Suvestinė redakcija nuo 2020-05-26

 

Įstatymas paskelbtas: TAR 2020-01-03, i. k. 2020-00041

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

REKLAMOS ĮSTATYMO NR. VIII-1871 15 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-2757

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Sveikatos priežiūros paslaugų ir medicinos priemonių reklama

1. Sveikatos priežiūros paslaugų ir medicinos priemonių reklamoje draudžiama naudoti paciento vardą, pavardę, įvaizdį, remtis sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos priežiūros specialistų ar jų profesinių organizacijų rekomendacijomis.

2. Draudžiama Reglamento (ES) 2017/745 nuostatų neatitinkanti reklama.“

 

2 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo priedą 7 punktu:

7. 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (OL 2017 L 117, p. 1).“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. gegužės 26 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2950, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11073

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2950, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11073

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 15 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2757 3 straipsnio pakeitimo įstatymas