Suvestinė redakcija nuo 2023-12-28

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-12-31, i. k. 2021-27801

 

Logo  Description automatically generated

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TACHOGRAFO KORTELIŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 30 d. Nr. 2BE-363

Vilnius

 

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. 3-96 „Dėl skaitmeninių tachografų sistemos įgyvendinimo užtikrinimo“:

1. T v i r t i n u Tachografo kortelių išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 2B-88 „Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,                                                   Tomas Kolendo

pavaduojantis Administracijos direktorių

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 2BE-363

 

 

TACHOGRAFO KORTELIŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tachografo kortelių išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja skaitmeniniuose tachografuose naudojamų tachografo kortelių išdavimą pirmą kartą, pakeitimą, pratęsimą, galiojimo sustabdymą, pripažinimą negaliojančiomis, taip pat nustato pagrindines tachografo kortelių turėtojų teises ir pareigas.

2. Aprašas parengtas pagal 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 ir panaikinančiu Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85, su visais pakeitimais, 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, su visais pakeitimais bei 2016 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/799, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 ir nustatomi tachografų ir jų komponentų konstrukcijos, bandymo, įrengimo, naudojimo ir remonto reikalavimai, su visais pakeitimais.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Pareiškėjas – asmuo, pateikęs Lietuvos transporto saugos administracijai prašymą išduoti tachografo kortelę pirmą kartą, ją pakeisti ar pratęsti jos galiojimo terminą.

3.2. Tachografo kortelės galiojimo sustabdymas – tachografo kortelės pripažinimas laikinai negaliojančia, kai iš kompetentingų institucijų gaunamas pranešimas, kad tachografo kortelė paimta, įtariant, jog ji buvo suklastota, dirbtuvių kortele naudojosi ne kortelės turėtojas arba dirbtuvių kortelė buvo naudojama už dirbtuvės ribų, tachografo kortelė buvo išduota pateikus melagingus duomenis ar suklastotus dokumentus, taip pat dirbtuvių kortelės pripažinimas laikinai negaliojančia, kai sustabdoma dirbtuvės teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą.

3.3. Tachografo kortelės išdavimas pirmą kartą – tachografo kortelės išdavimas, kai tachografo kortelė išduodama pirmą kartą, Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatytomis sąlygomis ir tvarka išduodama laikina vairuotojo kortelė, papildoma įmonės kortelė (daugiau kaip vienos įmonės kortelės išdavimas įmonei), kai nauja tachografo kortelė išduodama pasibaigus turimos tachografo kortelės galiojimo laikui, keičiant ar pratęsiant ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo tachografo kortelę, kai nauja tachografo kortelė išduodama vietoj prarastos ar pavogtos tachografo kortelės ir yra pasikeitę asmens ar įmonės registracijos duomenys, nurodyti ankstesnėje tachografo kortelėje, kai ankstesnė vairuotojo kortelė yra pripažinta negaliojančia arba sustabdytas jos galiojimas, kai prašymas pratęsti tachografo kortelę pateiktas vėliau, nei nustatyta Reglamente (ES) Nr. 165/2014.

3.4. Tachografo kortelės pratęsimas – tachografo kortelės išdavimas, kai nauja tachografo kortelė išduodama baigiantis, bet dar nepasibaigus turimos ir kompetentingai institucijai grąžintos tachografo kortelės galiojimo laikui, o prašymas pratęsti tachografo kortelę pateiktas ne vėliau, nei nustatyta Reglamente (ES) Nr. 165/2014 arba pasikeitus asmens (kai asmuo pakeičia vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą) ar įmonės registracijos duomenims (pasikeitus įmonės pavadinimui, kodui, adresui).

3.5. Tachografo kortelės pakeitimas – tachografo kortelės išdavimas, kai nauja tachografo kortelė išduodama vietoj prarastos, pavogtos, blogai veikiančios, tos, kurioje pastebėta

(-os) personalizavimo klaida (-os), tachografo kortelės (kai turimoje tachografo kortelėje įrašyti klaidingi duomenys, nurodyti prašyme išduoti, pakeisti ar pratęsti tachografo kortelę) ar blokuotos dirbtuvių kortelės.

3.6. Tachografo kortelės pripažinimas negaliojančia – tachografo kortelės galiojimo panaikinimas, kai kompetentingos institucijos nustato faktą, kad tachografo kortelė yra suklastota, vairuotojo kortele naudojosi ne kortelės savininkas, dirbtuvių, įmonės ar kontrolės kortele naudojosi ne kortelės turėtojas arba dirbtuvių kortelė buvo naudojama už dirbtuvės ribų, tachografo kortelė buvo išduota pateikus melagingus duomenis ar suklastotus dokumentus, ir tuo atveju, kai asmuo pateikia prašymą išduoti, pakeisti ar pratęsti vairuotojo kortelę, kai sustabdytas turimos vairuotojo kortelės galiojimas, taip pat dirbtuvių kortelės galiojimo panaikinimas, kai dirbtuvei panaikinama teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nurodytas Reglamente (EB) Nr. 561/2006 ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014.

5. Prašymus išduoti, pakeisti ar pratęsti vairuotojo, įmonės, dirbtuvių ir kontrolės korteles (toliau – prašymas) priima ir šias korteles išduoda Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija). Tachografo kortelės išduodamos tame Administracijos padalinyje, kurį pareiškėjas prašyme nurodė kaip pageidaujamą tachografo kortelės atsiėmimo vietą. Prašyme nenurodžius tachografo kortelės atsiėmimo vietos, tachografo kortelė išduodama tame Administracijos padalinyje, kuriame pareiškėjas pateikė prašymą, arba išsiunčiama paštu ar kurjerių paštu, jei prašyme toks pageidavimas nurodytas pareiškėjo.

6. Už tachografo kortelių išdavimą pirmą kartą, pakeitimą ar pratęsimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

7. Vairuotojo kortelė gali būti išduodama pirmą kartą, pakeičiama ar pratęsiama tik tiems asmenims, kurie turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą (išskyrus vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tik AM, A1, A ir (ar) B1 kategorijų transporto priemones, ir kai asmuo turi tik tarptautinį vairuotojo pažymėjimą), kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje ir jie gali tai įrodyti teisės aktuose nustatytais dokumentais. Asmuo gali turėti tik vieną galiojančią vairuotojo kortelę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-226, 2022-09-16, paskelbta TAR 2022-09-16, i. k. 2022-18960

 

8. Įmonės kortelė gali būti išduodama pirmą kartą, pakeičiama ar pratęsiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms ir fiziniams asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, kurie yra transporto priemonių, kurioms taikomos Reglamento (EB) Nr. 561/2006 ir Reglamento (ES) Nr. 165/2014 nuostatos, valdytojai ir naudoja šias transporto priemones su sumontuotais skaitmeniniais tachografais. Įmonė ar fizinis asmuo gali turėti ne daugiau kaip 62 galiojančias įmonės korteles.

9. Dirbtuvių kortelė gali būti išduodama pirmą kartą, pakeičiama ar pratęsiama tik tiems asmenims, kurie dirba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintose dirbtuvėse, turi dirbtuvės mechaniko kompetenciją patvirtinančius dokumentus, neturi teistumo už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus ekonomikai ir verslo tvarkai ar elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą. Asmuo gali turėti tik vieną galiojančią tos pačios dirbtuvės dirbtuvių kortelę.

10. Kontrolės kortelė gali būti išduodama pirmą kartą, pakeičiama ar pratęsiama tik institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos teisės aktais suteikta teisė vykdyti kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo kontrolę keliuose.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

11. Prašymas ir paslaugai suteikti reikalingi dokumentai teikiami, kaip nurodyta Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės). Kai prašymas ir paslaugai suteikti reikalingi dokumentai pateikiami:

11.1. fiziniam asmeniui, kurio vardu išduodama tachografo kortelė (kreipiantis dėl vairuotojo kortelės):

11.1.1. jis, asmeniškai atvykęs į Administraciją, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos (toliau – ES) ar Europos laisvosios prekybos asociacijos (toliau – ELPA) valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą);

11.1.2. Administracijos interneto svetainėje (www.ltsa.lrv.lt), prisijungęs prie prašymų išduoti tachografo korteles pateikimo internetu sistemos, identifikuoja save per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau – VIISP);

11.2. juridinio asmens vadovui ar jo įgaliotam asmeniui (kreipiantis dėl įmonės, dirbtuvių ar kontrolės kortelės):

11.2.1. jis, asmeniškai atvykęs į Administraciją, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba ES ar ELPA valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą) ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą (jei prašymą teikia ne juridinio asmens vadovas);

11.2.2. Administracijos interneto svetainėje (www.ltsa.lrv.lt), prisijungęs prie prašymų išduoti tachografo korteles pateikimo internetu sistemos, identifikuoja save per VIISP (juridinio asmens vadovo įgaliotiesiems asmenims įgaliojimai suteikiami prisijungus prie prašymų išduoti tachografo korteles pateikimo internetu sistemos – pasirinkus meniu elementą „Įgaliojimai“ įvedami asmens, kuriam suteikiamas įgaliojimas, duomenys (vardas, pavardė ir asmens kodas) ir nurodoma suteikiamo įgaliojimo įsigaliojimo data, taip pat data, iki kurios galioja suteikiamas įgaliojimas); juridinis asmuo užtikrina asmens, kuriam prašoma išduoti dirbtuvių kortelę, duomenų apsaugą savo lėšomis ir priemonėmis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), su visais pakeitimais ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, ir 1 metus nuo prašymo išduoti, pakeisti ar pratęsti dirbtuvių kortelę pateikimo Administracijai dienos tvarko fizinių asmenų sutikimus, leidžiančius Administracijai tikrinti ir tvarkyti prašyme pateiktus asmens duomenis, bei esant reikalui šiuos sutikimus pateikia Administracijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-281, 2023-12-27, paskelbta TAR 2023-12-27, i. k. 2023-25442

 

12. Prašymas pratęsti tachografo kortelę turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki tachografo kortelės galiojimo pabaigos. Pateikus prašymą vėliau – prašymas netenkinamas. Tuomet pareiškėjas turi pateikti prašymą išduoti tachografo kortelę pirmą kartą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-281, 2023-12-27, paskelbta TAR 2023-12-27, i. k. 2023-25442

 

13. Prašymas pakeisti tachografo kortelę, pakeitus fizinio asmens ar juridinio asmens registracijos duomenis, turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šių duomenų pakeitimo dienos.

14. Prašymas pakeisti tachografo kortelę turi būti pateiktas per 7 kalendorines dienas nuo tachografo kortelės praradimo, vagystės, blokavimo (dirbtuvių kortelės) ar tos dienos, nuo kurios ji pradėjo blogai veikti ar kada pastebėta (-os) personalizavimo klaida (-os) (tachografo kortelėje įrašyti klaidingi duomenys, nurodyti prašyme).

15. Jeigu tachografo kortelė pripažinta negaliojančia ar sustabdytas jos galiojimas, asmuo gali kreiptis dėl kitos tachografo kortelės, pateikdamas prašymą išduoti kortelę pirmą kartą. Tokiu atveju tachografo kortelė, kurios galiojimas sustabdytas, pripažįstama negaliojančia.

16. Pareiškėjas, pageidaujantis vairuotojo kortelę gauti pirmą kartą, ją pakeisti ar pratęsti, turi pateikti:

16.1. nustatytos formos prašymą (1 priedas), užpildytą pagal paslaugai suteikti reikalingų dokumentų (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (Lietuvos Respublikos, ES ar ELPA valstybės narės piliečio paso, asmens tapatybės kortelės ar leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje), vairuotojo pažymėjimo ir kitų Aprašo 16 punkte nurodytų dokumentų) duomenis;

16.2. vieną nuotrauką, atitinkančią Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai); nuotraukos pateikti nebūtina, jei ji buvo teikta Administracijai per pastaruosius 5 metus kartu su prašymu arba jei pareiškėjas pageidauja ir sutinka, kad vairuotojo kortelėje būtų naudojama nuotrauka, gauta iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro (toliau – Gyventojų registras), arba turimame galiojančiame ne anksčiau kaip prieš 5 metus (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Administracijai dienos) Lietuvos Respublikoje išduotame vairuotojo pažymėjime (tokiu atveju nuotrauka gaunama iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro (toliau – Vairuotojų registras));

16.3. Neteko galios nuo 2022-09-17

Papunkčio naikinimas:

Nr. 2BE-226, 2022-09-16, paskelbta TAR 2022-09-16, i. k. 2022-18960

 

16.4. ES ar ELPA valstybės narės piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatytos formos pažymą, patvirtinančią pareiškėjo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, kai pareiškėjas yra ES ar ELPA valstybės narės (išskyrus Lietuvos Respubliką) pilietis, ar kitos valstybės pasą ar asmens tapatybės kortelę (kai prašoma išduoti laikiną vairuotojo kortelę);

16.5. leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje duomenis (prašyme turi būti nurodytas šio dokumento numeris), kai pareiškėjas yra ne ES ar ne ELPA valstybės narės pilietis;

16.6. galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tam tikros kategorijos (išskyrus tik AM, A1, A ir (ar) B1 kategorijų) motorines transporto priemones, kai pareiškėjas turi ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą; jei pareiškėjas turi Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą, pakanka prašyme nurodyti vairuotojo pažymėjimo numerį; asmens duomenys, nurodyti vairuotojo pažymėjime ir pateiktame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente, turi sutapti; jeigu vairuotojo pažymėjime duomenys (vardas, pavardė, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumento išdavimo data ir galiojimo data) įrašyti ne lotyniškais simboliais ir šių duomenų neįmanoma identifikuoti, Administracijos darbuotojas, priimdamas prašymą, turi teisę pareikalauti vairuotojo pažymėjimo vertimo į lietuvių kalbą, patvirtinto jį išvertusio vertėjo parašu bei vertimų biuro antspaudu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-226, 2022-09-16, paskelbta TAR 2022-09-16, i. k. 2022-18960

 

16.7. raštišką pranešimą apie vairuotojo kortelės blogą veikimą, praradimą, vagystę ar joje pastebėtą (-as) personalizavimo klaidą (-as) (vairuotojo kortelėje įrašyti klaidingi duomenys, nurodyti prašyme), kai prašymas pateikiamas dėl šių priežasčių ir toks pranešimas Administracijai nebuvo pateiktas anksčiau; pranešime turi būti nurodytas vairuotojo kortelės numeris (jeigu žinomas), vairuotojo kortelės blogo veikimo pradžios, praradimo, vagystės, personalizavimo klaidos (-ų) vairuotojo kortelėje pastebėjimo data ir aplinkybės; pranešimą apie vairuotojo kortelės blogą veikimą, praradimą ar vagystę pareiškėjas gali pateikti Administracijos interneto svetainėje identifikuodamas save per VIISP;

16.8. dokumentą, patvirtinantį, kad apie vairuotojo kortelės vagystę buvo oficialiai pranešta valstybės, kurioje vagystė įvykdyta, kompetentingoms valdžios institucijoms (jei pateikiamas prašymas pakeisti pavogtą vairuotojo kortelę);

16.9. turimą blogai veikiančią vairuotojo kortelę, kai pateikiamas prašymas ją pakeisti;

16.10. vairuotojo liudijimą, kai prašoma išduoti laikiną vairuotojo kortelę;

16.11. Europos šalių susitarimo dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR) šalies narės (kuri nėra ES ar ELPA šalis narė), kurios pilietis yra pareiškėjas, kompetentingos institucijos ne seniau kaip prieš tris mėnesius išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjas neturi toje valstybėje išduotos galiojančios vairuotojo kortelės. Išduotas dokumentas turi būti legalizuotas arba patvirtintas Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma Apostille ir išverstas į lietuvių kalbą, o vertimas – patvirtintas vertimą atlikusio vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 2BE-281, 2023-12-27, paskelbta TAR 2023-12-27, i. k. 2023-25442

 

161. Kai prašymą išduoti vairuotojo kortelę pirmą kartą (išskyrus laikiną vairuotojo kortelę), ją pakeisti ar pratęsti teikia ne ES ar ELPA valstybės narės pilietis, asmens nuolatinė gyvenamoji vieta turi atitikti sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 165/2014 26 straipsnio 2 dalyje.

Papildyta punktu:

Nr. 2BE-281, 2023-12-27, paskelbta TAR 2023-12-27, i. k. 2023-25442

 

17. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti įmonės kortelę pirmą kartą, ją pakeisti ar pratęsti, turi pateikti:

17.1. nustatytos formos prašymą (2 priedas), užpildytą pagal paslaugai suteikti reikalingų dokumentų duomenis;

17.2. raštišką pranešimą apie įmonės kortelės blogą veikimą, praradimą, vagystę ar joje pastebėtą (-as) personalizavimo klaidą (-as) (įmonės kortelėje įrašyti klaidingi duomenys, nurodyti prašyme), kai prašymas pateikiamas dėl šių priežasčių ir toks pranešimas Administracijai nebuvo pateiktas anksčiau; pranešime turi būti nurodytas įmonės kortelės numeris, įmonės kortelės blogo veikimo pradžios, praradimo, vagystės ar personalizavimo klaidos (-ų) įmonės kortelėje pastebėjimo data ir aplinkybės; pranešimą apie įmonės kortelės blogą veikimą, praradimą ar vagystę pareiškėjas gali pateikti Administracijos interneto svetainėje identifikuodamas save per VIISP;

17.3. dokumentą, patvirtinantį, kad apie įmonės kortelės vagystę buvo oficialiai pranešta valstybės, kurioje vagystė įvykdyta, kompetentingoms valdžios institucijoms  (jei pateikiamas prašymas pakeisti pavogtą įmonės kortelę);

17.4. ūkininko pažymėjimą ir ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą, kai pareiškėjas yra ūkininkas;

17.5. turimą blogai veikiančią įmonės kortelę, kai pateikiamas prašymas ją pakeisti.

18. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti dirbtuvių kortelę pirmą kartą, ją pakeisti ar pratęsti, turi pateikti:

18.1. nustatytos formos prašymą (3 priedas), užpildytą pagal paslaugai suteikti reikalingų dokumentų duomenis ir pasirašytą dirbtuvės vadovo arba jo įgalioto asmens;

18.2. vieną nuotrauką, atitinkančią Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus; nuotraukos pateikti nebūtina, jei ji buvo teikta Administracijai per pastaruosius 5 metus kartu su prašymu arba jei pareiškėjas pageidauja ir sutinka, kad dirbtuvių kortelėje būtų naudojama nuotrauka, gauta iš Gyventojų registro, arba turimame galiojančiame ne anksčiau kaip prieš 5 metus (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Administracijai dienos) Lietuvos Respublikoje išduotame vairuotojo pažymėjime (tokiu atveju nuotrauka gaunama iš Vairuotojų registro);

18.3. pažymą apie teistumą, jeigu pareiškėjas nesutinka, kad Administracija gautų informaciją apie jo teistumą (neteistumą);

18.4. ne Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę, kai pareiškėjas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis;

18.5. raštišką pranešimą apie dirbtuvių kortelės blogą veikimą, blokavimą, praradimą, vagystę ar joje pastebėtą (-as) personalizavimo klaidą (-as) (dirbtuvių kortelėje įrašyti klaidingi duomenys, nurodyti prašyme), kai prašymas pateikiamas dėl šių priežasčių ir toks pranešimas Administracijai nebuvo pateiktas anksčiau; pranešime turi būti nurodytas dirbtuvių kortelės numeris (jeigu žinomas), dirbtuvių kortelės blogo veikimo pradžios, blokavimo, praradimo, vagystės ar personalizavimo klaidos (-ų) dirbtuvių kortelėje pastebėjimo data ir aplinkybės; pranešimą apie dirbtuvių kortelės blogą veikimą, blokavimą, praradimą ar vagystę pareiškėjas gali pateikti Administracijos interneto svetainėje identifikuodamas save per VIISP;

18.6. dokumentą, patvirtinantį, kad apie dirbtuvių kortelės vagystę buvo oficialiai pranešta valstybės, kurioje vagystė įvykdyta, kompetentingoms valdžios institucijoms (jei pateikiamas prašymas pakeisti pavogtą dirbtuvių kortelę);

18.7. turimą blogai veikiančią ar blokuotą dirbtuvių kortelę, kai pateikiamas prašymas ją pakeisti.

19. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti kontrolės kortelę pirmą kartą, ją pakeisti ar pratęsti, turi pateikti:

19.1. laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodytas įstaigos pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso (jeigu yra) numeriai, elektroninio pašto adresas, pageidaujamas kontrolės kortelių skaičius (kai prašoma kontrolės kortelę (-es) išduoti pirmą kartą), keičiamos (-ų) ar pratęsiamos (-ų) kontrolės kortelės (-ių) numeris (-iai) (kai prašoma kontrolės kortelę (-es) pakeisti ar pratęsti), Administracijos struktūrinio padalinio, kuriame pageidaujama atsiimti pagamintą (-as) kontrolės kortelę (-es), pavadinimas ir informacija apie valstybės rinkliavos už kontrolės kortelės (-ių) išdavimą pirmą kartą, pakeitimą ar pratęsimą sumokėjimą; jeigu pareiškėjas pageidauja pagamintą (-as) kontrolės kortelę (-es) gauti paštu, tai turi būti nurodyta prašyme;

19.2. raštišką pranešimą apie kontrolės kortelės (-ių) blogą veikimą, praradimą, vagystę, joje (jose) pastebėtą (-as) personalizavimo klaidą (-as) (kontrolės kortelėje (-ėse) įrašyti klaidingi duomenys, nurodyti prašyme išduoti kontrolės kortelę (-es), kai prašymas pateikiamas dėl šių priežasčių ir toks pranešimas Administracijai nebuvo pateiktas anksčiau); pranešime turi būti nurodytas (-i) kontrolės kortelės (-ių) numeris (-iai), atitinkamai kontrolės kortelės (-ių) blogo veikimo pradžios, praradimo, vagystės ar personalizavimo klaidos (-ų) kontrolės kortelėje (-ėse) pastebėjimo data ir aplinkybės;

19.3. turimą blogai veikiančią kontrolės kortelę, kai pateikiamas prašymas ją pratęsti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-281, 2023-12-27, paskelbta TAR 2023-12-27, i. k. 2023-25442

 

20. Administracija, gavusi raštišką prašymą, sutikrina pateiktus dokumentus ir pasilieka teisę saugoti šių dokumentų kopijas.

21. Prašymą pateikiant internetu, duomenys įrašomi atitinkamuose elektroninio prašymo langeliuose ir pridedamos ne Lietuvos Respublikoje išduotų ir Aprašo 16.2, 16.4, 16.6–16.8, 17.2–17.4, 18.2–18.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos (asmens tapatybės dokumentų ir vairuotojo pažymėjimo skaitmeninių vaizdų rinkmenose turi būti matomas tas dokumento puslapis, kuriame yra nuotrauka, gimimo data ir dokumento išdavimo data; šios rinkmenos turi būti pridėtos prašymą pateikiant elektroniniu būdu, nurodytu Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklėse). Administracija pasilieka teisę reikalauti kitų su prašymu pateikiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-226, 2022-09-16, paskelbta TAR 2022-09-16, i. k. 2022-18960

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS, NAGRINĖJIMAS IR TACHOGRAFO KORTELIŲ IŠDAVIMAS

 

22. Administracija, priimdama prašymą, patikrina, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, ar prašyme įrašyti duomenys atitinka nurodytus duomenis pateiktuose dokumentuose, ar prašymas tinkamai užpildytas.

23. Jeigu prašymas užpildytas pagal Aprašo reikalavimus, jame nurodyti duomenys atitinka pateiktų dokumentų duomenis, prašymas priimamas. Kai prašymas pateiktas paštu ar atvykus į Administraciją specialistas, patvirtindamas, kad dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino ir prašymą priėmė, atitinkamame prašymo laukelyje nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo. Užpildyta prašymo šaknelė, kurioje įrašyta prašymo registracijos data, numeris, prašymą priėmusio asmens duomenys ir numatoma tachografo kortelės išdavimo data, pateikiama pareiškėjui.

24. Prašymą elektroniniu būdu pateikęs asmuo elektroniniu paštu gauna pranešimą apie prašymo priėmimą ir registraciją.

25. Prašymą internetu pateikęs asmuo prašymo nagrinėjimo eigą gali stebėti Administracijos interneto svetainėje, prisijungęs prie prašymų išduoti skaitmeninio tachografo korteles pateikimo internetu sistemos (adresu www.ltsa.lrv.lt), taip pat elektroniniu paštu ar (ir) trumpąja (SMS) žinute gali gauti pranešimą apie prašymo registraciją, prašymo ir pranešimo apie tachografo kortelės blogą veikimą, praradimą, vagystę ar blokavimą, jei šis pranešimas buvo pateiktas prisijungus prie prašymų išduoti skaitmeninio tachografo korteles pateikimo internetu sistemos, vykdymo eigą.

26. Pateiktas internetu prašymas pradedamas nagrinėti tik sutikrinus prašyme pateiktą informaciją apie valstybės rinkliavos už tachografo kortelės išdavimą sumokėjimą su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamais duomenimis ir įsitikinus, kad yra grąžinta blogai veikianti tachografo kortelė (kai teikiamas prašymas ją pakeisti).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-281, 2023-12-27, paskelbta TAR 2023-12-27, i. k. 2023-25442

 

27. Jeigu prašymas užpildytas ne pagal Aprašo reikalavimus, prašyme nurodyti klaidingi duomenys, nepateikti visi reikalingi dokumentai, nesumokėta valstybės rinkliava ar pareiškėjas neatitinka kitų Aprašo nuostatų, prašymas atmetamas. Pareiškėjas apie sprendimą informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos, nurodant tokio sprendimo priežastis.

28. Jeigu prašyme ir kituose pateiktuose dokumentuose duomenys nesutampa su Gyventojų registro, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro, Vairuotojų registro ar iš telematikos tinklo keistis informacija apie išduotas tachografo korteles „Tachonet“ gautais duomenimis arba tokių duomenų minėtuose šaltiniuose nėra, duomenys papildomai tikrinami kitomis priemonėmis (pvz., oficialūs paklausimai). Jeigu nustatyti neatitikimai pasitvirtina, prašymas atmetamas.

29. Informaciją apie pagamintą tachografo kortelę ir priminimą apie artėjančią tachografo kortelės galiojimo pabaigą pareiškėjas gali gauti elektroniniu paštu ar (ir) trumpąja (SMS) žinute, jeigu tai nurodė prašyme, pažymėdamas atitinkamą (-us) laukelį (-ius).

30. Tachografo kortelių išdavimo terminas:

30.1. mėnuo nuo prašymo išduoti tachografo kortelę pirmą kartą;

30.2. 15 darbo dienų nuo prašymo pratęsti tachografo kortelę;

30.3. 5 darbo dienos nuo prašymo pakeisti tachografo kortelę;

30.4. skaičiuojamas nuo tinkamai užpildyto prašymo ir reikalingų dokumentų pateikimo ir duomenų apie valstybės rinkliavos už tachografo kortelės išdavimą sumokėjimą sutikrinimo su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamais duomenimis arba nuo dokumento, patvirtinančio valstybės rinkliavos sumokėjimą (mokėjimo pavedimo su banko žyma arba kvito originalo), pateikimo datos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-281, 2023-12-27, paskelbta TAR 2023-12-27, i. k. 2023-25442

 

31. Tachografo kortelių galiojimo laikas:

31.1. vairuotojo kortelės – 5 metai;

31.2. įmonės kortelės – 5 metai;

31.3. dirbtuvių kortelės –1 metai;

31.4. kontrolės kortelės – 2 metai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-281, 2023-12-27, paskelbta TAR 2023-12-27, i. k. 2023-25442

 

31.5. laikinos vairuotojo kortelės – 185 dienos;

31.6. pakeitus prarastą ar pavogtą tachografo kortelę, nauja kortelė galioja tiek pat kiek ir ankstesnė tachografo kortelė; jeigu prašymo pakeisti prarastą ar pavogtą tachografo kortelę pateikimo dieną likęs tachografo kortelės (išskyrus laikiną vairuotojo kortelę) galiojimo laikas yra trumpesnis nei 185 dienos, naujos išduotos tachografo kortelės galiojimo laikas yra toks, kaip nurodyta Aprašo 31.1–31.4 papunkčiuose;

31.7. pakeitus blogai veikiančią tachografo kortelę tuo atveju, kai ji pradėjo blogai veikti laikantis tachografo kortelių naudojimo sąlygų, nustatytų Aprašo 39.2 ir 39.5 papunkčiuose, ir šis faktas yra raštiškai patvirtintas tachografo kortelės savininko prieš keičiant šią blogai veikiančią tachografo kortelę, nauja kortelė galioja tiek pat kiek ir ankstesnė tachografo kortelė; tokiu atveju valstybės rinkliava už tachografo kortelės pakeitimą neimama; jei paaiškėja, kad keičiama blogai veikianti tachografo kortelė yra veikianti (tinkama naudoti) arba pradėjo blogai veikti (neveikia) dėl to, kad nebuvo laikomasi tachografo kortelių naudojimo sąlygų (šis faktas yra raštiškai patvirtintas tachografo korteles personalizuojančios įmonės, atlikusios tachografo kortelės blogo veikimo / neveikimo tyrimą), už jos pakeitimą per 30 dienų nuo raštiško Administracijos pranešimo apie tai išsiuntimo dienos turi būti sumokėta valstybės rinkliava; per nurodytą laikotarpį nesumokėjus valstybės rinkliavos už tachografo kortelės pakeitimą, ši kortelė pripažįstama negaliojančia.

32. Tachografo kortelė ir vokas su jos PIN kodu (atsiimant dirbtuvių kortelę) atsiimami pareiškėjui ar jo prašyme nurodytam tachografo kortelę atsiimsiančiam asmeniui asmeniškai atvykus į Administraciją ir pateikus jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nurodytą Aprašo 11.1 papunktyje, kad būtų galima identifikuoti tachografo kortelę atsiimantį asmenį. Jeigu tachografo kortelė buvo pakeista pastebėjus personalizavimo klaidą, naujoji tachografo kortelė įteikiama atsiimančiam asmeniui tik grąžinus senąją tachografo kortelę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-281, 2023-12-27, paskelbta TAR 2023-12-27, i. k. 2023-25442

 

33. Pareiškėjui pageidaujant tachografo kortelė (išskyrus dirbtuvių kortelę) gali būti išsiųsta pareiškėjo nurodytu adresu. Tachografo kortelės siuntimo išlaidas apmoka pareiškėjas. Jeigu tachografo kortelė buvo pakeista pastebėjus personalizavimo klaidą, naujoji tachografo kortelė išsiunčiama tik grąžinus senąją tachografo kortelę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-281, 2023-12-27, paskelbta TAR 2023-12-27, i. k. 2023-25442

 

34. Neteko galios nuo 2023-12-28

Punkto naikinimas:

Nr. 2BE-281, 2023-12-27, paskelbta TAR 2023-12-27, i. k. 2023-25442

 

35. Neteko galios nuo 2023-12-28

Punkto naikinimas:

Nr. 2BE-281, 2023-12-27, paskelbta TAR 2023-12-27, i. k. 2023-25442

 

36. Neteko galios nuo 2023-12-28

Punkto naikinimas:

Nr. 2BE-281, 2023-12-27, paskelbta TAR 2023-12-27, i. k. 2023-25442

 

37. Asmuo, atsiimdamas tachografo kortelę ir voką su jos PIN kodu (atsiimant dirbtuvių kortelę), prašymo atitinkamuose langeliuose įrašo savo vardą, pavardę ir pasirašo. Atsiimdamas kontrolės kortelę atitinkamame kontrolės kortelių išdavimo apskaitos žurnale asmuo nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo.

 

IV SKYRIUS

NEGALIOJANČIOS TACHOGRAFO KORTELĖS

 

38. Tachografo kortelė laikoma negaliojančia:

38.1. pasibaigus jos galiojimo laikui;

38.2. tachografo kortelės savininkui mirus;

38.3. likvidavus įmonę;

38.4. ją pratęsus ar pakeitus;

38.5. jos neatsiėmus per 12 mėnesių nuo prašymo pateikimo dienos;

38.6. paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių tachografo kortelė negalėjo būti išduota;

38.7. gavus raštišką pranešimą iš dirbtuvės, kad asmuo nebeatitinka sąlygų, kurių pagrindu išduota dirbtuvių kortelė;

38.8. jei gautas tachografo kortelės turėtojo oficialus pranešimas, kad tachografo kortelė buvo pavogta ar prarasta;

38.9. jei grąžinama rasta tachografo kortelė;

38.10. jei ji pripažinta negaliojančia;

38.11. jei sustabdytas jos galiojimas;

38.12. kitais įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais;

38.13. jei per 30 dienų nuo raštiško Administracijos pranešimo apie tai, kad tachografo korteles personalizuojanti įmonė, atlikusi tachografo kortelės blogo veikimo / neveikimo tyrimą, patvirtino, kad keičiama (pakeista) blogai veikianti tachografo kortelė yra veikianti (tinkama naudoti) arba pradėjo blogai veikti (neveikia) dėl to, kad nebuvo laikomasi tachografo kortelių naudojimo sąlygų, išsiuntimo dienos nesumokama valstybės rinkliava už tachografo kortelės pakeitimą.

 

V SKYRIUS

TACHOGRAFO KORTELIŲ TURĖTOJŲ PAREIGOS

 

39. Tachografo kortelių turėtojai privalo užtikrinti, kad:

39.1. bus laikomasi visų nustatytų reikalavimų, reglamentuojančių tachografo kortelių naudojimą, ir Apraše nustatytų reikalavimų;

39.2. tachografo kortelės bus naudojamos tik pagal paskirtį;

39.3. bus naudojamasi tik savo tachografo kortele ir ji nebus perduota kitam asmeniui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2BE-281, 2023-12-27, paskelbta TAR 2023-12-27, i. k. 2023-25442

 

39.4. nebus naudojamasi ankstesne (pakeista, pratęsta pasikeitus asmens (įmonės) duomenims) tachografo kortele, nebegaliojančia ar sugedusia tachografo kortele;

39.5. tachografo kortelės bus saugomos nuo aukštos temperatūros, stipraus elektromagnetinio lauko poveikio, fizinių pažeidimų;

39.6. dirbtuvių kortelės PIN kodas nebus prieinamas tretiesiems asmenims;

39.7. ne vėliau kaip per 60 dienų nuo vairuotojo kortelės pratęsimo ar pakeitimo dienos Administracijai bus grąžinta ankstesnė (pratęsta pasikeitus asmens duomenims, pakeista pastebėjus personalizavimo klaidą (-as)) vairuotojo kortelė (išskyrus atvejį, kai per šį laikotarpį vairuotojo kortelės galiojimas baigiasi).

40. Jeigu dirbtuvių kortelės turėtojas pamiršo dirbtuvių kortelės PIN kodą arba jis tapo žinomas tretiesiems asmenims, turėtojas nedelsdamas turi pateikti prašymą pakeisti dirbtuvių kortelę.

41. Jeigu tachografo kortelės turėtojas pagrįstai įtaria, kad galiojanti tachografo kortelė pavogta, asmuo nedelsdamas apie tai turi oficialiai pranešti valstybės, kurioje tachografo kortelė buvo galimai pavogta, kompetentingai institucijai ir kreipimosi faktą patvirtinantį dokumentą kartu su oficialiu pranešimu apie vagystę pateikti Administracijai.

42. Jeigu galiojanti tachografo kortelė blogai veikia, prarasta, pavogta ar joje pastebėta (-os) personalizavimo klaida (-os) (tachografo kortelėje įrašyti klaidingi duomenys, nurodyti prašyme), jos turėtojas apie tai nedelsdamas turi pateikti Administracijai raštišką pranešimą, nurodydamas tachografo kortelės gedimo, praradimo, vagystės vietą ir laiką ar personalizavimo klaidos (-ų) tachografo kortelėje pastebėjimo datą ir aplinkybes. Vairuotojo kortelės turėtojas, prieš pateikdamas arba teikdamas Administracijai prašymą pakeisti prarastą ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo kortelę, privalo oficialiu pranešimu informuoti Administraciją ir vairuotojo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės narės (jei tai kita valstybė narė) kompetentingą valdžios instituciją apie prarastą tachografo kortelę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-226, 2022-09-16, paskelbta TAR 2022-09-16, i. k. 2022-18960

 

43. Dirbtuvės ir įstaigos, kurių darbuotojai turi dirbtuvių ar kontrolės korteles, privalo užtikrinti, kad šios tachografo kortelės ne darbo metu būtų saugomos dirbtuvės ar įstaigos saugioje vietoje. Įstaigos privalo užtikrinti turimų kontrolės kortelių apskaitą.

44. Jeigu dirbtuvių kortelės turėtojas atleidžiamas iš darbo ar dėl kitų priežasčių nebeatitinka reikalavimų, kuriais remiantis jam buvo išduota dirbtuvių kortelė, dirbtuvė per tris darbo dienas Administracijai turi grąžinti dar galiojančią šio asmens dirbtuvių kortelę.

45. Savo veiklą nutraukusi dirbtuvė visas turimas nesibaigusio galiojimo dirbtuvių korteles per tris darbo dienas turi grąžinti Administracijai.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46. Administracija su kitų ES valstybių narių kompetentingomis institucijomis keičiasi informacija, kurios reikia norint užtikrinti tinkamą tachografo kortelių administravimą.

47. Pripažintos negaliojančiomis ir grąžintos Administracijai kitose valstybėse išduotos tachografo kortelės (išskyrus Aprašo 38.1 ir 38.11 papunkčiuose nustatytus atvejus), nurodžius grąžinimo priežastį, persiunčiamos jas išdavusiai įstaigai tachografo kortelėje nurodytu adresu.

48. Visos negaliojančios tachografo kortelės, kurios yra grąžintos Administracijai, išskyrus tas, kurių galiojimas sustabdytas, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinamos.

49. Administracija, atsisakiusi išduoti tachografo kortelę, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu (elektroniniu paštu, kai prašymas pateiktas internetu), informuoja pareiškėją apie atsisakymo priežastį.

50. Jeigu Administracija nustato, kad pareiškėjas pateikė prašymą išduoti, pakeisti ar atnaujinti vairuotojo kortelę turėdamas kitą, prašyme nenurodytą, galiojančią vairuotojo kortelę ir šį faktą nuslėpė, arba pareiškėjas, pateikęs prašymą, jame nurodė negaliojančio ar suklastoto asmens tapatybės dokumento arba vairuotojo pažymėjimo duomenis, pateikė ne savo nuotrauką ar buvo pažeisti kiti Aprašo reikalavimai, prašymas netenkinamas.

51. Jeigu pareiškėjas pateikė asmens tapatybės dokumentą ar vairuotojo pažymėjimą arba šių dokumentų duomenis, dėl kurių tikrumo Administracijai kyla pagrįstų abejonių, apie tai informuojamos teisėsaugos institucijos.

52. Jeigu pagaminus tachografo kortelę Administracija nustato faktus, išvardytus Aprašo 51 punkte, tachografo kortelė neišduodama ir pripažįstama negaliojančia, o už tachografo kortelės išdavimą sumokėta valstybės rinkliava negrąžinama.

53. Už prašyme nurodytų duomenų, įrašų ir kartu su prašymu pateiktų dokumentų teisingumą bei su prašymu pateiktos nuotraukos reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu, atitikimą atsako pareiškėjas.

54.Administracijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Prašymai, pateikti dokumentai ir (ar) jų kopijos, sąrašai ir kita medžiaga tvarkomi ir saugomi Administracijoje teisės aktų nustatyta tvarka.

56. Sprendimus dėl Apraše nenurodytų tachografo kortelių išdavimo atvejų priima Administracija, vadovaudamasi teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais ir atsižvelgdama į Europos Komisijos rekomendacijas.

_________________

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Tachografo kortelių išdavimas 1 priedas (pagal 2BE-281)

Priedo pakeitimai:

Nr. 2BE-226, 2022-09-16, paskelbta TAR 2022-09-16, i. k. 2022-18960

Nr. 2BE-281, 2023-12-27, paskelbta TAR 2023-12-27, i. k. 2023-25442

 

Tachografo kortelių išdavimas 2 priedas (pagal 2BE-226)

Priedo pakeitimai:

Nr. 2BE-226, 2022-09-16, paskelbta TAR 2022-09-16, i. k. 2022-18960

 

Tachografo kortelių išdavimas 3 priedas (pagal 2BE-226)

Priedo pakeitimai:

Nr. 2BE-226, 2022-09-16, paskelbta TAR 2022-09-16, i. k. 2022-18960

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-226, 2022-09-16, paskelbta TAR 2022-09-16, i. k. 2022-18960

Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 2BE-363 „Dėl Tachografo kortelių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-281, 2023-12-27, paskelbta TAR 2023-12-27, i. k. 2023-25442

Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 2BE-363 „Dėl Tachografo kortelių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo