Sprendimas netenka galios 2023-07-04:

Šilalės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-160, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-07-03, i. k. 2023-13528

Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2020-09-29 iki 2023-07-03

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12476

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO

 

2019 m. liepos  26  d. Nr. T1-159

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 5 straipsnio 1, 3 dalimis, Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-71 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 2 ir 4 punktais, atsižvelgdama į 2019 m. balandžio 26 d. Šilalės rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei mokinių savivaldų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovų visuotinio susirinkimo protokolą Nr. T19-26 (11.1), Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą:

1.1.   Tadas Bartkus, Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) mero pavaduotojas;

1.2.   Virginija Bukauskienė, Savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;

1.3.   Erika Gargasė, Savivaldybės tarybos narė;

1.4.   Rūta Janavičiūtė, Savivaldybės administracijos Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus atstovė spaudai;

1.5.   Guoda Juškaitė, Savivaldybės kultūros centro atviro jaunimo centro „Pulsas“ koordinatorė;

1.6.   Ugnė Košinskaitė, Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovė;

1.7.   Matas Kuvikas, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokinių savivaldos atstovas;

1.8. Viktorija Kurmytė, Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovė;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-235, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-28, i. k. 2020-20174

 

1.9.   Fausta Sragauskaitė, Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovė;

1.10. Tadas Sadauskis, Savivaldybės tarybos sekretorius.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-235, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-28, i. k. 2020-20174

 

2.      Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimą Nr. T1-155 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3.      Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Algirdas Meiženis

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šilalės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-235, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-28, i. k. 2020-20174

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-159 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo