Suvestinė redakcija nuo 2020-05-25

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-06-13, i. k. 2016-16081

 

 

valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie aplinkos ministerijos viršininkas

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAŽYMOS APIE STATINIO (-ių) STATYBĄ BE NUKRYPIMŲ NUO ESMINIŲ STATINIO (-ių) PROJEKTO SPRENDINIŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016  m. birželio 08 d. Nr. 1V-73

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 17 straipsnio 4 dalimi ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 19.1 ir 19.15 papunkčiais:

1. T v i r t i n u Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio (-ių) projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko:

2.1. 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. 1V-194 „Dėl Pažymos apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. 1V-169 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-194 „Dėl Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.3. 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. 1V-130 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-194 „Dėl Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                             Laura Nalivaikienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko

2016 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 1V-73

(Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko

2020 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 1V-79

redakcija)

 

 

PAŽYMOS APIE STATINIO (-ių) STATYBĄ ar rekonstravimą BE NUKRYPIMŲ

NUO ESMINIŲ sTATINIO PROJEKTO sprendinių IŠDAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pažymos apie nebaigto ypatingojo (-ųjų) ir neypatingojo (-ųjų) statinio (-ių) statybą ar rekonstravimą, taip pat apie nebaigto nesudėtingojo statinio rekonstravimą į ypatingąjį ar neypatingąjį statinį be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarką.

2. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. DVIS – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų valdymo informacinė sistema „Avilys“;

2.2. Inspekcija – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos;

2.3. IS „Infostatyba“ – Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“;

2.4. NTR – Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registras;

2.5. pažyma – pažyma apie ypatingojo (-ųjų) ir neypatingojo (-ųjų) statinio (-ių) statybą ar rekonstravimą, taip pat apie  nesudėtingojo statinio rekonstravimą į ypatingąjį ar neypatingąjį statinį be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, kurios rekvizitai nurodyti Aprašo 2 priede;

2.6. prašymas – prašymas išduoti pažymą apie ypatingojo (-ųjų) ir neypatingojo (-ųjų) statinio (-ių) statybą ar rekonstravimą, taip pat apie nesudėtingojo statinio rekonstravimą į ypatingąjį ar neypatingąjį statinį be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, kurio rekvizitai nurodyti Aprašo 1 priede;

2.7. SLD statybą leidžiantis dokumentas;

2.8. statytojasLietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, kurie investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kitai užsienio organizacijai).

Kitos vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir jį įgyvendinančius teisės aktus.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO PATEIKIMAS IR PAŽYMOS IŠDAVIMAS

 

3. Statytojas ar jo įgaliotas asmuo, norėdamas gauti pažymą, pateikia prašymą Inspekcijai. Prašymas išduoti pažymą gali būti pateikiamas:

3.1. nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“, užpildant atitinkamus prašyme nurodytus privalomus laukus ir įkeliant visus su prašymu privalomus pateikti dokumentus, nurodytus Aprašo 4 punkte, pasirašytus statytojo el. parašu;

3.2. tiesiogiai Inspekcijai, pridedant visus privalomus pateikti dokumentus, nurodytus Aprašo 4 punkte, ir elektroninę laikmeną su šių dokumentų įrašais; šiuo būdu prašymas išduoti pažymą pateikiamas tuo atveju, jei jo pateikėjas neturi galimybės prisijungti prie IS „Infostatyba“ (nesinaudoja el. bankininkystės, el. parašo paslaugomis ar dėl kitų priežasčių).

Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas išduoti pažymą IS „Infostatyba“ užregistruojamas automatiškai tą pačią dieną, apie tai informuojant statytoją. Tiesiogiai pateiktas prašymas Inspekcijos DVIS užregistruojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

4. Su prašymu išduoti pažymą bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai:

4.1. SLD, jei jis išduotas ne per IS „Infostatyba“. Jo galiojimo laikas gali būti pasibaigęs, jeigu statyba buvo vykdoma SLD galiojimo metu. Jei SLD buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, jis nepateikiamas;

4.2. statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. Pateikiant tiesiogiai, teikiamas nuskenuotas projektas, pasirašytas privalančių jį pasirašyti asmenų, arba skaitmeninė projekto versija, patvirtinta privalančių projektą pasirašyti asmenų elektroniniais parašais. Jei techninio projekto arba techninio darbo projekto, pagal kuriuos buvo išduotas SLD, sprendiniai nebuvo keičiami ir SLD buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas arba techninis darbo projektas nepateikiami;

4.3. paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida (-os), jei statinio projektas buvo keičiamas (jei šių dokumentų nėra IS „Infostatyba“);

4.4. statytojo surašyta laisvos formos pažyma apie atliktus statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas SLD, sprendinių pakeitimus – jei pakeitimai buvo atlikti;

4.5. statytojo surašyta laisvos formos pažyma, kad nebuvo keisti statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas SLD, sprendiniai – jei projekto sprendiniai nebuvo keisti;

4.6. požeminių inžinerinių tinklų geodezinė (-ės) nuotrauka (-os)  tuo atveju, jei požeminių inžinerinių tinklų statyba buvo pradėta. Jei požeminių inžinerinių tinklų statyba nebuvo pradėta, pateikiama statytojo surašyta laisvos formos pažyma, kad požeminių inžinerinių tinklų statyba nepradėta;

4.7. sklypo su statiniais geodezinė (-ės) nuotrauka (-os) – tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis;

4.8. statinio (-ių) (patalpos (-ų)) kadastro duomenų byla (-os);

4.9. teisės aktų nustatyta tvarka statytojo suteiktas įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo;

4.10. paveldėjimo teisės liudijimas – jei prašymą pateikia statytojo paveldėtojas;

4.11. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos:

4.11.1. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo (jei paslaugų tiekimo sutartis su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu pasirašyta po 2016 m. gruodžio 31 d.), statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;

4.11.2. statinio statybos ar rekonstravimo darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d. – rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;

4.12. valstybės rinkliavos už teikiamą paslaugą apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.

5. Tiesiogiai ar nuotoliniu būdu gavus prašymą, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo DVIS (jei jis pateiktas tiesiogiai) ar IS „Infostatyba“ (jei prašymas pateiktas nuotoliniu būdu) patikrina, ar:

5.1. prašyme nurodytas asmuo turi teisę būti prašyme nurodyto (-ų) statinio (-ių) statytoju, kaip tai numatyta Statybos įstatymo 3 straipsnyje;

5.2. su prašymu pateikti visi privalomi pateikti dokumentai;

5.3. prašymas užpildytas laikantis nustatytų reikalavimų ir jame nurodyti visi privalomi nurodyti duomenys.

6. Nustatęs, kad 5 punkto reikalavimai nėra įvykdyti:

6.1. jei prašymas buvo pateiktas tiesiogiai, Inspekcijos pareigūnas statytoją informuoja, kad prašymas nepriimamas ir per 3 darbo dienas nuo jo užregistravimo DVIS  kartu su pateiktais dokumentais grąžina statytojui. Tokiu atveju tiesiogiai pateiktas prašymas IS „Infostatyba“ neregistruojamas;

6.2. jei prašymas buvo pateiktas nuotoliniu būdu, IS „Infostatyba“ prašymas pažymimas kaip atmestas.

Abiem atvejais nurodoma prašymo nepriėmimo priežastis ir tai, kad šis prašymas toliau nebus nagrinėjamas.

7. Nustatęs, kad 5 punkto reikalavimai įvykdyti, Inspekcijos pareigūnas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo IS „Infostatyba“ šį prašymą pažymi kaip priimtą ir per IS „Infostatyba“ (jei prašymas buvo pateiktas nuotoliniu būdu) informuoja jo pateikėją, kad prašymas priimtas ir bus toliau nagrinėjamas, o tais atvejais, kai prašymas pateiktas tiesiogiai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo Inspekcijos DVIS, prašymą ir pridėtus dokumentus įkelia į IS „Infostatyba“, nurodydamas sistemoje prašymo gavimo (registravimo Inspekcijos DVIS „Avilys“) datą, prašymą pažymi kaip priimtą ir praneša jo pateikėjui, kad prašymas priimtas ir bus toliau nagrinėjamas.

8. Aprašo 7 punkto nustatyta tvarka priėmus prašymą nagrinėti, Inspekcijos pareigūnas patikrintina, ar:

8.1. yra pranešimas apie statybos darbų pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskirimą;

8.2. nėra nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, viršijančių statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878, 79 punkte nustatytus dydžius ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, paveldosaugos reikalavimų.

8.3. pakeitus statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas SLD, sprendinius (jei jie buvo pakeisti), reikėjo gauti naują SLD;

8.4. tokio statinio statyba toje vietoje pagal teisės aktų reikalavimus galima;

8.5. NTR, IS „Infostatyba“, DVIS, Inspekcijos serveriuose kaupiamuose duomenyse nėra ir kitu būdu negauta informacijos apie tai, kad:

8.5.1. Inspekcijoje yra ar buvo nagrinėjamas SLD išdavimo teisėtumo klausimas;

8.5.2. teisme pagal viešojo administravimo subjektų, prokuratūros ar kitų asmenų prašymus nagrinėjamas SLD teisėtumo klausimas;

8.5.3. viešajame registre yra registruota juridinių faktų dėl SLD galiojimo sustabdymo arba draudimo vykdyti statybą.

9. Pateiktus dokumentus tikrinantis Inspekcijos pareigūnas, nustatęs, kad statinys (-iai) statomas (-i) nukrypstant nuo esminių statinio projekto sprendinių arba pakeisti statinio projekto sprendiniai, dėl kurių reikėjo gauti naują SLD, Inspekcijos vyriausiajam patarėjui (kai patikrinimą reikia atlikti kito departamento veiklos teritorijoje) arba departamento, kuriame dirba, direktoriui (kai patikrinimą reikia atlikti to paties departamento veiklos teritorijoje) pateikia su tiesioginiu vadovu suderintą motyvuotą tarnybinį pranešimą su prašymu patikrinti vietoje statomo (-ų) statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio projekto sprendiniams. Inspekcijos vyriausiasis patarėjas, įvertinęs tarnybinį pranešimą, paveda statybos valstybinės priežiūros departamentui, vykdančiam priežiūrą teritorijoje, kurioje yra statinys, patikrinti statomo (-ų) statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio projekto sprendiniams.

Departamento direktorius paveda patikrinti statomo (-ų) statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio projekto sprendiniams Inspekcijos pareigūnui, nagrinėjančiam prašymą išduoti pažymą arba kitam pareigūnui. Patikrinimo metu surašomas statinio atitikties statinio projektui patikrinimo aktas, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Jei patikrinimą atlieka ne tas Inspekcijos pareigūnas, kuris sprendžia dėl pažymos išdavimo, statinio atitikties statinio projektui patikrinimo aktas per DVIS rezoliucijai įrašyti perduodamas jo vadovui.

10. Pareigūnas gali priimti sprendimą sustabdyti dokumentų tikrinimo procedūrą ne ilgesniam kaip 20 darbo dienų terminui:

10.1. jei Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka priimamas sprendimas patikrinti statomo (-ų) statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio projekto sprendiniams vietoje. Užbaigus patikrinimą, procedūra vykdoma toliau šio Aprašo nustatyta tvarka;

10.2. jei pagrįstai įtariama, kad SLD išduotas neteisėtai ir inicijuojamas SLD išdavimo teisėtumo patikrinimas. Nustačius, kad SLD išduotas teisėtai, dokumentų tikrinimo procedūros tęsiamos. Nustačius, kad SLD išduotas neteisėtai, atliekami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose numatyti veiksmai dėl pažeidimų šalinimo;

10.3. jei nustatoma, kad dėl SLD išdavimo teisėtumo teisme yra priimtų nagrinėti ne prokuratūros ar viešojo administravimo subjektų, o kitų asmenų prašymų. Tokiu atveju inicijuojamas SLD išdavimo teisėtumo patikrinimas. Nustačius, kad SLD išduotas teisėtai, dokumentų tikrinimo procedūros tęsiamos. Nustačius, kad SLD išduotas neteisėtai, atliekami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose numatyti veiksmai dėl pažeidimų šalinimo.

11. Prašymas netenkinamas:

11.1. nustačius, kad statinys (-iai) statomas (-i) ar rekonstruojamas (-i) nukrypstant nuo esminių statinio projekto sprendinių. Tokiu atveju surašomas (-i) savavališkos statybos aktas (-ai), kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu, ir imamasi teisės aktų nustatytų veiksmų savavališkos statybos padariniams pašalinti;

11.2. nustačius, kad pakeisti statinio projekto sprendiniai, dėl kurių reikėjo gauti naują SLD. Tokiu atveju surašomas savavališkos statybos aktas ir imamasi teisės aktų nustatytų veiksmų savavališkos statybos padariniams pašalinti;

11.3. jeigu tokio statinio statyba toje vietoje pagal teisės aktų reikalavimus negalima. Nustačius šį faktą imamasi pažeidimų šalinimo Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka;

11.4. jei Aprašo 10.2 ir 10.3 papunkčiuose nurodytais atvejais atlikus SLD išdavimo teisėtumo patikrinimą nustatoma, kad SLD išduotas neteisėtai;

11.5. jei nustatyta, kad dėl SLD išdavimo teisėtumo teisme yra priimtų nagrinėti viešojo administravimo subjektų ar prokuratūros prašymų arba kad SLD išduotas neteisėtai (Inspekcijoje surašytas SLD patikrinimo aktas);

11.6. jeigu viešajame registre yra registruota juridinių faktų dėl SLD galiojimo sustabdymo arba draudimo vykdyti statybą.

12. Inspekcijos pareigūnas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo Inspekcijoje dienos išduoda pažymą arba raštu pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti pažymą (jei prašymas buvo pateiktas tiesiogiai) ar paskelbia atsisakymo motyvus IS „Infostatyba“ (jei prašymas buvo pateiktas nuotoliniu būdu). Į šį terminą neįskaičiuojamas procedūros sustabdymo laikas.

13. Išduodant pažymą apie ypatingojo (-ųjų) ar neypatingojo (-ųjų) statinio (-ių) statybą ar rekonstravimą, kai keičiama statinio (-ių) ar patalpos (-ų) paskirtis, pažymoje nurodoma nauja paskirtis ir iki pradedant statybos darbus buvusi statinio (-ių) ar patalpos (-ų) paskirtis.

14. Išduodant pažymą apie ypatingojo (-ųjų) ar neypatingojo (-ųjų) statinio (-ių) statybą ar rekonstravimą, nesudėtingojo statinio rekonstravimą į ypatingąjį ar neypatingąjį statinį, kai formuojami nauji nekilnojamojo turto kadastro objektai, pažymoje nurodami esamo (-ų) (iki pradedant statybos darbus) statinio (-ių) ir (ar) patalpos (-ų) registracijos duomenys.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Pažyma – tai pagrindas įregistruoti statinį (-ius) NTR.

16. Jeigu iki statinio (-ių) įregistravimo NTR nustatoma, kad pažyma įregistruota ir patvirtinta nesilaikant teisės aktų nustatytų šios procedūros reikalavimų ar nustačius techninio pobūdžio klaidų, dėl kurių teisės aktų nustatyta tvarka reikia panaikinti IS „Infostatyba“ užregistruotą pažymą, pažeidimą nustatęs Inspekcijos pareigūnas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio fakto nustatymo Inspekcijos vyriausiajam patarėjui pateikia su tiesioginiu vadovu suderintą motyvuotą tarnybinį pranešimą, kuriame nurodo siūlomos naikinti pažymos duomenis, asmenis, kuriems buvo įteiktas siūloma naikinti pažyma ar jos kopija, priežastis, dėl kurių siūloma naikinti dokumentą bei kitą svarbią informaciją.

17. Gavęs statytojo laisvos formos prašymą raštu, pažymos galiojimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo savo potvarkiu panaikina pažymą išdavusio departamento vadovas, išskyrus atvejus, kai NTR daiktinės teisės į statinį įregistruotos ne tik statytojo vardu.

18. Aprašo 16 ir 17 punktuose nurodytais atvejais potvarkius rengiantys Inspekcijos pareigūnai (inicijavę pažymos panaikinimą ar pagal gautą prašymą parengę potvarkio projektą) apie priimtą potvarkį ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja statytoją ir valstybės įmonę Registrų centrą, jeigu informacija apie panaikintą pažymą NTR nėra pateikiama per sąsają su IS „Infostatyba“.

19. Gavus informaciją, kad išduotoje pažymoje yra techninio pobūdžio klaidų, jos, statytojo prašymu, ištaisomos Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka, išduodant naują pažymos versiją.

20. Ginčus dėl pažymos išdavimo tvarkos pažeidimų, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, pagal kompetenciją sprendžia Inspekcija arba teismas.

21. Inspekcijos pareigūnai, veikdami šio Aprašo nustatyta tvarka, nustatę pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė atsakomybė, atlieka administracinių nusižengimų bylų teiseną. Nustačius kitų pažeidimų, jie nagrinėjami pagal kompetenciją arba apie juos informuojami kiti kompetentingi subjektai.

22. Už šio Aprašo pažeidimus atsakingi asmenys atsako kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

________________

 

Pažymos apie statinio (-ių) statybą

ar rekonstravimą be nukrypimų

nuo esminių statinio projekto

sprendinių išdavimo tvarkos

aprašo 1 priedas

 

(Prašymo išduoti pažymą apie statinio (-ių) statybą ar rekonstravimą be nukrypimų

nuo esminių statinio projekto sprendinių rekvizitai)

 

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos

________________________________________________________

(adresatas ( pažymą išduodančio teritorinio padalinio pavadinimas)

 

 

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI PAŽYMĄ APIE STATINIO (-IŲ) STATYBĄ AR REKONSTRAVIMĄ BE NUKRYPIMŲ NUO ESMINIŲ STATINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ

 

 

20 ___ m. __________________ d. Nr. _________________

(data)                                (reg. Nr.)

______________

(vieta)

 

Duomenys apie prašymo pateikėją

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas _______________________________________

 

Prašymo pateikėjo kontaktinė informacija

El. p. _____________________ , tel. ___________________ , mob. tel. __________________

 

Duomenys apie statybą leidžiantį dokumentą

Pavadinimas _________________________________________________________________

Išdavimo data _____________________ , Nr. ______________________________________

Išdavęs subjektas _____________________________________________________________

 

PRAŠAU IŠDUOTI PAŽYMĄ APIE ŠIO (-IŲ) STATINIO (-IŲ) STATYBĄ AR REKONSTRAVIMĄ BE NUKRYPIMŲ NUO ESMINIŲ STATINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ.

 

Pasirinkti:

1. Statomas (-i) naujas (-i) statinys (-iai).

2. Rekonstruojamas (-i) statinys (-iai).

 

Statybos rūšis ________________________________________________________________

Paskirtis ______________________________ , būsima paskirtis*  ______________________

Kategorija ______________________________ , būsima kategorija* ____________________

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. ______________________________________________________

Unikalus Nr.  _________________________________________________________________

Adresas (-ai)  _________________________________________________________________

Laikinas (-i) statinys (-iai)* Taip / Ne ,  nugriovimo termino pabaiga* ____________________

Atskirų statinio (-ių) patalpų, kuriose atliekami statybos ar rekonstravimo darbai, duomenys*    

Unikalus Nr.* _________________________________________________________________

Paskirtis*  ______________________________ , būsima paskirtis* _____________________

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas  _________________________________________________________________

Numeris  _____________________________ ,  parengimo metai  _______________________

 

Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ____________________________________________________________

Statytojo kontaktinė informacija

El. p. _____________________ , tel. ______________ , mob. tel. _______________________

 

Duomenys apie statinio (-ių) projektuotoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas,

kodas _____________________________________________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas  ________________________________________________________________

Numeris________________, galioja nuo ________________ , galioja iki ________________

Statinio (-ių) projektuotojo kontaktinė informacija

El. p. ____________________ , tel. ______________ , mob. tel. _______________________

 

Duomenys apie statinio projekto vadovą

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ______________________________________

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas _________________________________________________________________

Numeris ___________ , galioja nuo _______________________ , galioja iki ______________

Kontaktinė informacija

El. p. _____________________ , tel. ________________ , mob. tel. _____________________

 

PRIDEDAMA (nereikalingą (-us) išbraukti):

1. Statybą leidžiantis dokumentas (kai jis išduotas nesinaudojant IS „Infostatyba“).

2. Statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas, arba techninis darbo projektas. Pateikiant tiesiogiai, teikiamas nuskenuotas projektas, pasirašytas privalančių jį pasirašyti asmenų, arba skaitmeninė projekto versija, patvirtinta privalančių projektą pasirašyti asmenų elektroniniais parašais. Jei techninio projekto arba techninio darbo projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas arba techninis darbo projektas nepateikiami.

3. Paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida (-os), jei statinio projektas buvo keičiamas (jei šių dokumentų nėra IS „Infostatyba“).

4. Statytojo pažyma (laisvos formos) apie atliktus statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinių pakeitimus, jei tokie buvo atlikti.

5. Statytojo pažyma (laisvos formos), kad nebuvo keisti statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas SLD, sprendiniai, jei jie nebuvo keisti.

6. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinė (-ės) nuotrauka (-os) ar statytojo surašyta laisvos formos pažyma, kad požeminių inžinerinių tinklų statyba nepradėta.

7. Sklypo su statiniais geodezinė (-ės) nuotrauka (-os) – tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis.

8. Statinio (-ių) (patalpos (-ų)) kadastro duomenų byla (-os).

9. Statytojo teisės aktų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas pateikti prašymą (kai prašymas teikiamas įgalioto asmens).

10. Paveldėjimo teisės liudijimas (jei prašymą pateikia statytojo paveldėtojas).

11. Statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos:

11.1. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo (jei paslaugų tiekimo sutartis su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu pasirašyta po 2016 m. gruodžio 31 d.), statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;

11.2. statinio statybos ar rekonstravimo darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d. – rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos.

12. Valstybės rinkliavos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.

 

Sutinku, kad mano kontaktiniai duomenys (telefono numeris / el. pašto adresas) gali būti naudojami Inspekcijai kreipiantis į mane dėl nuomonės apie jos suteiktas paslaugas[1]**.

 

__________________________________                             ______________________         

( prašymo pateikėjo vardas ir pavardė)                                                  (parašas[2])                         

 

Pastaba. Jei kai kurie duomenys nepildomi, atitinkamos eilutės (pažymėtos simboliu *) gali būti ištrinamos.

** Pildoma, jei prašymas pateikiamas tiesiogiai.

 

________________

 

 

Pažymos apie statinio (-ių) statybą

ar rekonstravimą be nukrypimų

nuo esminių statinio projekto

sprendinių išdavimo tvarkos

aprašo 2 priedas

 

 

(Pažymos apie statinio (-ių) statybą ar rekonstravimą be nukrypimų nuo esminių

statinio projekto sprendinių rekvizitai)

 

 

 

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

 

PAŽYMA

APIE STATINIO (-IŲ) STATYBĄ AR REKONSTRAVIMĄ BE NUKRYPIMŲ

NUO ESMINIŲ STATINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ

 

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. ______________ , versijos Nr. _______

(data)                       (reg. numeris)

___________________

(vieta)

 

Duomenys apie statybą leidžiantį dokumentą

Pavadinimas _________________________________________________________________

Išdavimo data __________________ , Nr. __________________________________________

Išdavęs subjektas ______________________________________________________________

 

Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas,

kodas _______________________________________________________________________

 

Kontaktinė informacija

El. p. _____________________ , tel. ____________________ , mob. tel. _________________

 

 

ŠIUO DOKUMENTU patvirtinama, kad statiniO (-Ių) statyba AR REKONSTRAVIMAS vykdomI be nukrypimų nuo esminių statinio

projekto sprendinių.

 

Pasirinkti:

1. Statomas (-i) naujas (-i) statinys (-iai).

2. Rekonstruojamas (-i) statinys (-iai).

 

Statybos rūšis _________________________________________________________________

Paskirtis ______________________________ , būsima paskirtis* _______________________

Kategorija ____________________________ , būsima kategorija* ______________________

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. ______________________________________________________

Unikalus Nr.  _________________________________________________________________

Adresas (-ai)  _________________________________________________________________

Laikinas (-i) statinys (-iai)* Taip / Ne ,    nugriovimo termino pabaiga* __________________

 

 

Atskirų statinio (-ių) patalpų, kuriose atliekami statybos ar rekonstravimo darbai, duomenys*

Unikalus Nr.* _________________________________________________________________

Paskirtis*  ______________________________ ,būsima paskirtis* ______________________

 

Statinio (-ių) (patalpos (-ų)) kadastrinių matavimų atlikimo data ______________________

 

Pastaba. Jei kai kurie duomenys neaktualūs, atitinkamos eilutės (pažymėtos simboliu *) gali būti ištrinamos.

 

Pažymą išdavė

 

______________________                   __________________                       ____________________

(pareigos)                                             (parašas)                                      (vardas ir pavardė)

 

 

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1V-192, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00409

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 1V-73 „Dėl pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1V-25, 2017-02-14, paskelbta TAR 2017-02-21, i. k. 2017-02824

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 1V-73 „Dėl Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1V-79, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10226

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 1V-73 „Dėl Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio (-ių) projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Sutikimas gali būti žymimas tiesioginio kreipimosi į Inspekciją atveju. Atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, Jūs turite teisę bet kuriuo metu el. paštu: info@vtpsi.lt.

[2] Pasirašydami Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas, kad Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Inspekcija, juridinio asmens kodas  288600210, buveinės adresas A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius. Inspekcijos duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: duomenuapsauga@vtpsi.lt. Jūsų duomenys Inspekcijoje bus tvarkomi dokumentų valdymo ir šio prašymo nagrinėjimo tikslais, kad būtų įvykdytos Inspekcijai taikomos teisinės prievolės (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c punktas) ir pavestos statybos valstybinės priežiūros funkcijos (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. e punktas), bei sutikimo, kai pažymimas,  pagrindu (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. a punktas) kreipimosi  nuomonės apie suteiktas paslaugas tikslu. Netvarkant Jūsų duomenų dokumentų valdymo ir  prašymo nagrinėjimo tikslais negalėsime nagrinėti prašymo / gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys Inspekcijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina Jūsų prašymui išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisų įgyvendinimo Inspekcijoje tvarka Jūs turite teisę prašyti, kad Inspekcija leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą bei pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT 10312Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt). Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą rasite: http://vtpsi.lrv.lt/.