Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2018-03-26, i. k. 2018-04545

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL MINAMATOS KONVENCIJOS DĖL GYVSIDABRIO IR 2017 M. GEGUŽĖS 17 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2017/852 DĖL GYVSIDABRIO, KURIUO PANAIKINAMAS REGLAMENTAS (EB) NR. 1102/2008, ĮGYVENDINIMO

 

2018 m. kovo 21 d. Nr. 265

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio ratifikavimo“ 2 straipsniu ir siekdama užtikrinti 2013 m. spalio 10 d. Kumamoto mieste priimtos Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio (toliau – Minamatos konvencija) ir 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/852 dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 (OL 2017 L 137, p. 1), (toliau – Reglamentas (ES) 2017/852) nuostatų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti Aplinkos apsaugos agentūrą:

1.1. nacionaline kontaktine institucija, atsakinga už keitimąsi informacija pagal Minamatos konvenciją, įskaitant dėl importuojančiųjų Šalių sutikimo pagal Minamatos konvencijos 3 straipsnį;

1.2Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija vykdyti Reglamente (ES) 2017/852 Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms nustatytas užduotis.

2. Pavesti:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (toliau – Aplinkos ministerija):

2.1.1. atstovauti Lietuvos Respublikai Minamatos konvencijos Šalių konferencijos susitikimuose, Europos Sąjungos Tarybos darbo grupėse, Reglamento (ES) 2017/852 komitete ir Reglamento (ES) 2017/852 įgyvendinimo klausimų ekspertų grupėje visais su šiuo reglamentu susijusiais klausimais, išskyrus šio nutarimo 2.2.1, 2.2.2, 2.5.1, 2.6.1 papunkčiuose nurodytus klausimus;

2.1.2. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Europos Komisija, Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, Minamatos konvencijos sekretoriatu, teikti ataskaitas ir informaciją Europos Komisijai, Minamatos konvencijos sekretoriatui ir kitoms šalims Reglamente (ES) 2017/852 ir Minamatos konvencijoje nustatyta tvarka pagal šio nutarimo 2.1.1 papunktyje išvardintas sritis;

2.1.3. koordinuoti Lietuvos Respublikos ministerijų ir kitų institucijų veiklą, susijusią su Reglamento (ES) 2017/852 ir Minamatos konvencijos nuostatų įgyvendinimu, koordinuoti ir pagal poreikį rengti programas ir planus, rengti nacionalinių teisės aktų projektus dėl gyvsidabrio,  gyvsidabrio junginių, gyvsidabrio mišinių ir produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, tvarkymo įgyvendinant Reglamentą (ES) 2017/852 ir Minamatos konvenciją, išskyrus šio nutarimo 2.5.2, 2.5.3, 2.7 papunkčiuose nurodytas sritis;

2.2. Aplinkos apsaugos agentūrai:

2.2.1. atstovauti Lietuvos Respublikai Reglamento (ES) 2017/852 komitete sprendžiant dėl įgyvendinimo aktų (projektų) dėl leidimo gaminti ir tiekti rinkai naujus produktus, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, arba leidimo taikyti naujus gamybos procesus, kuriuose naudojamas gyvsidabris ir gyvsidabrio junginiai;

2.2.2. pagal kompetenciją dalyvauti Reglamento (ES) 2017/852 įgyvendinimo klausimų ekspertų grupėje techniniais šio reglamento įgyvendinimo klausimais, kituose ekspertų susitikimuose techninio pobūdžio Reglamento (ES) 2017/852 ir Minamatos konvencijos klausimais;

2.2.3pagal kompetenciją bendradarbiauti su Europos Komisija, Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis, teikti informaciją Europos Komisijai ir kitoms institucijoms Minamatos konvencijoje ir Reglamente (ES) 2017/852 nustatyta tvarka;

2.2.4pagal kompetenciją vykdyti gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių monitoringą aplinkos elementuose (ore, paviršiniame vandenyje, biotoje (pirmiausia žuvyse));

2.2.5. rinkti, apdoroti ir teikti Minamatos konvencijos sekretoriatui, Minamatos konvencijos Šalių konferencijos įsteigtoms pavaldžioms institucijoms ir Europos Komisijai duomenis apie gyvsidabrio, gyvsidabrio junginių ir gyvsidabrio mišinių eksportą, importą, produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, eksportą, importą ir gamybą, naujų produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, gamybą ir tiekimą rinkai, naujus gamybos procesus, kuriuose naudojamas gyvsidabris ir jo junginiai, taršos gyvsidabriu ir gyvsidabrio junginiais šaltinius, sukauptas gyvsidabrio ar gyvsidabrio junginių ir gyvsidabrio mišinių atsargas ir saugomą kiekį, gyvsidabrio atliekų importą ir eksportą, gyvsidabrio atliekų susidarymą, saugojimą ir jų kiekį, šių atliekų tvarkymą ir šalinimą, gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių aplinkos elementuose monitoringo duomenis;

2.2.6. teikti Europos Komisijai pranešimus, gautus iš ekonominės (ūkinės) veiklos vykdytojų, ketinančių gaminti arba tiekti rinkai naujus produktus, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, arba taikyti naujus gamybos procesus, kuriuose naudojamas gyvsidabris ir gyvsidabrio junginiai;

2.3. Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

2.3.1. dalyvauti ekspertų susitikimuose gyvsidabriu ar gyvsidabrio junginiais užterštų teritorijų tvarkymo klausimais, bendradarbiauti su Europos Komisija, Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėmis atsakingomis institucijomis, Minamatos konvencijos šalimis rengiant strategijas gyvsidabriu ar gyvsidabrio junginiais užterštoms vietovėms nustatyti ir įvertinti ir įgyvendinant užterštų vietovių nustatymo, įvertinimo, tvarkymo ir atkūrimo veiksmus;

2.3.2. pagal kompetenciją vykdyti gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių monitoringą aplinkos elementuose (požeminiame vandenyje, dirvožemyje);

2.3.3. teikti Europos Komisijai informaciją apie priemones, kurių imtasi siekiant nustatyti ir įvertinti gyvsidabriu ir gyvsidabrio junginiais užterštas vietoves, imtis veiksmų su tokia tarša susijusiai galimai didelei rizikai žmonių sveikatai ir aplinkai pašalinti;

2.4. Aplinkos apsaugos departamentui organizuoti ir vykdyti gyvsidabrio, gyvsidabrio junginių, gyvsidabrio mišinių, Reglamento (ES) 2017/852 II priede nurodytų produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, gamybos, eksporto, importo, ir (ar) naudojimo ir naujų produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, tiekimo rinkai kontrolę, gyvsidabrio, gyvsidabrio junginių ir gyvsidabrio mišinių laikino saugojimo, gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių išmetimo ir išleidimo, gyvsidabrio atliekų, gyvsidabriu ar gyvsidabrio junginiais užterštų teritorijų tvarkymo reikalavimų ir reikalavimų odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose įrengti amalgamos separatorius vykdymo kontrolę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 265, 2018-03-21, paskelbta TAR 2018-03-26, i. k. 2018-04545

 

2.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai:

2.5.1. pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos Tarybos darbo grupėse Reglamento (ES) 2017/852 klausimais, susijusiais su dantų amalgamų naudojimo ribojimu, reikalavimais odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms, kitais klausimais, susijusiais su visuomenės sveikatos apsaugos sritimi, produktų, nurodytų Reglamento (ES) 2017/852 II priede, draudimu (ribojimu);

2.5.2. pagal kompetenciją rengti projektus nacionalinių teisės aktų, kurių reikia įgyvendinti Reglamento (ES) 2017/852 nuostatas, susijusias su dantų amalgamų naudojimo ribojimu, įskaitant priemonių, skirtų palaipsniui mažinti dantų amalgamų naudojimą, nacionalinio plano parengimą, su dantų amalgamų atliekų surinkimu, produktų, nurodytų Reglamento (ES) 2017/852 II priede, draudimu (ribojimu);

2.5.3. vadovaujantis mokslo įrodymais ir nacionalinės gyvsidabrio junginių stebėsenos (monitoringo) aplinkos elementuose bei maisto produktuose duomenimis, nustačius poreikį, pagal kompetenciją rengti ir skatinti atsakingas institucijas  įgyvendinti programas bei priemones, kad apsaugoti gyventojus, pirmiausia jautriausias gyventojų grupes, nuo gyvsidabrio ir jo junginių poveikio;

2.5.4. dalyvauti nacionalinėse, regioninėse ir tarptautinėse programose ar projektuose tiriant gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių poveikį žmonių, pirmiausia jautriausių gyventojų grupių, sveikatai, atliekant biomonitoringą ir vykdyti kitas reikalingas priemones Minamatos konvencijos 16 straipsnio nuostatų įgyvendinimui užtikrinti;

2.6Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos:

2.6.1pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos Respublikai Reglamento (ES) 2017/852 komitete ir Reglamento (ES) 2017/852 įgyvendinimo klausimų ekspertų grupėje klausimais, susijusiais su visuomenės sveikatos apsaugos sritimi, produktų, nurodytų Reglamento (ES) 2017/852 II priede, draudimu (ribojimu);

2.6.2. bendaradarbiauti su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis užtikrinant amalgamos separatorių odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose įrengimo, priežiūros ir dantų amalgamos atliekų surinkimo reikalavimų įgyvendinimą;

2.7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai – pagal kompetenciją rengti projektus nacionalinių teisės aktų, reikalingų įgyvendinti Reglamento (ES) 2017/852 ir Minamatos konvencijos reikalavimus, susijusius su gyvsidabrio, gyvsidabrio junginių ir gyvsidabrio mišinių laikinu saugojimu aplinkai saugiu būdu;

2.8. Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos – vykdyti augalų apsaugos produktų, turinčių gyvsidabrio, tiekimo rinkai kontrolę atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2017/852 reikalavimus;

2.9. Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai – pagal kompetenciją vykdyti gyvsidabrio savo sudėtyje turinčių produktų, nurodytų Reglamento (ES) 2017/852 II priede, importo ir naujų produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, tiekimo rinkai kontrolę;

2.10. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos – vykdyti gyvsidabrio, gyvsidabrio junginių ir gyvsidabrio mišinių laikino saugojimo aplinkai saugiu būdu kontrolę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“;

2.11. Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – vykdyti gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių naudojimo pramoninėje veikloje, gamybos, gavybos ir perdirbimo procesuose kontrolę;

2.12. Lietuvos Respublikos muitinei:

2.12.1. vykdyti gyvsidabrio, gyvsidabrio junginių ir mišinių, produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, importo ir eksporto kontrolę pagal Reglamentą (ES) 2017/852 ir atsižvelgiant į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL 2012 L 201, p. 60) reikalavimus;

2.12.2. vykdyti gyvsidabrio atliekų importo ir eksporto kontrolę pagal Reglamentą (ES) 2017/852 ir atsižvelgiant į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1257/2013 (OL L 2013 330, p. 1), reikalavimus;

2.13. Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai – vykdant stebėsenos programas, rinkti ir apdoroti duomenis apie nustatytus gyvsidabrį ir gyvsidabrio junginius maisto produktuose ir gyvūnų organizmuose;

2.14. Lietuvos Respublikos institucijoms, nurodytoms šio nutarimo 2.2–2.13  papunkčiuose, teikti Aplinkos ministerijai privalomus teikti Europos Komisijai ir Minamatos konvencijos sekretoriatui duomenis ir informaciją apie atliktus darbus įgyvendinant Reglamentą (ES) 2017/852, kitus duomenis ir informaciją, kurių reikia Reglamentui (ES) 2017/852 ir Minamatos konvencijai įgyvendinti, ataskaitoms Europos Komisijai ir Minamatos konvencijos sekretoriatui rengti;

2.15. pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos institucijoms, nurodytoms šio nutarimo 2.1–2.6, 2.8–2.13 papunkčiuose, teikti visuomenei turimą informaciją ir vykdyti veiklą įgyvendinant Minamatos konvencijos 18 straipsnį, rengti ir platinti informaciją apie Reglamento (ES) 2017/852 reikalavimus ir jų įgyvendinimą.

3. Nustatatyti, kad 2018 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šio nutarimo 2.4 papunkčio redakcija:

2.4. Aplinkos apsaugos departamentui organizuoti ir vykdyti gyvsidabrio, gyvsidabrio junginių, gyvsidabrio mišinių, Reglamento (ES) 2017/852 II priede nurodytų produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, gamybos, eksporto, importo, ir (ar) naudojimo ir naujų produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, tiekimo rinkai kontrolę, gyvsidabrio, gyvsidabrio junginių ir gyvsidabrio mišinių laikino saugojimo, gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių išmetimo ir išleidimo, gyvsidabrio atliekų, gyvsidabriu ar gyvsidabrio junginiais užterštų teritorijų tvarkymo reikalavimų ir reikalavimų odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose įrengti amalgamos separatorius vykdymo kontrolę;“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                             Saulius Skvernelis

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                 Kęstutis Navickas