Suvestinė redakcija nuo 2019-04-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05116

 

r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 24 d. Nr. T-67(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, 4 dalies 8 punktu, Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, Integralios pagalbos plėtros veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-435 „Dėl Integralios pagalbos plėtros veiksmų plano patvirtinimo“, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų modelis Akmenės rajono savivaldybėje“ 2016 m. rugsėjo 12 d.  sutartimi Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0004, pasirašyta tarp Akmenės rajono socialinių paslaugų namų ir Europos socialinio fondo agentūros, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų teikimo asmens namuose  tvarkos aprašą (pridedama).

2. Sprendimas galioja projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0004 „Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų modelis Akmenės rajono savivaldybėje“ vykdymo laikotarpiu.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Mitrofanovas

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybes tarybos

2017 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-67(E)

 

 

INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) PASLAUGŲ TEIKIMO ASMENS NAMUOSE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų asmens namuose (toliau – integrali pagalba) teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato integralios pagalbos paslaugų asmens namuose paslaugų gavėjus, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio ir socialinės globos poreikio nustatymo eigą, reglamentuoja sprendimų dėl integralios pagalbos paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priėmimą, apibrėžia dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų sąrašus, apmokėjimo už suteiktas paslaugas sąlygas, skundų nagrinėjimo eigą.

2. Integralios pagalbos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visaverčiai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene.

3. Integralią pagalbą teikia Akmenės rajono socialinių paslaugų namai (toliau – Socialinių paslaugų namai), kurių nuostatuose numatyta ši veikla. Socialinių paslaugų namai privalo turėti licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla: teikti bendruomenės slaugos paslaugas, kineziterapijos ir masažo paslaugas.

4. Už integralios pagalbos namuose planavimą ir administravimą atsakingas Akmenės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius), už integralios pagalbos namuose paslaugų teikimo organizavimą atsakingi Socialinių paslaugų namai.

5. Integrali pagalba skiriama ir teikiama vadovaujantis šiais principais:

5.1. prieinamumo – integrali pagalba skiriama ir teikiama taip, kad būtų užtikrintas šių paslaugų teikimo asmeniui prieinamumas – kuo arčiau jo gyvenamosios vietos (asmens namuose);

5.2. tinkamumo – turi būti užtikrinta integralios pagalbos kokybė ir efektyvumas. Asmeniui skiriamos ir teikiamos tokios integralios pagalbos paslaugos, kurios geriausiais atitinka asmens interesus ir nustatytus poreikius;

5.3. bendradarbiavimo – integralios pagalbos organizavimas ir teikimas turi būti pagrįstas įstaigų, teikiančių socialinės globos ir slaugos paslaugas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, Savivaldybės administracijos padalinių ir specialistų, šeimos, bendruomenės, visuomeninių organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba, siekiant tinkamos, kokybiškos ir prieinamos asmenims integralios pagalbos;

5.4. kompleksiškumo – integrali pagalba asmeniui turi būti nustatoma kompleksiškai, įvertinant asmens, jo šeimos galimybes ir derinant su kitomis socialinės paramos ir sveikatos apsaugos formomis;

5.5. saugumo – asmeniui, jo šeimai turi būti užtikrintas kvalifikuotas integralios pagalbos teikimas bei saugus socialinių darbuotojų, socialinio darbuotojo padėjėjų, slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, kineziterapeuto darbas;

5.6. komandos – tai socialinio darbo ir slaugos specialistų susitelkimas  vienam tikslui pasiekti – tenkinti asmens socialinės globos ir slaugos poreikius, jų prieinamumą, panaudojant savo profesines žinias ir įgūdžius bei dalijantis atsakomybe už suteiktas paslaugas.

 

II SKYRIUS

INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGŲ SUDĖTIS IR GAVĖJAI

 

6. Integrali pagalba namuose susideda iš dviejų dalių:

6.1. dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;

6.2. slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

7. Integralios pagalbos gavėjai yra asmenys, kurie gyvenamąją vietą deklaruoja Akmenės rajono savivaldybėje ir atitinka šiuos kriterijus:

7.1. yra suaugę asmenys su sunkia negalia, t. y. asmenys, kuriems pagal Socialinių paslaugų įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, kurie pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra pripažinti nedarbingais ir kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

7.2. yra senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su sunkia negalia, t. y. asmenys, kuriems pagal Socialinių paslaugų įstatymą  nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

8. Asmenims, sergantiems infekcinėmis, psichinėmis ligomis, turintiems proto negalią, sergantiems chronišku alkoholizmu, narkomanams integrali pagalba neteikiama.

 

III SKYRIUS

INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGŲ ASMENIUI TEIKIMO DAŽNUMAS IR  TRUKMĖ

 

9. Integrali pagalba asmens namuose teikiama  nuo 2 iki 4,5 valandų  per dieną, iki 5 kartų per savaitę.

10. Asmuo ar asmenį atstovaujantis šeimos narys turi teisę pasirinkti, kiek dienų per savaitę ir kiek valandų per dieną pageidauja integralios pagalbos paslaugų:

10.1. dienos socialinės globos paslaugų teikimo dažnumą ir trukmę, suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu arba asmenį atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu, nustato socialinis darbuotojas pirmo apsilankymo pas asmenį namuose metu;

10.2. slaugos paslaugų teikimo dažnumą ir trukmę, suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu arba asmenį atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu, nustato slaugytojas pirmo apsilankymo pas asmenį namuose metu.

 

IV SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) INTEGRALIOS PAGALBOS  POREIKIO NUSTATYMAS

 

11. Integralios pagalbos paslaugų poreikį nustato Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialinio darbo organizatoriai ar kiti seniūno įgalioti seniūnijos socialiniai darbuotojai (toliau – socialinio darbo organizatorius).

12. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl integralios pagalbos paslaugų kreipiasi į asmens (šeimos) gyvenamosios vietos seniūniją.

13. Socialinio darbo organizatorius priima Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (toliau – prašymas) (SP-8 forma patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-06-27 įsakymu Nr. A1-183) ir atlieka šias funkcijas:

13.1. ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo  gavimo dienos nustato asmens (šeimos)  socialinių paslaugų poreikį, užpildydamas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (forma patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94), įrašo savo išvadas ir rekomendacijas dėl integralios pagalbos paslaugų skyrimo.

13.2. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos įvertina asmens socialinės globos poreikį, vadovaudamasis Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio amžiaus asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 d. įsakymu Nr. A1-94įsakymu, užpildo šios metodikos 1 ar 2 priedus.

14. Socialinio darbo organizatorius, atlikęs Aprašo 13 punkte nurodytas funkcijas, parengia asmens dokumentų bylą, kurioje turi būti šie su asmeniu (šeima) susiję dokumentai:

14.1. Prašymas ir užpildyti prašymo 1 ir 3 priedai;

14.2. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio ir socialinės globos poreikio vertinimo formos, su įrašytomis išvadomis ir rekomendacijomis dėl integralios pagalbos paslaugų skyrimo;

14.3. užpildytos SP-1 ir SP-2 formos, patvirtintos LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. A1-69 redakcija);

14.4. šeimos sudėties pažyma;

14.5. asmens dokumento kopija (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje);

14.6. pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;

14.7. Specialiųjų poreikių nustatymo pažymos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SP), išduotos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, kopija;

14.8. neįgaliojo pažymėjimo kopija;

14.9. asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicininės komisijos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a).

14.10. pažymos apie asmens (šeimos) pajamas (SPIS duomenų bazės išrašas, Sodros duomenų bazės išrašas ir kiti dokumentai, įrodantys asmens pajamas);

14.11. teismo nutartį dėl rūpybos ar globos nustatymo ir rūpintojo ar globėjo paskyrimo (jei asmeniui teismo sprendimu nustatyta rūpyba arba globa);

14.12. esant poreikiui, kiti dokumentai.

15. Socialinio darbo organizatorius Aprašo 14 punkte nurodytus dokumentus pateikia Socialinės paramos skyriui.

16. Asmens (šeimos) integralios pagalbos paslaugų poreikį paslaugų teikimo laikotarpiu, pasikeitus asmens sveikatos būklei ar kitoms aplinkybėms, vertina Socialinių paslaugų namų socialinis darbuotojas, bendradarbiaudamas su slaugytoju.

 

V SKYRIUS

INTERGALIOS PAGALBOS PASLAUGŲ ASMENIUI (ŠEIMAI) SKYRIMAS, SUSTABDYMAS, NUTRAUKIMAS

 

17. Sprendimą dėl integralios pagalbos asmeniui skyrimo (toliau – Sprendimas) priima Socialinės paramos skyriaus vedėjas. Užpildoma Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo SP-9 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“. Sprendimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui ir  asmens gyvenamosios vietos seniūnijai.

18. Sprendimo kopija ir  asmens dokumentų byla perduodama Socialinių paslaugų namams.

19. Socialinių paslaugų namai, gavę iš Socialinės paramos skyriaus Sprendimą ir asmens dokumentų bylą, ne vėliau kaip per  3 darbo dienas organizuoja integralios pagalbos asmeniui teikimą ir sudaro su asmeniu arba asmenį atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu integralios pagalbos teikimo sutartį, kurios formą tvirtina Socialinių paslaugų namų direktorius.

20. Eilė integralios pagalbos paslaugoms gauti sudaroma, esant aplinkybėms (nėra laisvų vietų ar pan.), dėl kurių asmeniui (šeimai) Socialinių paslaugų namai tuo metu neturi galimybės teikti integralios pagalbos paslaugų. Eilę integralios pagalbos paslaugoms gauti sudaro Socialinių paslaugų namai pagal Sprendimo ir asmens dokumentų bylos gavimo ir registracijos įstaigoje datą ir atsižvelgdami į paslaugų teikimo galimybes konkrečioje  seniūnijoje. Socialinių paslaugų namai raštu informuoja asmenį (šeimą) apie įrašymą į eilę integralios pagalbos paslaugoms gauti. Rašto kopija pateikiama Socialinės paramos skyriui ir asmens gyvenamosios vietos seniūnijai.

21. Esant aplinkybėms, dėl kurių reikia sustabdyti ar nutraukti integralios pagalbos paslaugų asmeniui teikimą, Socialinių paslaugų namai raštu informuoja Socialinės paramos skyrių. Rašte nurodoma priežastis ir data, nuo kada asmeniui turi būti sustabdytas arba nutrauktas paslaugų teikimas. Sprendimą dėl integralios pagalbos paslaugų teikimo sustabdymo ar nutraukimo priima Socialinės paramos skyriaus vedėjas. Sprendimo kopija pateikiama asmens gyvenamosios vietos seniūnijai ir  Socialinių paslaugų namams, kur saugoma asmens dokumentų byloje.

Integralios pagalbos paslaugų teikimas sustabdomas šias atvejais:

21.1. paslaugų gavėjui arba asmenį atstovaujančiam suaugusiam šeimos nariui pateikus raštišką prašymą, bet ne ilgesniam kaip 4 mėnesių laikotarpiui;

21.2. paaiškėjus, kad asmuo arba asmenį atstovaujantis suaugęs šeimos narys, kreipiantis dėl integralios pagalbos, pateikė neteisingą informaciją, reikalingą integralios pagalbos paslaugų poreikiui vertinti. Šiuo atveju integrali pagalba sustabdoma tol, kol pakartotinai atliekamas asmens (šeimos) integralios pagalbos paslaugų poreikio vertinimas;

21.3. kai asmens namuose nuolat girtaujama, smurtaujama ir iškyla grėsmė integralios pagalbos paslaugų teikėjų saugumui (iki bus pašalintos nurodytos aplinkybės);

21.4. kai įtariama, kad asmuo (šeimos nariai) gali sirgti užkrečiama liga, iki tol, kol gaunama gydytojų išvada, kad asmuo nekelia pavojaus tiesioginiams paslaugų teikėjams (socialinio darbuotojo padėjėjui, slaugytojo padėjėjui) užsikrėsti;

21.5. kai asmens namuose nesudarytos sąlygos integraliai pagalbai teikti - nėra tinkamų indų, priemonių, įrangos ir pan. (iki bus pašalintos nurodytos priežastys).

22. Integrali pagalba nutraukiama:

22.1. paslaugų gavėjui mirus;

22.2. paslaugų gavėjui arba asmenį atstovaujančiam suaugusiam šeimos nariui pateikus raštišką prašymą dėl paslaugų teikimo nutraukimo;

22.3. paslaugų gavėjui pradėjus gauti ilgalaikę socialinę globą valstybės ar Savivaldybės socialinės globos įstaigoje;

22.4. paslaugų gavėjui išvykus gyventi į kitą rajoną;

22.5. kuriai nors iš sutarties šalių nevykdant arba netinkamai vykdant sutartyje numatytus įsipareigojimus;

22.6. kitais šiame Apraše nenumatytais atvejais.

23. Jei asmeniui, gaunančiam integralios pagalbos paslaugas, reikalinga keisti paslaugų rūšį, Socialinių paslaugų namai teikia pasiūlymą Socialinės paramos skyriui dėl paslaugų rūšies keitimo. Rašto kopija persiunčiama asmens gyvenamosios vietos seniūnijai.

 

VI SKYRIUS

INTEGRALIOS PAGALBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMAS

 

24. Integrali pagalba asmens namuose teikiama komandos principu, kurios tikslas – įvertinti, kokios konkrečios socialinės globos ir slaugos namuose paslaugos asmeniui reikalingos, ir jas teikti.,

25. Integralios pagalbos asmens namuose sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjas, slaugytojas ir jo padėjėjas, kiti sveikatos priežiūros specialistai (kineziterapeutas ir kt.).

26. Integralios pagalbos paslaugų teikimo trukmę ir apimtį konkrečiam asmeniui nustato Socialinių paslaugų namų socialinis darbuotojas ir slaugytojas apsilankymo pas asmenį namuose metu,  atsižvelgdamas į socialinės globos ir slaugos poreikį, asmens savarankiškumo lygį, sveikatos būklę.

27. Socialinio darbuotojo padėjėjas ir slaugytojo padėjėjas yra tiesioginiai integralios pagalbos asmeniui teikėjai. Jų pareigos, teisės ir atsakomybė numatyti pareigybių aprašymuose.

28. Socialinių paslaugų namų direktorius tvirtina socialinio darbuotojo padėjėjo ir slaugytojo padėjėjo integralios pagalbos teikimo (darbo) grafiką, įvertinęs paslaugų gavėjų, tenkančių darbuotojui, skaičių, socialinės globos ir slaugos paslaugų trukmę.

29. Slaugos paslaugų asmens namuose teikimas yra derinamas su dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimu, vadovaujantis Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-558/A1-183,  kitais teisės aktais, reglamentuojančiais integralios pagalbos asmens namuose teikimą, ir šiuo Aprašu.

30. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visaverčiai gyventi namuose, bendruomenėje, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, socialinius ryšius su šeima, bendruomene, sumažinti asmens socialinę atskirtį, atsiradusią dėl negalios ir ligos padarinių,  užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti.

31. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų sudėtis, trukmė, dažnumas konkrečiam asmeniui yra individuali, ir priklauso nuo asmens sveikatos būklės, šeiminių, buitinių ir kitų aplinkybių.

32. Slaugos asmens namuose paslaugų tikslas – pagerinti asmens gyvenimo kokybę, išsaugoti jo savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, skatinanti ir palaikyti asmens galimybes pasirūpinti savimi.

33. Siekiant išvengti slaugos namuose paslaugų dubliavimo, skatinamosios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos į slaugos namuose paslaugų sąrašą nėra įtrauktos, nes jos finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų ir jas atlieka asmens pirminės sveikatos priežiūros įstaigų slaugos specialistai.

34. Socialinių paslaugų namams gavus Sprendimą dėl integralios pagalbos paslaugų asmeniui  skyrimo, slaugytojas atlieka slaugos poreikio vertinimą, atsižvelgdamas į asmens sveikatos būklę, šeimos gydytojo rekomendacijas, nurodytas medicinos dokumentų išraše (forma 027/a), asmens savarankiškumo lygį ir užpildo Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1473 redakcija) 3 priedą - Paciento būklės ir paciento savarankiškumo, savirūpos ir artimųjų galimybių rūpintis, vertinimą.

35. Kineziterapijos ir masažo paslaugos yra teikiamos asmeniui pateikus asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicinos dokumentų išrašą (F027/a) su įrašytomis išvadomis ir rekomendacijomis dėl šiame punkte nurodytų paslaugų teikimo.

36. Įvertinus ir nustačius integralios pagalbos paslaugų trukmę ir apimtį sudaroma dvišalė Socialinių paslaugų namų ir asmens (jo globėjo, rūpintojo arba asmeniui atstovaujančio suaugusio šeimos nario) tarpusavio teises ir pareigas nustatanti rašytinė sutartis, kurios formą tvirtina Socialinių paslaugų namų direktorius.

37. Socialinių paslaugų namų darbuotojas, atsakingas už integralios pagalbos paslaugų organizavimą ir teikimą, suveda duomenis apie asmenį į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).

38. Socialinio darbuotojo padėjėjais, slaugytojo padėjėjais, teikiančiais integralią pagalbą, negali dirbti asmenys, kuriuos su paslaugų gavėju sieja giminystės ar svainystės ryšiais.

39. Apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias tiesioginės įtakos integralios pagalbos paslaugų teikimui (pasikeitus asmens sveikatos būklei, pajamoms ir kt.), asmuo, vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas ar rūpintojas per 7 kalendorines dienas privalo pranešti Socialinių paslaugų namams.

 

VII SKYRIUS

INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) PASLAUGŲ SĄRAŠAI

 

40. Integrali pagalba – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti, pagalba dienos metu asmens namuose.

41. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų sąrašas sudaromas vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“.

42. Dienos socialinės globos paslaugų, teikiamų asmens namuose, sąrašas:

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Teikimo trukmė (dažnumas)

Specialistas

1.

Informavimas

Pagal poreikį

Socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas

2.

Konsultavimas

1 kartas per mėnesį

Socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas

3.

Bendravimas

Pagal poreikį

Socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas

4.

Tarpininkavimas ir atstovavimas

2 kartai per mėnesį

Socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas

5.

Pagalba sprendžiant asmens problemas

Pagal poreikį

Socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas

5.1.

Dokumentų ar pažymų tvarkymas

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

5.2.

Mokesčių apskaičiavimas, knygelių užpildymas, sumokėjimas

1 kartas per mėnesį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

5.3.

Transporto organizavimas

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

5.4.

Laisvalaikio ir užimtumo organizavimas (laikraščių, knygų skaitymas)

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

6.

Maitinimo organizavimas

x

x

6.1.

Maisto produktų pirkimas

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

6.1.1.

Maisto produktų pirkimas (iki 5 kg) artimiausioje parduotuvėje be asmens

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

6.1.2.

Maisto produktų pirkimas turgavietėje (iki 
5 kg) be asmens

1 kartas per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

6.2.

Maisto ruošimas

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

6.2.1.

Pagalba ruošiant maistą (sutvarkant darbo vietą)

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

6.2.2.

Maisto ruošimas (sutvarkant darbo vietą)

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

6.2.3.

Pagaminto maisto pašildymas

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

6.3.

Karšto maisto atnešimas

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

6.4.

Pagalba maitinantis (išskyrus asmenis su rijimo sutrikimais ar maitinamus dirbtiniu būdu)

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

7.

Pagalba buityje ir namų ruošoje

x

x

7.1.

Indų plovimas

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

7.2.

Lovos klojimas ir patalinės keitimas

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

7.3.

Gyvenamosios vietos tvarkymas

2 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

7.3.1.

Dalinis buto tvarkymas: dulkių valymas, grindų ar kilimo valymas neatstumiant baldų

2 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

7.3.2.

Virtuvės tvarkymas: dulkių valymas, grindų ar kilimo valymas neatstumiant baldų

2 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

7.3.3.

Tualeto patalpos grindų valymas, nevalomas klozetas

2 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

7.3.4.

Vonios patalpos grindų valymas, nevaloma vonia

2 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

7.3.5.

Šiukšlių išnešimas iki 5 kg. vienu metu

5 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

7.4.

Asmens naudojimo ir pramoninių prekių pirkimas

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8.

Asmens higienos paslaugų organizavimas

x

x

8.1.

Skalbimas

2 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8.1.1.

Skalbimas automatine skalbimo mašina, sudedant skalbinius bei skalbimo priemones į skalbimo mašiną

2 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8.1.2.

Skalbinių pakabinimas ar nukabinimas

2 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8.2.

Pagalba rengiantis, prausiantis

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8.2.1.

Asmens higienos priemonių ir vandens paruošimas asmens apsiprausimui

5 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8.2.2.

Pagalba prausiantis

5 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8.2.3.

Pagalba rengiantis

5 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8.2.4.

Pagalba šukuojantis

5 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8.2.5.

Vienkartinių asmens higienos priemonių keitimas

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

9.

Sveikatos priežiūros organizavimas

x

x

9.1.

Medikamentų pirkimas artimiausioje vaistinėje be asmens

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

9.2.

Medikų kvietimo organizavimas

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

9.2.1.

Gydytojo kvietimo organizavimas ar užrašymas pas gydytoją telefonu iš asmens namų

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

9.2.2.

Nenumatytu atvejų iškvietus medikus pas asmens, jo laukimas

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.

Ūkio darbai

x

x

10.1.

Kuro įsigijimo organizavimas

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.1.1.

Malkų pirkimo ir supjovimo, kito kuro įsigijimo organizavimas

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.1.2.

Malkų ar kito kuro atnešimas iki 5 kg. vienu kartu

5 kartai per savaitę (šildymo sezono metu)

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.2.

Krosnies iškūrenimas

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.2.1.

Krosnies iškūrenimas (1 krosnis)

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.2.2.

Krosnies pakūrus valymas (1 krosnis)

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.3.

Vandens atnešimas

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.4.

Sniego nukasimas

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.4.1.

Sniego nukasimas malkoms atsinešti

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.4.2.

Sniego nukasimas vandens atsinešti

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

11.

Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

x

x

11.1.

Pagalba tvarkant pinigų apskaitą

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

11.2.

Apsipirkimo ir mokesčių mokėjimo planavimas

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

11.3.

Namų ruošos darbų planavimas

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

12.

Kitos paslaugos reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

x

x

12.1.

Pagalba asmeniu judant ar keičiant kūno padėtį

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

12.2.

Pagalba sveikatos priežiūros specialistui teikiant slaugos paslaugą asmeniui, klojant lovą, keičiant patalynę, vienkartines asmens higienos priemones, prausiant, maudant, rengiant ir panašiai

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

12.3.

Pagalba vartojant paskirtus medikamentus (slaugytojo priežiūroje)

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

12.4.

Pagalba matuojant organizmo kūno sistemų veiklą (slaugytojo priežiūroje)

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

12.5.

Patalpų vėdinimas

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

 

43. Slaugos asmens namuose paslaugų sąrašas sudaromas, vadovaujantis Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1473 redakcija).

44. Slaugos paslaugų, teikiamų asmens namuose, sąrašas:

Nr.

 

Paslaugos pavadinimas

Teikimo trukmė (dažnumas)

 

Specialistas

1.

Konsultavimas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo klausimais

x

x

1.1.

Konsultavimas slaugos klausimais

Pagal poreikį

Slaugytojas

masažuotojas,

kineziterapeutas

1.2.

Asmens gyvybinių veiklų stebėjimas, vertinimas, dokumentavimas

Pagal poreikį

Slaugytojas

2.

Maitinimas

x

x

2.1.

Maitinimas per burną (maisto paruošimas, maitinimas ar pagalba maitinantis)

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

2.2.

Maitinimas per gastrostomą ir jejunostomą, gydytojui paskiru ( zondo keitimo paslauga neteikiama)

Pagal poreikį

Slaugytoja

3.

Medikamentų vartojimas ( asmens aprūpinimas medikamentais ir kitomis priemonėmis )

x

x

3.1.

Medikamentų vartojimo kontrolė (gydytojų rekomendacijų vykdymas, asmens ir jo artimųjų mokymas vartoti paskirtus medikamentus)

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

3.2.

Rektalinių žvakučių įdėjimas (gydytojui paskirus ar farmacininkui rekomendavus)

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

3.3.

Gydomoji vonelė (gydytojui paskirus ar farmacininkui rekomendavus)

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

3.4.

Pavilgų dėjimas (gydytojui paskirus ar farmacininkui rekomendavus)

Pagal poreikį

Slaugytojas, slaugytojo padėjėjai

3.5.

Kompresų dėjimas (gydytojui paskirus ar farmacininkui rekomendavus)

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

3.6.

Tepalų naudojimas (gydytojui paskirus ar farmacininkui rekomendavus)

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

4.

Organizmo sistemų veiklos matavimas

x

x

4.1.

Arterinio kraujo spaudimo matavimas

Pagal poreikį

Slaugytojas

4.2.

Pulso skaičiavimas

Pagal poreikį

Slaugytojas

4.3.

Kūno temperatūros matavimas

Pagal poreikį

Slaugytojas

4.4.

Gliukozės kiekio periferiniame kraujuje nustatymas (asmuo turi turėti aparatą bei diagnostinę juostelę gliukozei nustatyti)

Pagal poreikį

Slaugytojas

5.

Asmens higienos paslaugos

x

x

5.1.

Tarpvietės ir genitalijų priežiūra

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

5.2.

Kirkšnių priežiūra

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

5.3.

Krūtų priežiūra

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

5.4.

Burnos ertmės priežiūra (dantų valymas, burnos gleivinės priežiūra, išimamų dantų protezų priežiūra )

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

5.5.

Nagų priežiūra (asmuo turi turėti specialias asmenines žirkles)

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

5.6.

Akių priežiūra (plovimas, akinių, lęšių, dirbtinės akies higiena )

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

5.7.

Ausų priežiūra (išorinių klausomųjų landų, klausos aparato valymas)

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

5.8.

Nosies landų valymas

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

5.9.

Plaukų priežiūra (šukavimas, galvos plovimas, džiovinimas, vyrams – barzdos skutimas)

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

5.10.

Asmens lovos tvarkymas

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

5.11.

Asmens marškinių ir kitų drabužių keitimas

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

5.12.

Asmens maudymas vonioje ar po dušu

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

5.13.

Asmens dalinis prausimas lovoje

Pagal poreikį

Slaugytojas ir slaugytojo padėjėjai

5.14.

Sauskelnių, įklotų keitimas

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

5.15.

Pakišamųjų indų naudojimas (antelės, basonai)

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

5.16.

Šlapimo reflekso skatinimas

Pagal poreikį

Slaugytojas

6.

Pragulų profilaktika

x

x

6.1.

Kūno padėties keitimas

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

6.2.

Perkėlimas iš lovos į/iš neįgaliojo vežimėlio, tualetinės kėdė (teikiama tik esant techninės pagalbos priemonėms)

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

6.3.

Pagalba atsistojant ar atsisėdant (teikiama tik esant techninės pagalbos priemonėms)

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

7.

Kitos slaugos procedūros

x

x

7.1.

Šildyklės uždėjimas

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

7.2.

Ledo pūslės uždėjimas

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

7.3.

Žarnyno valymas valomosiomis klizmomis

Pagal poreikį

Slaugytojas ar slaugytojo padėjėjai

7.4.

Dirbtinių kūno angų (stomų) priežiūra

Pagal poreikį

Slaugytojas

7.5.

Drenų, kateterio priežiūra (dreno ir kateterio keitimas neteikiamas)

Pagal poreikį

Slaugytojas

8.

Masažo paslauga

x

x

8.1.

Konsultavimas masažo klausimais     

Pagal poreikį

Masažuotojas, kineziterapeutas

8.2.

Masažo paslauga

Pagal poreikį

Masažuotojas, kineziterapeutas

9.

Kineziterapijos paslauga

x

x

9.1.

Konsultavimas kineziterapijos klausimais      

Pagal poreikį

Kineziterapeutas

9.2.

Kineziterapijos paslauga

Pagal poreikį

Kineziterapeutas

 

45. Slaugos paslaugų teikimui asmuo turi įsigyti medikamentines medžiagas ir vienkartines procedūrų priemones savo lėšomis.

46. Kineziterapijos ir masažo paslaugų skaičių nustato kineziterapeutas, vadovaudamasis asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotu medicinos dokumento išrašu (F027/a).

 

 

VIII SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ INTEGRALIĄ PAGALBĄ

 

47. Integralios  pagalbos sudėtinės dalys:  dienos socialinės globos asmens namuose ir slaugos paslaugos asmens namuose.

48. Slaugos paslaugos asmens namuose projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų modelis Akmenės rajono savivaldybėje“ vykdymo laikotarpiu finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis ir teikiamos nemokamai.

49. Mokėjimo už dienos socialinės globos paslaugas, teikiant integralią pagalbą, dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu LRV 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583, ir šiuo Aprašu.

50. Asmens finansines galimybes mokėti už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, teikiant integralią pagalbą,  vertina Socialinių paslaugų namų buhalteris.

51. Mokėjimo dydis už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, teikiant integralią pagalbą, yra nustatomas šia tvarka:

51.1. teikiant dienos socialinę globą asmens namuose asmenims su sunkia negalia ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia, gyvenantiems vieniems ar šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų trigubo dydžio, atsižvelgiant į paslaugų teikimo trukmę valandomis per mėnesį, už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą asmuo moka nuo 4 iki 10 procentų asmens pajamų dydžio mokestį.

Paslaugų teikimo trukmė val./mėn.

Mokėjimo dydis (procentais nuo asmens pajamų)

Iki 10 val.

4 %

Iki 25 val.

7 %

Iki 50 val.

10 %

 

51.2. teikiant dienos socialinę globą asmens namuose asmenims su sunkia negalia ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia, gyvenantiems šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, atsižvelgiant į paslaugų teikimo trukmę valandomis per mėnesį, už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą asmuo moka nuo 10 iki 20 procentų asmens pajamų dydžio mokestį.

Paslaugų teikimo trukmė val./mėn.

Mokėjimo dydis (procentais nuo asmens pajamų)

Iki 10 val.

10%

Iki 25 val.

15%

Iki 50 val.

20%

 

51.3. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, asmens mokėjimo dydį už suteiktą socialinę globą asmens namuose apskaičiuoja Socialinių paslaugų namų buhalteris. Asmens mokėjimo dydis už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą asmens namuose nustatomas proporcingai teikiamos paslaugos trukmei.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-73, 2019-03-28, paskelbta TAR 2019-03-28, i. k. 2019-04881

 

IX SKYRIUS

INTEGRALIOS PAGALBOS FINANSAVIMAS

 

52. Integrali pagalba finansuojama iš:

52.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams asmenims su sunkia negalia socialinei globai teikti;

52.2. Europos socialinio fondo lėšų.

53. Gali būti finansuojama iš:

53.1. iš Savivaldybės biudžeto lėšų;

53.2. integralios pagalbos gavėjų mokėjimų lėšomis;

53.3. iš kitų lėšų.

54. Lėšos, gautos už integralios pagalbos teikimą, apskaitomos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Socialinių paslaugų namai atsako už lėšų, skirtų integraliai pagalbai finansuoti, tinkamą panaudojimą.

56. Integraliai pagalbai teikti skirtos lėšos asmenims (šeimos nariams) grynaisiais pinigais neišmokamos.

 

X SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

57. Jei asmuo arba asmenį atstovaujantis suaugęs šeimos narys nesutinka su socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadomis, jas turi teisę apskųsti Savivaldybės administracijos direktoriui.

58. Apskundus išvadas dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu sudaryta komisija pakartotinai nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.

59. Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, nustačiusi, kad socialinis darbuotojas neteisingai įvertino asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikia išvadą Savivaldybės administracijos direktoriui.

60. Socialinis darbuotojas, kaltas dėl netinkamo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. Su integralios pagalbos skyrimu ir teikimu susiję dokumentai saugomi Savivaldybės administracijoje ir Socialinių paslaugų namuose Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka bei iki iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0004 „Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų modelis Akmenės rajono savivaldybėje“ sutartyje nustatytų terminų.

62. Su integralios pagalbos paslaugų teikimu susijusių dokumentų formas tvirtina Socialinių paslaugų namų direktorius.

 

_____________________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Akmenės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-73, 2019-03-28, paskelbta TAR 2019-03-28, i. k. 2019-04881

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-67(E) "Dėl Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo