Suvestinė redakcija nuo 2022-04-26

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-02-08, i. k. 2019-01962

 

 

HERB21

lietuvos respublikos švietimo, mokslo IR SPORTO ministras

 

Įsakymas

dėl  kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2019 m. vasario 8 d. d. Nr. V-103

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi:

1. T v i r t i n u  Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašą (pridedamas).

2. N u s t a t a u, kad treneriams iki šio įsakymo įsigaliojimo suteiktos kvalifikacinės kategorijos prilyginamos šio įsakymo 1 punktu patvirtintame apraše nurodytoms kvalifikacinėms kategorijoms tokiu principu: tarptautinės kategorijos trenerio kvalifikacinė kategorija prilyginama penktai kvalifikacinei kategorijai, nacionalinio sporto trenerio kvalifikacinė kategorija – trečiai kvalifikacinei kategorijai, Lietuvos sporto trenerio kvalifikacinė kategorija – pirmai kvalifikacinei kategorijai, ir galioja iki jiems suteiktos tarptautinės kategorijos trenerio, nacionalinio sporto trenerio ar Lietuvos sporto trenerio kvalifikacinės kategorijos galiojimo pabaigos.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymu

Nr. V-103

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo

Nr.V-324 redakcija)

 

 

kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.    Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato biudžetinėse įstaigose, finansuojamose iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų (toliau – įstaigos), pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams (toliau – treneriai) suteikiamų kvalifikacinių kategorijų rūšis, atitinkamos kvalifikacinės kategorijos suteikimo pagrindą, šių kategorijų galiojimo trukmę, suteikimo sąlygas, suteikimo ir panaikinimo tvarką.

2.    Kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams tikslas – įvertinti trenerių kvalifikacijos lygį atsižvelgiant į jų treniruojamų (treniruotų) sportininkų pasiektus rezultatus aukšto meistriškumo sporto varžybose (toliau – sporto varžybos) bei į jų treniruotų sportininkų priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklą, vykdančią specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programas (toliau – sporto gimnazija).

3.    Kvalifikacines kategorijas treneriams suteikia ir panaikina įstaigos vadovas šiame apraše nustatyta tvarka.

4.    Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, nuostatos asmenų prašymų dėl kategorijų suteikimo treneriams pateikimui ir nagrinėjimui taikomos tiek, kiek šių klausimų nereglamentuoja aprašas.

5.    Apraše reikalaujamų dokumentų kopijos laikomos tinkamai patvirtintomis, jei jos patvirtintos žyma „kopija tikra“ ir atitinkamos organizacijos antspaudu (jeigu organizacija antspaudą privalo turėti) ir vienasmenio valdymo organo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant pasirašančiojo vardą, pavardę, pareigas ir datą.

6. Apraše vartojama sąvoka „atranka“ suprantama kaip procesas, kurio metu siekiama išpildyti tarptautinės (pasaulio ar Europos) sporto šakos federacijos nustatytas sąlygas ir įgyti teisę dalyvauti atitinkamų tarptautinių sporto varžybų finaliniame etape.

7. Kitos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos sporto įstatyme.

 

II SKYRIUS

TRENERIŲ kvalifikacinių kategorijų RŪŠYS ir galiojimo trukmė