Suvestinė redakcija nuo 2018-02-13

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-01-08, i. k. 2018-00305

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. D1-1040

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 20 straipsniu ir siekdamas supaprastinti duomenų teikimo tvarką apie aplinkoje esančius asbesto turinčių gaminių kiekius, siekdamas užtikrinti Asbesto šalinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. D1-243 „Dėl Asbesto šalinimo veiksmų plano patvirtinimo“, vykdymą:

1. Tvirtinu Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymą Nr. D1-267 „Dėl Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                    Kęstutis Navickas

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-1040

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. D1-94 redakcija)

 

 

Duomenų apie Asbesto TURINČIŲ GAMINIŲ kiekį teikimo tvarkos aprašas

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekį teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato informacijos apie asbesto turinčių gaminių kiekį teikimo tvarką.

2. Tvarkos aprašo tikslas – rinkti ir kaupti informaciją apie viešojo naudojimo pastatuose, gyvenamuosiuose namuose ir kituose statiniuose esantį jiems statyti panaudotą asbesto turinčių gaminių bei vis dar esantį aplinkoje asbesto turinčių gaminių kiekį, siekiant nustatyti tvarką, užtikrinančią saugų šių gaminių pašalinimą iš aplinkos ir tinkamą jų atliekų sutvarkymą.

3. Šis Tvarkos aprašas taikomas savivaldybių administracijoms.

4. Duomenis apie asbesto turinčius gaminius, esančius statiniuose, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kaupia statinių naudojimo priežiūrą vykdantys viešojo administravimo subjektai.

 

 

II SKYRIUS

ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ KIEKIO APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

5. Asbesto turinčio gaminio kiekis apskaičiuojamas kilogramais. Kiekis vertinamas pagal nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos duomenis, matavimo arba skaičiavimo būdu. Apskaičiuojant asbesto turinčio gaminio kiekį kilogramais, jei nežinomas tikslus gaminių svoris, rekomenduojama skaičiuoti taip:

Asbestinis šiferis − 11 kg/m²,

Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto − 300 kg/ m³,

Vamzdžiai − 40 kg/m,

Kiti asbesto turintys gaminiai:

-     Asbesto turintis popierius, kartonas − 1,5 kg/ m²,

-     PVC dangos plokštės (plytelės), kuriose yra asbesto − 5 kg/m²,

-     Ugniai atsparios plytos, kuriose yra asbesto − 20 kg/m²,

-     Asbestcemenčio sujungimai, palangės − 15 kg/m².

Jei nėra galimybių apskaičiuoti asbesto turinčių gaminių kiekį kilogramais, kiekis pateikiamas m² arba vienetais.

6. Asbesto turinčio gaminio kiekį apskaičiuoja statinių savininkai, statinių naudotojai, valdytojai.

7. Asbesto turinčio gaminio kiekio apskaičiavimo ataskaita pagal Tvarkos aprašo 2 priede rekomenduojamą formą pateikiama savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui, atsakingam už statinių naudojimo priežiūrą, arba seniūnijai, kuri ataskaitą perduoda struktūriniam padaliniui, atsakingam už statinių naudojimo priežiūrą.

 

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ APIE ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ KIEKĮ TEIKIMO TVARKA

 

8. Savivaldybių administracijos šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka, kas 2 kalendoriniai metai (pradedant nuo 2018 metų), iki kovo 31 d. raštu (paštu ar el. paštu) teikia Aplinkos apsaugos agentūrai informaciją pagal Tvarkos aprašo 1 priedą ir savo interneto svetainėse viešai skelbia informaciją apie jų teritorijose esančius asbesto gaminių turinčius statinius, juose esantį asbesto turinčių gaminių kiekį.

9. Savivaldybės administracija, teikdama duomenis apie asbesto turinčių gaminių kiekį, esantį jos teritorijoje, atsako už pateiktų duomenų tikslumą.

10. Aplinkos apsaugos agentūra renka ir sistemina savivaldybių administracijų pateiktus duomenis apie jų teritorijose esantį asbesto turinčių gaminių kiekį ir viešai skelbia ją savo interneto svetainėje, iki birželio 1 d. el. paštu pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai apibendrintą informaciją apie asbesto turinčių gaminių kiekį savivaldybėse.

 

 

III skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija analizuoja esamos padėties situaciją apie asbesto turinčių gaminių kiekį ir kartu su savivaldybėmis sprendžia klausimus dėl asbesto turinčių gaminių atliekų tvarkymo.

 

 

Duomenų apie asbesto turinčių

gaminių kiekį teikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekį teikimo lentelės forma)

 

______________________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

DUOMENŲ APIE ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ KIEKĮ TEIKIMO LENTELĖ

 

_________________Nr.__________________

(data)           

 

 

Eil. Nr.

Statiniai

Asbesto turinčių gaminių kiekis, t

Pastabos

1.

Viešo naudojimo pastatai

 

 

2.

Gyvenamieji namai ir kiti namų valdos pastatai

 

 

3.

Ūkinės, komercinės ir kitos veiklos pastatai

 

 

4.

Kiti statiniai

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pildęs asmuo:

 

___________________

(vardas, pavardė)

__________________

(pareigos)

________

(data)

_________

(parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius (-ė):

 

 

___________________

(vardas, pavardė)

 

________

(data)

_________

(parašas)

 

 

_____________________

 

Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekį teikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ KIEKIO APSKAIČIAVIMO ATASKAITA

 

 

____________

(pildymo data)

 

 

1.

 

savivaldybei

 

2.

 

Pirminiai duomenys

 

Pakartotiniai duomenys

 

3.

 

 

 

________________________________________________________

(Pastato (statinio) pavadinimas, paskirtis, dydis)

 

4.

 

 

 

____________________

(Pastato (statinio) adresas)

 

 

 

___________________

(Pastato (statinio) unikalus numeris)

 

 

 

_____________________

(Pastato (statinio) pastatymo metai)

 

5.

Pastato (statinio) savininkas(-ai), naudotojas(-ai), valdytojas(-ai):

 

 

Juridinis asmuo:

 

Fizinis asmuo:

vardas, pavardė, adresas

 

 

pavadinimas, įmonės kodas, adresas

 

 

 

6.

Asbesto turinčio gaminio pavadinimas (tipas)

7. Asbesto turinčio gaminio kiekis

 

 

 

kg

m2

vnt.

6.1.

Asbestinis šiferis

 

 

 

 

6.2.

Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto

 

 

 

6.3.

Vamzdžiai

 

 

 

 

6.4.

Kiti asbesto turintys gaminiai

 

 

_____________________

(išvardyti)

 

 

 

 

 

7.

Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas                           

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitą pildžiusio asmens telefono numeris ir elektroninio pašto adresas

 

 

 

 

 

 

_____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-94, 2018-02-09, paskelbta TAR 2018-02-12, i. k. 2018-02171

Dėl Lietuvos Respublikos 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. D1-1040 „Dėl Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo