Suvestinė redakcija nuo 2022-03-10

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-01-24, i. k. 2019-01082

 

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS TEISĖS AKTUOSE PATEIKIAMŲ NUORODŲ

 

2019 m. sausio 24 d. Nr. 2BE-23

Vilnius

 

 

1. T v i r t i n u Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymų, kuriuose pateiktos nuorodos į Civilinės aviacijos administraciją atitinkamai reiškia nuorodas į Lietuvos transporto saugos administraciją arba viešąją įstaigą Transporto kompetencijų agentūrą, sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymuose pateiktos nuorodos į valstybės rinkliavą reiškia nuorodas į susisiekimo ministro patvirtintus konkrečius atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžius.

3. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                               Genius Lukošius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus

2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 2BE-23

(Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2022 m. kovo 9 d. įsakymo

Nr. 2BE-59 redakcija)

 

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ, KURIUOSE PATEIKTOS NUORODOS Į CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJĄ ATITINKAMAI REIŠKIA NUORODAS Į LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJĄ ARBA VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪRĄ, SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

ĮSAKYMAI, KURIUOSE NUORODOS Į CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJĄ REIŠKIA NUORODAS Į LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJĄ

 

1.  Nekomerciniais tikslais naudojamų civilinių orlaivių techninės priežiūros reikalavimų, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 4R-63 „Dėl Nekomerciniais tikslais naudojamų civilinių orlaivių techninės priežiūros reikalavimų patvirtinimo“, 9.1 ir 9.8 papunkčiai. 

2.  Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 4R-309 „Dėl Oro eismo vadybos rizikos klasifikavimo ir leistinų rizikos bei priimtinų saugos lygių nustatymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

3.  Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 4R-10 „Dėl Orlaivių triukšmo matavimo oro uostų apylinkėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4.  Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 4R-283 „Dėl oro navigacijos rinkliavų mokėjimo išimčių ir šių rinkliavų kompensavimo tvarkos“.

 

II SKYRIUS

ĮSAKYMAI, KURIUOSE NUORODOS Į CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJĄ REIŠKIA NUORODAS Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪRĄ

 

5.  Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 50 „Dėl Oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

6.  Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 109 „Dėl Mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių gamybos, jų tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo taisyklių“.

7.  Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2002 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 97 „Dėl Atidavimo naudoti pažymėjimo / CAA PIRMA FORMA išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

8.  Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. 4R-63 „Dėl Šuolių su parašiutais taisyklių patvirtinimo“.

9.  Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. 4R-115 „Dėl Tinkamumo skraidyti direktyvų rengimo ir platinimo taisyklių“.

10.     Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 4R-126 „Dėl Leidimų specialiajam skrydžiui išdavimo taisyklių“.

11.     Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 4R-63 „Dėl Nekomerciniais tikslais naudojamų civilinių orlaivių techninės priežiūros reikalavimų patvirtinimo“, išskyrus šiuo įsakymu patvirtintų Nekomerciniais tikslais naudojamų civilinių orlaivių techninės priežiūros reikalavimų 9.1 ir 9.8 papunkčius.

12.     Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 4R-206 „Dėl Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

13.     Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 4R-18 „Dėl Lauko aikštelių įrengimo ir naudojimo skrydžiams reikalavimų“.

14.     Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 4R-88 „Dėl Reikalavimų skrydžių koordinatoriams patvirtinimo“.

15.     Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 4R-288 „Dėl Keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizavimo ir vykdymo bei atestavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“;

16.     Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 4R-60 „Dėl išimčių pagal 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 III priedo Q skirsnį suteikimo minimalių kriterijų“.

17.     Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 4R-223 „Dėl Orlaivių avarinių radijo ir asmeninių radiolokacinių švyturių, veikiančių 406 MHz dažniu, kodavimo, registravimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

18.     Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 4R-208 „Dėl Lėktuvų akrobatinių skrydžių vykdymo taisyklių tvirtinimo“.

19.     Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 4R-214 „Dėl eksperimentinių orlaivių registravimo, tinkamumo skraidyti ir jų pilotavimo“.

20.     Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. 4R-68 „Dėl Eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

__________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-59, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04568

Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 2BE-23 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos teisės aktuose pateikiamų nuorodų“ pakeitimo