Suvestinė redakcija nuo 2021-10-13

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-04-09, i. k. 2014-04242

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo

 

2014 m. balandžio 8 d. Nr. D1-337

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi,

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-283, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07624

 

1.Tvirtinu Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašą (toliau  ̶  Sąrašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad Sąraše nustatyti apribojimai netaikomi:

2.1. teisės aktų nustatyta tvarka vykdant gelbėjimo darbus, stichinių nelaimių padarinių likvidavimo darbus, valstybinę saugios laivybos Lietuvos Respublikos vandenyse ir vidaus vandenų kelių būklės ir navigacinių įrenginių juose funkcionavimo kontrolę, darbų vykdymo vandens keliuose kontrolę, valstybės sienos apsaugą, viešosios tvarkos palaikymą ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę;

2.2. vykdant mokslinius ir kitus tyrimus, priemones pagal patvirtintus saugomų teritorijų planavimo dokumentus, saugomų rūšių apsaugos planus, monitoringą ir stebėjimus vandens telkiniuose Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-283, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07624

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                         Valentinas Mazuronis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. D1-337

redakcija

 

VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE PLAUKIOJIMAS TAM TIKROMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS DRAUDŽIAMAS AR RIBOJAMAS, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Savivaldybė

Vandens telkinio pavadini-mas (saugomos teritorijos pavadini-mas)*

Ežero (tvenki-nio) plotas, ha

Vandens telkinio

Identifi-kavimo kodas

Ežero invento-rinis numeris

Apribojimai

1.

Alytaus r.

Obelijos ežeras (Metelių RP)

573,4

10040570

61-40

Nuo plaukiojimo sezono pradžios iki liepos 31 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis; nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 1 d. draudžiama plaukioti burinėmis plaukiojimo priemonėmis arčiau kaip 300 m nuo kranto ir savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių galingumas didesnis kaip 10 AG (8 kW), išskyrus išplaukimą ar parplaukimą mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu.

2.

Biržų r.

Širvėnos ežeras (Biržų RP)

325,4

42040061

8-6

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

3.

Kauno m.

Nemuno upė

̶

10010001

̶

Draudžiama plaukioti 500 m upės ruože žemiau Kauno marių užtvankos, išskyrus plaukimą plaukiojimo priemonėmis, skirtomis nustatytais maršrutais vežti keleivius arba krovinius.

Prienų r. ir Birštono

Nemuno upė (Nemuno kilpų RP)

Nuo plaukiojimo sezono pradžios iki liepos 15 d. Nemuno ruože Lengveniškės–Prienai, Balbieriškis–Pelėšiškės savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti tik mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu. Šis apribojimas netaikomas plaukiant plaukiojimo priemonėmis, skirtomis nustatytais maršrutais plukdyti keleivius arba krovinius.

4.

Kauno m. Kauno r. Kaišiadorių r.

Kauno HE tvenkinys (Kauno marių RP)

6350

10050001

̶

Nuo plaukiojimo sezono pradžios iki birželio 20 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo Kauno marių vidaus vandenų prieplaukos iki linijos, jungiančios Grabučiškių plaukiojimo priemonių nuleidimo vietą (slipą) dešiniajame marių krante (509367, 6084119 (LKS-94)) ir sausumos iškyšulį, esantį statmenai krantui priešais šį slipą kairiajame marių krante (508255, 6083189 (LKS-94)), arčiau kaip 200 m nuo kranto, išskyrus plaukimą vidaus vandenų keliu. Šioje tvenkinio dalyje savaeigių plaukiojimo priemonių iškėlimas ir nuleidimas leistinas tik tam skirtose prieplaukose ar kitose vietose, kuriose įrengti specialūs įrenginiai plaukiojimo priemonių nuleidimui ar iškėlimui (slipai), o draudžiamą 200 m pločio priekrantės zoną leidžiama perplaukti mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu, pasirenkant trumpiausią kelią.

Nuo linijos, jungiančios Grabučiškių plaukiojimo priemonių nuleidimo vietą (slipą) dešiniajame marių krante (509367, 6084119 (LKS-94)) ir sausumos iškyšulį, esantį statmenai krantui priešais šį slipą kairiajame marių krante (508255, 6083189 (LKS-94)) iki Arlaviškių pusiasalio (ties Kruonio HAE), savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis galima plaukioti tik vidaus vandenų keliu. Šioje tvenkinio dalyje draudžiama savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis priplaukti prie kranto ne prieplaukose, poilsiavietėse ar stovyklavietėse. Draudžiama plaukioti savaeigėmis ir nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo plaukiojimo sezono pradžios iki rugpjūčio 1 d. mažesniu kaip 50 m atstumu nuo Arlaviškių ornitologinio ir Dabintos botaninio-zoologinio draustinių ribų.

5.

Klaipėdos r.

Karaliaus Vilhelmo kanalas

̶

20020001

̶

Leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis tik mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu.

6.

Kupiškio r.

Notigalės ežeras

92,9

42030022

19-4

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

7.

Lazdijų r.

Dusios ežeras (Metelių RP)

2334

15040123

61-12

Nuo plaukiojimo sezono pradžios iki birželio 20 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių galingumas 10 AG (8 kW) ir mažesnis, laikantis šių sąlygų:

1. neplaukiojama mažesniu nei 300 m atstumu nuo kranto, išskyrus išplaukimą ar parplaukimą mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu;

2. išplaukiama ir parplaukiama tik Metelių regioninio parko teritorijų planavimo dokumentuose nustatytose išplaukimo ir parplaukimo vietose (prieplaukose).

Plaukiojant nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis su elektriniais varikliais ir burinėmis plaukiojimo priemonėmis su elektriniais varikliais, privalu laikytis 1 ir 2 punktuose nurodytų sąlygų visą plaukiojimo sezoną.

Draudimas netaikomas teikiant viešąsias paslaugas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), pažintinio vandens turizmo trasa, nustatyta Metelių regioninio parko teritorijų planavimo dokumentuose ir vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos patvirtintu Metelių regioninio parko pažintinio vandens turizmo schemos Dusios ežere tvarkos aprašu.

Nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos plaukiojimo saugumui užtikrinti burinių jachtų varžybų ir regatų metu jų organizatoriams leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 75 AG (60 kW), laikantis 1 ir 2 punktuose nustatytų sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų aplinkosauginių reikalavimų. Varžybų ir regatų organizatoriai šių renginių laiką, vietą ir aptarnausiančių savaeigių plaukiojimo priemonių sąrašą turi suderinti su Metelių regioninio parko direkcija ir informuoti AAD.

8.

Lazdijų r.

Metelio ežeras (Metelių RP)

1289,5

10040582

61-39

Nuo plaukiojimo sezono pradžios iki liepos 31 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis; nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 31 d. draudžiama plaukioti burinėmis plaukiojimo priemonėmis arčiau kaip 300 m nuo kranto ir savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių galingumas didesnis kaip 8 kW, ir išskyrus išplaukimą ar parplaukimą mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu.

9.

Lazdijų r.

Snaigyno ežeras (Veisiejų RP)

207,5

10030250

61-83

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

10.

Lazdijų r.

Ilgio ežeras (Veisiejų RP)

61,6

10030181

61-131

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

11.

Lazdijų r.

Balsio ež.

(Veisiejų RP)

45

10030021

61-72

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis

12.

Molėtų r., Švenčionių r.

Asvejos (Dubingių) ežeras (Asvejos RP)

982,2

12130039

42-109

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Žalktynės ir Vyriogalos įlankose.

121.

Molėtų r.

ežeras Galuonai

594,6

1210331

43-214

Galuonų ežero įlankoje (įlankos ties Maciūniškių kaimu koordinatės: 6114155, 597065 (LKS-94)) draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas didesnis kaip 50 AG (37 kW).

13.

Molėtų r.

Kertuojų ežeras (Labanoro RP)

545,2

12140320

43-173

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

14.

Plungės r.

Ilgio ežeras (Žemaitijos NP)

113,8

17030041

2-13

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

15.

Plungės r.

Platelių ežeras (Žemaitijos NP)

1181,5

17040030

2-5

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, išskyrus atvejus nurodytus Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose patvirtinimo“, priede.

16.

Rokiškio r.

Rašų ežeras (Sartų RP)

188,5

12230018

20-95

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

17.

Šiaulių r.

Bijotės ežeras (Kurtuvėnų RP)

60,7

14040005

15-36

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

18.

Šilutės r.

Nemuno deltos šakos (Nemuno deltos RP)

̶

̶

̶

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Skirvytėje (Tiesioji), Aukštumalėje ir Purvalankyje.

19.

Švenčionių r.

Kretuono ežeras (Aukštaitijos NP)

861

12130044

44-25

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo plaukiojimo sezono pradžios iki liepos 1 d.

20.

Švenčionių r.

Mažojo Siaurio ežeras

(Labanoro RP)

57,8

12131140

43-192

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis pietinėje ežero įlankoje nuo sąsmaukos ties kvartaline linija tarp Pasiaurės girininkijos miško 8 kvartalo ir Prūdiškės girininkijos miško 104 kvartalo (Švenčionėlių miškų urėdija). Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis ir nesavaeigėmis – nuo plaukiojimo sezono pradžios iki birželio 20 d.

21.

Švenčionių r.

Salaičių ežeras (Labanoro RP)

26,4

12130733

43-100

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti nuo plaukiojimo sezono pradžios iki liepos 1 d.

22.

Švenčionių r.

Ešerinio ežeras (Labanoro RP)

19,7

12130737

43-205

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti nuo plaukiojimo sezono pradžios iki rugpjūčio 1 d.

23.

Telšių r.

Biržulio ežeras (Varnių RP)

114,2

30040060

13-35

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis; nesavaeigėmis – nuo plaukiojimo sezono pradžios iki liepos 31 d.

231.

Telšių r.

Germanto ežeras (Germanto kraštovaizdžio draustinis)

166,3

30030146

13-16

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

24.

Telšių r.

Saloto ežeras (Varnių RP)

76,3

17030014

13-10

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

25.

Trakų r.

Akmenos ežeras (Trakų INP)

268,7

12030220

57-122

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

26.

Trakų r.

Lukos ežeras (Trakų INP)

87,7

12030200

57-138

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Draudimas netaikomas teisės aktų nustatyta tvarka teikiant viešąsias paslaugas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Ekologinių turizmo transporto grandžių Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje specialiuoju planu, nustatančiu vandens turizmo maršrutus.

27.

Trakų r.

Skaisčio ežeras (Trakų INP)

282

12030202

57-124

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

28.

Trakų r.

Totoriškių ežeras (Trakų INP)

76

12030219

57-127

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

29.

Utenos r.

Alaušo ežeras

1071,8

12231126

31-24

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis arčiau kaip 200 m nuo ežero ir jame esančių salų krantų.

30.

Varėnos r.

Ūlos–Pelesos upė (Dzūkijos NP)

̶

11010550

̶

Plaukioti Ūlos upe leidžiama tik irklinėmis valtimis, baidarėmis ir kanojomis nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 31 d. Ūlos upės atkarpoje, esančioje Dzūkijos NP – vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 419 „Dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos“ patvirtinta Dzūkijos NP planavimo schema. Plaukiojimą nurodytomis plaukiojimo priemonėmis organizuoja ir informaciją teikia Dzūkijos NP ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija.

31.

Zarasų r.

Šiurpio ežeras (Gražutės RP)

66,9

12230322

32-13

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti nuo plaukiojimo sezono pradžios iki liepos 1 d.

32.

Zarasų r.

Švento ežeras (Gražutės RP)

425,9

12230256

32-45

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

33.

Zarasų r.

Drūkšių ežeras

3532,91

50040100

33-7

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo plaukiojimo sezono pradžios iki birželio 20 d. arčiau kaip 200 m nuo kranto šiaurinėje ežero dalyje, nuo Mištautų miško rytinio pakraščio iki Padrūkšės kaimo, vakarinėje ežero dalyje – nuo Ignalinos atominės elektrinės išleidimo kanalo iki Mačionių kaimo.

34.

Zarasų r.

Šventelio ežeras (Gražutės RP)

13,7

12230255

32-44

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti nuo plaukiojimo sezono pradžios iki liepos 1 d.

35.

Zarasų r.

Šiurpelio ežeras (Gražutės RP

29,8

12230320

32-11

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti nuo plaukiojimo sezono pradžios iki liepos 1 d.

36.

Lazdijų r.

Galadusio ežeras

159,5  (Lietuvos Respubli-kos teritorijo-je)

10030111

60–15

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas didesnis kaip 10 AG (8 kW).

Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 100 AG (75 kW), leidžiama plaukioti tik mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu visą plaukiojimo sezoną Lazdijų rajono savivaldybės nustatytomis pažintinio vandens turizmo trasomis, teikiant viešąją paslaugą – pažintinį plaukiojimą pramoginiu laivu.

37.

Marijampolės

Amalvo ežeras

(Žuvinto biosferos rezervatas)

196,4

15040150

55-5

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti nuo liepos 15 d. iki kovo 1 d.

38.

Lazdijų r., Marijampolės

Žaltyčio ežeras

(Žuvinto biosferos rezervatas)

267,8

15040111

54-40

Draudžiama plaukioti savaeigėmis ir nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.

 

*RP – regioninis parkas, NP – nacionalinis parkas, INP – istorinis nacionalinis parkas.

_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-480, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10132

Nr. D1-380, 2016-05-25, paskelbta TAR 2016-05-26, i. k. 2016-14038

Nr. D1-115, 2017-02-06, paskelbta TAR 2017-02-06, i. k. 2017-02179

Nr. D1-283, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07624

Nr. D1-518, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18490

Nr. D1-848, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29361

Nr. D1-579, 2021-10-12, paskelbta TAR 2021-10-12, i. k. 2021-21348

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-480, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10132

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-380, 2016-05-25, paskelbta TAR 2016-05-26, i. k. 2016-14038

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-115, 2017-02-06, paskelbta TAR 2017-02-06, i. k. 2017-02179

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-283, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07624

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-518, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18490

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-848, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29361

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-579, 2021-10-12, paskelbta TAR 2021-10-12, i. k. 2021-21348

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo