Suvestinė redakcija nuo 2017-12-21 iki 2017-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2016-09-26, i. k. 2016-24060

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 21 d. Nr. 937

Vilnius

 

 

Siekdama stiprinti tarpinstitucinį vystomojo bendradarbiavimo veiklos koordinavimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama).

2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dalyvauti įgyvendinant šiuo nutarimu patvirtintą Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinį veiklos planą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Krašto apsaugos ministras, pavaduojantis

užsienio reikalų ministrą                                                                  Juozas Olekas

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937

 

 

 

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano (toliau – Planas) paskirtis – nustatyti Lietuvos Respublikos (toliau – Lietuva) vystomojo bendradarbiavimo politikos 2017–2019 metų kryptis ir jų įgyvendinimo priemones, užtikrinti nepertraukiamą ir veiksmingą Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir ją koordinuoti, didinti Lietuvos – atsakingos ir patikimos valstybės donorės – vaidmenį regione, Europos Sąjungoje (toliau – ES), Jungtinėse Tautose (toliau – JT) ir kitose tarptautinėse organizacijose, tarptautinėje bendruomenėje ir paramą gaunančiose valstybėse.

2. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos užsienio politikos prioritetais ir atsižvelgiant į JT ir ES strateginius šios srities dokumentus ir tarptautinius įsipareigojimus.

3. Plane nurodyta Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veikla skirta prisidėti prie naujosios JT darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų, priimtos Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos (toliau – JTGA) 2015 m. rugsėjo 25 d. rezoliucija A/RES/70/1, tikslų įgyvendinimo paramą gaunančiose šalyse (toliau – darnaus vystymosi tikslai).

4. Lietuva, palaipsniui didindama paramą vystymuisi, sieks, kad ilgalaikėje perspektyvoje oficiali Lietuvos parama vystymuisi atitiktų Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus (iki 2030 metų – 0,33 procento bendrųjų nacionalinių pajamų).

5. Atsižvelgiant į Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo finansinius išteklius ir sukauptą vystomojo bendradarbiavimo patirtį, bus siekiama prisidėti prie visų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo paramą gaunančiose šalyse, prioritetą teikiant šioms sektorinėms vystomojo bendradarbiavimo kryptims (darnaus vystymosi tikslų formuluotės pagal JTGA 2015 m. rugsėjo 25 d. rezoliuciją A/RES/70/1):

5.1. panaikinti visų formų skurdą visose šalyse (1 tikslas);

5.2. užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi (4 tikslas);

5.3. pasiekti lyčių lygybę ir moterų ir mergaičių įgalėjimą (5 tikslas);

5.4. imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų (13 tikslas);

5.5. skatinti taikias ir įtraukias visuomenes darniam vystymuisi, suteikti visiems galimybes reikalauti teisingumo ir kurti veiksmingas, atsakingas ir įtraukias institucijas visais lygiais (16 tikslas);

5.6. stiprinti įgyvendinimo priemones ir atgaivinti pasaulinę darnaus vystymosi partnerystę (17 tikslas).

6. Įgyvendindama darnaus vystymosi tikslus, Lietuva sieks pasinaudoti Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir verslo struktūrų sukaupta gerąja patirtimi – ją perduoti besivystančioms valstybėms, siekiančioms tapti demokratinėmis, sukurti rinkos ekonomiką ir integruotis į tarptautines struktūras. Dalijimasis reformų patirtimi ir toliau bus svarbiausias Lietuvos dvišalio vystomojo bendradarbiavimo su valstybėmis partnerėmis prioritetas.

7. Prioritetinės Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo geografinės kryptys – Rytų Europos regionas, migracijos kilmės ir tranzito šalys. Dėmesį Rytų Europos regionui lemia istorinės, ekonominės, kultūrinės sąsajos su šio regiono valstybėmis. Lietuva gerai susipažinusi su kaimyninių Rytų valstybių politine sistema, ekonomikos, socialiniais ir kultūriniais ypatumais, specifinėmis problemomis.

8. Vadovaudamasi ES Rytų partnerystės politikos tikslais, Vilniaus ir Rygos viršūnių susitikimų deklaracijomis, atsižvelgdama į santykių su ES Rytų partnerystės šalimis patirtį ir jau įgytą donorystės jose įdirbį, taip pat šių valstybių poreikius ir savo lyginamuosius pranašumus prieš kitas valstybes donores, siekdama, kad jos suartėtų su ES, Lietuva pirmiausia teiks dvišalę paramą kaimyninėms valstybėms, pasirašiusioms su ES asociacijos susitarimus (Ukraina, Gruzija, Moldova), taip pat ir jų dalis dėl išsamių ir visapusiškų laisvosios prekybos erdvių sukūrimo, šių susitarimų ir su jais susijusių reformų įgyvendinimo, ir visapusiškai su jomis bendradarbiaus, joms siekiant glaudesnės integracijos su ES. Lietuva sieks didinti matomumą paramą ją gaunančioms šalims.

9. Atsižvelgdama į besivystančių valstybių poreikius, savo užsienio politikos prioritetus ir finansines galimybes, Lietuva teiks paramą ir kitoms valstybėms, įtrauktoms į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos paramos gavėjų sąrašą.

10. Lietuva ir toliau teiks humanitarinę pagalbą, vadovaudamasi Įstatyme nustatytais humanitarinės pagalbos teikimo principais ir atsiliepdama į gautus humanitarinės pagalbos prašymus ir paskelbtus tarptautinius kreipimusis. Pirmiausia bus teikiama humanitarinė pagalba, skirta žmonių gyvybėms gelbėti, jų kančioms palengvinti, orumui išsaugoti per stichines ir žmogaus veiklos sukeltas nelaimes ar jų padariniams šalinti, taip pat tose situacijose, kurios gali sukelti didelio masto krizes, tiesiogiai paveikti Lietuvą ar kaimyninį regioną.

11. Plėtodama vystomojo bendradarbiavimo veiklą, Lietuva bendradarbiaus su ES institucijomis, JT ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, koordinuojant globalias pastangas remti besivystančias valstybes. Lietuva prisidės prie tarptautinės bendruomenės pastangų, teikdama paramą daugiašaliu pagrindu per ES finansinius instrumentus ir programas, JT, Pasaulio banko grupės ir kitas vystomojo bendradarbiavimo veiklą vykdančias ar koordinuojančias tarptautines organizacijas, tarptautines finansų institucijas ir fondus.

12. Toliau bus remiama veikla, skirta informuoti visuomenę, ypač jaunimą, apie vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir privalumus, skatinti savanorystę, supažindinti su Lietuvos vykdomais projektais ir jų rezultatais, Lietuvos indėliu į tarptautinių vystymo organizacijų ir fondų veiklą. Visuomenė bus informuojama apie ES ir kitų tarptautinių organizacijų ir fondų vykdomą vystomojo bendradarbiavimo politiką ir galimybes Lietuvos subjektams dalyvauti įgyvendinant jų projektus.

13. Lietuva skatins valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, nevyriausybines organizacijas, verslo struktūras labiau įsitraukti į dvišalius, europinius ir tarptautinius vystomojo bendradarbiavimo projektus, kurių tikslas – dalintis gerąja patirtimi su partneriais kitose valstybėse.

14. Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos toliau bus skatinamos įsitraukti į ES Dvynių programos projektų, stiprinančių valstybių partnerių administracinius ir institucinius gebėjimus, įgyvendinimą. Šią veiklą koordinuos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

15. Ministerijos, ministerijoms pavaldžios ir ministrų valdymo sritims priskirtos įstaigos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos ar organizacijos, kurios nėra Plano dalyvaujančios institucijos, toliau vykdys vystomojo bendradarbiavimo veiklas, prioritetą teikdamos Plane nustatytoms vystomojo bendradarbiavimo kryptims, įgyvendindamos atitinkamas savo strateginių, metinių ar kitų planavimo dokumentų priemones.

16. Plano priemones įgyvendinančios institucijos užtikrins, kad viešinant informaciją apie įgyvendinamas Plano priemones bus naudojamas logotipas „Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas“. Logotipą tvirtina užsienio reikalų ministras.

17. Plano įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

 

 

II SKYRIUS

PLANO tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai

 

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2017 metų asignavimai (tūkst. eurų)

2018 metų asignavimai (tūkst. eurų)

2019 metų asignavimai (tūkst. eurų)

Dalyvaujanti institucija

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

1.

Tikslas – stiprinti Lietuvos dalyvavimą Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo veikloje paramą gaunančiose šalyse

1.1.

Uždavinys:

Teikti dvišalę vystomojo bendradarbiavimo paramą

1 790,6

1 790,6

1,6

 

1 675,6

1 675,6

1,6

 

1 674,6

1 674,6

1,6

 

 

1.1.1.

Priemonė – pagal Lietuvos Respublikos muitinės kompetenciją įgyvendinti Vidurinės Azijos šalių sienų valdymo programos 9-ojo įgyvendinimo etapo projektą (16 darnaus vystymosi tikslas)

25

25

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija) (Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas)

1.1.2.

Priemonė – rengti renginius, vizitus ar konsultacijas, skirtus ES Rytų partnerystės šalims, socialinės apsaugos srityje (10 darnaus vystymosi tikslas)

50

50

 

 

50

50

 

 

50

50

 

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

1.1.3.

Priemonė – teikti paramą užsieniečių studijoms Lietuvoje (4 darnaus vystymosi tikslas)

320

320

 

 

320

320

 

 

320

320

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija)

1.1.4.

Priemonė:

Finansuoti vystomojo bendradarbiavimo projektus ir vykdyti jų monitoringą, informuoti Lietuvos ir paramą gaunančių šalių visuomenę apie vystomojo bendradarbiavimo aktualijas, organizuoti renginius, rengti vizitus, dalyvauti ES, JT, tarptautinių donorų veikloje (4, 5, 16 ir 17 Darnaus vystymosi tikslai)

1 370,6

1 370,6

 

 

1 283,6

1 283,6

 

 

1 283,6 

1 283,6  

 

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Užsienio reikalų ministerija)

1.1.5.

Priemonė – rengti mokomuosius vizitus ir seminarus, skirtus ES Rytų partnerystės šalims, finansų priežiūros ir kovos su korupcija srityse (16 darnaus vystymosi tikslas)

5

5

 

 

2

2

 

 

1

1

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija) (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos)

1.1.6.

Priemonė – teikti ekspertinę pagalbą ES Rytų partnerystės šalims ir kitoms besivystančioms valstybėms kovos su korupcija srityje (16 darnaus vystymosi tikslas)

2

2

1,6

 

2

2

1,6

 

2

2

1,6

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba)

1.1.7.

Priemonė – vykdyti projektus, rengti mokomuosius / pažintinius vizitus ir seminarus, skirtus ES Rytų partnerystės ar kitoms paramą gaunančioms šalims, žemės ūkio, gyvulių veislininkystės, žemės tvarkymo ir administravimo, geodezijos ir kartografijos srityse (2 darnaus vystymosi tikslas)

18

18

 

 

18

18

 

 

18

18

 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija)

1.2.

Uždavinys:

Prisidėti prie daugiašalių vystomojo bendradarbiavimo pastangų

14 569

14 569

 

 

9 992,4

9 992,4

 

 

9 069,4

9 069,4

 

 

 

1.2.1.

Priemonė – dalyvauti tarptautinių organizacijų ir fondų finansiniuose instrumentuose, įgyvendinančiuose vystomojo bendradarbiavimo veiklą paramą gaunančiose šalyse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prisidedant prie 6, 11, 13, 14 ir 15 darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo

195

195

 

 

195

195

 

 

195

195

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

 

prisidedant prie 17 Darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo

4 410

4 410

 

 

2 246

2 246

 

 

1 323

1 323

 

 

Finansų ministerija

 

24

24

 

 

24

24

 

 

24

24

 

 

Finansų ministerija (Muitinės departamentas)

 

37

37

 

 

37

37

 

 

37

37

 

 

Vidaus reikalų ministerija (Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos)

 

prisidedant prie 9 darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo

102

102

 

 

102

102

 

 

102

102

 

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

 

prisidedant prie 2 darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo

308

308

 

 

308

308

 

 

308

308

 

 

Žemės ūkio ministerija

 

 

33

33

 

 

33

33

 

 

33

33

 

 

Žemės ūkio ministerija (Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos)

1.2.2.

Priemonė:

Vykdyti įsipareigojimus ES vystomojo bendradarbiavimo veiklai per EPF, dalyvauti kitų tarptautinių organizacijų ir fondų finansiniuose instrumentuose (1 ir 17 Darnaus vystymosi tikslai)

9 046

9 046

 

 

6 633,4

6 633,4

 

 

6 633,4

6 633,4

 

 

Užsienio reikalų ministerija

1.2.3.

Priemonė – teikti humanitarinę pagalbą

300

300

 

 

300

300

 

 

300

300

 

 

Užsienio reikalų ministerija

1.2.4.

Priemonė – sudaryti sąlygas veikti Europos migracijos tinklo Nacionaliniam informacijos centrui (17 darnaus vystymosi tikslas)

44

44

 

 

44

44

 

 

44

44

 

 

Vidaus reikalų ministerija

1.2.5.

Priemonė – prisidėti prie Tarptautinės migracijos organizacijos Migracijos informacijos centro veiklos, siekiant užtikrinti informacijos visais su grįžimu į Lietuvą ir gyvenimu Lietuvoje susijusiais klausimais teikimą (17 darnaus vystymosi tikslas)

70

70

 

 

70

70

 

 

70

70

 

 

Vidaus reikalų ministerija

2.

Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:

16 359,6

16 359,6

1,6

 

11 668

11 668

1,6

 

10 744

10 744

1,6

 

 

2.1.

bendrojo finansavimo lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Iš viso planui finansuoti (2 + 3)

16 359,6

16 359,6

1,6

 

11 668

11 668

1,6

 

10 744

10 744

1,6

 

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1019, 2017-12-11, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20525

 

III SKYRIUS

PLANo VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

 

Eil. Nr.

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Dalyvaujanti institucija

2017 metų

2018 metų

2019 metų

 

1 tikslas – stiprinti Lietuvos dalyvavimą Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo veikloje paramą gaunančiose šalyse

R-1-1

Rezultato vertinimo kriterijus – bendrųjų nacionalinių pajamų dalis, skiriama oficialiai paramai vystymui (procentais)

ne mažiau kaip 0,12

ne mažiau kaip 0,13

ne mažiau kaip 0,14

Užsienio reikalų ministerija

 

1 tikslo 1 uždavinys – teikti dvišalę vystomojo bendradarbiavimo paramą

P-1-1-1

Produkto vertinimo kriterijus – surengtų renginių, vizitų ar konsultacijų su ES Rytų partnerystės šalimis socialinės apsaugos srityje skaičius (vienetais)

13

13

13

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (su pavaldžiomis institucijomis)

P-1-1-2

Produkto vertinimo kriterijus – gavusiųjų paramą užsieniečių studijoms Lietuvoje skaičius (vienetais)

100

100

100

Švietimo ir mokslo ministerija

P-1-1-3

Produkto vertinimo kriterijus – įgyvendintų projektų ir pasirašytų projektų sutarčių santykis (procentais)

90

90

90

Užsienio reikalų ministerija

P-1-1-4

Produkto vertinimo kriterijus – įgyvendintų visuomenės informavimo projektų skaičius (vienetais)

3

3

3

Užsienio reikalų ministerija

P-1-1-5

Produkto vertinimo kriterijus – surengtų mokomųjų vizitų ir seminarų su ES Rytų partnerystės šalimis finansų priežiūros ir kovos su korupcija srityse skaičius (vienetai)

4

2

1

Vidaus reikalų ministerija (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos)

P-1-1-6

Produkto vertinimo kriterijus – suteikta ekspertinė pagalba ES Rytų partnerystės šalims ir kitoms besivystančioms valstybėms kovos su korupcija srityje (pagalbą teikusių darbuotojų skaičius)

10

10

10

Specialiųjų tyrimų tarnyba

P-1-1-7

Produkto vertinimo kriterijus – įgyvendintų projektų su ES Rytų partnerystės ar kitomis paramą gaunančiomis šalimis žemės ūkio, gyvulių veislininkystės, žemės tvarkymo ir administravimo, geodezijos ir kartografijos srityse skaičius (vienetai)

3

3

3

Žemės ūkio ministerija

 

1 tikslo 2 uždavinys – prisidėti prie daugiašalių vystomojo bendradarbiavimo pastangų

P-1-2-1

Produkto vertinimo kriterijus – dalyvavimo tarptautinių organizacijų ir fondų finansiniuose instrumentuose (vertine išraiška) santykis su Lietuvos oficialia parama vystymuisi (procentais)

ne mažiau kaip 25

ne mažiau kaip 25

ne mažiau kaip 25

Užsienio reikalų ministerija

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1019, 2017-12-11, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20525

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo