Suvestinė redakcija nuo 2022-03-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-04-29, i. k. 2020-09044

 

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARPINSTITUCINĖS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) KONTROLĖS VEIKSMŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 29 d. Nr. T1-27

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 701 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 244, 12.2. punktu ir siekdamas užtikrinti glaudesnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir bendrų veiksmų derinimą narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės srityje:

1. S u d a r a u šios sudėties Tarpinstitucinę narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisiją:

Gražina Belian – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja (Komisijos pirmininkė);

Rima Mačiūnienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

Laura Stančė - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos sekretorė);

Marius Šulga – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Taršos prevencijos ir cheminių medžiagų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas;

Ramunė Grigaliūnienė – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistų stebėsenos ir informacijos skyriaus patarėja;

Arūnas Ivoška – Muitinės kriminalinės tarnybos Narkotikų kontrolės skyriaus viršininkas;

Rasa Šiušytė – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė;

Žiedūna Vasiliūnė – Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė;

Aleksandras Kovalenka – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Veiklos koordinavimo ir kontrolės valdybos vyriausiasis tyrėjas;

Aidas Žebrauskas – Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis tyrėjas;

Violeta Verseckienė – Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-44, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13393

Nr. T1-127, 2020-11-26, paskelbta TAR 2020-11-26, i. k. 2020-25126

Nr. T1-133, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26427

Nr. T1-92, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21289

Nr. T1-33, 2022-03-18, paskelbta TAR 2022-03-18, i. k. 2022-04965

 

2. T v i r t i n u Tarpinstitucinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijos darbo reglamentą (pridedama).

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 24 d. įsakymą Nr. T1-39 „Dėl tarpinstitucinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

4. Į p a r e i g o j u Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyrių paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                    Renaldas Čiužas

 

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d.

įsakymu Nr. T1-27

 

TARPINSTITUCINĖS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) KONTROLĖS VEIKSMŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tarpinstitucinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijos darbo reglamentas (toliau – Darbo reglamentas) nustato Tarpinstitucinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijos (toliau – Komisija) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą.

2. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymu, 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 273/2004) su paskutiniais pakeitimais padarytais 2013 m. lapkričio 20 d., Reglamentas (ES) Nr. 1258/2013, 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 111/2005) su paskutiniais pakeitimais padarytais 2013 m. lapkričio 20 d., Reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, nustatančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ūkio subjektų veiklą susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), 2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p.12). Taip pat Komisija savo darbe vadovaujasi Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinio direktorato bei Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato gairėmis ūkio subjektams bei Tarptautinės narkotinių medžiagų kontrolės valdybos rekomendacijomis.

3. Komisijos veikla organizuojama komisijos pirmininko, o jam nesant visas pirmininko funkcijas atlieka pirmininko pavaduotojas. Komisijos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo ir viešumo principais. Komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą bei sprendimų priėmimo nešališkumą. Komisijos nariai privalo saugoti konfidencialią informaciją, kuri pateikiama posėdžio metu ir įvardijama kaip konfidenciali informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-133, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26427

 

4. Darbo reglamente vartojamos sąvokos atitinka šio Darbo reglamento 2 punkte nurodytuose teisės aktuose bei kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

5. Komisija nėra juridinis asmuo. Komisiją techniškai aptarnauja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas).

 

II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Komisijos uždavinys ieškoti bendrų sprendimų gerinant cheminių medžiagų, kurios gali būti panaudotos neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, priežiūrą ir kontrolę bei įgyvendinti priimtus sprendimus.

7. Komisijos funkcijos:

7.1. užtikrinti glaudesnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą nagrinėjant surinktą informaciją apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (toliau – prekursoriai) bei kitų, į oficialų sąrašą neįtrauktų cheminių medžiagų ir preparatų, panaudojimo narkotikų gamybai atvejus;

7.2 organizuoti ir vykdyti „Susitarimo dėl bendradarbiavimo“ tarp ūkio subjektų veiklos priežiūrą bei kontrolę vykdančių institucijų ir Lietuvos Respublikos chemijos pramonės įmonių, nuostatas;

7.3. nagrinėti prekursorių, cheminių medžiagų ir preparatų įvežimo, išvežimo, importo ir eksporto į Lietuvos Respublikos rinką atvejus, atlikti duomenų ir kitos informacijos analizę, numatyti priemones bei galimus bendrus tarpinstitucinius veiksmus prekursorių priežiūros ir kontrolės srityje;

7.4. organizuoti priežiūrą ir kontrolę vykdančių institucijų atstovų susitikimus su ūkio subjektais jų bei priežiūrą ir kontrolę vykdančių institucijų veiklos trūkumams aptarti;

7.5. svarstyti ir siūlyti priežiūrą ir kontrolę vykdančioms institucijoms priemones dėl veiklos, susijusios su prekursorių priežiūra ir kontrole, gerinimo. Esant būtinybei svarstyti ir siūlyti priežiūrą ir kontrolę vykdančioms institucijoms inicijuoti teisės aktų pakeitimus dėl cheminių medžiagų apyvartai taikytinų rinkos ribojimo priemonių, siekiant išvengti neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybos atvejų.

 

III. KOMISIJOS POSĖDŽIŲ RENGIMAS

 

8. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdžiuose arba klausimus svarstant ir dėl jų balsuojant elektroniniu būdu (elektroniniu paštu). Komisijos darbo formą konkrečiu atveju nustato Komisijos pirmininkas. Komisijos posėdžiai arba klausimų svarstymas dėl jų balsuojant elektroniniu būdu rengiami pagal poreikį ir jų metu svarstomi Komisijos kompetencijai priskirti klausimai.

9. Komisiją sudaro: Departamento, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro, Aplinkos apsaugos agentūros atstovai.

10. Komisijos personalinę sudėtį tvirtina Departamento direktorius.

11. Komisijos posėdžiai arba klausimų svarstymas ir dėl jų sprendimų priimamas Komisijos nariams balsuojant elektroniniu būdu (elektroniniu paštu) rengiami Komisijos pirmininko arba Komisijos narių iniciatyva.

12. Komisijos posėdžius organizuoja ir techniškai aptarnauja Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas Departamento darbuotojas – Komisijos sekretorius.

13. Komisijos posėdžio darbotvarkę ir medžiagą, atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko ir narių siūlymus, rengia Komisijos sekretorius.

14. Komisijos posėdžio medžiagą gali rengti ir Komisijos nariai, kurių siūlymu į darbotvarkę įtraukti numatomi svarstyti klausimai.

15. Komisijos posėdžio darbotvarkę tvirtina Komisijos pirmininkas. Komisijos posėdžio darbotvarkė gali būti keičiama Komisijos pirmininkui ir nariams sutikus. Darbotvarkėje nenumatyti klausimai Komisijos posėdžiui gali būti teikiami Komisijos pirmininko ir narių sutikimu, jei parengta su jais susijusi medžiaga.

16. Komisijos pirmininkui gali būti teikiamas Komisijos sprendimo (Komisijos protokolo išrašo) projektas, taip pat jį pagrindžianti aiškinamoji informacinė arba analitinė medžiaga (pažyma, skaičiavimai, ekspertų išvados ir kt.).

17. Medžiaga Komisijos posėdžiui turi būti parengta, suderinta ir padauginta reikiamu egzempliorių skaičiumi Komisijos nariams. Jei reikia, Komisijos sekretoriui pateikiamas siūlomų kviesti į Komisijos posėdį asmenų sąrašas, nurodant jų pareigas, vardo raidę ir pavardę, kontaktinius duomenis.

18. Komisijos sekretorius likus ne vėliau kaip 5 darbo dienoms iki Komisijos posėdžio išsiunčia kvietimą dalyvauti posėdyje Komisijos pirmininkui bei nariams (prireikus, kitiems į Komisijos posėdį kviečiamiems asmenims). Kartu su kvietimu siunčiama patvirtinta posėdžio darbotvarkė bei visa posėdžiui skirta medžiaga.

19. Tuo atveju, kai Komisijos pirmininkas nusprendžia, kad klausimai gali būti svarstomi ir dėl jų sprendimai priimami Komisijos nariams balsuojant elektroniniu būdu (elektroniniu paštu), Komisijos sekretorius persiunčia Komisijos nariams posėdžiui skirtą medžiagą ir suformuluotus klausimus, į kuriuos Komisijos nariai turi atsakyti „už“ arba „prieš“.

 

IV. KOMISIJOS POSĖDŽIAI

 

20. Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių. Negalintis dalyvauti posėdyje Komisijos narys turi apie tai pranešti Komisijos pirmininkui ir/ar Komisijos sekretoriui iš anksto.

21. Komisijos posėdyje išklausomas pranešimas svarstomu klausimu ir Komisijos narių nuomonė. Savo nuomonę gali pareikšti ir kiti posėdžio dalyviai.

22. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Balsuojama atvirai. Esant vienodam balsų skaičiui, sprendžiamąjį balsą turi Komisijos pirmininkas. Sprendimas gali būti priimtas ir nebalsavus, kai nėra prieštaraujančių.

23. Tuo atveju, kai Komisijos sprendimai priimami klausimus svarstant ir dėl jų balsuojant elektroniniu būdu (elektroniniu paštu) sprendimas laikomas priimtu kuomet balsuoja ne mažiau, kaip pusė Komisijos narių per Komisijos pirmininko nurodytą terminą.

 

V. KOMISIJOS SPRENDIMŲ ĮFORMINIMAS

 

24. Komisijos posėdžiai įrašomi. Posėdžio protokolas parengiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Komisijos posėdžio protokolus pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius. Komisijos posėdžio protokolo kopija išsiunčiama Komisijos nariams.

25. Tuo atveju, kai Komisijos sprendimai priimami Komisijos nariams balsuojant elektroniniu būdu (elektroniniu paštu) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas parengiamas posėdžio protokolas apie priimtus sprendimus. Komisijos posėdžio protokolus pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius. Komisijos posėdžio protokolo kopija išsiunčiama Komisijos nariams.

26. Komisijos sprendimai gali būti siūlomi tvirtinti Direktoriaus įsakymu.

____________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-44, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13393

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. T1-27 „Dėl Tarpinstitucinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-127, 2020-11-26, paskelbta TAR 2020-11-26, i. k. 2020-25126

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. T1-27 „Dėl Tarpinstitucinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-133, 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26427

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. T1-27 „Dėl Tarpinstitucinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-92, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21289

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. T1-27 „Dėl Tarpinstitucinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Įsakymas

Nr. T1-33, 2022-03-18, paskelbta TAR 2022-03-18, i. k. 2022-04965

Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. T1-27 „Dėl Tarpinstitucinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo