Suvestinė redakcija nuo 2019-12-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-03-06, i. k. 2019-03644

 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

 2019 m. kovo 1 d. Nr. T1-52

Telšiai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Telšių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės 2019 metų:

1.1. biudžeto pajamas – 47937,9 tūkst. eurų, iš kurių:  47060,6 tūkst. eurų einamųjų metų pajamos ir 877,3 tūkst. eurų praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (1 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-204, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10716

Nr. T1-292, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-09-03, i. k. 2019-13967

Nr. T1-321, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15402

Nr. T1-377, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19256

Nr. T1-427, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21649

 

1.2. biudžetinių įstaigų pajamas į savivaldybės biudžetą pagal įmokų rūšis – 1337,0 tūkst. eurų (2 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-204, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10716

Nr. T1-292, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-09-03, i. k. 2019-13967

Nr. T1-321, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15402

Nr. T1-377, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19256

Nr. T1-427, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21649

 

1.3. asignavimus – 49253,4 tūkst. eurų  (3 priedas), iš jų: 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-204, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10716

Nr. T1-292, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-09-03, i. k. 2019-13967

Nr. T1-321, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15402

Nr. T1-377, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19256

Nr. T1-427, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21649

1.3.1. savarankiškosioms funkcijoms atlikti – 24614,0 tūkst. eurų (4 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-204, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10716

Nr. T1-321, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15402

Nr. T1-377, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19256

Nr. T1-427, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21649

 

1.3.2. specialiajai tikslinei dotacijai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 3042,6 tūkst. eurų (5 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-204, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10716

Nr. T1-292, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-09-03, i. k. 2019-13967

Nr. T1-321, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15402

Nr. T1-377, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19256

Nr. T1-427, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21649

 

1.3.3. specialiajai tikslinei ugdymo reikmėms finansuoti – 9883,3 tūkst. eurų (6 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-377, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19256

 

1.3.4. kitai tikslinei dotacijai – 8023,9 tūkst. eurų (7 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-204, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10716

Nr. T1-292, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-09-03, i. k. 2019-13967

Nr. T1-321, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15402

Nr. T1-377, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19256

Nr. T1-427, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21649

 

1.3.5. aplinkos apsaugos specialiajai programai – 159,8 tūkst. eurų (8 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-377, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19256

 

1.3.6. iš biudžetinių įstaigų pajamų – 1337,0 tūkst. eurų (9 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-204, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10716

Nr. T1-292, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-09-03, i. k. 2019-13967

Nr. T1-321, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15402

Nr. T1-377, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19256

Nr. T1-427, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21649

 

1.3.7. iš skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti – 1315,5 tūkst. eurų (10 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-377, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19256

 

1.3.8. apyvartinėms lėšoms 2019 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, tikslinėms programoms finansuoti – 877,3 tūkst. eurų (11 priedas);

1.4. asignavimus pagal programas – 49253,4 tūkst. eurų (12 priedas).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-204, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10716

Nr. T1-292, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-09-03, i. k. 2019-13967

Nr. T1-321, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15402

Nr. T1-377, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19256

Nr. T1-427, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21649

 

2. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams,  sudarant ir tvirtinant 2019 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus įsiskolinimams, susidariusiems iki 2019 m. sausio 1 d. už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, padengti.

3. Nustatyti, kad iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas.

4. Patvirtinti 18,0 tūkst. eurų dydžio savivaldybės mero fondą. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Pertas Kuizinas

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1-12 priedai

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-204, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10716

Nr. T1-292, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-09-03, i. k. 2019-13967

Nr. T1-321, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15402

Nr. T1-377, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19256

Nr. T1-427, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21649

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-204, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10716

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-52 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-292, 2019-08-29, paskelbta TAR 2019-09-03, i. k. 2019-13967

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-52 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-321, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15402

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-52 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-377, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19256

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-52 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-427, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21649

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-52 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo