidaus reikalų ministro įsakymu Taisyklėse nustatyta tvarka.

109. Pareiškėjų ir projektų vykdytojų skundai teikiami ir nagrinėjami Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

110. Tais atvejais, kai dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo CPVA ir (arba) VRM negali vykdyti Gairėse nurodytų savo funkcijų ar sutartinių įsipareigojimų, finansavimo teikimas (taip pat ir veiksmai iki projekto įgyvendinimo sutarties sudarymo) nutraukiamas be jokių pasekmių CPVA ir (arba) VRM.

111. Projektų vykdytojai ir partneriai privalo užtikrinti visų su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų saugojimą ir prieinamumą Taisyklėse nustatyta tvarka.

 

________________________

 

 

Gairių pareiškėjams gauti paramą

pagal 2009–2014 m. programą LT10

„Gebėjimų stiprinimas ir institucinis

valstybės, paramos gavėjos, ir

Norvegijos viešųjų institucijų, vietos

ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“

1 priedas

 

 

(Paraiškos skirti projektui paramą pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrojo finansavimo lėšas (B) dalies forma)

 

 

 

                                                     NOR

 

 

___________________________________________________________

pareiškėjo pavadinimas

 

 

PARAIŠKOS SKIRTI PROJEKTUI PARAMĄ PAGAL 2009–2014 M. NORVEGIJOS

FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMĄ

„GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR INSTITUCINIS VALSTYBĖS, PARAMOS GAVĖJOS, IR NORVEGIJOS VIEŠŲJŲ INSTITUCIJŲ, VIETOS IR REGIONINĖS VALDŽIOS BENDRADARBIAVIMAS“  SPECIALIOSIOS (B) DALIES FORMA IR JOS  PILDYMO INSTRUKCIJA

 

 

1. KVIETIMAS, PAGAL KURĮ TEIKIAMAS PROJEKTAS

 

Smulkiems projektams pagal subsidijų schemą. Parama projektams – nuo 10 000 eurų iki 150 000 eurų.

Dideliems projektams. Parama projektams - nuo 170 000 eurų iki 1 000 000 eurų.

 

2. PAREIŠKĖJO STATUSAS

 

Savivaldybės institucija.

Valstybės institucija jei ji turi teritorinius padalinius, teikiančius viešąsias paslaugas regioniniu ar vietos lygiu ar savivaldybės (-ių) įstaiga.

Ne pelno siekiantis viešasis juridinis asmuo, pagal savo įstatus, nuostatus ar statutą teikiantis švietimo paslaugas.

Valstybės ar savivaldybių institucijų susivienijimas.

Papildoma informacija.
Nurodykite pareiškėjo registracijos vietą, apibūdinkite bendruomenei teikiamų paslaugų pobūdį. Jeigu pareiškėjas yra valstybinė institucija, turinti teritorinius padalinius, nurodykite kokias viešąsias paslaugas regioniniu ar vietos lygiu teikia, kuris teritorinis padalinys yra naudos gavėjas.

 

3. PROJEKTO VEIKLŲ APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

 

Veiklos Nr.

Projekto veiklos pavadinimas

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis

Veiklos aprašymas ir pagrindimas. Rezultatų, kuriuos planuojama pasiekti veiklos pabaigoje, aprašymas

Veiklos įgyvendinimo vieta (-os) (nurodykite miestą (-us) ir (ar) kitą (-as) vietovę (-es), taip pat valstybę, kurioje veikla bus įgyvendinama)

1.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentelė pildoma remiantis Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies 6 punkto lentelėje „Projekto loginis pagrindimas“ (toliau– A dalies 6 lentelė) pateikta informacija: šios lentelės eilutėse nurodytų veiklų numeriai ir pavadinimai turi atitikti veiklos numerius ir veiklos pavadinimus, nurodytus A dalies 6 lentelėje. Šioje lentelėje detaliai aprašomos ir pagrindžiamos projekto veiklos, kaip jos prisidės prie projekto tikslų ir uždavinių pasiekimo ir kita. Jei A dalies 6 lentelėje yra sujungtos kelios veiklos, šioje lentelėje jos išskaidomos atskirose eilutėse (pvz., 1.1.1 veikla „Personalo mokymai“ yra sudaryta iš kelių smulkesnių veiklų (pvz., seminarų), šioje lentelėje yra pateikiama informacija apie kiekvieną smulkesnę veiklą atskirai: 1.1.1.1 „Darbuotojų atranka“, 1.1.1.2 „Darbuotojų žinių patikra“ ir pan.).

 

4. PAREIŠKĖJO TEISINIS PAGRINDAS VYKDYTI PROJEKTE NUMATYTAS VEIKLAS

 

Aprašykite, ar pareiškėjui vykdant projekte numatytas veiklas pagal Lietuvos Respublikos ar Norvegijos Karalystės teisės aktus yra reikalingi leidimai, licencijos ir pan. Jei taip, aprašykite pareiškėjo turimus leidimus, licencijas arba nurodykite, kada numatoma juos įsigyti.

 

 

 

 

5. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS

 

Tikslinės teritorijos (kaip numatyta Vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1V- 429).

Išvardinkite tikslines teritorijas, kuriose bus įgyvendinamos projekto veiklos. Jei projekto veiklų nenumatyta įgyvendinti tikslinėse teritorijose, įrašykite „Netaikoma“.

 

 

Probleminės teritorijos (kaip numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarime Nr. 112)

Išvardinkite problemines teritorijas, kuriose bus įgyvendinamos projekto veiklos. Jei projekto veiklų nenumatyta įgyvendinti probleminėse teritorijose, įrašykite „Netaikoma“.

 

 

Regioniniai centrai (kaip numatyta Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575, 35 punkte).

Išvardinkite regioninius centrus, kuriuose bus įgyvendinamos projekto veiklos. Jei projekto veiklų nenumatyta įgyvendinti regioniniuose centruose, įrašykite „Netaikoma“.

 

 

 

6. PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS

 

Aprašykite projekto tikslines grupes. Išvardinkite, iš kokių Lietuvos ir Norvegijos Karalystės regionų/savivaldybių yra projekto tikslinės grupės. Nurodykite, kokių sričių specialistus apima projekto tikslinės grupės Lietuvoje ir kokių sričių specialistus Norvegijos Karalystėje.

 

 

 

7. PROJEKTO RIZIKOS ĮVERTINIMAS

 

(Turi būti įvertintos pagrindinės projekto rizikos, numatyti jų valdymo veiksmai. Atsižvelgdami į projekto pobūdį, įvertinkite labiausiai tikėtinas projekto rizikas (ekonominę, finansinę, vadybinę ir kt.), identifikuokite jų pasireiškimo tikimybę, poveikį projekto tikslų pasiekimui bei rizikos valdymo priemones / veiksmus, kurių pareiškėjas ir (arba) partneriai numato imtis šiai rizikai valdyti. Informaciją pateikite užpildydami toliau esančią lentelę).

 

 

Nr.

Rizikos aprašymas

Tikimybė*

Poveikis*

Rizikos valdymo priemonės / veiksmai

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

*Vertinimo skalė: maža (-os), vidutinė (-ės), didelė (-ės).

 

 

8. PROJEKTO PRIDĖTINĖ VERTĖ

 

Nurodykite, kokią pridėtinę vertę sukuria projekto pasiekimai.

(Nurodykite, kaip šis projektas prisidėtų prie Programos tikslų ir stiprintų bendradarbiavimą tarp vietos, regionų partnerių Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje.

 

9. PAREIŠKĖJO ADMINISTRACINIAI GEBĖJIMAI IR PATIRTIS

 

(Nurodykite žmogiškuosius išteklius, kuriuos planuojama naudoti projektui įgyvendinti (pildoma, jei pareiškėjas pats administruoja projektą).

Projektui priskirtų numatomų darbuotojų skaičius

Funkcijos, kurios būtų priskirtos

Darbuotojų patirtis (kompetencija)

Turimas darbuotojų skaičius

 

 

 

Papildomas darbuotojų poreikis

pareiškėjo darbuotojai

 

 

 

ekspertai,  konsultantai

 

 

 

Iš viso darbuotojų

 

 

 

10. PAREIŠKĖJO PATIRTIS ĮGYVENDINANT GAIRĖSE NUMATYTAS VEIKLAS

 

(Pateikite informaciją apie per paskutinius trejus metus vykdytus projektus, susijusius su Programos prioritetinėmis veiklomis, jų veiklos mastą, projekto rezultatus, bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, veiklų kompleksiškumą (sprendinių mastas, originalumas ir panašiai), veiklų poveikį (nauda bendruomenėms, ir panašiai). Pateikite informaciją apie įgyvendintus ir (ar) įgyvendinamus tarptautinius projektus, apie dalyvavimą Europos Sąjungos iniciatyvose.)

 

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Lėšų šaltinis (programa)

Projekto veiklos

Projekto rezultatai

Projekto vertė, EUR

Paramos intensyvumas, %

Projekto įgyvendinimo periodas

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

11. INFORMACIJA DĖL DVIGUBO FINANSAVIMO

 

11.1. Ar buvo pateikta paraiška dėl finansavimo, ar skirtas finansavimas šiam projektui ar jo daliai iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos valstybių institucijų programų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo ar bet kokio kito Bendrijos finansavimo šaltinio (taip pat PHARE, LEONARDO, COMENIUS, ERASMUS, SOCRATES, EQUAL, FP6, FP7 ir kt.) ar kitos tarptautinės paramos lėšų?

 

Taip 

Ne  

 

 

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, paraiškos pateikimo datą, prašytą finansavimo sumą, suteiktą finansavimo sumą ir kt.)

 

 

11.2. Ar šis projektas papildo kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos valstybių institucijų programų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo ar bet kokio kito Bendrijos finansavimo šaltinio (taip pat PHARE, LEONARDO, COMENIUS, ERASMUS, SOCRATES, EQUAL, FP6, FP7 ir kt.) ar kitos tarptautinės paramos lėšų?

Taip 

Ne  

 

 

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, paraiškos pateikimo datą, prašytą finansavimo sumą, suteiktą finansavimo sumą ir kt.)

 

 

11.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl finansavimo, ar skirtas finansavimas iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos valstybių institucijų programų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo ar bet kokio kito Bendrijos finansavimo šaltinio (taip pat PHARE, LEONARDO, COMENIUS, ERASMUS, SOCRATES, EQUAL, FP6, FP7 ir kt.) ar kitos tarptautinės paramos lėšų ankstesniam šio projekto etapui?

Taip 

Ne  

 

 

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, paraiškos pateikimo datą, prašytą finansavimo sumą, suteiktą finansavimo sumą ir kt.)

 

 

12. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO ATITIKIMĄ TINKAMUMO REIKALAVIMAMS

 

12.1. PAREIŠKĖJO SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

 

Nėra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės paramos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo.

 

Taip (nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo)         Ne (yra įsiteisėjęs teismo sprendimas)

 

12.2. PAREIŠKĖJUI NETEISĖTAI IŠMOKĖTŲ LĖŠŲ GRAŽINIMAS

 

Pareiškėjas yra grąžinęs visas neteisėtai išmokėtas ir panaudotas Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės paramos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas, jei tokių buvo.

 

Taip (yra grąžinęs arba tokių lėšų nebuvo)         Ne (nėra grąžinęs)

 

12.3. IKITEISMINIO TYRIMO DĖL PAREIŠKĖJO AR JO DARBUOTOJŲ ŪKINĖS-KOMERCINĖS VEIKLOS PRADĖJIMAS

 

Nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pareiškėjo ar jo darbuotojų ūkinės-komercinės veiklos.

 

Taip (nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas)         Ne (yra pradėtas ikiteisminis tyrimas)

 

13. INFORMACIJA APIE PARTNERĮ

(jei projekte numatytas daugiau nei vienas partneris, šis skyrius pildomas apie kiekvieną projekto partnerį atskirai)

 

13.1.PARTNERIO PAVADINIMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. PARTNERIO PASIRINKIMO PAGRĮSTUMAS

 

Pagrįskite projekto partnerio (-ių) pasirinkimą. Nurodykite projekto partnerio (-ių) turimas žinias, patirtį ir įgūdžius, susijusius su projekte numatomų veiklų atlikimu, sugebėjimu papildyti projektą reikalingais ištekliais ir kt. priežastis.

Nurodykite, ar partnerystė projekte yra ankstesnio bendradarbiavimo tarp pareiškėjo ir partnerio(-ių) tęstinė dalis. Jei taip, aprašykite ankstesnį bendradarbiavimą.

 

 

 

 

 

13.3. PARTNERIO STATUSAS

 

Savivaldybės institucija.

Valstybės institucija, jei ji turi teritorinius padalinius teikiančius viešąsias paslaugas regioniniu ar vietos lygiu ar savivaldybės (-ių) įstaiga.

Ne pelno siekiantis viešasis juridinis asmuo, pagal savo įstatus, nuostatus ar statutą teikiantis švietimo paslaugas.

Valstybės ar savivaldybių institucijų susivienijimas.

 

Papildoma informacija.

Nurodykite partnerio registracijos vietą, apibūdinkite bendruomenei teikiamų paslaugų pobūdį, veiklas. Jeigu partneris yra valstybinė institucija, turinti teritorinius padalinius, nurodykite kokias viešąsias paslaugas regioniniu ar vietos lygiu teikia, kuris teritorinis padalinys yra naudos gavėjas.

 

13.4. PARTNERIO VAIDMUO IR VEIKLOS PROJEKTE

 

(Šioje lentelėje pateikiamas detalus partnerio veiklų projekte aprašymas ir pagrindimas, taip pat nurodoma,  kaip partnerio veiklos prisideda prie projekto tikslų ir uždavinių siekimo.)

 

Veiklos pavadinimas

Veiklos įgyvendinimo laikotarpis

Veiklos apibūdinimas ir pagrindimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.5 PARTNERIO ADMINISTRACINIAI GEBĖJIMAI IR PATIRTIS

 

(Nurodykite žmogiškuosius išteklius, kuriuos planuojama naudoti projektui įgyvendinti (pildoma, jei pareiškėjas pats administruoja projektą).

Projektui priskirtų numatomų darbuotojų skaičius

Funkcijos, kurios būtų priskirtos

Darbuotojų patirtis (kompetencija)

Turimas darbuotojų skaičius

 

 

 

Papildomas darbuotojų poreikis

pareiškėjo darbuotojai

 

 

 

ekspertai,  konsultantai

 

 

 

Iš viso darbuotojų

 

 

 

13.6. PARTNERIO PATIRTIS ĮGYVENDINANT GAIRĖSE NUMATYTAS PRIORITETINES VEIKLAS

 

(Pateikite informaciją apie per paskutinius trejus metus partnerio vykdytus projektus susijusius su Programos prioritetinėmis veiklomis, jų veiklos mastą, projekto rezultatus, bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, veiklų kompleksiškumą (sprendinių mastas, originalumas ir panašiai), veiklų poveikį (nauda bendruomenėms, ir panašiai). Pateikite informaciją apie įgyvendintus ir (ar) įgyvendinamus tarptautinius projektus, apie dalyvavimą Europos Sąjungos iniciatyvose, ir t. t.)

 

Projekto pavadinimas

Lėšų šaltinis (programa)

Projekto veiklos

Projekto rezultatai

Projekto vertė, EUR

Paramos intensyvumas, %

Projekto įgyvendinimo periodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.7. PARTNERIO TEISINIS PAGRINDAS VYKDYTI PROJEKTE NUMATYTAS VEIKLAS

 

Aprašykite, ar partneriui vykdant projekte numatytas veiklas pagal Lietuvos Respublikos ar Norvegijos Karalystės teisės aktus yra reikalingi leidimai, licencijos ir pan. Jei taip, aprašykite partnerio turimus leidimus, licencijas arba nurodykite, kada numatoma juos įsigyti.

 

 

13.8. PARTNERYSTĖS TĘSTINUMAS

 

Aprašykite, ar pareiškėjo ir partnerio partnerystė bus tęsiama po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Jei taip, pagriskite, kokios veiklos bus vykdomas partnerystės tęstinumui užtikrinti.

 

 

14. PRIEDAI

 

Prie paraiškos dėl projekto finansavimo turi būti pridedami šie dokumentai:

1. pareiškėjo ir jo partnerio (-ių) (jei partneris (-iai) registruotas (-i) Lietuvos Respublikoje) steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, statutų) nuorašai ar kopijos.

2. partnerio (-ių) iš Norvegijos Karalystės registravimo pažymėjimo ar jį atitinkančio dokumento kopija;

3. pareiškėjo (netaikoma biudžetinėms įstaigoms) atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma, išduota apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, arba valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tais atvejais, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčių mokėjimas yra atidėtas, pridėti dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios mokesčių atidėjimą. Pažyma ar dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo;

4. kiekvieno partnerio, registruoto Lietuvos Respublikoje (netaikoma biudžetinėms įstaigoms) atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma, išduota apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, arba valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tais atvejais, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas, pridėti dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios mokesčių atidėjimą. Pažyma ar dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau nei prieš 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo;

5. kiekvieno partnerio iš Norvegijos Karalystės (netaikoma biudžetinėms įstaigoms) šios valstybės donorės teisės aktus atitinkantys dokumentai, įrodantys, kad partneris yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įnašų mokėjimu susijusius įsipareigojimus. Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau nei prieš 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo. Kartu turi būti pateiktas dokumentų vertimas į anglų kalba arba lietuvių kalbą.

6. projekto viešinimo planas;

7. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis anglų kalba;

8. projekto biudžeto išlaidų pagrindimo lentelė (užpildyta pagal CPVA interneto svetainėje www.cpva.lt pateiktą formą) ir dokumentai, įrodantys projekto biudžeto pagrįstumą (detalesnė informacija apie biudžete numatytų išlaidų pagrindimą nurodyta CPVA interneto svetainėje www.cpva.lt ir (ar) bus pristatyta mokymų pareiškėjams metu; 

9. paraišką pasirašiusio asmens įgaliojimus patvirtinantis dokumentas (jeigu paraišką pasirašo įgaliotas asmuo);

10. darbuotojų, jei numatyta, kad jie administruos projektą, gyvenimo aprašymai;

11. pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) kompetentingo organo įsipareigojimas, sprendimas ar protokolo išrašas, patvirtintas pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) vadovo ar įgalioto asmens, prisidėti prie projekto nuosavomis lėšomis (skirtomis tinkamoms ir netinkamoms projekto išlaidoms apmokėti, nurodant lėšų dydį, nuosavų lėšų dalį (proc.), skirtą tinkamoms projekto išlaidoms apmokėti, nuo visų projekto lėšų sumos, bei lėšų šaltinį) ir kiti finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai(pvz., banko garantinis raštas, savivaldybės tarybos sprendimas dėl finansavimo ar kt. dokumentai, įrodantys projekto nuosavą įnašą).

 

Prie paraiškos gali būti pridedami kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys paraiškoje pateiktą informaciją. Paraiškos vertinimo metu CPVA turi teisę prašyti papildomos informacijos išlaidų tinkamumui įvertinti.

 

15. PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS

 

Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga

 

_______________________________                     _______              ______________

(pareiškėjo atsakingo asmens pareigos)                     (parašas)              (vardas ir pavardė)

 

Gairių pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“

2 priedas

 

 

 

ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO LENTELĖ

 

1. Bendroji informacija apie paraišką:

1.1. Paraiškos kodas.:

1.2. Paraiškos pavadinimas:

1.3. Paraišką vertino (vardas, pavardė, pareigos):

1.4. Pareiškėjo pavadinimas:

1.5. Partneriai:

 

2. Paraiškos vertinimas

Nr.

Vertinimo kriterijus

Taip

(T)

Ne

(N)

Netaikoma

(NT)

2.1.

Paraiška ir jos priedai pateikti iki galutinio paraiškų pateikimo termino.

 

 

 

2.2.

Paraiška gauta ir pateikta laikantis Gairių 58 ir 59 punktuose nustatytų reikalavimų.

 

 

 

2.3.

Pateiktas vienas paraiškos originalas ir viena elektroninė paraiškos versija kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

 

2.4.

Paraiška visiškai užpildyta pagal patvirtintas paraiškos (A) ir (B) dalies formas ir pasirašyta.

 

 

 

 

2.5.

Paraiška yra užpildyta lietuvių kalba (paraiškos A dalis) ir anglų kalba (paraiškos B dalis).

 

 

 

2.6.

Pateikta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

 

 

 

2.7.

Pateikti administracinio personalo, jei jie yra numatyti projekte, gyvenimo aprašymai (CV)

 

 

 

 

2.8.

Pateikta kiekvieno partnerio iš Norvegijos Karalystės registracijos pažymėjimo ar jį atitinkančio dokumento kopija. Pateiktas dokumento vertimas į anglų kalbą arba lietuvių kalbą.

 

 

 

 

2.9.

Pateiktas pareiškėjo ir kiekvieno projekto partnerio iš Lietuvos Respublikos įstatų, nuostatų ar statuto nuorašas ar kopija.

 

 

 

 

2.10.

Pateikta pareiškėjo (netaikoma biudžetinėms įstaigoms) atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma, išduota apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, arba valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tais atvejais, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas, pridėti dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios mokesčių atidėjimą. Pažyma ar dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo.

 

 

 

 

2.11.

Pateikta kiekvieno Lietuvos Respublikos partnerio (netaikoma biudžetinėms įstaigoms) atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma, išduota apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, arba valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tais atvejais, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas, pridėti dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios mokesčių atidėjimą. Pažyma ar dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau nei prieš 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo.

 

Taikoma projektams, kurie įgyvendinami kartu su Lietuvos Respublikos partneriu (-iais).

 

 

 

2.12.

Pateikti kiekvieno partnerio iš Norvegijos Karalystės (netaikoma biudžetinėms įstaigoms) šios valstybės donorės teisės aktus atitinkantys dokumentai, įrodantys, kad partneris yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įnašų mokėjimu susijusius įsipareigojimus. Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau nei prieš 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo. Kartu turi būti pateiktas dokumentų vertimas į anglų arba lietuvių kalbą.

 

 

 

2.13.

Pateiktas įgaliojimas pasirašyti paraišką (jeigu paraišką pasirašo įgaliotas asmuo).

 

 

 

2.14.

Pateiktas pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) kompetentingo organo įsipareigojimas, sprendimas ar protokolo išrašas, patvirtintas pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, prisidėti prie projekto nuosavomis lėšomis, skirtomis tinkamoms ir netinkamoms projekto išlaidoms apmokėti,  (nurodant lėšų dydį, nuosavų lėšų dalį (proc.), skirtą tinkamoms projekto išlaidoms apmokėti, nuo visų projekto lėšų sumos ir lėšų šaltinį) ir kiti finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai.

 

 

 

2.15.

Pateikta projekto biudžeto pagrindimo lentelė, užpildyta pagal CPVA interneto puslapyje www.cpva.lt pateiktą formą, ir dokumentai, įrodantys projekto biudžeto pagrįstumą.

 

 

 

2.16.

Pateiktas projekto viešinimo planas, parengtas pagal Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamento 4 priede nustatytus reikalavimus.

 

 

 

2.17.

Pateikti partnerių iš Norvegijos Karalystės pateiktų dokumentų vertimai į anglų kalba arba lietuvių kalbą

 

 

 

 

 

3. Vertintojo pastabos:

 

4. Vertintojo išvados:

§ Paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo kriterijus.

§ Gavus papildomos informacijos ir (ar) dokumentų, paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo kriterijus.

§ Paraiška neatitinka administracinės atitikties vertinimo kriterijų (nuoroda į kriterijų numerius) ir negali būti vertinama toliau.

 

 

Vertintojas: _______________________________________________________________

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

 

 

 

Gairių pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“

3 priedas

 

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES BENDRIESIEMS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS VERTINIMO METODIKA

 

_______________

(vertinimo data)

 

 

Paraiškos Nr.

 

Paraiškos pavadinimas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Paraišką vertino (vardas, pavardė)

 

 

 

BENDRASIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS

BENDROJO PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAUS VERTINIMO ASPEKTAI

VERTINIMO KLAUSIMAI

 

TAIP,

NE, NETAIKOMA

 

KOMENTARAS

Pareiškėjas ir jo partneris

(-iai) yra tinkamas (-i)

1.1. Pareiškėjas ir jo partneris (-iai) atitinka Reglamento ir Gairių reikalavimus  

1.1.1. Ar pareiškėjas ir jo partneris (-iai) atitinka Gairėse nustatytus reikalavimus?

 

Paaiškinimai: įsitikinama, ar pareiškėjas ir jo partneris (-iai) atitinka šios metodikos 1.1.1.11.1.1.3 punktuose nustatytus specialiuosius projektų atitikties atrankos kriterijus.

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Pareiškėjas ir (arba) jo partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, registruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (partneriui (-iams) iš Norvegijos Karalystės – netaikoma).

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies forma, (Taisyklių 9 priedas) (toliau – paraiškos (A) dalis) (taip pat duomenys patikrinami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre).

 

 

1.1.1.2. Pareiškėjas yra viena iš šių institucijų:

1.1.1.2.1. savivaldybės institucija;

1.1.1.2.2. valstybės institucija, jei ji turi teritorinius padalinius teikiančius viešąsias paslaugas regioniniu ar vietos lygiu arba savivaldybės (-ių) įstaiga (bet kuris viešasis juridinis asmuo, kuris teikia paslaugas bendruomenei ir kuris veiklą vykdo   konkrečioje savivaldybėje ar regione, įskaitant, tačiau neapsiribojant, mokyklas, ligonines, jaunimo organizacijas, dienos priežiūros centrus, bendruomenės centrus, sporto organizacijas, muziejus, kultūros namus, komunalines paslaugas teikiančias įmones, gaisrines ir t.t.);

1.1.1.2.3. ne pelno siekiantis viešasis juridinis asmuo, kuris teikia švietimo paslaugas pagal savo įstatus, nuostatus ar statutą;

1.1.1.2.4. valstybės ir savivaldybių institucijų susivienijimas.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (B) dalis, pareiškėjo įstatai, nuostatai ar statutas, kiti su paraiška pateikti dokumentai.

 

 

 

 

1.1.1.3. Kiekvienas projekto partneris yra viena iš šių institucijų:

1.1.1.3.1.  savivaldybės institucija;

1.1.1.3.2  valstybės institucija, jei ji turi teritorinius padalinius teikiančius viešąsias paslaugas regioniniu ar vietos lygiu arba savivaldybės (-ių) įstaiga (bet kuris viešasis juridinis asmuo, kuris teikia paslaugas bendruomenei ir kuris veiklą vykdo   konkrečioje savivaldybėje ar regione, įskaitant, tačiau neapsiribojant, mokyklas, ligonines, jaunimo organizacijas, dienos priežiūros centrus, bendruomenės centrus, sporto organizacijas, muziejus, kultūros namus, komunalines paslaugas teikiančias įmones, gaisrines ir t.t.);

1.1.1.3.3. ne pelno siekiantis viešasis juridinis asmuo, kuris teikia švietimo paslaugas pagal savo įstatus, nuostatus ar statutą;

1.1.1.3.4. valstybės ir savivaldybių institucijų susivienijimas.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (B) dalis, partnerio  (-ių) įstatai, nuostatai ar statutas, kiti su paraiška pateikti dokumentai.

 

 

 

1.1.2. Ar pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) turi (turi galimybes įsigyti) teisinį pagrindą vykdyti projekte numatytas veiklas?

 

Paaiškinimai: įsitikinama, kad pareiškėjas ir jo partneris (-iai) turi teisę (turi galimybes įsigyti teisę) vykdyti projekte numatytas veiklas, pavyzdžiui, patikrinama, ar pareiškėjas turi reikalingas licencijas, leidimus (jei taikoma) ir pan. 

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (B) dalis, pareiškėjo ir partnerio (-ių)  steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai, statutas), licencijos, leidimai ir kiti dokumentai.

 

 

 

1.1.3. Ar pareiškėjui ir jo partneriui (-iams) netaikomi teisės aktų apribojimai ir jie gali gauti paramą?

 

Paaiškinimai: įsitikinama, ar pareiškėjas ir jo partneris (-iai) atitinka šios metodikos 1.1.3.1–1.1.3.9 punktuose nustatytus reikalavimus.

Jei pareiškėjas ir jo partneris (-iai) yra biudžetinės įstaigos, jų atitiktis 1.1.3.1–1.1.3.3 kriterijams netikrinama. 

 

 

 

1.1.3.1.Pareiškėjui ir  jo partneriui (-iams) nėra iškelta bankroto byla ar pradėtos bankroto procedūros ne teismo tvarka.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (A) dalis. Duomenys taip pat tikrinami pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro turimus duomenis.

 

 

 

1.1.3.2. Pareiškėjas ir jo partneris (-iai) nėra likviduojami.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (A) dalis. Duomenys taip pat tikrinami pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro turimus duomenis.

 

 

1.1.3.3. Pareiškėjui ir jo partneriui (-iams) nėra iškelta restruktūrizavimo byla.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (A) dalis. Duomenys taip pat tikrinami pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro turimus duomenis.

 

 

 

1.1.3.4. Nepradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pareiškėjo ir jo partnerio (-ių) ar jų darbuotojų  ūkinės-komercinės veiklos. 

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (A) dalis, paraiškos (B) dalis.

 

 

 

1.1.3.5. Pareiškėjas ir jo partneris (-iai) yra įvykdę su mokesčių ir socialinio draudimo įnašų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos ar Norvegijos Karalystės teisės aktus (ši nuostata gali būti netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybių biudžeto, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos ar Norvegijos Karalystės teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

 

Informacijos šaltinis: dėl mokesčių -  su paraiška pateikti dokumentai (pareiškėjo ir partnerio (-ių) iš Lietuvos Respublikos atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma arba valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis; partnerio (-ių) iš Norvegijos Karalystės šios valstybės teisės aktus atitinkantys dokumentai);

dėl socialinio draudimo įnašų – dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) iš Lietuvos Respublikos  duomenys tikrinami pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos registro duomenis, dėl partnerio (-ių) iš Norvegijos Karalystės tikrinama pagal su paraiška pateiktus Norvegijos Karalystės teisės aktus atitinkančius dokumentus.

 

 

 

 

 

1.1.3.6. Pareiškėjas ir jo partneris (-iai) paraiškoje arba jos prieduose nėra pateikę klaidinančios informacijos.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (A) dalis, paraiškos (B) dalis, su paraiška pateikti dokumentai.

 

 

 

 

 

1.1.3.7. Nėra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl pareiškėjo ir jo partnerio (-ių) kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės paramos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (A) dalis, paraiškos (B) dalis.

 

 

 

 

 

1.1.3.8. Pareiškėjas ir jo partneris (-iai) kompetentingoms institucijoms yra grąžinę visas neteisėtai išmokėtas ir (ar) panaudotas Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės paramos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas. 

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (A) dalis, paraiškos (B) dalis.

 

 

 

 

 

1.1.3.9. Pareiškėjas ir jo partneris (-iai) nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtaką vertinimą atliekančiai CPVA, projektų atrankos komiteto nariams ar sprendimą dėl paramos ir bendrojo finansavimo lėšų skyrimo priimančiam programos operatoriui dabartinio ar ankstesnio paraiškų vertinimo ar atrankos proceso metu. 

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (B) dalis, pareiškėjo ir partnerio (-ių) veiksmai projekto vertinimo metu.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti projektą

 

2.1. Ar pareiškėjas turi pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą?

 

Paaiškinimai: įsitikinama, ar pareiškėjas užtikrina minimalius gebėjimus, reikalingus projektui administruoti, pavyzdžiui, ar suformuoja projekto administravimo komandą, užtikrina reikiamos kompetencijos darbuotojų priskyrimą tam tikroms projekto administravimo funkcijoms vykdyti, ar numato paslaugos pirkimą ir pan. 

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (B) dalis, su paraiška pateikti dokumentai (pareiškėjo ir partnerio darbuotojų gyvenimo aprašymai).

 

 

 

 

2.2. Ar pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas ir uždavinius per projekto įgyvendinimo laikotarpį?

 

Paaiškinimai: įsitikinama, kad projekto įgyvendinimo planas atitinka projekto veiklų apimtis, yra realus ir racionaliai suplanuotas. Pavyzdžiui, vertinama, ar pareiškėjas turi pakankamai išteklių, ar veiklų planas atitinka projekto specifiką, veiklų trukmė yra pagrįsta ir pan.

Taip pat įsitikinama, kad projekto trukmė ir įgyvendinimo vieta atitinka Gairių 27.2 ir 36 punktuose nustatytus reikalavimus.  

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (A) dalis, paraiškos (B) dalis.

 

 

2.3. Ar partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir turi pridėtinę vertę?

 

Paaiškinimai: įsitikinama, kad partneriai į projektą įtraukti pagrįstai, t. y. partnerystė sukuria papildomą pridėtinę vertę. Pavyzdžiui, partneriai turi atitinkamos projektui įgyvendinti reikalingos patirties, vykdo projekto veiklas, naudosis projekto rezultatais ar produktais ir pan. 

Prie paraiškos turi būti pridedama galiojanti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, atitinkanti Gairių 25 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (A) dalis, paraiškos (B) dalis, jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis).

 

 

 

 

 

 

 

3. Projektas atitinka programą ir apima pagal ją numatomas remti veiklas 

3.1. Ar paraiškoje pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su programos tikslu?

3.1.1. Ar projekto tikslai ir uždaviniai aiškiai siejasi su bent vienu programos tikslu ir programos rodikliais? 

 

Paaiškinimai: nustatoma, ar projekto tikslai ir uždaviniai atitinka programos tikslą, numatytą Gairių 6 punkte,  ir visus programos rodiklius, numatytus Gairių 10.1, 10.2.1 ir 10.2.2 papunkčiuose, ryšys yra akivaizdus ir priežastinis.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (A) dalis, paraiškos (B) dalis.

 

 

 

 

3.1.2. Ar įgyvendinto projekto poveikis bent vienam programos tikslui ir visiems programos rodikliams yra teigiamas?

 

Paaiškinimai: galima teigti, kad, įgyvendinus projektą, produktų ir rezultatų poveikis programos tikslui, numatytam Gairių 6 punkte, ir visiems programos rodikliams, numatytiems Gairių 10.1, 10.2.1 ir 10.2.2 papunkčiuose, bus teigiamas. Taip pat paraiškoje įrodytas projekto aktualumas ir poveikis tikslinių grupių problemų sprendimui.   

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (A) dalis, paraiškos (B) dalis.

 

 

 

 

 

3.2. Ar paraiškoje pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su bent viena gairėse pareiškėjams numatyta veiklos sritimi? 

3.2.1. Ar projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka Gairėse nurodytas veiklas?

 

Paaiškinimai: įsitikinama, ar projekte numatyti tikslai, uždaviniai ir planuojamos vykdyti veiklos atitinka Gairių 27.4.1–27.4.4 papunkčiuose numatytas veiklas.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (A) dalis, paraiškos (B) dalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių programos tikslą.

4.1. Projektas prisideda prie programos  rodiklių įgyvendinimo

4.1.1. Ar projektas siekia programos produkto ir rezultato rodiklių?   

 

Paaiškinimai: įsitikinama, ar projektas siekia visų programoje numatytų produkto ir rezultatų rodiklių, nurodytų Gairių 10.1, 10.2.1 ir 10.2.2 papunkčiuose, ir įgyvendinus numatytas projekto veiklas šie rodikliai bus pasiekti.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (A) dalis.

 

 

 

 

 

4.2. Nuosekli vidinė projekto logika ir kokybiški projekto uždaviniai.

4.2.1. Ar išlaikyta vidinė projekto logika?

 

Paaiškinimai: įsitikinama, kad išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai turi būti projekto veiklų išdava, projekto veiklos turi sudaryti prielaidas projekto uždaviniams pasiekti, o uždaviniai – įgyvendinti nustatytus projekto tikslus. 

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (A) dalis, paraiškos (B) dalis. 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Ar projekto uždaviniai specifiniai, išmatuojami, pasiekiami, susieti ir iškelti laiku? 

 

Paaiškinimai: įsitikinama, ar projekto uždaviniai yra:

-  specifiniai, t. y. parodo projekto esmę ir charakteristikas;

- išmatuojami, t. y. kiekybiškai išreikšti ir išmatuojami; 

- pasiekiami, t. y. realūs;

- susieti, t. y. atitinka vykdomas projekto veiklas;

- iškelti laiku, t. y. aiški pradžios ir pabaigos data.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (A) dalis, paraiškos (B) dalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Projektas atitinka gero valdymo principą.

5.1. Projekte nenumatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį gero valdymo principo įgyvendinimui.

5.1.1. Ar projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį gero valdymo, kaip jis apibrėžtas Gairių 28.3 papunktyje, principo įgyvendinimui.

 

Paaiškinimai: įsitikinama, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos gero valdymo principo įgyvendinimui.

 

Informacijos šaltinis paraiškos (A) dalis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Projektas atitinka darnaus vystymosi principą.

6.1. Projekte nenumatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. 

6.1.1. Aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, klimato kaita, aplinkos apsauga).

 

Paaiškinimai: įsitikinama, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos aplinkosaugos srityje.

Informacijos šaltinis paraiškos (A) dalis.

 

 

 

 

6.1.2. Socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumas)

 

Paaiškinimai: įsitikinama, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos socialinėje srityje.

Informacijos šaltinis paraiškos (A) dalis.

 

6.1.3. Ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymasis).

 

Paaiškinimai: įsitikinama, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos ekonomikos srityje.

Informacijos šaltinis paraiškos (A) dalis.

 

6.1.4. Regionų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas)

 

Paaiškinimai: įsitikinama, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos regionų vystymosi srityje.

Informacijos šaltinis paraiškos (A) dalis.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Projektas atitinka lyčių lygybės ir lygių galimybių principą.

7.1. Projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir lygių galimybių principo įgyvendinimui.

7.1.1. Ar projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir lygių galimybių principo įgyvendinimui.

 

Paaiškinimai: įsitikinama, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos lyčių lygybės ir lygių galimybių principo įgyvendinimui:

- sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims;

 

- sudarytos vienodos dalyvavimo projekte galimybės bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos ar kitų mažumų atstovams.

 

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (A) dalis.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius. 

8.1. Užtikrintas projekto finansavimas. 

8.1.1. Ar pareiškėjo ir jo partnerių nuosavas įnašas atitinka nustatytus reikalavimus?

 

Paaiškinimai: įsitikinama, ar tenkinami Gairių 34 ir 35 punktuose nustatyti pareiškėjo ir partnerio (-ių) įnašo reikalavimai. Taip pat įsitikinama, ar numatyti projekto išlaidų finansavimo šaltiniai, atsižvelgiant į projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį ir išlaidų apmokėjimo būdą, yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai suplanuoti.

Pareiškėjas (partneris) turi stabilius ir pakankamus finansų išteklius, gali užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo. Pareiškėjo (partnerio) įnašas turi būti aiškiai apibrėžtas, patikimas, realus, pakankamas ir tinkamai išdėstytas per projekto įgyvendinimo laikotarpį.

 

Informacijos šaltinis: su paraiška pateikti dokumentai.

 

 

 

 

 

 

8.1.2. Ar užtikrintas netinkamų finansuoti išlaidų padengimas (taikoma, jei paraiškoje numatytos netinkamos finansuoti išlaidos)?

 

Paaiškinimai: įsitikinama, ar užtikrinamas projekte numatytų netinkamų finansuoti išlaidų finansavimas, netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai suplanuoti, t. y. netinkamų finansuoti išlaidų finansavimas neturės neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui.

 

Informacijos šaltinis: su paraiška pateikti dokumentai.

 

 

 

 

 

8.1.3. Ar užtikrintas finansinis projekto (veiklų) tęstinumas?

 

Paaiškinimai: įsitikinama, kad projekto metu sukurtų rezultatų tolesniam naudojimui yra sudarytos finansinės prielaidos, t. y. sukurtas turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas panaudojimas.

Informacijos šaltinis: paraiškos (A) dalis.

 

 

 

 

8.1.4. Ar projektas tenkina prašomos paramos dydžiui keliamus reikalavimus?

 

Paaiškinimai: įsitikinama, ar paraiškoje prašomų skirti paramos lėšų dydis nėra mažesnis ir neviršija Gairių 32.1 punkte nustatytų dydžių (didelio projekto atveju) ar Gairių 32.2. punkte nustatytų dydžių (smulkaus projekto atveju)

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (A) dalis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

9.1. Sąnaudų-naudos analizės taikymas ir rezultatų priimtinumas.

9.1.1. Ar įvertintos rizikos?

 

Paaiškinimai: įsitikinama, ar projekte įvertintos rizikos, įskaitant išorines ir vidines, tinkamai nustatytas bei pagrįstai įvertintas jų poveikis projektui, numatyti jų valdymo veiksniai.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (B) dalis.

 

 

 

 

 

 

9.1.2. Ar projekto teikiama nauda atitinka planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingas sąnaudas?

 

Paaiškinimai: vertinama (vadovaujantis analogiškais projektais, veiklomis ir pan.) projekto rezultatų atitiktis investicijoms.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (B) dalis.

 

 

 

9.2. Atitiktis Reglamentuose ir Gairėse nustatytiems veiklų ir išlaidų apribojimams

 

9.2.1. Ar projekte numatytos veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus?

 

Paaiškinimai: įsitikinama, ar projekto veiklos yra tinkamos finansuoti atsižvelgiant į išlaidų atitikties finansuoti reikalavimus, nustatytus Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamente ir Gairėse.

Taip pat būtina įvertinti projekto riziką, susijusią su dvigubu finansavimu, t. y. įvertinant pareiškėjo ir partnerių įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus būtina įsitikinti, kad toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nebus skiriamas pakartotinai.

 

Informacijos šaltinis paraiškos (A) dalis, paraiškos (B) dalis.

 

 

 

 

 

9.2.2. Ar išlaidos suplanuotos pagrįstai ir efektyviai?

 

Paaiškinimai: įsitikinama, ar projekto išlaidos yra būtinos projekto veikloms atlikti ir atitinka rinkos kainas ( išlaidos aiškiai susietos su planuojama veikla, paaiškintas išlaidų būtinumas veiklai atlikti, išlaidos suplanuotos atsižvelgiant į vidutinį metinį kainų augimą ir valiutų riziką).

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (A) dalis, paraiškos (B) dalis, biudžeto išlaidų pagrindimo lentelė, kiti dokumentai, įrodantys projekto biudžeto pagrįstumą.

 

 

 

 

 

 

9.2.3. Ar projekto veiklos įgyvendinamos ir išlaidos patiriamos bei projekto vykdytojo ir (ar) jo partnerio

(-ių) apmokamos išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpiu?

 

Paaiškinimai: įsitikinama, ar projekto veikos bus įgyvendinamos ir išlaidos patiriamos Gairių 36 punkte nustatytu laikotarpiu.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos (A) dalis, paraiškos (B) dalis.

 

 

 

 

 

 

3. Vertintojo pastabos:

 

4. Vertintojo išvados:

§ Projektas atitinka visus tinkamumo gauti paramą vertinimo kriterijus.

§ Gavus papildomos informacijos ir (ar) dokumentų, projektas atitinka visus tinkamumo gauti paramą vertinimo kriterijus.

§ Projektas neatitinka tinkamumo gauti paramą vertinimo kriterijų (nuoroda į kriterijų numerius) ir negali būti vertinamas toliau.

 

 

Vertintojas: _______________________________________________________________

(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

 

 

 

Gairių pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“

4 priedas

 

 

FINANSAVIMO KRYPTIES PROJEKTO NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO METODIKA

 

1. Bendroji informacija apie paraišką:

1.1. Paraiškos Nr.:

1.2. Paraiškos pavadinimas:

1.3. Paraišką vertino (vardas, pavardė, pareigos, institucija):

1.4. Pareiškėjo pavadinimas:

1.5. Partneriai:

 

2. Paraiškos vertinimas:

 

Kriterijus

Didžiausias balas

Skiriamas balas ir balų skyrimo pagrindimas

2.1. Projekto aktualumas ir svarba

35

 

2.1.1. Projekto veiklos įgyvendinamos tikslinėse teritorijose*, probleminėse teritorijose** ir regioniniuose centruose***.

 

*Tikslinės teritorijos – kaip numatyta vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų”.

**Probleminės teritorijos – kaip numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarime Nr. 112 „Dėl probleminių teritorijų“.

***Regioniniai centrai – kaip numatyta Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d nutarimu Nr. 575 „Dėl Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos“, 35 punkte.

 

Vertinimo skalė:

20 balų – projekto veiklos įgyvendinamos daugiau nei vienoje tikslinėje teritorijoje ir daugiau nei vienoje probleminėje teritorijoje  arba regioniniame centre.

10 balų – projekto veiklos įgyvendinamos daugiau nei vienoje tikslinėje teritorijoje ir bent vienoje probleminėje teritorijoje ar regioniniame centre.

5 balai – projekto veiklos įgyvendinamos bent vienoje probleminėje teritorijoje arba regioniniame centre, arba tikslinėje teritorijoje.

0 balų – projekto veiklos nėra įgyvendinamos tikslinėse teritorijose arba probleminėse teritorijose ir regioniniuose centruose.

 

****Mažeikių rajono savivaldybės atveju, kai probleminė teritorija taip pat yra regioninis centras, savivaldybė yra laikoma tik regioniniu centru.

20

 

2.1.2. Projektas prisidės prie programos „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ (toliau – LT10 programa) tikslo pasiekimo.

 

Vertinimo skalė:

4–5 balų – projektas prisideda prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo, perteikia Norvegijos Karalystės žinias ir gerąją patirtį Lietuvos Respublikos įstaigoms, stiprina gebėjimus bei bendradarbiavimą tarp vietos, regionų partnerių Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje

1–3 balai – projektas stiprina gebėjimus bei bendradarbiavimą tarp vietos, regionų partnerių Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje

5

 

2.1.3 Projektas vykdo daugiau nei vieną prioritetinę Programos veiklą, kaip nurodyta Gairių 27.4 punkte:

 

Vertinimo skalė:

5 balai – projektas vykdo daugiau nei tris prioritetines Programos veiklas

4 balai – projektas vykdo tris prioritetines Programos veiklas

2 balai – projektas vykdo dvi prioritetines Programos veiklas

0 balų – projektas vykdo tik vieną prioritetinę Programos veiklą

5

 

2.1.4. Projekto matomumas Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje*

 

Vertinimo skalė:

5 balai – projekte numatytos viešinimo priemonės Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje, kurios yra viešai prieinamos Lietuvos ir Norvegijos visuomenei

3 balai – projekte numatytos viešinimo priemonės, kurios yra viešai prieinamos tik Lietuvos visuomenei

1 balas – projekte numatytos viešinimo priemonės nėra viešai pasiekiamos visuomenei

 

*Šioje skiltyje nėra vertinamos privalomosios viešinimo priemonės, nurodytos Reglamento 4 priede (4.2 punktas)

5

 

Vertintojo pastabos:

 

 

2.2. Projekto metodologija

30

 

2.2.1. Projekto veiklų planas yra detalus, gerai apgalvotas (pagrįstas) ir realiai įgyvendinamas.

 

Vertinimo skalė:

7–10 balų – projekto veiklų planas yra detalus ir struktūruotas: projekto įgyvendinimo etapai nuosekliai aprašyti, įvardijant kiekvieną projekto veiklą bei ryšį su projekto rezultatais. Aiškiai išskiriami kiekvienos veiklos pabaigoje planuojami pasiekti rezultatai; nurodoma projekto trukmė ir pateikiamas  kiekvienos veiklos įgyvendinimo laikotarpis

4–6 balai – projekto veiklų planas yra tik iš dalies detalus ir struktūruotas

1–3 balai – projekto veiklų planas nėra detalus ir struktūruotas

10

 

2.2.2. Projekto tikslai yra realūs, pagrįsti ir atitinka problemos apimtis.

 

Vertinimo skalė

6–10 balų – projekto tikslai yra detaliai pagrįsti ir atitinka projekte identifikuotų problemų apimtis

1–5 balai – projekto tikslai yra tik iš dalies pagrįsti arba neatitinka identifikuotų problemų apimties

10

 

2.2.3. Projekto tikslinės grupės apimtis.
(Ar tikslinė grupė apima skirtingus regionus / savivaldybes? Ar tikslinė grupė apima skirtingų sričių specialistus?)

 

Vertinimo skalė:

10 balų – projekto tikslinė grupė apima skirtingus regionus / savivaldybes ir skirtingų sričių specialistus Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje

7 balai – projekto tikslinė grupė apima skirtingus regionus / savivaldybes arba skirtingų sričių specialistus Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje

3 balai – projekto tikslinė grupė apima skirtingus regionus / savivaldybes arba skirtingų sričių specialistus Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje

0 balų – projekto tikslinė grupė apima tik vieną regioną / savivaldybę ir vienos srities specialistus Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje

10

 

Vertintojo pastabos:

 

 

2.3. Projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas

5

 

2.3.1. Projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) procentinė finansavimo dalis:

 

Vertinimo skalė:

5 balai – projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) iš savo lėšų padengia daugiau 20 % ar daugiau tinkamų finansuoti išlaidų

1 balas – projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) iš savo lėšų padengia daugiau nei 15%, bet ne daugiau kaip 20% tinkamų finansuoti išlaidų.

0 balų – projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) iš savo lėšų padengia 15 % tinkamų finansuoti išlaidų

5

 

Vertintojo pastabos:

 

 

 

2.4. Projekto partnerystės pagrįstumas

20

 

2.4.1. Projekto įgyvendinimas yra pagrįstas partneryste su partneriu iš Norvegijos Karalystės.
(Įvertinkite partnerystės stiprumą ir kokybę. Ar projekto veiklos vyksta ir Lietuvos Respublikoje, ir Norvegijos Karalystėje? Kiek veiklų vyko Norvegijos Karalystėje? Pagal veiksmų planą įvertinkite partnerio (-ių) įsitraukimą siekiant projekto rezultatų)

 

Vertinimo skalė:

7–10 balų – projekto veiklos yra proporcingai numatomos įgyvendinti Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje. Paraiškoje atsispindi didelis partnerio (-ių) įsitraukimas siekiant projekto rezultatų. Partnerystė yra tęstinė partnerių bendradarbiavimo dalis

4–6 balai – projekto veiklos yra proporcingai numatomos įgyvendinti Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje. Paraiškoje ribotai pateikiamas partnerio (-ių) įsitraukimas siekiant projekto rezultatų. Partnerystė nėra tęstinė partnerių bendradarbiavimo dalis

1–3 balai – daugiau kaip pusė projekto veiklų vykdomos tik Lietuvos Respublikoje. Partnerio (-ių) įsitraukimas siekiant projekto rezultatų nėra detaliai pagrįstas

10

 

2.4.2. Projekto partnerystė (tarp projekto vykdytojo ir projekto partnerio (-ių)) turi potencialą tęstis pasibaigus projekto įgyvendinimui.

 

Vertinimo skalė:

7–10 balų – projekto partnerystė neapsiriboja projekto veiklų tęstinumu. Partnerystės tęstinumas atsispindi projekto paraiškoje ir yra detaliai pagrįstas

4–6 balai – projekto partnerystė neapsiriboja projekto veiklų tęstinumu, tačiau partnerystės tęstinumas nėra detaliai pagrįstas

0–3 balai – projekto paraiškoje nėra informacijos apie projekto partnerystės tęstinumą pasibaigus projekto įgyvendinimui arba ši informacija nėra pagrįsta

10

 

Vertintojo pastabos:

 

 

 

2.5. Projekto tęstinumas

10

 

2.5.1. Paraiškoje pagrįstas projekto rezultatų tęstinumas.

(Ar paraiškoje pagrindžiama, kaip sukuriami pasiekimai bus panaudojami sprendžiant problemas projekto veiklų srityse projektui pasibaigus?)

 

Vertinimo skalė:

3–5 balai – projekto rezultatų tęstinumas sprendžiant problemas prioritetinėse srityse yra detaliai ir aiškiai pagrįstas

1–2 balai – projekto rezultatų tęstinumas sprendžiant problemas prioritetinėse srityse yra tik iš dalies pagrįstas

5

 

2.5.2. Projekto veiklos turi teigiamą poveikį horizontaliųjų politikų principams (lygių galimybių ir lyčių lygybės, darnus vystymosi* ir gero valdymo).

 

Vertinimo skalė:

5 balai – projekto veiklos turės teigiamą poveikį visiems išvardytiems horizontaliosios politikos principams

3 balai – projekto veiklos turės teigiamą poveikį bent dviem iš išvardytų horizontaliosios politikos principų

1 balas – projekto veiklos turės teigiamą poveikį vienam iš išvardytų horizontaliosios politikos principų

0 balų – projekto veiklos turės neutralų poveikį išvardytiems horizontaliosios politikos principams

 

*Projektas turi teigiamą poveikį bent vienam iš darnaus vystymosi aspektų: aplinkosaugos, socialinis, ekonomikos arba regiono vystymosi.

5

 

Vertintojo pastabos:

 

 

 

Bendras didžiausias balų skaičius

100

 

Skiriamas balas

 

 

3. Pastabos:

 

 

 

 

Vertintojas: _______________________________________________________________

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-163, 2015-03-06, paskelbta TAR 2015-03-06, i. k. 2015-03463

 

 


 

Gairių pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“

5 priedas

 

 

 

VIENODO DYDŽIO NORMOS NUSTATYMO METODIKA

 

Ši metodika taikoma 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programai LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ įgyvendinti.

Metodika skirta projekto netiesioginių išlaidų apskaičiavimui, kai taikoma vienodo dydžio norma (toliau – VDN).

VDN suteikia galimybę supaprastinti išlaidų pagrindimą paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu.

Projekto įgyvendinimo metu ir po projekto užbaigimo netiesioginės išlaidos, apskaičiuotos pagal VDN, neturi būti:

- grindžiamos išlaidų patyrimą pateisinančiais dokumentais, tikrinamos ar audituojamos, išskyrus VDN pagrindimą paraiškos vertinimo metu.

- grąžintos, jei projekto vykdytojo (partnerio) faktiškai patirtos išlaidos bus mažesnės nei gautos taikant vienodo dydžio normą.

Tinkamos netiesioginės išlaidos turi būti deklaruojamos su kiekvienu mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos tinkamos tiesioginės išlaidos. Tinkamų finansuoti netiesioginių projekto išlaidų suma apskaičiuojama pripažintą tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų sumą padauginus iš projektui taikomos VDN.

Ši metodika parengta vadovaujantis:

- Reglamento 7.4 straipsnio 1 dalies b punktu, kuri nurodo, kad projekto vykdytojas ir projekto partneris gali taikyti netiesioginių išlaidų kompensavimui VDN iki 20 proc. nuo visų tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų, išskyrus tiesiogines tinkamas finansuoti subrangos išlaidas bei trečiųjų šalių suteiktų išteklių, kurie nėra naudojami Projekto vykdytojo patalpose, išlaidas.  

- Reglamento 7.13 straipsnio 4 dalimi, kurioje nurodoma, kad VDN metodika turi užtikrinti teisingą visų papildomų projekto vykdytojo (ir (ar) partnerio) išlaidų paskirstymą.

Tuo atveju, kai netiesioginės projekto išlaidos yra nustatomos naudojant VND, tuomet šios išlaidos yra tinkamos kaip netiesioginės (t. y. jos negali būti priskiriamos prie tiesioginių išlaidų). Tokiomis išlaidomis gali būti laikoma:

- su projekto administravimo reikmėmis susijusių patalpų nuomos išlaidos (išskyrus patalpų, kurios skirtos tiesioginiam veiklų vykdymui);

- su projekto administravimo reikmėmis susijusių patalpų komunalinių paslaugų išlaidos (elektros energijos, gamtinių dujų, šildymo, vandens, valymo, apsaugos, patalpų priežiūros  ir kitos išlaidos);

- telefono, fakso, interneto, pašto, kopijavimo, kanceliarinės ir kitos išlaidos;

- žemės ir nekilnojamo turto mokesčiai (išskyrus mokesčius turtui, kuris naudojamas tiesioginėms projekto veikloms įgyvendinti);

- įrangos ir programinės įrangos (kompiuterinės įrangos, transporto priemonių ir kitos) nuomos, išperkamosios nuomos, pirkimo ir palaikymo (remonto, atsarginių dalių, kuro, draudimo ir kitos) išlaidos, susijusios su projekto administravimu;

- finansinių operacijų išlaidos (banko mokesčių, garantijų, draudimo ir kitos išlaidos, išskyrus išlaidas, nurodytas Reglamento 7.6 straipsnio 2 (a), (b), (c), (d) dalyse);

- kitos netiesioginės išlaidos (pagalbinio personalo darbo sąnaudos (valymo, apsaugos ir kitos), išlaidos organizacijai valdyti, kurios siejamos su projektu, bet negali būti priskiriamos tiesioginėms išlaidoms; bendrai naudojamo turto, įrangos ir kitos išlaidos);

- projektą administruojančių asmenų bendrųjų įgūdžių, tiesiogiai nesusijusių su projekto veiklų įgyvendinimu, mokymo išlaidos (jei tokios išlaidos yra tinkamos).

VDN apskaičiuojama dviem žingsniais:

1 etapas: vadovaujantis Reglamento 7.4 straipsnio 1 dalies b punktu, apskaičiuojama galima didžiausia netiesioginių išlaidų suma.

2 etapas: apskaičiuojama VDN. Projekto vykdytojas gali rinktis vieną iš dviejų apskaičiavimo būdų:

- 1 būdas (supaprastintas) – projekto vykdytojas ir (ar) projekto partneris sutinka su nustatyta 15 proc. VDN nuo visų tiesioginių personalo išlaidų visoms susijusioms papildomoms išlaidoms padengti. Šis būdas nereikalauja jokio išlaidų pagrindimo ir gali būti pasirinktas bet kurio pareiškėjo.

- 2 būdas (reikalingas pagrindimas) – vertinamas realus projekto netiesioginių išlaidų poreikis; naudojant šį būdą būtina pagrįsti išlaidų dydį; galimi išlaidas pagrindžiantys dokumentai (pasirinkite tinkamiausius):

- turimų susijusių paslaugų sutarčių kopijos (pavyzdžiui, patalpų, kurios bus naudojamos projektui administruoti nuomos sutartis, įrangos pirkimo sutartis ir kita);

- paslaugų ir (arba) prekių tiekėjų komerciniai pasiūlymai;

- interneto ar spaudos šaltiniai pagrindžiantys rinkos kainą;

- įstaigos balansas ar buhalterinės pažymos už paskutiniuosius 12 mėnesių pagrindžiančios planuojamas sąnaudas (aptarnaujančio personalo, komunalinių mokesčių, ryšio ir kitos išlaidos); dokumentų tikrumas turi būti patvirtintas atitinkamai projekto vykdytojo ar partnerio vyriausiojo buhalterio;

- oficialūs statistiniai duomenys arba rinkos tyrimai (personalo darbo užmokesčio ar paslaugų kainos pagrindimui);

- skaičiavimai pagrįsti realiomis išlaidomis, prognozėmis ar teisės aktais;

- kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

 

Visos išlaidos turi būti priskirtos projektui naudojantis viena iš toliau nurodytų  formulių:

 

1

Administracinių patalpų, naudojamų projekto reikmėms, plotas (m2) / bendras administracinių patalpų plotas (m2) * visos patalpų išlaikymo išlaidos (EUR).

2

Projekto administruosiančių darbuotojų skaičius / viso administruojančio personalo skaičius * personalo išlaikymo išlaidos (EUR)

3

Projekto įgyvendinimo trukmė (mėnesiais) / periodo, kurį bus naudojamos įsigytos prekės ar paslaugos, trukmė, iš viso (mėnesiais) * bendros prekių ar paslaugų įsigijimo išlaidos (EUR). Naudotos įrangos nusidėvėjimo išlaidos nėra tinkamos finansuoti.

4

Apskaičiavimas pagal formulę nėra reikalingas, jei įsigyjamos prekės ar paslaugos, skirtos tik projektui įgyvendinti.

 

_______________________________

 

 

 

 

 

Gairių pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“

6 priedas

 

 

PROGRAMOS „GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR INSTITUCINIS VALSTYBĖS, PARAMOS GAVĖJOS, IR NORVEGIJOS VIEŠŲJŲ INSTITUCIJŲ, VIETOS IR REGIONINĖS VALDŽIOS BENDRADARBIAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA

 

Rodiklio Nr.

Pavadinimas

 

Siekiama reikšmė

Rodiklio paaiškinimas

 

RODIKLIO MATAVIMAS

Institucija atsakinga už informacijos pateikimą CPVA

 

 

 

 

Matavimo vienetas

Apskaičiavimo tipas

Skaičiavimo būdas

Informacijos šaltinis

Laikas

 

Rezultato rodikliai

1.

Pasitenkinimas įvairių gebėjimų stiprinimo renginių kokybe

75 %

Gebėjimų stiprinimo renginiai yra Projekto veiklose numatyti renginiai, kurių rezultatai prisideda prie pagrindinio Programos tikslo – prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo perteikiant Norvegijos žinias ir gerąją patirtį Lietuvos įstaigoms ir stiprinant gebėjimus bei bendradarbiavimą tarp vietos, regionų partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje.

 

 

Procentai

Apskaičiuojamas

F = A / B*100

Pirminiai šaltiniai: Įvairios projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) vykdomos apklausos apie įvykdytų renginių kokybę ir dalyvių pasitenkinimą renginio rezultatais.

 

Antriniai šaltiniai:

Galutinė projekto įgyvendinimo. ataskaita.

 

Nuolat. Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį pagal mokėjimo prašymų teikimo periodiškumą.

Projekto vykdytojas.

1.1.

A – Pokyčių rodiklis – Dalyviai, kurie projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) vykdomose apklausose įvertino gebėjimų stiprinimo renginį ‚‘gerai‘‘ arba ‚‘labai gerai‘‘.

 

 

Skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

B – Basinis rodiklis – Visų projekto vykdytojų ir (ar) partnerio (-ių) įvykdytų gebėjimų stiprinimo renginių dalyviai, užsiregistravę ir dalyvavę renginiuose.

 

 

Skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkto rodikliai

1.

Sėkmingai įgyvendintų projektų dalis procentais.

75 %

Projektas laikomas nesėkmingai įgyvendintas tik tuo atveju, jeigu yra nutraukta įgyvendinimo sutartis.

Procentai

Įvedamas

 

 

Pirminiai šaltiniai: Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita.

 

 

Nuolat.

CPVA

2.

Įvairių mokymo renginių dalyvių skaičius.

 

Mokymo renginiai – renginiai skirti perteikti Norvegijos žinias ir gerąją patirtį Lietuvos įstaigoms.

Skaičius

Apskaičiuojamas

Sumuojami visi projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) įvykdytų renginių dalyviai, užsiregistravę ir dalyvavę renginyje (vnt.).

Pirminiai šaltiniai: Renginių dalyvių sąrašai.

 

Antriniai šaltiniai: Mokėjimo prašymai, galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita.

Rodiklis matuojamas nuolat. Duomenys apie rodiklio pasiekimą renkami ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį pagal mokėjimo prašymų teikimo periodiškumą.

Projekto vykdytojas.

 

_________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-163, 2015-03-06, paskelbta TAR 2015-03-06, i. k. 2015-03463

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 1V-40 „Dėl Gairių pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-157, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-01, i. k. 2016-04026

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 1V-40 „Dėl Gairių pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo