Suvestinė redakcija nuo 2022-02-12

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04793

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINĖS PREKIŲ LAIKINOJO SAUGOJIMO DEKLARACIJOS PATEIKIMO, PRIĖMIMO IR KITOS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU PREKIŲ LAIKINUOJU SAUGOJIMU, MAINŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 31 d. Nr. 1B-244

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitines kodeksas, 145 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 8 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1B-341, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10796

Nr. 1B-329, 2021-05-18, paskelbta TAR 2021-05-19, i. k. 2021-11037

 

1. T v i r t i n u Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad bendrųjų deklaracijų, priimtų iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, muitinis įforminimas užbaigiamas pagal jų priėmimo metu galiojusią tvarką.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2001 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. 149 „Dėl prekių laikinojo saugojimo importo ir eksporto terminaluose bei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose terminų pratęsimo tvarkos“ su visais pakeitimais ir papildymais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-301, 2015-04-21, paskelbta TAR 2015-04-21, i. k. 2015-06080

 

3.2. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. 536 „Dėl Bendrosios deklaracijos pildymo ir muitinio įforminimo instrukcijų bei muitinės priežiūros režimų klasifikatoriaus patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-301, 2015-04-21, paskelbta TAR 2015-04-21, i. k. 2015-06080

 

3.3. Neteko galios nuo 2016-06-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1B-403, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14368

 

4. Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. balandžio 15 d.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas                                                       Ramutė Liupkevičienė

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos generalinio

direktoriaus

2015 m. kovo 31 d.

įsakymu Nr. 1B-244

 

 

ELEKTRONINĖS PREKIŲ LAIKINOJO SAUGOJIMO DEKLARACIJOS PATEIKIMO, PRIĖMIMO IR KITOS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU PREKIŲ LAIKINUOJU SAUGOJIMU, MAINŲ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato elektroninių prekių laikinojo saugojimo deklaracijų (toliau – laikinojo saugojimo deklaracija) pateikimo automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis Lietuvos Respublikos muitinės įstaigoms, šių deklaracijų priėmimo (nepriėmimo) ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų tarp asmenų, sudariusių Elektroninių duomenų, naudojamų eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti, mainų sutartis (toliau – Sutartis) su teritorinėmis muitinėmis, ir prekių pateikimo muitinės įstaigų tvarką.

2. Taisyklės netaikomos laikinai saugant prekes Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose, kuriose laikinojo saugojimo deklaracijos duomenų elektroninis pateikimas ir prekių laikinasis saugojimas vykdomas naudojant valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Krovinių ir prekių, gabenamų per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, informacinę sistemą (KIPIS).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Deklarantas – asmuo, sudaręs Sutartį su teritorine muitine ir pateikiantis laikinojo saugojimo deklaraciją prekių pateikimo muitinės įstaigai.

3.2. Elektroninis pranešimas – struktūrizuota elektroninė (tekstinė) informacija (XML dokumentas), kurią sudaro duomenys, reikalingi muitinės formalumams atlikti.

3.3. Laikinojo saugojimo deklaracija – elektroniniai bendrosios deklaracijos, deklaranto pateikiamos prekių laikinajam saugojimui įforminti, duomenys, atitinkantys Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus nustatytus reikalavimus bei Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (toliau – MDAS) Verslininko sąsajos specifikacijoje, paskelbtoje Lietuvos Respublikos muitinės interneto tinklalapio http://www.lrmuitine.lt rubrikoje „Paslaugos/Elektroninės sistemos/Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema/Verslininko sąsajos specifikacija“, aprašyto elektroninio pranešimo IES15LT reikalavimus. (MDAS Verslininko sąsajos specifikacijoje laikinojo saugojimo deklaracija vadinama BDK laikinajam saugojimui).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-91, 2022-02-10, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02523

 

3.4. Prekių pateikimo muitinės įstaiga – muitinės postas, pagal kompetenciją įgaliotas priimti laikinojo saugojimo deklaracijas ir atlikti muitinės formalumus, susijusius su prekių laikinojo saugojimo įforminimu, įskaitant atitinkamą rizikos analize pagrįstą tikrinimą.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (toliau – Sąjungos muitinės kodeksas), 5 straipsnyje, 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos, 1 straipsnyje ir 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (toliau – Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo aktas), 1 straipsnyje apibrėžtas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-341, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10796

Nr. 1B-329, 2021-05-18, paskelbta TAR 2021-05-19, i. k. 2021-11037

 

II SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ MAINAI TARP DEKLARANTO IR PREKIŲ PATEIKIMO MUITINĖS ĮSTAIGOS

 

5. Įforminant prekių laikinąjį saugojimą deklarantas ir prekių pateikimo muitinės įstaiga keičiasi elektroniniais pranešimais (1 priedas), kuriuos sudarantys duomenų grupių elementai ir jų paaiškinimai aprašyti Taisyklių 2 priede.

6. Deklarantas pateikia laikinojo saugojimo deklaracijos duomenis prekių pateikimo muitinės įstaigai elektroniniu pranešimu IES15LT „Laikinojo saugojimo deklaracija“, kuriam deklarantas turi būti suteikęs unikalų laikinojo saugojimo deklaracijos registravimo numerį (toliau – LRN (Local Reference Number). Laikinojo saugojimo deklaracija pateikiama ne vėliau kaip prekių pateikimo metu (t. y. iki pateikiant atitinkamas prekes prekių pateikimo muitinės įstaigai).

61. Neteko galios nuo 2016-06-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1B-436, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14371

Papildyta punktu:

Nr. 1B-341, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10796

 

7. Laikinojo saugojimo deklaracija prekių pateikimo muitinės įstaigoje nepriimama, jeigu ji neatitinka Taisyklių 9 punkto reikalavimų.

8. Apie laikinojo saugojimo deklaracijos nepriėmimą deklarantas informuojamas elektroniniu pranešimu IES16LT „Deklaracijos nepriėmimas“, kuriame prekių pateikimo muitinės įstaiga nurodo deklaracijos nepriėmimo priežastis. Gavęs šį pranešimą deklarantas gali pateikti kitą laikinojo saugojimo deklaraciją, kuriai suteiktas tas pats LRN kaip ir nepriimtai deklaracijai.

9. Taisyklių 6 punkto nustatyta tvarka elektroniniu pranešimu IES15LT deklaranto pateikta laikinojo saugojimo deklaracija priimama, jeigu:

9.1. laikinojo saugojimo deklaracija atitinka MDAS verslininko sąsajos specifikacijoje nurodyto elektroninio pranešimo IES15LT struktūros ir muitų teisės aktų nustatytus reikalavimus;

9.2. elektroniniame pranešime IES15LT nurodyti duomenys apie su deklaruojamomis prekėmis susijusius dokumentus, kuriuos deklarantas turi ir muitinei pareikalavus galėtų pateikti.

10. Laikinojo saugojimo deklaracija priimama automatiniu būdu ją užregistruojant MDAS ir prekių pateikimo muitinės įstaigai suteikiant laikinojo saugojimo deklaracijos registravimo numerį (toliau MRN (Master Reference Number), kurį sudaro:

10.1. 1-asis ir 2-asis ženklai – einamųjų metų du paskutinieji skaitmenys (pvz., 2015 m. jie yra „15“);

10.2. 3–10-asis ženklai – laikinojo saugojimo deklaraciją priėmusios prekių pateikimo muitinės įstaigos kodas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – Muitinės įstaigų klasifikatorius).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-329, 2021-05-18, paskelbta TAR 2021-05-19, i. k. 2021-11037

 

10.3. 11-asis ir 12-asis ženklai – raidės LS;

10.4. 13–17-asis ženklai – unikalus laikinojo saugojimo operacijos kodas, kuris per vienerius metus toje pačioje prekių pateikimo muitinės įstaigoje nepasikartoja;

10.5. 18-asis ženklas – kontrolinis simbolis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-341, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10796

 

11. Deklarantas apie laikinojo saugojimo deklaracijos priėmimą informuojamas elektroniniu pranešimu IES28LT „Deklaracijos priėmimas“, kuriuo deklarantui perduodamas ir deklaracijai suteiktas MRN bei deklaracijos priėmimo data. Suteikus laikinojo saugojimo deklaracijai MRN, šios deklaracijos muitinis įforminimas laikomas pradėtu ir pradedamas skaičiuoti 30 dienų terminas, per kurį deklarantas turi informuoti prekių pateikimo muitinės įstaigą apie prekių pateikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-341, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10796

 

111. Deklarantas, pateikęs laikinojo saugojimo deklaraciją, informuoja prekių pateikimo muitinės įstaigą apie prekių pateikimą šiai muitinės įstaigai elektroniniu pranešimu IESGPLT „Prekių pateikimas“. Jeigu prekės į laikinojo saugojimo vietą buvo atgabentos taikant Sąjungos tranzito procedūrą, šis pranešimas pateikiamas tik tada, kai teisės aktų nustatyta tvarka yra užregistruotas atitinkamas prekes gabenančios transporto priemonės atvykimas ir gautas muitinės leidimas iškrauti prekes arba muitinės pareigūnai per leidime naudotis įgaliotojo gavėjo statusu nurodytą laiką neatvyksta į leidime naudotis įgaliotojo gavėjo statusu nurodytą vietą.

Papildyta punktu:

Nr. 1B-341, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10796

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-436, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14371

Nr. 1B-516, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11105

 

12. Tuo atveju, kai prekės per 30 dienų po laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo nepateikiamos prekių pateikimo muitinės įstaigai Taisyklių 111 punkto nustatyta tvarka, deklaracija automatiškai pripažįstama negaliojančia.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-341, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10796

 

13. Apie savo sprendimą laikinojo saugojimo deklaraciją pripažinti negaliojančia prekių pateikimo muitinės įstaiga informuoja deklarantą elektroniniu pranešimu IES09LT „Sprendimas laikinojo saugojimo deklaraciją pripažinti negaliojančia“. Minėtame pranešime turi būti nurodytos aplinkybės, dėl kurių deklaracija pripažįstama negaliojančia.

Prekių pateikimo muitinės įstaigai išsiuntus deklarantui elektroninį pranešimą IES09LT atitinkamos laikinojo saugojimo deklaracijos muitinis įforminimas laikomas baigtu.

14. Prekių pateikimo muitinės įstaigai pripažinus laikinojo saugojimo deklaraciją negaliojančia, deklarantas turi teisę deklaruoti tas pačias prekes iš naujo, jeigu vis dar yra prievolė jas deklaruoti, Taisyklių 6 punkto nustatyta tvarka pateikdamas kitą laikinojo saugojimo deklaraciją.

15. Prekių pateikimo muitinės įstaigoje MDAS automatiškai įforminus prekių laikinąjį saugojimą, deklarantas apie tai informuojamas elektroniniu pranešimu IES29LT „Prekių išleidimas laikinajam saugojimui“, kuriame nurodoma atitinkamos laikinojo saugojimo deklaracijos priėmimo ir prekių išleidimo laikinajam saugojimui (prekių laikinojo saugojimo įforminimo pabaigos) datos, taip pat nustatyta prekių laikinojo saugojimo pabaigos data. Prekių pateikimo muitinės įstaigai išsiuntus deklarantui elektroninį pranešimą IES29LT atitinkamos laikinojo saugojimo deklaracijos muitinis įforminimas laikomas baigtu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-341, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10796

 

16. Neteko galios nuo 2016-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1B-341, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10796

 

17. Neteko galios nuo 2016-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1B-341, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10796

 

18. Baigiantis nustatytam prekių laikinojo saugojimo terminui ir deklarantui nesiėmus jokių veiksmų (pvz., nepateikus importo arba tranzito deklaracijos), likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki laikinojo saugojimo termino pabaigos deklarantas apie tai įspėjamas automatiškai išsiunčiant jam pranešimą IESTLILT „Pranešimas apie besibaigiantį laikinojo saugojimo terminą“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-341, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10796

 

19. Elektroninis pranešimas IELB20LT „Papildomas procedūrų ir elektroninių dokumentų susiejimas bei prekių kiekio balansavimas“ naudojamas kaip papildomas pranešimas paskesniems pranešimams, toliau vadinamiems „paskesnė deklaracija“: importo deklaracija (IEI15LT ar IEI13LT), tranzito deklaracija ar TIR knygelė (IE015 ar IE013). Elektroninį pranešimą IELB20LT į „paskesnę deklaraciją“ priėmusią muitinės įstaigą siunčia deklarantas, kuris siuntė ir „ankstesnę deklaraciją“ pranešimu IES15LT.

Elektroninis pranešimas IELB20LT naudojamas tais atvejais, kai „paskesnė deklaracija“ nurodo bent į vieną laikinojo saugojimo deklaraciją „pirminio dokumento“ duomenų grupėje, priešingu atveju nurodytas elektroninis pranešimas nenaudojamas. Šiuo elektroniniu pranešimu perduodama išsami informacija apie kiekvieną sąsają tarp „paskesnės deklaracijos“ ir pirminės laikinojo saugojimo deklaracijos. Elektroninis pranešimas IELB20LT siunčiamas priėmus „paskesnę deklaraciją“, bet dar neišleidus joje nurodytų prekių. Įforminant kiekvieną „paskesnę deklaraciją“ gali būti pateiktas tik vienas elektroninis pranešimas IELB20LT, t. y. šis vienintelis pranešimas turi apimti visų ankstesnių laikinojo saugojimo deklaracijų visus susiejimo ir balansavimo duomenis. Kiekvieną kartą, kai taisoma „paskesnė deklaracija“, turi būti pateikiamas naujas elektroninis pranešimas IELB20LT (jeigu jis dar būtinas). Elektroninis pranešimas IELB20LT gali būti taisomas, nepriklausomai nuo to, ar „paskesnė deklaracija“ buvo taisoma, ar ne. Šiuo atveju būtina nurodyti aukštesnę naujo elektroninio pranešimo IELB20LT versiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-804, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-10-04, i. k. 2018-15768

Nr. 1B-91, 2022-02-10, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02523

 

20. Deklarantas, pateikęs laikinojo saugojimo deklaraciją, apie elektroninio pranešimo IELB20LT priėmimą (nepriėmimą) informuojamas elektroniniu pranešimu IELB21LT „Papildomo procedūrų ir elektroninių dokumentų susiejimo bei prekių kiekio balansavimo pranešimo priėmimas (nepriėmimas)“.

21. Deklarantas apie laikinojo saugojimo deklaracijos ir visų joje nurodytų prekių kiekio balansavimo ir laikinojo saugojimo užbaigimą informuojamas elektroniniu pranešimu IES99LT „Laikinojo saugojimo deklaracija užbaigta“. Pranešimas siunčiamas deklarantui, elektroniniu pranešimu IES15LT pateikusiam laikinojo saugojimo deklaracijos duomenis.

22. Tuo atveju, kai deklarantui, elektroniniu pranešimu IES15LT pateikusiam laikinojo saugojimo deklaracijos duomenis, nebuvo išsiųstas galutinio balansavimo ir laikinojo saugojimo užbaigimo elektroninis pranešimas IES99LT, jam siunčiamas elektroninis pranešimas IES98LT „Laikinojo saugojimo deklaracijos balanso būklės pasikeitimo informacija“.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Jeigu neveikia MDAS ir nėra galimybės pateikti elektroninio pranešimo IES15LT, prekių pateikimo muitinės įstaiga pateiktas prekes laiko laikinai saugomomis. Jeigu prekės į laikinojo saugojimo vietą atgabentos taikant Sąjungos tranzito procedūrą, laikinojo saugojimo deklaracija laikomi atitinkamos tranzito operacijos duomenys, kitais atvejais – transporto dokumentas, su kuriuo prekės atgabentos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-301, 2015-04-21, paskelbta TAR 2015-04-21, i. k. 2015-06080

Nr. 1B-944, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-12, i. k. 2018-18220

 

____________________

 

 

Elektroninės prekių laikinojo saugojimo

deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos

elektroninės informacijos, susijusios su prekių

laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių

1 priedas

(Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2016 m. balandžio 28 d.

įsakymo Nr. 1B-341 redakcija)

 

ELEKTRONINIAI PRANEŠIMAI

 

Eil.

Nr.

Elektroninio

pranešimo

kodas

Pranešimo

duomenų grupės

IES15LT

IES16LT

IES28LT

IES29LT

IESGPLT

IES09LT

IESTLILT

IELB20LT

IELB21LT

IES98LT

IES99LT

IE906LT

1.

Antraštė

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.

Siuntėjas

2, 3

 

 

2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Gavėjas

2, 3

 

 

2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Deklaraciją pateikiantis asmuo

2

2

2

2

2

2

2

 

 

2

2

 

5.

Informuotinas asmuo

2, 3

 

 

2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Pagrindinis dokumentas

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Transporto priemonė atvykstant

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Sandėlis

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Prekės Nr.

2

 

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

10.

Konteineris

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Pakuotė

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Prekės kodas

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Pirminis dokumentas

3

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

 

14.

Pateiktas dokumentas

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Papildoma informacija

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

il.

Nr.

Elektroninio

pranešimo

kodas

Pranešimo

duomenų grupės

IES15LT

IES16LT

IES28LT

IES29LT

IESGPLT

IES09LT

IESTLILT

IELB20LT

IELB21LT

IES98LT

IES99LT

IE906LT

16.

Plombų informacija

2, 3

 

 

2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Plombų Nr.

3, 4

 

 

3, 4

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Prekių pateikimo muitinės įstaiga

2

2

2

2

2

2

2

 

 

2

2

 

19.

Funkcinė klaida

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

20.

Įspėjimas

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

21.

Tikrinimo rezultatas

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Verslininkas

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

23.

Balansavimo įrašas

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

24.

Pakuotė balansuojant

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

25.

Muitinės įstaiga

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

26.

Parašas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

PASTABA. Lentelėje nurodyti skaičiai reiškia privalomų nurodyti elektroninio pranešimo duomenų grupių lygmenį pranešimo struktūros medyje:

1 – pagrindinis lygmuo;

2 – laikinojo saugojimo deklaracijos lygmuo;

3 – prekių rūšies lygmuo;

4 – plombos lygmuo;

4a – balansavimo įrašo lygmuo;

5 – pakuotės lygmuo.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1B-341, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10796

 

 

Elektroninės prekių laikinojo saugojimo

deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos

elektroninės informacijos, susijusios su

prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių

2 priedas

 

ELEKTRONINIUS PRANEŠIMUS SUDARANTYS DUOMENŲ GRUPIŲ ELEMENTAI IR JŲ PAAIŠKINIMAI

 

1. Toliau aprašomi duomenų grupių elementai, sudarantys elektroninius pranešimus, kuriais keičiasi deklarantas ir prekių pateikimo muitinės įstaiga įforminant prekių laikinąjį saugojimą, duomenų grupių struktūra, nurodomas kiekvienos duomenų grupės lygmuo.

2. Duomenų grupių elementai, kurių pavadinimas aiškiai parodo, kokia informacija turi būti nurodyta elektroniniame pranešime, plačiau neaiškinami.

3. Duomenų grupių elementai, kurie nesikartoja kituose elektroniniuose pranešimuose ir iš jų pavadinimo negalima tiksliai nustatyti, kas juose turi būti nurodyta, paaiškinami toje pačioje lentelėje, kurioje jie paminėti.

4. Toliau pateikiami keliuose elektroniniuose pranešimuose besikartojantys duomenų grupių elementai, kuriuose nurodomą informaciją būtina paaiškinti plačiau.

5. Elektroninius pranešimus sudaro šie duomenų grupių elementai:

5.1. „Antraštė“. Ją sudaro 1 lentelėje nurodyti duomenų grupės elementai;

 

1 lentelė

 

Eil.

Nr.

 

Duomenų grupės elementai

Paaiškinimai

(papunktis)

 

Pastabos

1.

LRN – deklaranto priskirtas atitinkamos prekių siuntos laikinojo saugojimo deklaracijos registravimo numeris

6.1

 

2.

Siuntos registracijos numeris

6.2

 

3.

Bendras prekių rūšių skaičius

 

Šis skaičius pagrindiniame lygmenyje turi atitikti prekių skaičių, nurodytą deklaracijoje

4.

Transporto priemonės duomenys atvykstant

6.3

 

5.

Transporto priemonės duomenys atvykstant, kalbos kodas

6.4

 

6.

Informacija apie konteinerius

6.5

 

7.

Transporto rūšis pasienyje

6.6

 

8.

Vidaus transporto rūšis

6.6

 

9.

Su muitine suderintos prekių pateikimo vietos kodas

6.7

 

10.

Leidime taikyti procedūrą, įforminamą asmens pageidaujamoje vietoje, nurodytos vietos kodas

6.8

 

11.

Muitinio tikrinimo vieta

6.9

 

12.

Masė bruto iš viso

6.10

 

13.

Prekių iškrovimo vieta

6.11

 

14.

Iškrovimo vieta, kalbos kodas

6.12

 

15.

Deklaracijos pateikimo data

 

Deklaracijos pateikimo data gali būti ankstesnė ar tapati esamai datai.

16.

Deklaracijos pateikimo vieta

 

 

17.

Deklaracijos pateikimo vieta, kalbos kodas

6.13

 

18.

Deklaracijos, pateiktos elektroniniu pranešimu IES15LT, priėmimo data

 

Tik IES28LT

19..

Nustatytas terminas kitai procedūrai įforminti

 

Tik IES28LT

20.

Prekių rūšies eilės numeris

6.25

Tik IES28LT

21.

Prekių rūšies eilės numeris

 

Tik IELB20LT. Nurodomi „paskesnės deklaracijos“ pranešimo prekių duomenys. Pranešimas naudojamas tik tais atvejais, kai „paskesnė deklaracija“ nurodo bent į vieną laikinojo saugojimo deklaraciją „pirminio dokumento“ duomenų grupėje, priešingu atveju nurodytas pranešimas nenaudojamas.

22.

Prekių pateikimo muitinės įstaiga

6.35

 

23.

Deklaraciją pateikiantis asmuo

6.14

 

24.

Deklaracijos nepriėmimo data

 

Tik IES16LT

25.

Deklaracijos nepriėmimo priežastis

 

Tik IES16LT

26.

Deklaracijos nepriėmimo priežastis, kalbos kodas

 

Tik IES16LT. Nurodomas šalies, kurios kalba nurodyta deklaracijos nepriėmimo priežastis, dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros.

27.

Deklaracijos priėmimo data

 

Tik IES29LT

28.

Prekių išleidimo laikinajam saugojimui data

 

Tik IES29LT

29.

Prekių laikinojo saugojimo pabaigos data

 

Tik IES29LT

30.

MRN (Master Reference Number) – prekių pateikimo muitinės įstaigos suteiktas laikinojo saugojimo deklaracijos registravimo numeris

 

Visuose elektroniniuose pranešimuose, išskyrus IES15LT ir IES16LT.

31.

Prašymo pateikimo data

 

Tik IES09LT. Nurodoma prašymo laikinojo saugojimo deklaraciją, pateiktą elektroniniu pranešimu IES15LT, pripažinti negaliojančia pateikimo data.

32.

Sprendimo dėl laikinojo saugojimo deklaracijos pripažinimo negaliojančia priėmimo data

 

Tik IES09LT

33.

Laikinojo saugojimo deklaracijos pripažinimas negaliojančia muitinės iniciatyva

6.37

Tik IES09LT

34.

Sprendimo priėmimo aplinkybės

 

Tik IES09LT. Nurodomos sprendimo laikinojo saugojimo deklaraciją pripažinti negaliojančia priėmimo aplinkybės.

35.

Sprendimo priėmimo kalba, šalies kodas

 

Tik IES09LT. Šalies, kurios kalba nurodytos sprendimo laikinojo saugojimo deklaraciją pripažinti negaliojančia priėmimo aplinkybės, dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros.

36.

Negalioja nuo 2016-05-01

 

 

37.

Negalioja nuo 2016-05-01

 

 

38.

Negalioja nuo 2016-05-01

 

 

39.

Negalioja nuo 2016-05-01

 

 

40.

Negalioja nuo 2016-05-01

 

 

41.

Negalioja nuo 2016-05-01

 

 

42.

Negalioja nuo 2016-05-01

 

 

43.

Negalioja nuo 2016-05-01

 

 

44.

Negalioja nuo 2016-05-01

 

 

45.

Negalioja nuo 2016-05-01

 

 

46.

Negalioja nuo 2016-05-01

 

 

47.

Negalioja nuo 2016-05-01

 

 

48.

Pranešimo apie besibaigiantį arba pasibaigusį laikinojo saugojimo terminą parengimo data ir laikas

 

Tik IESTLILT

49.

Rengiant pranešimą apie besibaigiantį arba pasibaigusį laikinojo saugojimo terminą žinoma prekių laikinojo saugojimo pabaigos data, nustatyta įforminant laikinojo saugojimo deklaraciją

 

Tik IESTLILT

50.

Rodyklė – įspėjimas ar priminimas

 

Tik IESTLILT. Rodyklė nurodo, ar šis pranešimas yra priminimas, kad laikinojo saugojimo terminas artėja prie pabaigos (reikšmė „0“), ar įspėjimas, kad laikinojo saugojimo terminas jau pasibaigė (reikšmė „1“).“;

51.

Informacijos, siunčiamos deklarantui, apie laikinojo saugojimo deklaracijos balanso būklės pasikeitimą pranešimo parengimo data

 

 

52.

Informacija apie laikinojo saugojimo deklaracijos balanso būklę

 

 

53.

Deklaracijos, pateiktos elektroniniu pranešimu IES15LT, užbaigimo data

 

Tik IES99LT

54.

Bendrosios paskirties atmetimo elektroninio pranešimo, naudojamo, kai standartinis atmetimo pranešimas negali būti naudojamas, data ir laikas

 

Tik IE906LT

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. 1B-341, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10796

 

5.2. „Verslininkas“. Nurodomas TIN – verslininko identifikacinis numeris (paaiškinimas šio priedo 6.15 papunktyje);

5.3. „Siuntėjas“, „Gavėjas“, „Deklaraciją pateikiantis asmuo“ ir „Informuotinas asmuo“. Jas sudaro 2 lentelėje nurodyti duomenų grupės elementai;

 

2 lentelė

 

Eil.

Nr.

 

Duomenų grupės elementai

Paaiškinimai

(papunktis)

 

Pastabos

1.

TIN – verslininko identifikacinis numeris

6.15

 

2.

Verslininko pavadinimas

 

 

3.

Verslininko buveinės adresas: gatvė ir numeris

 

 

4.

Verslininko buveinės adreso pašto kodas

 

 

5.

Miestas, kuriame įsikūrusi verslininko buveinė

 

 

6.

Šalies kodas

6.16

 

7.

Verslininko duomenys, kalbos kodas

6.17

 

8.

Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (AEO) statusas

 

Nurodoma tik IES15LT ir IES29LT duomenų grupėje „Deklaraciją pateikiantis asmuo“.

 

5.4. „Pagrindinis dokumentas“. Ją sudaro 3 lentelėje nurodyti duomenų grupės elementai;

 

3 lentelė

 

Eil.

Nr.

Duomenų grupės elementai

Paaiškinimai

(papunktis)

Pastabos

1.

Pagrindinio dokumento bendrajai deklaracijai tipas

 

Duomenų grupė nenaudojama, rezervuota ateities tikslams.

2.

Dokumento nuoroda

 

3.

Dokumento nuoroda, kalbos kodas

6.18

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. 1B-341, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10796

 

5.5. „Transporto priemonė atvykstant“. Ją sudaro 4 lentelėje nurodyti duomenų grupės elementai;

 

4 lentelė

 

Eil.

Nr.

 

Duomenų grupės elementai

Paaiškinimai

(papunktis)

 

Pastabos

1.

Transporto priemonės duomenys atvykstant

6.19

 

2.

Transporto priemonės duomenys, kalbos kodas

6.20

 

 

5.6. „Sandėlis“. Ją sudaro 5 lentelėje nurodyti duomenų grupės elementai;

5 lentelė

 

Eil.

Nr.

 

Duomenų grupės elementai

Paaiškinimai

(papunktis)

 

Pastabos

1.

Prekių laikinojo saugojimo vietos tipas

6.21

Tik IES15LT: jeigu nurodoma ši informacija, tai duomenų grupės elementai „Su muitine suderintos prekių pateikimo vietos kodas“, „Leidimo įforminti muitinės procedūrą asmens pageidaujamoje vietoje vietos kodas“ ir „Muitinio tikrinimo vieta“ nenurodomos.“

2.

Prekių laikinojo saugojimo vietos kodas

6.22

3.

Leidimą steigti prekių laikinojo saugojimo sandėlį išdavusios šalies dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros.

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-329, 2021-05-18, paskelbta TAR 2021-05-19, i. k. 2021-11037

 

5.7. „Prekių rūšies eilės numeris“. Ją sudaro 6 lentelėje nurodyti duomenų grupės elementai;

 

6 lentelė

 

Eil.

Nr.

 

Duomenų grupės elementai

Paaiškinimai

(papunktis)

 

Pastabos

1.

Registracijos numeris

6.2

 

2.

Prekių aprašymas

6.23

 

3.

Prekių aprašymas, kalbos kodas

6.24

 

4.

Prekės numeris

6.25

 

5.

Prekių svoris

6.26

 

6.

Procedūros kodas

 

Visada įrašomas kodas „74“

7.

Prekių iškrovimo vieta

6.11

 

8.

Prekių iškrovimo vieta, kalbos kodas

6.12

 

 

5.8. „Konteineris“. Nurodomas konteinerio numeris (paaiškinimas šio priedo 6.27 papunktyje);

5.9. „Pakuotė“. Ją sudaro 7 lentelėje nurodyti duomenų grupės elementai;

 

7 lentelė

 

Eil.

Nr.

 

Duomenų grupės elementai

Paaiškinimai

(papunktis)

 

Pastabos

1.

Pakuotės ženklai ir numeriai

6.28

 

2.

Pakuotės ženklai ir numeriai, kalbos kodas

6.29

 

3.

Prekių stambiausių pakuočių rūšis

6.30

 

4.

Prekių stambiausių pakuočių skaičius

6.31

 

5.

Išpakuotų prekių vienetų skaičius

 

 

6.

Išsamus pakuotės aprašymas

6.32

 

 

5.10. „Prekių kodas“. Nurodomas prekės Kombinuotosios nomenklatūros kodas (paaiškinimas šio priedo 6.33 papunktyje);

5.11. „Pirminis dokumentas“ (tik IES15LT ir IES29LT). Pirminis dokumentas – dokumentas, įformintas toms pačioms prekėms prieš pateikiant laikinojo saugojimo deklaraciją. Šią duomenų grupę sudaro 8 lentelėje nurodyti duomenų grupės elementai;

 

8 lentelė

 

Eil.

Nr.

 

Duomenų grupės elementai

Paaiškinimai

(papunktis)

 

Pastabos

1.

Pirminio dokumento tipas

 

Nurodoma: „Y“, jeigu tai muitinės deklaracija; „Z“, jeigu tai ne muitinės deklaracija.

2.

Pirminio dokumento kodas

 

Nurodomas triženklis dokumento santrumpos kodas iš Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto B priedo.

3.

Pirminio dokumento numeris

 

 

4.

Pirminio dokumento numeris, kalbos kodas

6.18

 

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. 1B-341, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10796

 

5.12. „Pateiktas dokumentas“. Šioje duomenų grupėje turi būti nurodytas bent vienas transporto dokumentas, jeigu nenurodytas nei duomenų elementas „Antraštė. Registracijos numeris“, nei duomenų elementas „Prekių rūšies eilės numeris. Registracijos numeris“. Kitu atveju duomenų grupė „Antraštė. Prekių rūšies eilės numeris. Pateiktas dokumentas“ nurodoma pasirinktinai.

Tuo atveju, kai įforminamoje laikinojo saugojimo deklaracijoje nurodytas pirminis dokumentas yra kita laikinojo saugojimo deklaracija (dokumento kodas 337), įforminamoje laikinojo saugojimo deklaracijoje taip pat turi būti nurodyti ir du pateikti dokumentai: leidimas oro uoste įforminti laikinojo saugojimo deklaraciją po laikinojo saugojimo deklaracijos (dokumento kodas 9LB1) ir orlaivio važtaraštis (dokumento kodas N740).

Įforminamoje laikinojo saugojimo deklaracijoje kaip pirminis dokumentas nurodoma laikinojo saugojimo deklaracija turi būti visiškai subalansuota, t. y. būsena „Užbaigta“.

Šią duomenų grupę sudaro 9 lentelėje nurodyti duomenų grupės elementai;

 

9 lentelė

 

Eil.

Nr.

 

Duomenų grupės elementai

Paaiškinimai

(papunktis)

 

Pastabos

1.

Pateikto dokumento kodas

 

Nurodomas Europos Sąjungos integruotame tarife (TARIC) naudojamas dokumento kodas arba dokumento kodas iš Kitų dokumentų, naudojamų muitinio įforminimo tikslams, nacionalinių kodų sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1B-607 „Dėl dokumentų ir įrašų nacionalinių kodų sąrašų patvirtinimo“ (tik 5.12 papunkčio antrojoje pastraipoje nurodytu atveju).“.

2.

Pateikto dokumento numeris

 

 

3.

Pateikto dokumento numeris, kalbos kodas

6.18

 

4.

Dokumento surašymo data

 

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-301, 2015-04-21, paskelbta TAR 2015-04-21, i. k. 2015-06080

Nr. 1B-944, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-12, i. k. 2018-18220

 

5.13. „Papildoma informacija“. Nurodomas kodas 10600 iš 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, 9 priedo ir tik tada, kai prekės gabenamos su orderiniu konosamentu, t. y. „pagal nurodymą įforminus neužpildytą blanką“ ir gavėjas nežinomas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-341, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10796

 

5.14. „Plombų informacija“. Nurodomas plombų skaičius. Šis duomenų elementas prekių rūšies lygmenyje nenurodomas, jeigu yra nurodytas duomenų elementas „Plombų informacija“ antraštės lygmenyje;

5.15. „Plombų Nr.“. Ją sudaro 10 lentelėje nurodyti duomenų grupės elementai;

 

 

10 lentelė

 

Eil.

Nr.

 

Duomenų grupės elementai

Paaiškinimai

(papunktis)

 

Pastabos

1.

Plombų Nr.

 

Duomenų elementas turi būti nurodytas, jeigu duomenų elementas „Plombų informacija“ yra didesnis už nulį. Kitu atveju duomenų elementas „Plombų Nr.“ nenurodomas.

2.

Informacija apie plombų numerius, kalbos kodas

6.34

 

 

5.16. „Prekių pateikimo muitinės įstaiga“. Nurodomas muitinės įstaigos kodas (paaiškinimas šio priedo 6.35 papunktyje);

5.17. „Tikrinimo rezultatas“ (nurodomas automatiškai);

5.18. „Funkcinė klaida“. Ją sudaro 11 lentelėje nurodyti duomenų grupės elementai;

 

11 lentelė

 

Eil.

Nr.

 

Duomenų grupės elementai

Paaiškinimai

(papunktis)

 

Pastabos

1.

Klaidos tipas

 

 

2.

Nuoroda į elektroninio pranešimo IES15LT (IELB20LT) vietą, kurioje atsirado klaida, pažymėta taškais

 

Tik IES16LT

3.

Nuoroda į elektroninio pranešimo IELB20LT vietą, kurioje atsirado klaida, pažymėta taškais

 

Tik IELB21LT

4.

Nuoroda į vietą, kurioje atsirado klaida, pažymėta taškais

 

Tik IE906LT

5.

Nuoroda į taisyklę ar sąlygą, kuri neįvykdyta

 

 

6.

Originali klaidos reikšmė

 

 

7.

Klaidos aprašymas

 

 

 

Iš originalaus gauto elektroninio pranešimo IE atgal deklarantui elektroniniu pranešimu IE906LT perduodami tik klaidingi pranešimo elementai, nurodant, ar tie elementai praleisti, ar yra klaidų.

Jeigu elektroninis pranešimas IELB20LT priimamas be jokių pastabų, apie jo priėmimą deklarantą informuojančiame elektroniniame pranešime IELB21LT duomenų elemento „Antraštė. Funkcinė klaida“ nėra;

5.19. „Įspėjimas“. Ją sudaro 12 lentelėje nurodyti duomenų grupės elementai;

 

12 lentelė

 

Eil.

Nr.

 

Duomenų grupės elementai

Paaiškinimai

(papunktis)

 

Pastabos

1.

Nuoroda į vietą, kurioje atsirado klaida, pažymėta taškais

 

Tik IELB21LT: jeigu elektroninis pranešimas IELB20LT priimamas be jokių pastabų, apie jo priėmimą deklarantą informuojančiame elektroniniame pranešime IELB21LT duomenų elemento „Įspėjimas“ nėra.

2.

Nuoroda į taisyklę ar sąlygą, kuri neįvykdyta

 

3.

Originali klaidos reikšmė

 

4.

Klaidos aprašymas

 

 

5.20. „Pirminis dokumentas“ (tik IELB20LT). Nurodoma „pirminio dokumento“, t. y. laikinojo saugojimo deklaracijos, pateiktos elektroniniu pranešimu IES15LT, kurioje nurodytų prekių laikinojo saugojimo terminas negali būti pasibaigęs, nuoroda;

5.21. „Balansavimo įrašas“. Balansavimo įrašas nustato balansavimo metodą ir, priklausomai nuo metodo, kiek „paskesnės deklaracijos“ prekių masė bruto ar pakuotės balansuoja su ankstesne laikinojo saugojimo deklaracija. Šiuo metu galimas tik vienas atvejis, kai „paskesnės deklaracijos“ prekių rūšis iš dalies balansuojama su „pirminio dokumento“ prekių rūšies prekėmis (dalinė žyma = 1, t. y., dalinis balansavimas, atitinkamai deklaruojant likusius elementus). Šią duomenų grupę sudaro    13 lentelėje nurodyti duomenų grupės elementai;

 

13 lentelė

 

Eil.

Nr.

 

Duomenų grupės elementai

Paaiškinimai

(papunktis)

 

Pastabos

1.

Balansavimo tipo žyma

 

Galima balansavimo reikšmė „1“ – dalinis balansavimas.

2.

„Pirminio dokumento“ prekių rūšies eilės numeris

 

Pirminio dokumento prekių rūšies eilės numeris balansuojamas su paskesnio dokumento prekių rūšies eilės numeriu. Jeigu šio elemento nėra, tai reiškia, kad visos pirminio dokumento prekių rūšys yra subalansuotos su paskesnio dokumento prekių rūšies eilės numeriu.

3.

Masė bruto balansuojant

 

Paskesnio dokumento prekių rūšies masė bruto balansuojama su pirminio dokumento nurodytos atitinkamos prekių rūšies mase bruto.

4.

Masė neto balansuojant

 

Paskesnio dokumento prekių rūšies masė neto balansuojama su pirminio dokumento nurodytos atitinkamos prekių rūšies mase neto.

 

5.22. „Pakuotė balansuojant“. Ją sudaro 14 lentelėje nurodyti duomenų grupės elementai;

 

 

14 lentelė

 

Eil.

Nr.

 

Duomenų grupės elementai

Paaiškinimai

(papunktis)

 

Pastabos

1.

Pakuotės rūšis

 

Paskesnio dokumento prekių rūšies pakuotės rūšis, naudota balansuojant pakuotę iš „pirminio dokumento“ nurodytos prekių rūšies.

2.

Pakuočių skaičius

 

Paskesnio dokumento prekių rūšies pakuočių skaičius balansuojant pakuočių skaičių iš „pirminio dokumento“ nurodytos prekių rūšies.

3.

Prekių skaičius

 

Paskesnio dokumento prekių rūšies prekių skaičius balansuojant prekių skaičių iš „pirminio dokumento“ nurodytos prekių rūšies.

 

5.23. „Muitinės įstaiga“. Nurodomas prekių pateikimo ar išvežimo muitinės įstaigos, į kurią buvo nusiųstas „paskesnės deklaracijos“ pranešimas (tik IELB20LT), ar muitinės įstaigos, kuriai buvo siųstas elektroninis pranešimas IELB20LT (tik IELB21LT), kodas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus (paaiškinimas šio priedo 6.35 papunktyje);

5.24. „Skaitmeninis parašas“ (paaiškinimas šio priedo 6.36 papunktyje).

6. Duomenų elementuose, plačiau neaprašytuose šio priedo 5 punkte, nurodoma ši informacija:

6.1. LRN (Local Reference Number) – deklaranto priskirtas atitinkamos laikinojo saugojimo deklaracijos registravimo numeris. Prieš prekių pateikimo muitinės įstaigai suteikiant laikinojo saugojimo deklaracijos registravimo numerį MRN (Movement Reference Number) pateikta antra ir kiekviena paskesnė laikinojo saugojimo deklaracija pakeičia ankstesniąją;

6.2. siuntos registracijos numeris. Prekėms suteiktas unikalus siuntos registracijos numeris UCR (Unique Consigment Reference Number) nurodomas deklaranto pageidavimu. Šio numerio struktūra gali atitikti Muitinių bendradarbiavimo tarybos 2001 m. birželio 30 d. rekomendacijoje „Dėl vieningo siuntos registracijos numerio“ nurodytą UCR struktūrą.

Jeigu yra nurodytas pagrindinio lygmens unikalus siuntos registracijos numeris, tai tas pats laikinojo saugojimo deklaracijos lygmens unikalus siuntos registracijos numeris (visoms prekių rūšims) negali būti naudojamas;

6.3. transporto priemonės duomenys atvykstant (pagrindinis lygmuo):

6.3.1. Jeigu duomenų elemento „vidaus transporto rūšis“ ar „transporto rūšis pasienyje“ reikšmė nurodyta „1“, tai duomenų elemento „transporto priemonės duomenys atvykstant“ gali būti įrašytos didžiosios raidės nuo „A“ iki „Z“, kirilicos ženklai, skaičiai nuo „0“ iki „9“ ir ženklas „/“, atskiriantis laivo tipą nuo laivo pavadinimo arba tekstas („ĮVAIRŪS“ ar „VARIOUS“).

6.3.2. Jeigu duomenų elemento „vidaus transporto rūšis“ ar „transporto rūšis pasienyje“ reikšmė nurodyta „2“, tai duomenų elemento „transporto priemonės duomenys atvykstant“ gali būti įrašytos didžiosios raidės nuo „A“ iki „Z“, kirilicos ženklai, skaičiai nuo „0“ iki „9“ arba tekstas („ĮVAIRŪS“ ar „VARIOUS“).

6.3.3. Jeigu duomenų elemento „vidaus transporto rūšis“ ar „transporto rūšis pasienyje“ reikšmė nurodyta „3“, tai duomenų elemento „transporto priemonės duomenys atvykstant“ gali būti įrašytos didžiosios raidės nuo „A“ iki „Z“, kirilicos ženklai, skaičiai nuo „0“ iki „9“ ir ženklas „/“, atskiriantis vilkiką nuo puspriekabės ar priekabos arba tekstas („ĮVAIRŪS“ ar „VARIOUS“).

6.3.4. Jeigu duomenų elemento „vidaus transporto rūšis“ ar „transporto rūšis pasienyje“ reikšmė nurodyta „4“, tai duomenų elemento „transporto priemonės duomenys atvykstant“ gali būti įrašytos didžiosios raidės nuo „A“ iki „Z“, kirilicos ženklai, skaičiai nuo „0“ iki „9“ ir ženklas „/“, atskiriantis skrydžio numerį nuo datos arba tekstas („ĮVAIRŪS“ ar „VARIOUS“);

6.4. transporto priemonės duomenys atvykstant, kalbos kodas. Nurodomas šalies, kurios kalba pateikta informacija apie transporto priemonę atvykstant, dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros;

6.5. informacija apie konteinerius. Nurodoma informacija apie transporto priemone gabenamus konteinerius atvykstant į Bendrijos muitų teritoriją. Jei prekės gabenamos konteineriuose, nurodoma „1“, jei ne konteineriuose – „0“;

6.6. transporto rūšis pasienyje, vidaus transporto rūšis. Jei prekės gabenamos vandens transportu, nurodoma „1“, geležinkelių transportu – „2“, kelių transportu – „3“, oro transportu – „4“;

6.7. su muitine suderintos prekių pateikimo vietos kodas. Jeigu nurodoma ši informacija, duomenų elementai „leidimo įforminti muitinės procedūrą asmens pageidaujamoje vietoje vietos kodas“, „muitinio tikrinimo vieta“ ir „Antraštė. Sandėlis“ nenurodomi;

6.8. leidime taikyti procedūrą, įforminamą asmens pageidaujamoje vietoje, nurodytos vietos kodas. Nurodomas įgaliotajam siuntėjui ar įgaliotajam gavėjui išduoto leidimo taikyti procedūrą, įforminamą asmens pageidaujamoje vietoje, nurodytos vietos kodas. Jeigu nurodoma ši informacija, duomenų elementai „su muitine suderintos prekių pateikimo vietos kodas“, „muitinio tikrinimo vieta“ ir „Antraštė. Sandėlis“ nenurodomi;

6.9. muitinio tikrinimo vieta. Jeigu nurodoma ši informacija, duomenų elementai „su muitine suderintos prekių pateikimo vietos kodas“, „leidimo taikyti procedūrą, įforminamą asmens pageidaujamoje vietoje, nurodytos vietos kodas“ ir „Antraštė. Sandėlis“ nenurodomi;

6.10. masė bruto iš viso. Nurodoma prekių masė bruto kilogramais. Masė bruto – tai bendra prekių masė, į kurią įskaitoma visa jų įpakavimo masė, bet neįskaitoma konteinerių, vagonų ir kitų transporto priemonių įrenginių masė. Jeigu šių prekių masė bruto ne didesnė kaip 1 kilogramas, ji nurodoma nesuapvalinta, vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu, kitais atvejais – suapvalinta iki sveikojo skaičiaus. Ši reikšmė turi būti lygi prekių rūšies lygmens duomenų elemento „prekių svoris“ visų reikšmių sumai;

6.11. prekių iškrovimo vieta. Jeigu ši informacija nurodoma pagrindiniame lygmenyje, prekių rūšies lygmens duomenų elementas „prekių iškrovimo vieta“ nenurodomas. Prekių iškrovimo vietos pavadinimą sudaro šie elementai:

6.11.1. 1-as ir 2-as ženklai – šalies, kurioje iškraunamos prekės, dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros;

6.11.2. 3-ias ženklas – tuščias tarpas;

6.11.3. 4-as ir kiti ženklai (mažiausiai 3 ženklai) – vietos, kurioje iškraunamos prekės, pavadinimas;

6.12. iškrovimo vieta, kalbos kodas. Nurodomas šalies, kurios kalba pateikta informacija apie iškrovimo vietą, dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros;

6.13. deklaracijos pateikimo vieta, kalbos kodas. Nurodomas šalies, kurios kalba nurodyta deklaracijos pateikimo vieta, dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros;

6.14. deklaraciją pateikiantis asmuo. Jeigu yra skaitmeninis parašas, informacija apie deklaraciją pateikiantį asmenį muitinei yra žinoma;

6.15. TIN – verslininko (taip pat verslininko, kuris atsiuntė „paskesnę deklaraciją“, nurodytą Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių 19 punkte), identifikacinis kodas, nurodytas kaip EORI kodas.

Jeigu TIN įrašytas Muitinės prievolininkų registre, verslininko duomenys (verslininko pavadinimas, verslininko buveinės adresas: gatvė ir numeris, verslininko buveinės adreso pašto kodas, miestas, kuriame įsikūrusi verslininko buveinė, šalies, kurioje įsikūrusi verslininko buveinė, dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros, šalies, kurios kalba pateikti verslininko duomenys, dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros, PVM mokėtojo kodas, įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (AEO) statusas) gali būti nenurodyti ir įkelti iš Muitinės prievolininkų registro;

6.16. šalies kodas. Nurodomas šalies, kurioje yra verslininko buveinė, dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros;

6.17. verslininko duomenys, kalbos kodas. Nurodomas šalies, kurios kalba pateikti verslininko duomenys, dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros;

6.18. dokumento, pirminio dokumento ar pateikto dokumento nuoroda, kalbos kodas. Nurodomas šalies, kurios kalba pateikta dokumento, pirminio dokumento ar pateikto dokumento nuoroda, dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros;

6.19. transporto priemonės duomenys atvykstant (laikinojo saugojimo deklaracijos lygmuo):

6.19.1. Jeigu duomenų elemento „vidaus transporto rūšis“ ar „transporto rūšis pasienyje“ reikšmė nurodyta „1“, duomenų elemento „transporto priemonės duomenys atvykstant“ gali būti įrašytos didžiosios raidės nuo „A“ iki „Z“, kirilicos ženklai, skaičiai nuo „0“ iki „9“ ir ženklas „/“, atskiriantis laivo tipą nuo laivo pavadinimo.

6.19.2. Jeigu duomenų elemento „vidaus transporto rūšis“ ar „transporto rūšis pasienyje“ reikšmė nurodyta „2“, duomenų elemento „transporto priemonės duomenys atvykstant“ gali būti įrašytos didžiosios raidės nuo „A“ iki „Z“, kirilicos ženklai ir skaičiai nuo „0“ iki „9“.

6.19.3. Jeigu duomenų elemento „vidaus transporto rūšis“ ar „transporto rūšis pasienyje“ reikšmė nurodyta „3“, duomenų elemento „transporto priemonės duomenys atvykstant“ gali būti įrašytos didžiosios raidės nuo „A“ iki „Z“, kirilicos ženklai, skaičiai nuo „0“ iki „9“ ir ženklas „/“, atskiriantis vilkiką nuo puspriekabės ar priekabos.

6.19.4. Jeigu duomenų elemento „vidaus transporto rūšis“ ar „transporto rūšis pasienyje“ reikšmė nurodyta „4“, duomenų elemento „transporto priemonės duomenys atvykstant“ gali būti įrašytos didžiosios raidės nuo „A“ iki „Z“, kirilicos ženklai, skaičiai nuo „0“ iki „9“ ir ženklas „/“, atskiriantis skrydžio numerį nuo datos;

6.20. transporto priemonės duomenys, kalbos kodas. Nurodomas šalies, kurios kalba pateikta informacija apie transporto priemonę atvykstant, dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros;

6.21. prekių laikinojo saugojimo vietos tipas. Nurodomas prekių laikinojo saugojimo sandėlio tipo identifikavimo ženklas „V“, jeigu prekės laikomos prekių laikinojo saugojimo sandėlyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-329, 2021-05-18, paskelbta TAR 2021-05-19, i. k. 2021-11037

 

6.22. prekių laikinojo saugojimo vietos kodas. Nurodomas prekių laikinojo saugojimo sandėlio kodas, nurodytas leidime steigti prekių laikinojo saugojimo sandėlį bei Muitinės ir kitų valstybės institucijų prižiūrimų sandėlių sąraše;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-329, 2021-05-18, paskelbta TAR 2021-05-19, i. k. 2021-11037

 

6.23 prekių aprašymas. Išsamiai aprašomos vieną prekių rūšį sudarančios prekės, kad pakaktų duomenų jas vienareikšmiškai identifikuoti ir muitams bei mokesčiams apskaičiuoti;

6.24. prekių aprašymas, kalbos kodas. Šalies, kurios kalba pateiktas prekių aprašymas, dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros;

6.25. prekės numeris. Nurodomas prekių rūšies, aprašytos eilutėje „prekių aprašymas“, numeris bendrame prekių rūšių skaičiuje, nurodytame prekių laikinojo saugojimo deklaracijoje. Prekės turi būti numeruojamos nuoseklia tvarka, pradedant nuo „1“ pirmajai prekių rūšiai ir didinant eilės numerį vienetu kiekvienai kitai prekių rūšiai;

6.26. prekių masė. Nurodoma prekių, aprašytų eilutėje „prekių aprašymas“, masė, įskaitant pakuotę (bruto);

6.27. konteinerio numeris. Jis gali būti sudarytas tik iš skaičių nuo 1 iki 9, didžiųjų raidžių nuo A iki Z ir iš mažųjų raidžių nuo a iki z. Jeigu pagrindiniame lygmenyje duomenų elementas „informacija apie konteinerius“ yra nurodytas, tai ir prekių rūšies lygmenyje turi būti nurodytas nors vienas konteineris;

6.28. pakuotės ženklai ir numeriai. Įrašomi duomenys apie eilutėje „Prekių rūšies eilės numeris. Prekių aprašymas“ aprašytų prekių pakuočių ženklinimą ir (arba) plombų numeriai, jeigu šios prekės laikomos arba gabenamos užplombuotuose transporto vienetuose;

6.29. pakuotės ženklai ir numeriai, kalbos kodas. Nurodomas šalies, kurios kalba pateikta informacija apie pakuotės ženklus ir numerius, dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros;

6.30. prekių stambiausių pakuočių rūšis. Nurodomas prekių, aprašytų eilutėje „Prekių rūšies eilės numeris. Prekių aprašymas“, stambiausių pakuočių (padėklų, maišų, dėžių, ryšulių ar kitų pakuočių) rūšies kodas iš Pakuočių klasifikatoriaus. Jeigu prekės laikinai saugomos konteineriuose, šioje eilutėje įrašomas konteinerio numeris;

6.31. prekių stambiausių pakuočių skaičius. Nurodomas prekių, aprašytų eilutėje „Prekių rūšies eilės numeris. Prekių aprašymas“, stambiausių pakuočių skaičius. Šio elemento reikšmė gali būti didesnė arba lygi nuliui. Elemento reikšmė lygi nuliui gali būti tik tada, jeigu yra kita prekės rūšis su tokiais pat pakuotės ženklais ir numeriais, kaip atitinkama prekių rūšis, o jos stambiausių pakuočių skaičius yra didesnis už nulį;

6.32. išsamus pakuotės aprašymas (nenurodomas);

6.33. prekės Kombinuotosios nomenklatūros kodas. Nurodomi mažiausiai 4 ženklai. Oro transportu atgabentoms vieno siuntėjo vienam gavėjui siunčiamoms nedidelėms prekių siuntoms (jas sudarančių prekių muitinė vertė ne didesnė kaip 1000 eurų, o jų masė bruto ne didesnė kaip 32 kg), kurių negalima identifikuoti pagal 4 Kombinuotosios nomenklatūros kodo ženklus, vietoj prekių kodo nurodomas specialusis kodas „9999“, kuris reiškia, kad siuntos Kombinuotosios nomenklatūros kodas nekontroliuotinas, tačiau muitinė turi teisę patikrinti, ar deklarantas gali tokį kodą naudoti;

6.34. informacija apie plombų numerius, kalbos kodas. Nurodomas šalies, kurios kalba pateikta informacija apie plombų numerius, dviraidis kodas iš Šalių ir teritorijų nomenklatūros;

6.35. muitinės įstaigos kodas. Nurodomas muitinės įstaigos kodas iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, kurio pirmieji du ženklai gali būti tik „LT“;

6.36. skaitmeninis parašas, atitinkantis MDAS Verslininko sąsajos specifikacijos 3.1.10 skyriuje „Digital signature“ nurodytus reikalavimus. Šio elektroninio pranešimo duomenų elemento nurodyti nereikia, jis suformuojamas automatiškai;

6.37. laikinojo saugojimo deklaracijos pripažinimas negaliojančia muitinės iniciatyva. „1“ reiškia „Taip“, laikinojo saugojimo deklaracijos pripažinimą negaliojančia inicijavo muitinė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-341, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10796

 

________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-301, 2015-04-21, paskelbta TAR 2015-04-21, i. k. 2015-06080

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1B-244 „Dėl Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-341, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10796

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1B-244 „Dėl Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-403, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14368

Dėl Prašymo suteikti leidimą turėti laikinojo saugojimo sandėlį formos ir Leidimo turėti laikinojo saugojimo sandėlį formos patvirtinimo

 

4.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-436, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14371

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1B-244 „Dėl Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-516, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11105

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1B-244 „Dėl Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-804, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-10-04, i. k. 2018-15768

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1B-244 „Dėl Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-944, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-12, i. k. 2018-18220

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1B-244 „Dėl Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-329, 2021-05-18, paskelbta TAR 2021-05-19, i. k. 2021-11037

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1B-244 „Dėl Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-91, 2022-02-10, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02523

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1B-244 „Dėl Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo