Suvestinė redakcija nuo 2019-02-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11088

 

Nauja redakcija nuo 2019-02-01:

Nr. 1S-9, 2019-01-18, paskelbta TAR 2019-01-18, i. k. 2019-00778

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ PRAŠYMŲ DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS SUTIKIMŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. 1S-99

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 3 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo  9 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                                                                Diana Vilytė

 

 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1S-9

 

 

PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ PRAŠYMŲ DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS SUTIKIMŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja perkančiųjų organizacijų prašymų, susijusių su viešaisiais pirkimais (toliau – pirkimai), vykdomais pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – Įstatymas) arba pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymą (toliau – Gynybos įstatymas) (toliau kartu – Įstatymai) Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau – Tarnyba) teikimą ir jų nagrinėjimą.

2. Nagrinėdama perkančiųjų organizacijų prašymus Tarnyba vadovaujasi Įstatymu, Gynybos įstatymu, kitais teisės aktais, susijusiais su jų įgyvendinimu, taip pat Taisyklėmis.

3. Tarnyba nagrinėja prašymus vykdyti tarptautinės vertės pirkimą neskelbiamų derybų būdu Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 3 dalyje ir 5 dalyje nustatytais atvejais arba Gynybos įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 2 punkte, 5 punkte, 5, 6, 7 ir 8 dalyse nustatytais atvejais.

4. Tarnybos sprendimai dėl perkančiųjų organizacijų prašymų rengiami remiantis perkančiosios organizacijos pateiktais dokumentais, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbta (esančia) informacija bei ekspertų ir (ar) kitų kompetentingų institucijų pateiktomis išvadomis.

5. Prašymas – rašytinis kreipimasis į Tarnybą, prašant sutikimo pradėti vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu.

6. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Įstatymuose vartojamas sąvokas.

 

II. TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS, NAGRINĖJANT PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ PRAŠYMUS

 

7. Tarnyba turi teisę:

7.1. išnagrinėjusi prašymą, sutikti arba nesutikti su perkančiosios organizacijos prašyme nurodytais veiksmais ir (ar) sprendimais;

7.2. gauti iš perkančiosios organizacijos papildomus prašymui nagrinėti reikalingus dokumentus ir informaciją;

7.3. gauti perkančiosios organizacijos, viešojo pirkimo komisijos (toliau – Komisija), pirkimo procedūrose dalyvaujančių ekspertų, kitų asmenų veiksmų ir (ar) sprendimų, susijusių su pirkimu, paaiškinimus;

7.4. nenagrinėti prašymo dėl sutikimo pradėti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą nepateikia prašomų papildomų dokumentų;

7.5. kreiptis į ekspertus ir (ar) kitas kompetentingas institucijas tarnybinės pagalbos;

7.6. nustačiusi Įstatymų pažeidimus ar galimus Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, korupcijos apraiškas ar dokumentų klastojimą, medžiagą tolesniam tyrimui perduoti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją.

8. Tarnyba privalo:

8.1. išnagrinėti prašymą ir priimti sprendimą nešališkai, objektyviai, laikydamasi Taisyklėse nustatytų terminų;

8.2. neatskleisti prašymo nagrinėjimo metu sukauptos konfidencialios informacijos, kurios konfidencialumą nurodė perkančioji organizacija, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus.

 

III. PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ PRAŠYMŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

9. Prašymai registruojami Tarnybos nustatyta tvarka. Prašymas laikomas pateiktu tą dieną, kai jis gaunamas ir užregistruojamas Tarnyboje.

10. Prašymai dėl sutikimų pradėti pirkimą neskelbiamų derybų būdu išnagrinėjami per 10 darbo dienų nuo motyvuoto perkančiosios organizacijos kreipimosi arba nuo papildomų dokumentų gavimo ir jų užregistravimo Tarnyboje dienos.

11. Jeigu perkančioji organizacija kartu su kreipimusi nepateikia visų būtinų dokumentų, Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos kreipimosi gavimo dienos gali paprašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimui priimti, kuriuos perkančioji organizacija turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Tarnybos prašymo gavimo dienos. Perkančiajai organizacijai pateikus motyvuotą prašymą, Tarnyba šį terminą pratęsia perkančiosios organizacijos nurodytam laikotarpiui. Papildomų dokumentų pateikimo termino pratęsimo atvejų skaičius neribojamas.

12. Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą nepateikia prašomų papildomų dokumentų, Tarnyba prašymo nenagrinėja.

13. Perkančioji organizacija, per nustatytą terminą nepateikusi prašomų papildomų dokumentų, turi teisę vėl kreiptis į Tarnybą su tuo pačiu prašymu.

14.Sprendimas išdėstomas raštu, kuris pasirašomas Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka. Rašte, kuriuo įforminamas sprendimas, nurodoma jo apskundimo tvarka.

15. Sprendimas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos išsiunčiamas prašymą pateikusiai perkančiajai organizacijai.

16. Sprendimą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu Tarnyba paskelbia CVP IS sprendimo priėmimo dieną.

17. Tuo atveju, kai perkančiosios organizacijos prašymo nagrinėjimo Tarnyboje metu paaiškėja, kad Tarnyba tuo pačiu klausimu atlieka perkančiosios organizacijos vertinimą, prašymo nagrinėjimas sustabdomas. Tarnybos vertinimo išvados diena laikoma termino atnaujinimu. Apie perkančiosios organizacijos prašymo nagrinėjimo termino sustabdymą, nurodant prašymo nagrinėjimo termino sustabdymo priežastis ir apie prašymo nagrinėjimo termino atnaujinimą, perkančioji organizacija informuojama raštu.

18. Tuo atveju, kai perkančiosios organizacijos prašymo nagrinėjimo Tarnyboje metu paaiškėja, kad skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, prašymo nagrinėjimas nutraukiamas ir per 5 darbo dienas nuo tokio paaiškėjimo dienos apie tai raštu informuojama prašymą pateikusi perkančioji organizacija.

 

IV. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRAŠYMO FORMA IR TURINYS

 

19. Prašymas pateikiamas raštu. Prašymas turi būti pasirašytas perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens. Jei prašymą pasirašo įgaliotas asmuo, Tarnyba turi teisę reikalauti, kad būtų pateiktas įgaliojimas arba lygiavertis dokumentas, įrodantis, kad asmuo turi teisę pasirašyti Tarnybai teikiamą prašymą.

20. Teikiant prašymą perkančioji organizacija pateikia:

20.1. Komisijos posėdžio protokolo, kuriuo priimtas sprendimas pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, kopiją, motyvuojant, kad atsirado Įstatymuose nustatyti pagrindai pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu. Protokole turi būti nurodyta numatoma pirkimo vertė, bendra pirkimo sutarties ir kiekvienos pirkimo dalies (jei pirkimas skaidomas į dalis) vertė ir informacija apie pirkimui skirtas lėšas (suma ir finansavimo šaltinis) ir tai pagrindžiantys dokumentai. Pirkimo vertė apskaičiuojama Įstatymo 5 straipsnyje nustatyta tvarka arba Gynybos įstatymo 15 straipsnyje nustatyta tvarka, pagal Tarnybos patvirtintą numatomos pirkimo vertės apskaičiavimo metodiką;

20.2. informaciją, ar vyksta arba vyko teisminiai ginčai, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

21. Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2  punkto (b) papunktyje nurodytu pagrindu, perkančioji organizacija, be Taisyklių 20 punkte nurodytos informacijos ir dokumentų, taip pat pateikia įrodymus, patvirtinančius, kad dėl techninių priežasčių prekes pateikti, paslaugas teikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas;

22. Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2  punkto (c) papunktyje nurodytu pagrindu, perkančioji organizacija, be Taisyklių 20 punkte nurodytos informacijos ir dokumentų, taip pat pateikia dokumentą, įrodantį, kad tiekėjas, iš kurio ketinama įsigyti prekes, paslaugas ar darbus, turi išimtines teises (pvz. patentą, autorių teises, prekių ženklą ir kt.).

23. Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu Gynybos įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytu pagrindu, perkančioji organizacija, be Taisyklių 20 punkte nurodytos informacijos ir dokumentų, taip pat pateikia įrodymus, patvirtinančius, kad dėl techninių priežasčių prekes pateikti, paslaugas teikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas;

24. Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu Įstatymo 71 straipsnio 3 dalies 2  punkte nurodytu pagrindu arba Gynybos įstatymo 19 straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, perkančioji organizacija, be Taisyklių 20 punkte nurodytos informacijos ir dokumentų, taip pat pateikia:

24.1. ankstesnės pirkimo sutarties, papildomų susitarimų prie pirkimo sutarties ir (arba) pirkimo sutarties pakeitimų (jei buvo) kopijas;

24.2. motyvuotą pagrindimą, kad iš tiekėjo, su kuriuo sudaryta ankstesnė pirkimo sutartis, verta pirkti papildomai;

24.3. motyvuotą pagrindimą (dokumentų kopijas), kad pakeitus tiekėją, reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokias technines charakteristikas ir dėl to atsirastų nesuderinamumas ar per didelių techninių eksploatacijos ir priežiūros sunkumų.

25. Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu Įstatymo 71 straipsnio 5 dalyje nurodytu pagrindu, perkančioji organizacija, be Taisyklių 20 punkte nurodytos informacijos ir dokumentų, pateikia:

25.1. duomenis apie pirkimą, po kurio sudaryta pradinė pirkimo sutartis (pirkimo būdas, pirkimo pavadinimas ir numeris);

25.2. informaciją apie projektą, kuriam vykdyti skirtas pirkimas, po kurio sudaryta pradinė pirkimo sutartis ir planuojamas vykdyti pirkimas;

25.3. pradinės pirkimo sutarties kopiją.

26. Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu Gynybos įstatymo 19 straipsnio 7 dalies 1 punkte  nurodytu pagrindu perkančioji organizacija, be Taisyklių 20 punkte nurodytos informacijos ir dokumentų, pateikia motyvuotą pagrindimą dėl aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti, paaiškėjus, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties nesukeliant didelių sunkumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti.

27. Teikiant prašymą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu Gynybos įstatymo 19 straipsnio 7 dalies 2 punkte  nurodytu pagrindu perkančioji organizacija, be Taisyklių 20 punkte nurodytos informacijos ir dokumentų, pateikia:

27.1. duomenis apie pirkimą, po kurio sudaryta pradinė pirkimo sutartis (pirkimo būdas, pirkimo pavadinimas ir numeris);

27.3. informaciją apie projektą, kuriam vykdyti skirtas pirkimas, po kurio sudaryta pradinė pirkimo sutartis ir planuojamas vykdyti pirkimas;

27.4. pradinės pirkimo sutarties kopiją.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Jei tam tikra ar visa Taisyklėse nurodyta informacija apie pirkimus prieinama CVP IS priemonėmis, perkančioji organizacija gali neteikti tų dokumentų, kurie Tarnybai bus prieinami CVP IS priemonėmis.

29. Jei prie perkančiosios organizacijos prašymų pridedami užsienio kalba parengti dokumentai, pateikiami šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Pridedamų dokumentų vertimai patvirtinami perkančiosios organizacijos atsakingo darbuotojo ar vertėjo parašu. 

30. Prie perkančiosios organizacijos Tarnybai teikiamų prašymų pridedamų dokumentų kopijos, nuorašai ar išrašai įforminami Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatyta tvarka.

31. Perkančiųjų organizacijų pateikti prašymai, su jais susiję dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-9, 2019-01-18, paskelbta TAR 2019-01-18, i. k. 2019-00778

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1S-99 „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo