Suvestinė redakcija nuo 2017-12-16

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-03-09, i. k. 2017-03992

 

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

generalinis direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2017–2020 METŲ STRATEGINIŲ SPORTO ŠAKŲ SĄRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 7 d. Nr. V-219

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 9 straipsnio 3 punktu ir atsižvelgdamas į Strateginių sporto šakų reikalavimus 2017–2020 metams, patvirtintus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-215 „Dėl strateginių sporto šakų reikalavimų 2017–2020 metams nustatymo“:

1. T v i r t i n u  2017–2020 metų strateginių sporto šakų sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytas sąrašas gali būti papildomas naujomis sporto šakomis, jeigu tos sporto šakos atitiks Strateginių sporto šakų reikalavimus 2017–2020 metams, patvirtintus Departamento generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-215.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                               Edis Urbanavičius

 

PATVIRTINTA
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus

2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-219

 

2017–2020 METŲ STRATEGINIŲ SPORTO ŠAKŲ SĄRAŠAS

 

 

1. Baidarių ir kanojų irklavimas

2. Boksas

3. Buriavimas

4. Dviračių sportas

5. Dziudo

6. Greitasis čiuožimas

7. Imtynės

8. Irklavimas

9. Krepšinis

10. Lengvoji atletika

11. Plaukimas

12. Sunkioji atletika

13. Šiuolaikinė penkiakovė

14. Taekwondo

Papildyta punktu:

Nr. V-1024, 2017-12-14, paskelbta TAR 2017-12-15, i. k. 2017-20163

 

________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. V-1024, 2017-12-14, paskelbta TAR 2017-12-15, i. k. 2017-20163

Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-219 „Dėl 2017-2020 metų strateginių sporto šakų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo