Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19718

 

 

LBS%20LOG

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGOS PREZIDENTAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BURINIŲ JACHTŲ LAIVAVEDŽIŲ DIPLOMAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 21 Nr. 74

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 19 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos buriuotojų sąjungos tarybos 2017 m. spalio 12 d.  sprendimu ir įgyvendindamas Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Vidaus transporto komiteto 1998 m. spalio 16 d. rezoliuciją Nr. 40:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 24, 2018-04-11, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05876

 

1. Tv i r t i n u Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. iki 1994 m. balandžio 25 d. išduoti pramoginių burinių jachtų laivavedžių diplomai ir kvalifikacijos liudijimai, kuriais suteikiama teisė valdyti burinius pramoginius laivus, negalioja;

2.2. Pramoginių burinių jachtų laivavedžių diplomai ir Radijo ryšio operatorių liudijimai, išduoti vadovaujantis Jachtų vadų kvalifikacijos suteikimo nuostatais, patvirtintais 1994 metų balandžio 25 dieną, ir išduoti vadovaujantis Burinių jachtų įgulų narių diplomavimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 metų vasario 7 dieną, galioja iki 2019 m. gruodžio31 d.

2.3. Pramoginių burinių jachtų laivavedžių diplomai ir Radijo ryšio operatorių liudijimai, išduoti vadovaujantis Jachtų vadų kvalifikacijos suteikimo nuostatais, patvirtintais 1994 metų balandžio 25 dieną, ir Burinių jachtų įgulų narių diplomavimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 metų vasario 7 dieną, keičiami šio įsakymo 1 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka;

2.4. Asmenims, turintiems šio įsakymo 2.1-2.3 papunkčiuose nurodytus pramoginių burinių jachtų laivavedžių diplomus ir kvalifikacijos liudijimus išduodami turimą kvalifikacijos laipsnį patvirtinantys šie dokumentai:

2.4.1. turintiems II eilės vairininko diplomą – išduodamas Vidaus vandenų burinės jachtos vado diplomas;

2.4.2. turintiems I eilės vairininko diplomą – išduodamas Atviros jūros burinės jachtos vado diplomas;

2.4.3. turintiems Jachtos kapitono diplomą – išduodamas Vandenynų burinės jachtos vado diplomas;

2.4.4. turintiems seno pavyzdžio 2017 metais ir vėliau galiojantį Pramoginio laivo radijo ryšio operatoriaus - telefonininko liudijimą – išduodamas naujo pavyzdžio Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 24, 2018-04-11, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05876

 

3. P r i p a ž į s t u netekusiomis galios Burinių jachtų įgulų narių diplomavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos buriuotojų sąjungos 2001 metų vasario 7 dieną.

4.N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną.

 

 

Prezidentas                                                                                          Naglis Nasvytis                      

 

SUDERINTA

Lietuvos saugios laivybos administracijos

2017-11-20 raštu Nr. 8(1.15E)S-1141


 

PATVIRTINTA

Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento

2017 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 74

 

 

 

BURINIŲ JACHTŲ LAIVAVEDŽIŲ DIPLOMAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROS NUOSTATOS

 

1. Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos buriuotojų sąjungos išduodamų pramoginių burinių jachtų laivavedžių diplomų, kvalifikacijos liudijimų ir Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimų (toliau – kvalifikacijos dokumentai) išdavimo, keitimo, laivavedžių rengimo, egzaminavimo, kompetencijos įgijimo sąlygas ir tvarką Lietuvos Respublikoje.

2. Diplomai ir Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimai yra išduodami vadovaujantis šiomis Taisyklėmis. Kvalifikacijos liudijimai yra išduodami vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir Jungtinių Tautų Organizacijos Europos Ekonominės Komisijos Vidaus Transporto Komiteto Vidaus Vandens Transporto Darbo Grupės 1998 m. spalio 16 d. (2014 m. redakcija Nr. 4) rezoliucijos Nr. 40 nuostatomis.

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 

3. Taisyklėse naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

3.1. Administracija – Lietuvos saugios laivybos administracija. Administracijos reorganizavimo atveju – Administracijos teises ir pareigas perimanti institucija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 24, 2018-04-11, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05876

 

3.2. Atvira jūra – jūrų ir vandenynų vandenys, nutolę ne toliau nei 200 jūrmylių nuo kranto;

3.3. Burinė jachta – pramoginis burinis laivas;

3.4. Burinės jachtos radijo ryšio operatorius (operatorius) – asmuo jachtoje vykdantis radijo pokalbius su gelbėjimo, pakrančių apsaugos, uostų ar kitomis tarnybomis, kitais laivais ir orlaiviais;

3.5. Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas – radijo ryšio vykdymo pramoginėse burinėse jachtose asmens kompetenciją patvirtinantis dokumentas, kurį išduoda Kvalifikacinė komisija, laivavedžiui išlaikius šiose Taisyklėse nurodytus kvalifikacijos egzaminus;

3.6. Burinės jachtos vadas – pramoginės burinės jachtos laivavedys;

3.7. CEVNI – Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklės (angl. k. – European Code for Inland Waterways, pranc. k. – Code Européen des Voies de la Navigation Intérieure);

3.8. COLREG – 1972 metų konvencija dėl tarptautinių taisyklių, padedančių išvengti laivų susidūrimų jūroje (angl. k. International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972);

3.9. Diplomas – tarptautinis dokumentas, patvirtinantis, kad jo teisėtam savininkui suteikta teisė valdyti burinę jachtą atitinkamuose plaukiojimo rajonuose;

3.10. GMDSS – Globalinio jūrinio nelaimės atvejo ir saugos sistema (angl. k. – Global Maritime Distress and Safety System);

3.11. Kvalifikacijos liudijimas – Pramoginio laivo laivavedžio tarptautinis kvalifikacijos liudijimas, išduodamas vadovaujantis Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Vidaus Transporto Komiteto Vidaus Vandens Transporto Darbo Grupės 1998m. spalio 16 d. rezoliucijos Nr. 40 nuostatomis;

3.12. Kvalifikacinė komisija – LBS Kvalifikacinė komisija ir (arba) Regioninės Kvalifikacinės komisijos;

3.13. LBS – Lietuvos Buriuotojų Sąjunga;

3.14. LBS Taryba (toliau – Taryba) – kolegialus LBS valdymo organas;

3.15. Lietuvos Respublikos vidaus vandens keliai – laivybai tinkamos Lietuvos Respublikos upės, ežerai, dirbtiniai vandens telkiniai ir Lietuvos Respublikai priklausanti Kuršių marių dalis, kuriuose yra navigacijos ženklų arba kurių locmano žemėlapiuose pažymėtas farvateris;

3.16. Pakrančių vandenys –jūros vandenys, esantys iki 12 jūrmylių nuo jūros kranto;

3.17. Pasaulio vandenynų vandenys – Pasaulio jūrų ir vandenynų vandenys, nutolę toliau kaip 200 jūrmylių nuo kranto;

3.18. Vidaus vandenys – įlankos, upės, kanalai, ežerai, tvenkiniai ir kita.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 24, 2018-04-11, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05876

 

3.19. Visi vandenys – viso Pasaulio vidaus vandenys, pakrančių ir atviros jūros, bei pasaulio vandenynų vandenys ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenys.

4. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse.

 

III SKYRIUS

TEISĖ VYKDYTI PRAMOGINĘ LAIVYBĄ IR JĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI

 

5. LBS išduoda burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos dokumentus asmenims, vykdantiems laivybą burinėmis jachtomis su papildomu mechaniniu varikliu arba be jo. LBS išduoti burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos dokumentai yra LBS nuosavybė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 24, 2018-04-11, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05876

 

6. Burinių jachtų, kurios plaukioja Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, teritorinėje jūroje ir jūrų, vandenynų vandenyse, laivavedžiams Diplomas arba Liudijimas yra privalomi nepriklausomai nuo valdomos burinės jachtos dydžio ar mechaninio variklio galios.

7. Kitais nei Taisyklių 6 punkte nurodytais atvejais Burinės jachtos laivavedžio Diplomas ar Liudijimas yra privalomas laivavedžiui burinės jachtos, atitinkančios bet kurį iš šių reikalavimų:

7.1. maksimalus bendras korpuso ilgis didesnis nei 6 metrai;

7.2. kurių mechaninio variklio galingumas daugiau kaip 10 AG (7,4 kW);

7.3. plaukioja Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, kuriuose nustatyti vidaus vandenų keliai.

8. LBS suteikia šiuos Burinių jachtų laivavedžiui kvalifikacijos laipsnius:

8.1. vidaus vandenų burinės jachtos vadas (angl. Inland Waters Skipper);

8.2. pakrančių vandenų burinės jachtos vadas (angl. Coastal Skipper);

8.3. atviros jūros burinės jachtos vadas (angl. Yachtmaster Offshore);

8.4. vandenynų burinės jachtos vadas (angl. Yachtmaster Ocean).

Punkto pakeitimai:

Nr. 11, 2018-02-14, paskelbta TAR 2018-02-14, i. k. 2018-02285

 

9. Burinės jachtos laivavedžio kvalifikacijos laipsnius, nurodytus Taisyklių 8.1-8.4 papunkčiuose, patvirtina Kvalifikacinės komisijos išduotas Diplomas arba Kvalifikacijos liudijimas.

10. Diplomas išduodamas įvykdžius šių Taisyklių V, VI ar VIII skyriaus reikalavimus ir pateikus prašymą išduoti šios rūšies kompetenciją patvirtinantį dokumentą.

11. Liudijimas išduodamas pateikus prašymą išduoti šį dokumentą. Liudijimas išduodamas asmens turimo Diplomo pagrindu arba asmeniui, neturinčiam Diplomo ir norinčiam įgyti Kvalifikacijos liudijimą, įvykdžius visus reikalavimus ir išlaikius tokius pačius teorijos ir praktikos egzaminus ir ta pačia tvarka kaip ir kandidatams, norintiems įgyti Diplomus, patvirtinančius Taisyklių 8.1-8.2 papunkčiuose nurodytus kvalifikacijos laipsnius bei nurodžius prašyme laikyti egzaminą arba išduoti šios rūšies kompetenciją patvirtinantį dokumentą.

12. Atsižvelgiant į Burinės jachtos laivavedžiui suteiktą Taisyklių 8.1-8.4 papunkčiuose nurodytą kvalifikacinį laipsnį, Burinės jachtos laivavedys turi teisę valdyti lentelėje Nr. 1 nurodyto dydžio burinę jachtą nurodytuose plaukiojimo rajonuose.

Lentelė Nr. 1.

Burinės jachtos laivavedžio kvalifikacijos laipsnis

Plaukiojimo rajonas

Didžiausias bendras burinės jachtos korpuso ilgis

Vidaus vandenų burinės jachtos vadas

(angl. Inland Waters Skipper)

Vidaus vandenys

24 m

Pakrančių vandenų burinės jachtos vadas

(angl. Coastal Skipper)

Vidaus vandenys

Pakrančių vandenys

24 m

Atviros jūros burinės jachtos vadas

(angl. Yachtmaster Offshore)

Visi vandenys ne toliau 200 jūrmylių nuo kranto

24 m

Vandenynų burinės jachtos vadas

(angl. Yachtmaster Ocean)

Visi vandenys

Neribojama

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 11, 2018-02-14, paskelbta TAR 2018-02-14, i. k. 2018-02285

 

13. LBS išduoda Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 24, 2018-04-11, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05876

 

14. Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas yra išduodamas Burinės jachtos laivavedžiui, kuris šiose Taisyklėse nustatyta tvarka yra išlaikęs kvalifikacinį radijo ryšio vykdymo burinėse jachtose egzaminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 24, 2018-04-11, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05876

 

15. Taisyklių 10-11 punktuose nurodyti Diplomas ir Kvalifikacijos liudijimas galioja 10 metų nuo jų išdavimo dienos. Taisyklių 13 punkte nurodytas Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas galioja neterminuotai.

16. Taisyklių 10 ir 11 punktuose nurodytas prašymas išduoti Diplomą ar Kvalifikacijos liudijimą yra teikiamas užpildant LBS patvirtintą nustatytą formą leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą arba išduoti šios rūšies kompetenciją patvirtinantį dokumentą.

17. LBS išduodami Diplomai ir (arba) Kvalifikacijos liudijimai suteikia teisę valdyti burines jachtas su mechaniniu varikliu.

18. LBS išduodami Diplomai ir (arba) Kvalifikacijos liudijimai nesuteikia teisės valdyti motorinių pramoginių laivų. Motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos liudijimus, suteikiančius teisę valdyti motorinius pramoginius laivus bei kitas motorines vandens transporto priemones, išduoda Administracija.

 

IV SKYRIUS

BURINIŲ JACHTŲ LAIVAVEDŽIŲ KOMPETENCIJOS IR JŲ ĮGIJIMO SĄLYGOS

 

19. Reikalavimai asmenims, siekiantiems įgyti burinės jachtos laivavedžio kvalifikacijos laipsnį, yra išdėstyti lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr. 2.

Burinės jachtos laivavedžio kvalifikacinio laipsnio pavadinimas

Mini-malus amžius metais

Reikala-vimas turėti laipsniu žemesnę kvalifi-

kaciją

Reikalavimas turėti minimalų buriavimo stažą skaičiuojant laiką ir jūrmyles(jml) nuo paskutinės žemesnės kvalifikacijos suteikimo datos norint laikyti teorijos egzaminą

Reikala-vimas išlaikyti teorijos egzaminą

Reikala-vimas išlaikyti praktikos egzaminą

Vidaus vandenų burinės jachtos vadas

16

Netaikomas

Netaikomas

Taikomas

Taikomas

Pakrančių vandenų burinės jachtos vadas

18

Netaikomas

Taikomas

ne mažiau kaip 3 paros ir 100 jml, ne mažiau kaip 2 atskiri plaukimai Skaičiuojamas stažas įgytas ir neturint žemesnės kvalifikacijos

Taikomas

Taikomas

Atviros jūros burinės jachtos vadas

18

Taikomas

Taikomas

2 metai, ne mažiau kaip 40 parų ir 2000 jml,

Ne mažiau kaip 5 atskiri plaukimai

Taikomas

Taikomas

Vandenynų burinės jachtos vadas

22

Taikomas

Taikomas

4 metai, ne mažiau kaip 80 parų ir

4000 jml.

Ne mažiau kaip 7 atskiri plaukimai

Taikomas

Netaikomas

 

20. Atviros jūros burinės jachtos vado kvalifikacijos egzaminus galima laikyti turint Vidaus arba Pakrančių vandenų burinės jachtos vado kvalifikacinį laipsnį.

21. Vandenynų burinės jachtos vado kvalifikacijos egzaminus galima laikyti turint Atviros jūros burinės jachtos vado kvalifikacinį laipsnį.

22. Burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos teorijos egzaminą leidžiama laikyti kai asmuo, siekiantis įgyti burinės jachtos laivavedžio kvalifikacijos laipsnį, atitinka Burinių jachtų laivavedžio stažo registravimo tvarkos reikalavimus, kuriuos tvirtina LBS.

23. Burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos teorijos ir praktikos egzaminai vykdomi kiekvienam kvalifikaciniam laipsniui ir (arba) Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimui gauti vadovaujantis Burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, kurį tvirtina LBS.

24. Asmuo turi teisę laikyti savarankiškai pasiruošęs (eksternu) egzaminus Vidaus vandenų burinės jachtos vado, Pakrančių vandenų burinės jachtos vado kvalifikaciniam laipsniui įgyti, Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimui gauti be apribojimų.

25. Asmuo turi teisę laikyti egzaminus Atviros jūros burinės jachtos vado, Vandenynų burinės jachtos vado kvalifikaciniam laipsniui įgyti savarankiškai pasirengęs (eksternu), jei asmuo turi aukštojo universitetinio ar jam prilyginto mokslo diplomą arba yra baigęs burinių jachtų laivavedžių mokymo kursus ir yra pateikęs LBS akredituotos burinių jachtų laivavedžių mokymo įstaigos baigimo pažymėjimą.

26. Asmenys, turintys budinčio kapitono padėjėjo, vyriausiojo kapitono padėjėjo ir kapitono jūrinio laipsnio diplomus, turi teisę laikyti egzaminus Atviros jūros ir (arba) Vandenynų jachtos burinės vado kvalifikaciniam laipsniui įgyti savarankiškai pasirengę (eksternu).

 

V SKYRIUS

BURINIŲ JACHTŲ LAIVAVEDŽIŲ KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO, EGZAMINŲ LAIKYMO IR KVALIFIKACINIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

27. Burinės jachtos laivavedžio kvalifikacinį laipsnį suteikia LBS Kvalifikacinė komisija ir Regioninės Kvalifikacinės komisijos (kai tokios yra). Kvalifikacines komisijas, jų sudėtį tvirtina LBS Taryba. Kiekviena Kvalifikacinė komisija turi teisę egzaminuoti asmenis Vidaus vandenų, Pakrančių vandenų, Atviros jūros burinės jachtos vado kvalifikacijai įgyti bei Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimui gauti.

28. Egzaminuoti asmenis siekiančius įgyti Vandenynų burinės jachtos vado kvalifikaciją turi teisę tik LBS Kvalifikacinė komisija.

29. Burinės jachtos laivavedžio kvalifikacija, Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus kvalifikacija yra suteikiama asmeniui išlaikius teorijos ir praktikos egzaminus.

30. Asmenys, jau turintys burinės jachtos laivavedžio kvalifikacinį laipsnį, bet neturintys Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimo ir pageidaujantys įgyti Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą, turi teisę laikyti šį egzaminą atskirai.

31. Asmenys, norintys laikyti burinės jachtos laivavedžio, Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus teorijos egzaminą, Kvalifikacinei komisijai turi pateikti:

31.1. LBS nustatytos formos prašymą leisti laikyti kvalifikacijos egzaminą ir išduoti kompetenciją patvirtinantį dokumentą;

31.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);

31.3. burinės jachtos laivavedžio diplomą, liudijimą (kai to reikalauja šios Taisyklės);

31.4. burinių jachtų laivavedžių mokymo įstaigos baigimo pažymėjimą (kai to reikalauja šios Taisyklės);

31.5. laikantiems eksternu – aukštojo universitetinio ar jam prilyginto mokslo diplomą, budinčio kapitono padėjėjo, vyriausiojo kapitono padėjėjo ar kapitono jūrinio laipsnio diplomus (kai to reikalauja šios Taisyklės);

31.6. dokumentą, patvirtinantį buriuotojo buriavimo stažą (kai to reikalauja Taisyklės);

31.7. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už kvalifikacijos egzamino laikymą;

31.8. dvi vienodas nuotraukas, atitinkančias Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo

Papildyta papunkčiu:

Nr. 24, 2018-04-11, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05876

 

32. Asmenys, norintys laikyti burinės jachtos laivavedžio praktikos egzaminą, Kvalifikacinei komisijai turi pateikti:

32.1. LBS nustatytos formos prašymą leisti laikyti kvalifikacijos praktikos egzaminą; ir išduoti kompetenciją patvirtinantį dokumentą;

32.2. teorijos egzamino išlaikymo protokolą su visų disciplinų teigiamais įvertinimais;

32.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);

32.4. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už praktikos egzamino laikymą;

32.5. dokumentą, patvirtinantį buriuotojo buriavimo stažą (kai to reikalauja Taisyklės);

32.6. sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą, kai tokį asmuo jau turi (forma Nr. 048-1/a), išduotą vadovaujantis 2014 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu V-319 ( Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo”);

32.7. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“, reikalavimus ir įrodantį, kad asmuo išklausė privalomąją pirmosios pagalbos mokymo programą;

32.8. Taisyklių 31.8 papunktyje nurodytas dvi vienodas nuotraukas (jeigu nuotraukos nebuvo pateiktos, ar pateiktos netinkamos, teorijos egzaminui)

Punkto pakeitimai:

Nr. 35, 2018-06-13, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09938

 

33. Taisyklių 31.1, 32.1, 58.1 ir 59.1 papunkčiuose nurodytų prašymų formas tvirtina LBS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10922

 

34. Taisyklių 31.2-31.7 ir 32.3-32.7 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijos yra teikiamos Kvalifikacinei komisijai, dokumentų originalus parodant Kvalifikacinei komisijai dokumentų įteikimo metu.

35. Kvalifikacijos teorijos egzaminas gali būti laikomas tik turint atitinkamai kvalifikacijai reikalingą buriuotojo stažą (kai to reikalauja šios Taisyklės), sukauptą vadovaujantis „Buriuotojo stažo registravimo tvarkos reikalavimų apraše“ nurodytais reikalavimais ir tvarka.

36. Kvalifikacijos praktikos egzaminas gali būti laikomas tik išlaikius šiai kvalifikacijai reikalingą teorijos egzaminą.

37. Egzaminai organizuojami ir vykdomi vadovaujantis LBS Tarybos patvirtintu „Burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“.

38. Išlaikyto kvalifikacijos teorijos egzamino rezultatai galioja 2 metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 8, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-13995

 

39. Išlaikius kvalifikacijos teorijos egzaminą, kvalifikacijos praktikos egzaminas turi būti išlaikytas per 2 metus skaičiuojant nuo kvalifikacijos teorijos egzamino išlaikymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 8, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-13995

 

40. Nelaikius ar neišlaikius kvalifikacijos praktikos egzamino per Taisyklių 39 punkte nustatytą terminą, siekiant laikyti praktikos egzaminą, teorijos egzaminas turi būti laikomas iš naujo.

41. Egzaminai laikomi sesijos metu, kurios laiką ir trukmę nustato Kvalifikacinės komisijos pirmininkas.

42. Neišlaikytas egzaminas gali būti perlaikytas kitą Kvalifikacinės komisijos nustatytą sesijos dieną. Egzaminų perlaikymų skaičius neribojamas. Egzamino perlaikymo mokestį nustato LBS.

43. Egzaminų rezultatai yra surašomi egzaminų protokole. Protokolo formą Taisyklių 8.1-8.4 papunkčiuose nurodytam kvalifikaciniam laipsniui ir Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimui įgyti tvirtina LBS.

44. Kvalifikacijos laipsnio suteikimo data yra Kvalifikacinės komisijos pirmininko egzaminų protokole nurodyta teigiamo sprendimo suteikti kvalifikacijos laipsnį data. Kvalifikacinė komisija sprendimą dėl kvalifikacijos laipsnio suteikimo priima per 10 darbo dienų nuo egzaminų išlaikymo dienos. Ši data įrašoma į Diplomą, Liudijimą, Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą.

45. Išlaikius visus atitinkamam kvalifikacijos laipsniui reikalaujamus egzaminus, LBS išduoda kvalifikacijos laipsnį patvirtinantį Diplomą, Liudijimą ar Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą. Burinės jachtos laivavedžio diplomas, liudijimas ar burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas išduodami Lietuvos buriuotojų sąjungai pateikus:

45.1. teorijos ir praktikos (jeigu reikalauja Taisyklės) egzaminų protokolus su įrašu suteikti kvalifikaciją;

45.2. Diplomo ar Liudijimo išdavimo atveju, prašymo pateikimo dieną galiojantį sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-1/a), išduotą vadovaujantis 2014 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu V-319 („Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo” (toliau – sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 048-1/a);

45.3. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už dokumentų išdavimą;

45.4. 31.8 papunktyje nurodytas nuotraukas (jei nebuvo pateiktos anksčiau, ar pateiktos netinkamos) Pildant elektroninį prašymą nuotraukos pateikiamos nurodytu  būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 35, 2018-06-13, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09938

 

46. Informacija apie asmeniui suteiktą burinės jachtos laivavedžio kvalifikacinį laipsnį ir išduotus kvalifikacinius dokumentus teikiama Administracijai. Administracija nustato dokumentų teikimo formą, sąlygas bei tvarką.

47. Regioninių kvalifikacinių komisijų sprendimai dėl kvalifikacijos nesuteikimo, egzaminų rezultatų, kiti sprendimai gali būti skundžiami LBS diplomavimo veiklos kontrolės komisijai per 30 dienų nuo skundžiamo sprendimo priėmimo dienos. LBS diplomavimo veiklos kontrolės komisijos sprendimai gali būti skundžiami LBS Tarybai

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10922

 

48. Jeigu nagrinėjamas skundas dėl kvalifikacinės komisijos sprendimo ir skundžiamą sprendimą tuo pačiu yra ir skundą nagrinėjančio LBS organo narys, šis asmuo privalo nusišalinti nagrinėjant skundą

Punkto pakeitimai:

Nr. 41, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10922

 

49. Diplomas, Liudijimas ir Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas yra išduodamas vadovaujantis LBS patvirtintų Dokumentų pateikimo LBS ir burinių jachtų laivavedžių diplomų, liudijimų ir pažymėjimų išdavimo nuostatuose nurodytais terminais irnustatyta tvarka. per 20 darbo dienų bendra tvarka arba per 5 darbo dienas skubos tvarka nuo 44 punkte nurodyto sprendimo priėmimo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 35, 2018-06-13, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09938

 

50. Visi burinių jachtų laivavedžių rengimo bei egzaminavimo dokumentai rengiami ir saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS DIPLOMO, LIUDIJIMO IR BURINĖS JACHTOS RADIJO RYŠIO OPERATORIAUS PAŽYMĖJIMO PAĖMIMAS, GRĄŽINIMAS, PRIPAŽINIMAS NETEKUSIU GALIOS

 

51. Diplomas ir (arba) Liudijimas iš laivavedžio gali būti paimtas, jeigu Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytais pagrindais atimama teisė vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę (burinę jachtą).

52. LBS grąžina Diplomą ir (arba) liudijimą pasibaigus teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę atėmimo terminui.

53. Diplomas ir (arba) Liudijimas gali būti pripažintas netekusiu galios LBS Kvalifikacinės komisijos sprendimu, jei paaiškėja, kad šiam dokumentui gauti asmuo pateikė neteisingus, tikrovės neatitinkančius, suklastotus ar negaliojančius dokumentus.

54. Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas gali būti pripažintas netekusiu galios LBS Kvalifikacinės komisijos sprendimu, jei paaiškėja, kad šiam dokumentui gauti asmuo pateikė neteisingus, tikrovės neatitinkančius, suklastotus ar negaliojančius dokumentus.

55. Apie sprendimus dėl Diplomo, Liudijimo ir Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimo paėmimą, gražinimą ar pripažinimą netekusiu galios LBS informuoja Administraciją.

 

VII SKYRIUS

PAKARTOTINAS KVALIFIKACIJOS EGZAMINŲ LAIKYMAS NETEKUS
DIPLOMO LIUDIJIMO

 

56. Už Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių laivybą, pažeidimus burinės jachtos laivavedžio kvalifikacijos ir ją patvirtinančio dokumento netekęs asmuo turi teisę pakartotinai įgyti laivavedžio Diplomą ar Liudijimą. Tokiais atvejais atitinkamo lygio kvalifikacijos egzaminai yra laikomi iš naujo.

 

VIII SKYRIUS

BURINĖS JACHTOS LAIVAVEDŽIO KVALIFIKACIJOS
DOKUMENTŲ KEITIMAS

 

57. Naujas kvalifikacijos dokumentas išduodamas vietoj anksčiau turėto kompetenciją įrodančio dokumento šiais atvejais:

57.1. baigiasi kvalifikacijos dokumento, išduoto vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, galiojimo laikas;

57.2. keičiamas seno pavyzdžio galiojantis kvalifikacijos dokumentas į jam prilygintą naujo pavyzdžio dokumentą;

57.3. pasikeičia kvalifikacijos dokumente įrašyti asmens duomenys;

57.4. kvalifikacijos dokumentas buvo prarastas (pamestas, pavogtas, sugadintas ir pan.).

58. Siekiant įgyti naują kvalifikacijos dokumentą Taisyklių 57.1 ir 57.2 papunkčiuose nurodytais atvejais, asmuo turi pateikti:

58.1. LBS nustatytos formos prašymą;

58.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens kortelę arba pasą);

58.3. sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-1/a). Šis reikalavimas netaikomas siekiant pakeisti seno pavyzdžio Pramoginio laivo radijo ryšio operatoriaus-telefonininko liudijimą į naujo pavyzdžio Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 24, 2018-04-11, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05876

 

58.4. turimą kvalifikacijos dokumentą;

58.5. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už dokumentų išdavimą;

58.6. Taisyklių 57.1 ir 57.2 papunktyje nurodytu atveju išduotas naujas kvalifikacijos dokumentas galioja Taisyklių 15 punkte nurodytą terminą.

59. Siekiant įgyti naują kvalifikacijos dokumentą taisyklių 57.3 ir 57.4 papunkčiuose nurodytais atvejais, asmuo turi pateikti:

59.1. LBS nustatytos formos prašymą;

59.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 24, 2018-04-11, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05876

 

59.3. keičiant 57.3 papunktyje nurodytu atveju - anksčiau turėtą kvalifikacijos dokumentą;

59.4. keičiant 57.4 papunktyje nurodytu atveju kai prarastas seno pavyzdžio kvalifikacijos dokumentas - buriuotojo kvalifikacijos suteikimą įrodančius dokumentus iš Lietuvos Respublikos archyvo, kitos įstaigos, įmonės ar organizacijos ir Taisyklių 58.3 papunktyje nurodytą sveikatos pažymėjimą;

59.5. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už dokumentų išdavimą;

59.6. Taisyklių 57.3 ir 57.4 papunkčiuose nurodytais atvejais išduotame naujame kvalifikacijos dokumente įrašomas anksčiau išduoto dokumento galiojimo laikas (jeigu sename dokumente galiojimo laikas buvo nenurodytas, naujas kvalifikacijos dokumentas galioja Taisyklių 15 punkte nurodytą terminą.

60. Išduodant asmeniui naują kvalifikacijos dokumentą Taisyklių 57.1 - 57.4 papunkčiuose nurodytais atvejais, Diplomas, Liudijimas ir Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas yra išduodamas vadovaujantis LBS patvirtintų Dokumentų pateikimo LBS ir burinių jachtų laivavedžių diplomų, liudijimų ir pažymėjimų išdavimo nuostatuose nustatyta tvarka per 20 darbo dienų bendra tvarka arba per 5 darbo dienas skubos tvarka nuo 58-59 punktuose nurodytoprašymo priėmimo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos, o anksčiau išduotas kvalifikacijos dokumentas yra negražinamas pareiškėjui , ir (arba)pripažįstamas negaliojančiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 35, 2018-06-13, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09938

 

IX SKYRIUS

MOKYMO PROGRAMOS

 

61. Burinių jachtų laivavedžių mokymo programų privalomos temos ir jų apimtys valandomis yra pateiktos lentelėje Nr. 3.

Lentelė Nr. 3.

Eil.

Mokymo programos temos pavadinimas

Apimtis val.

Nr.

 

 

Vidaus vandenų burinės jachtos vadas

Pakrančių vandenų burinės jachtos vadas

Atviros jūros burinės jachtos vadas

Vandenynų burinės jachtos vadas

1

Burinės jachtos konstrukcija, įranga, priežiūra ir burlaivio teorijos pagrindai

4

4

-

-

2

Burinės jachtos valdymo technika (plaukiant su burėmis ir, arba mechaniniu varikliu, plaukiant ypatingomis sąlygomis)

6

6

2

-

3

Saugos, gelbėjimo ir priešgaisrinės priemonės, pirmoji medicininė pagalba

2

4

2

2

Burinės jachtos išgyvenimas jūroje, avarijų likvidavimas, burinės jachtos energetika, higiena ir medicina laive

 

2

4

4

Plaukimų, tolimų plaukimų planavimas ir vykdymas

 

 

2

6

4

Hidrometeorologija

2

4

6

8

5

Navigacija, locija, vizualioji ir elektroninė navigacija

4

6

12

12

 

Astronavigacijos pagrindai

 

 

 

6

6

Jūrų teisė:

 

 

 

 

teisės aktai reguliuojantys laivybą vidaus vandenyse

3

3

 

 

teisės aktai reguliuojantys laivybą jūroje

 

2

4

4

jūriniai papročiai, buriavimo etika, taršos prevencija

1

1

2

 

7

Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės - CEVNI

6

6

4

2

8

Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimams jūroje išvengti - COLREG

2

4

4

2

9

Praktiniai mokymai

12

12

12

 

 

Viso:

42

54

54

46

 

 

62. Burinių jachtų radijo ryšio operatoriaus programų privalomos temos ir jų apimtys valandomis yra pateiktos lentelėje Nr. 4.

Lentelė Nr. 4

 

Mokymo programų sritys Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimui gauti

Apimtis val.

10

Radijo ryšio pagrindai, radijo ryšio priemonės, radijo ryšys laivyboje, burinėse jachtose, ryšio vykdymas, GMDSS sistema ir jos taikymas buriavime, techniniai ir teisiniai reikalavimai radijo stoties įrengimui burinėje jachtoje.

Radijo ryšio vykdymo praktika

 

8

 

 

 

 

 

4

 

63. Remiantis lentelėje Nr. 3 nurodytais reikalavimais LBS Kvalifikacinė komisija parengia ir teikia LBS Tarybai tvirtinti Burinių jachtų laivavedžių mokymo programas, kuriomis vadovaujantis turi būti sudaromi egzaminų klausimai.

64. Remiantis lentelėje Nr. 4 nurodytais reikalavimais LBS Kvalifikacinė komisija parengia ir teikia LBS Tarybai tvirtinti Burinių jachtų laivavedžių radijo ryšio operatoriaus mokymo programas, kuriomis vadovaujantis turi būti sudaromi egzaminų klausimai.

65. LBS akredituotos mokymo įstaigos, vykdydamos mokymus, privalo vadovautis LBS patvirtintomis programomis.

66. Mokyti asmenis, siekiančius laikyti Taisyklėse nurodytus kvalifikacinius egzaminus, ir atitinkamų buriavimo mokymo kursų baigimo pažymėjimus išduoti turi teisę tik LBS akrediduoti fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys galiojantį LBS akreditavimo liudijimą. Mokymo įstaigų, ruošiančių burinių jachtų laivavedžius ir išduodančių kursų baigimo pažymėjimus, akreditavimo tvarka nustatyta LBS Tarybos patvirtintuose Mokymo įstaigų, rengiančių burinių jachtų laivavedžius, akreditavimo nuostatuose.

67. Akredituoti fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys mokymus vadovaujantis LBS patvirtintomis programomis, turi teisę išplėsti privalomos programos apimtį įtraukiant ir papildomas mokymo temas.

 

X SKYRIUS

MOKESTIS UŽ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ, EGZAMINŲ LAIKYMĄ,
PERLAIKYMĄ, MOKYMO ĮSTAIGŲ AKREDITAVIMĄ

 

68. LBS tvirtina dokumentų išdavimo, egzaminų laikymo, perlaikymo ir mokymo įstaigų akreditavimo mokesčio dydžius.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

69. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos buriuotojų sąjunga, Įsakymas

Nr. 11, 2018-02-14, paskelbta TAR 2018-02-14, i. k. 2018-02285

Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos Prezidento 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 74 „Dėl Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos buriuotojų sąjunga, Įsakymas

Nr. 24, 2018-04-11, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05876

Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 74 „Dėl Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos buriuotojų sąjunga, Įsakymas

Nr. 35, 2018-06-13, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09938

Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos Prezidento 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 74 „Dėl Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos buriuotojų sąjunga, Įsakymas

Nr. 41, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10922

Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos Prezidento 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 74 „Dėl Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos buriuotojų sąjunga, Įsakymas

Nr. 8, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-26, i. k. 2020-13995

Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 74 „Dėl Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo