Suvestinė redakcija nuo 2018-12-07

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-03-26, i. k. 2018-04484

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETOENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 04.3.2-LVPA-K-102 PRIEMONĘŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“

 

2018 m. kovo 23 d. Nr. 1-66

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“  projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-241 „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2“, 68 punktu, ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2018 m. kovo 13 d. raštu Nr. R4-1103(15.1.6) pateikta 2018 m. kovo 13 d. atrinktų projektų ataskaita Nr. 2(15.2.2-16) ir paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės 2018 m. kovo 13 d. posėdžio protokolo Nr. VP-P1-Z05-001 nutariamąsias dalis:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams nustatyto dydžio finansavimą.

2. I n f o r m u o j u, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

 

 

 

Ūkio ministras,

pavaduojantis energetikos ministrą                                                                    Virginijus Sinkevičius

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2018 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 1- 66

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 1-317  redakcija)

priedas

 

 

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil. Nr.

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partneriai

 

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

 

iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

 

iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

 

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0013                 

Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės šiluma“

182714850

Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo rekonstravimas Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r.

Partneriai negalimi

283 524,50

283 524,50

0,00

283 524,50

0,00

2.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0015

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

147248313

Kupiškio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas

Partneriai negalimi

730 000,00

730 000,00

0,00

730 000,00

0,00

3.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0037

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

147248313

„Pasvalio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas"

Partneriai negalimi

363 000,00

363 000,00

0,00

363 000,00

0,00

4.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0009

Valstybės įmonė „VISAGINO ENERGIJA“

110087517

Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.

Partneriai negalimi

2 610 577,00

2 610 577,00

0,00

2 610 577,00

0,00

5.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0028

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

Kauno miesto 1T magistralės rekonstravimas

Partneriai negalimi

1 082 669,00

1 082 669,00

0,00

1 082 669,00

0,00

6.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0031

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

Kauno miesto 5T magistralės rekonstravimas

Partneriai negalimi

2 288 038,43

2 288 038,43

0,00

2 288 038,43

0,00

7.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0047

Uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“

110818317

Marijampolės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija

Partneriai negalimi

653 373,00

653 373,00

0,00

653 373,00

0,00

8.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0036

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilalės šilumos tinklai“

176502533

Šilumos tiekimo trasų modernizavimas Kvėdarnos miestelyje

Partneriai negalimi

314 922,64

314 922,64

0,00

314 922,64

0,00

9.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0029

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

Kauno miesto 1Ž ir 7Ž magistralių rekonstravimas

Partneriai negalimi

968 276,86

968 276,86

0,00

968 276,86

0,00

10.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0030

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

Kauno miesto 4T magistralės rekonstravimas

Partneriai negalimi

1 426 635,53

1 426 635,53

0,00

1 426 635,53

0,00

11.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0035

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

Kauno miesto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Chemijos ir Medvėgalio gatvėse

Partneriai negalimi

2 488 910,74

2 488 910,74

0,00

2 488 910,74

0,00

12.

 

04.3.2-LVPA-K-102-02-0048

Uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“

110818317

Druskininkų miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija

Partneriai negalimi

676 505,50

676 505,50

0,00

676 505,50

0,00

13.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0017

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

147248313

Rokiškio m. šilumos tinklų rekonstravimas

Partneriai negalimi

936 000,00

936 000,00

0,00

936 000,00

0,00

14.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0051

Uždaroji akcinė bendrovė „Radviliškio šiluma“

171444859

Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Radviliškio šiluma“ III etapas

Partneriai negalimi

979 026,87

979 026,87

0,00

979 026,87

0,00

15.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0011

Akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“

156737189

2K ir 3K magistralių Chemikų, Žeimių ir Žeimių tako, A. Kulviečio ir S.G. Ilgūno gatvėse, Jonavoje, modernizavimas

Partneriai negalimi

214 681,64

214 681,64

0,00

214 681,64

0,00

16.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0008

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės šilumos tinklai“

177217875

Šilumos kvartalinių tinklų rekonstrukcija Šilutės mieste

Partneriai negalimi

663 235,76

663 235,76

0,00

663 235,76

0,00

17.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0050

Uždaroji akcinė bendrovė „Palangos šilumos tinklai“

152697886

Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Palangos šilumos tinklai“ I etapas

Partneriai negalimi

835 596,34

835 596,34

0,00

835 596,34

0,00

18.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0034

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

Kauno miesto 8Ž ir 9Ž magistralių rekonstravimas

Partneriai negalimi

995 787,19

995 787,19

0,00

995 787,19

0,00

19.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0016

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

147248313

Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas

Partneriai negalimi

1 816 500,00

1 816 500,00

0,00

1 816 500,00

0,00

20.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0019

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGIJA“

140249252

Klaipėdos miesto 4P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4P-11 iki Lypkių rajoninės katilinės kolektorinės rekonstravimas

Partneriai negalimi

795 347,00

795 347,00

0,00

795 347,00

0,00

21.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0006

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“

245358580

Šilumos tiekimo tinklų Aukštabalio g. – Tilžės g. – Gegužių g. – Skalvių g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai

Partneriai negalimi

1 928 261,97

1 928 261,97

0,00

1 928 261,97

0,00

22.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0033

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

147248313

„Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimas"

Partneriai negalimi

318 000,00

318 000,00

0,00

318 000,00

0,00

23.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0014

Uždaroji akcinė bendrovė „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

158996646

Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra Kaišiadorių mieste, II etapas

Partneriai negalimi

73 304,02

73 304,02

0,00

73 304,02

0,00

24.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0032

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

Kauno miesto 8K magistralės rekonstravimas

Partneriai negalimi

609 115,70

609 115,70

0,00

609 115,70

0,00

25.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0004

Akcinė bendrovė „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“

124135580

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92404 iki ŠK-92406 rekonstravimas

Partneriai negalimi

315 090,00

315 090,00

0,00

315 090,00

0,00

26.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0024

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGIJA“

140249252

Klaipėdos miesto 6P magistralinių šilumos tinklų nuo taško "A" (prie Joniškės g.) iki kameros 6P-15 rekonstravimas

Partneriai negalimi

497 369,00

497 369,00

0,00

497 369,00

0,00

27.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0007

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“

140249252

Šilumos tiekimo tinklų Vilniaus g., Radviliškio g. bei Vytauto g. – Dvaro g. – Kaštonų al. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai

Partneriai negalimi

1 764 305,92

1 764 305,92

0,00

1 764 305,92

0,00

28.

04.3.2-LVPA-K-102-02-0018

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

147248313

Zarasų šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas

Partneriai negalimi

194 000,00

194 000,00

0,00

194 000,00

0,00

______________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-317, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-06, i. k. 2018-19916

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 1-66 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo