Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01 iki 2020-08-21

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2020-03-12, i. k. 2020-05360

 

Nauja redakcija nuo 2020-07-01:

Nr. 408, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08526

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS GELMIŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2020 m. kovo 10 d. Nr. 198

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 16 straipsnio 4, 7 ir 12 dalimis, 18 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 19 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 6 dalimi ir įgyvendindama 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų, 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes išdavimo tvarkos aprašą;

1.2. Leidimų naudoti angliavandenilių išteklius išdavimo tvarkos aprašą;

1.3. Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo tvarkos aprašą.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimą Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes išdavimo taisyklių patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 28 d. nutarimą Nr. 1151 „Dėl Leidimų naudoti angliavandenilių išteklius išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 29 d. nutarimą Nr. 1433 „Dėl Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                       Saulius Skvernelis

 

 

Aplinkos ministras                                                                                           Kęstutis Mažeika

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 198

 

 

 

LEIDIMŲ NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS (IŠSKYRUS ANGLIAVANDENILIUS) IR ERTMES IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius) išteklius, leidimų naudoti požeminio vandens išteklius ir leidimų naudoti žemės gelmių ertmes (toliau – leidimas) išdavimą fiziniams ir juridiniams asmenims ar šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis (toliau – asmuo), leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą ir patikslinimą, leidimų sąlygų laikymosi priežiūrą ir informavimą apie leidimų išdavimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme ir Lietuvos Respublikos žemės įstatyme.

3. Leidimus išduoda, tikslina, leidimų galiojimą sustabdo, leidimų galiojimo sustabdymą panaikina ir leidimų galiojimą panaikina Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Lietuvos geologijos tarnyba) per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS), išskyrus, kai leidimas išduodamas Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatytu atveju.

4. Informaciją apie leidimo išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą Lietuvos geologijos tarnyba teikia Licencijų informacinei sistemai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“, leidimo išdavimo, tikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo dieną.

5. Pageidaujantis gauti leidimą asmuo Lietuvos geologijos tarnybai Apraše numatytus dokumentus teikia raštu per atstumą, tiesiogiai, elektroninėmis priemonėmis, per viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ kontaktinį centrą arba ALIS. Susirašinėjimas su asmeniu leidimo išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo klausimais vykdomas tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, arba būdu, kurį nurodo asmuo.

6. Lietuvos geologijos tarnybos direktorius tvirtina leidimo ir jo priedo formas.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

7. Asmuo, norintis gauti Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 9 dalyje nurodytą leidimą, Lietuvos geologijos tarnybai pateikia:

7.1. prašymą. Prašyme nurodoma: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, arba fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių pavadinimai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, buveinė, prašomo suteikti naudoti žemės gelmių išteklių telkinio ar jo dalies pavadinimas, vandenvietės pavadinimas ir kodas Žemės gelmių registre;

7.2. jungtinės veiklos sutartį, jeigu prašymą teikia asmenų grupė;

7.3. kai numatoma naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius, išgaunamus atviru kasybos būdu, fizinis asmuo pateikia Kasybos darbų vadovo mokymo programos išklausymą patvirtinantį pažymėjimą arba aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus geologijos studijų krypties universitetines studijas, arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, juridinis asmuo arba fizinių ir juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, pateikia sutartį su asmeniu, kuris turi Kasybos darbų vadovo mokymo programos išklausymą patvirtinantį pažymėjimą arba kuris turi aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus geologijos studijų krypties universitetines studijas, arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir to asmens Kasybos darbų vadovo mokymo programos išklausymą patvirtinantį pažymėjimą arba nurodytą aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;

7.4. informaciją apie žemės gelmių naudojimo plano patvirtinimą, kai asmuo nori gauti Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 1 punkte nurodytą leidimą;

7.5. be Aprašo 7.1–7.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų, kai numatoma naudoti požeminio vandens išteklius, papildomai pateikiama:

7.5.1. žemės savininko ir valdytojo, kai numatoma naudoti privačioje žemėje, savivaldybės žemės valdytojo, kai numatoma naudoti savivaldybės žemėje, arba valstybinės žemės patikėtinio, kai numatoma naudoti valstybinėje žemėje, rašytinis sutikimas leisti naudoti požeminio vandens išteklius jų žemėje. Kai valstybinės žemės patikėtinis yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba), reikia gauti Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio pagal žemės buvimo vietą rašytinį sutikimą;

7.5.2. atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atrankos dėl PAV) išvados, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) neprivalomas arba sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, data ir numeris, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą turi būti atliktos jame nustatytos procedūros;

7.5.3. informaciją apie aprobuotus požeminio vandens išteklius ir suderintą požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos projektą.

8. Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi prašymą asmens, norinčio gauti Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 9 dalyje nurodytą leidimą, per 5 darbo dienas informuoja, kad prašymą gavo, ir nurodo terminą, per kurį prašymas privalo būti išnagrinėtas, nurodo asmens teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų Lietuvos geologijos tarnybos ir asmens ginčų.

9. Lietuvos geologijos tarnyba leidimą išduoda Žemės gelmių įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais ir terminais.

10. Leidimas išduodamas, kai sumokama valstybės rinkliava už leidimo išdavimą.

11. Apie leidimo išdavimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja prašymą išduoti leidimą pateikusį asmenį Žemės gelmių įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje nustatytu terminu.

12. Apie leidimo, nurodyto Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje, išdavimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja asmenį per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

13. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo neišduoda Žemės gelmių įstatymo 18 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytais atvejais.

14. Apie leidimo neišdavimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja asmenį per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO TURINYS

 

15. Leidime nurodoma:

15.1. leidimą išdavusi institucija;

15.2. leidimo išdavimo data;

15.3. leidimo numeris;

15.4. leidimo turėtojo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, arba leidimo turėtojo fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių pavadinimai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, buveinė;

15.5. suteikiamo naudoti žemės gelmių išteklių telkinio ar jo dalies, vandenvietės arba žemės gelmių ertmės duomenys (kai leidimas išduodamas Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatytu atveju, šie duomenys nenurodomi): adresas, žemės gelmių išteklių telkinio pavadinimas, žemės gelmių išteklių telkinio kodas Žemės gelmių registre, išteklių rūšis, vandenvietės pavadinimas, kodas Žemės gelmių registre, požeminio vandens išteklių rūšis, žemės gelmių ertmės pavadinimas, kodas Žemės gelmių registre;

15.6. leidimo turėtojo prievolė atlikti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklių arba žemės gelmių ertmių tyrimus ir jų atlikimo terminas, kai leidimas išduodamas Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais;

15.7. leidimą pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė.

 

IV SKYRIUS

LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

16. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo galiojimą sustabdo Žemės gelmių įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

17. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo galiojimo sustabdymą panaikina Žemės gelmių įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais ir terminais.

18. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo galiojimą panaikina Žemės gelmių įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais.

19. Prieš priimdama sprendimą dėl leidimo galiojimo panaikinimo:

19.1. Žemės gelmių įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytu atveju Lietuvos geologijos tarnyba turi gauti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos apsaugos departamentas) raštą apie visų žemės gelmių naudojimo plane numatytų išteklių naudojimo metu pažeistos žemės rekultivavimo ir būtinų kitų aplinkos elementų atkūrimo sprendinių įvykdymą;

19.2. Žemės gelmių įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punkte numatytu atveju, kai leidimo galiojimas sustabdytas dėl Aplinkos apsaugos departamento nustatytų pažeidimų, Lietuvos geologijos tarnyba turi gauti Aplinkos apsaugos departamento raštą, kad leidimo turėtojas per leidimo galiojimo sustabdymo terminą nepašalino pažeidimų, dėl kurių sustabdytas leidimo galiojimas;

19.3. Žemės gelmių įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytu atveju teikdamas prašymą panaikinti leidimo naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius galiojimą, leidimo turėtojas su prašymu turi pateikti suteikto naudoti telkinio ar jo dalies markšeiderinį planą, suderintą su Aplinkos apsaugos departamentu ir Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniu padaliniu, kai naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, ištekliai naudojami valstybinėje žemėje dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir likusių išteklių apsaugos. Šis reikalavimas netaikomas, jei leidimu skirto naudoti telkinio ar jo dalies ištekliai nepradėti naudoti. Šiuo atveju leidimas gali būti panaikintas tik Aplinkos apsaugos departamento pareigūnui patikrinus ir nustačius, kad kasybos sklype žemės gelmių ištekliai nenaudoti. Derinimų pateikti nereikia, jei su prašymu panaikinti leidimo naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius galiojimą pateikiamas kito asmens prašymas išduoti leidimą naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, telkinio išteklius tame pačiame plote.

20. Apie leidimo galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Lietuvos geologijos tarnyba leidimo turėtoją informuoja per Žemės gelmių įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą.

 

V SKYRIUS

LEIDIMO IR JO PRIEDO TIKSLINIMAS

 

21. Lietuvos geologijos tarnyba leidimą tikslina Žemės gelmių įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktų nustatytais atvejais.

22. Lietuvos geologijos tarnyba leidimą ir jo priedą tikslina Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju.

23. Žemės gelmių įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytu atveju asmuo Lietuvos geologijos tarnybai pateikia prašymą, Aprašo 7.3 papunktyje nurodytus dokumentus ir įmonės įsigijimą patvirtinančius dokumentus, kad jam pereina visos leidimą turėjusio juridinio asmens teisės ir pareigos, susijusios su leidimu.

24. Žemės gelmių įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytu atveju asmuo Lietuvos geologijos tarnybai pateikia prašymą, Aprašo 7.3 papunktyje nurodytus dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius, kad jam pereina jungimo būdu reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos, susijusios su leidimu, arba jam pereina skaidymo būdu reorganizuoto juridinio asmens visos teisės ir pareigos, susijusios su leidimu.

25. Žemės gelmių įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytu atveju asmuo Lietuvos geologijos tarnybai pateikia prašymą ir atrankos dėl PAV išvados, kad PAV neprivalomas, arba sprendimo dėl PAV, kad planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, datą ir numerį.

26. Aprašo 23 ir 24 punktuose nustatytais atvejais Lietuvos geologijos tarnyba patikrina, ar asmuo atitinka Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 10 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus reikalavimus ir per 20 darbo dienų nuo tinkamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą patikslinti leidimą.

27. Aprašo 25 punkte nustatytu atveju Lietuvos geologijos tarnyba per 20 darbo dienų nuo tinkamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą patikslinti leidimą ir jo priedą.

28. Žemės gelmių įstatymo 21 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais atvejais Lietuvos geologijos tarnyba gavusi leidimo turėtojo prašymą per 5 darbo dienas priima sprendimą patikslinti leidimo priedą.

29. Žemės gelmių įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju po naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklių ar žemės gelmių ertmių aprobavimo Lietuvos geologijos tarnyba gavusi leidimo turėtojo prašymą per 5 darbo dienas priima sprendimą patikslinti leidimo priedą.

30. Aprašo 22, 28 ir 29 punktuose nenustatytais atvejais leidimo priedo duomenys tikslinami pagal leidimo turėtojo prašymą, pateiktą Lietuvos geologijos tarnybai dėl pasikeitusių duomenų. Su prašymu leidimo turėtojas pateikia duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus. Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi leidimo turėtojo prašymą ir tinkamus jį patvirtinančius dokumentus, per 20 darbo dienų priima sprendimą patikslinti leidimo priedą.

31. Leidimo turėtojas per 10 darbo dienų nuo formalių duomenų (fizinio asmens vardo ir (ar) pavardės, gyvenamosios vietos adreso, juridinio asmens pavadinimo ir (ar) kodo, buveinės ar jungtinės veiklos sutarties šalies pavadinimo) pasikeitimo privalo apie tai raštu pranešti Lietuvos geologijos tarnybai. Lietuvos geologijos tarnyba per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos priima sprendimą patikslinti leidimą.

32. Leidimas ir (ar) jo priedas patikslinami, kai leidimo turėtojas sumoka valstybės rinkliavą už leidimo ir (ar) jo priedo tikslinimą.

33. Apie leidimo ir jo priedo patikslinimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja leidimo turėtoją per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 

 

VI SKYRIUS

LEIDIMŲ SĄLYGŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ

 

34. Leidimo sąlygų laikymosi kontrolę pagal kompetenciją vykdo Aplinkos apsaugos departamentas ir Lietuvos geologijos tarnyba.

35. Leidimo turėtojų veiklos kontrolė vykdoma Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir (ar) Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

informavimAS APIE leidimŲ išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą

 

36. Lietuvos geologijos tarnyba interneto svetainėje per 5 darbo dienas paskelbia informaciją apie išduotus leidimus (su priedais) ar jų patikslinimus (ši informacija skelbiama leidimo galiojimo laikotarpiu) ir informaciją apie leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą (nurodoma pagrindas ir data). Informacija apie fizinį asmenį (asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas) neviešinama. Fizinių asmenų duomenys viešinami, norint visuomenę susipažindinti su sprendimais aplinkos srityje.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Visa informacija ir (ar) dokumentai, susiję su leidimo išdavimo procesu, prašymas išduoti leidimą, prašymas pakeisti ir (arba) patikslinti leidimą, sprendimas išduoti leidimą, atsisakyti išduoti leidimą, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą ar panaikinti leidimo galiojimą turi būti vieši, išskyrus fizinio asmens duomenis (asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas) ir informaciją, kurios teikimui netaikomos Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatos. Fizinių asmenų duomenys leidimo galiojimo laikotarpiu viešinami, norint visuomenę susipažindinti su sprendimais aplinkos srityje. Visa informacija ir (ar) dokumentai apie leidimo išdavimo procesą saugomi 5 metus po leidimo galiojimo panaikinimo.

__________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m.  kovo 10 d. nutarimu Nr. 198

 

 

LEIDIMŲ NAUDOTI ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIUS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų naudoti angliavandenilių išteklius išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimų naudoti angliavandenilių išteklius (toliau – leidimas) išdavimo fiziniams ir juridiniams asmenims ar šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, (toliau – asmuo), leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir leidimų patikslinimo, leidimų laikymosi priežiūros ir informavimo apie leidimų išdavimą tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu priima sprendimą dėl leidimo išdavimo ir panaikinimo. Leidimus išduoda, tikslina, leidimų galiojimą sustabdo, leidimų galiojimo sustabdymą panaikina ir leidimų galiojimą panaikina Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Lietuvos geologijos tarnyba).

4. Informaciją apie leidimo išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą Lietuvos geologijos tarnyba teikia Licencijų informacinei sistemai vadovaudamasi Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ leidimo išdavimo, tikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo dieną.

5. Pageidaujantis gauti Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 12 dalyje nurodytą leidimą asmuo Lietuvos geologijos tarnybai Apraše numatytus dokumentus teikia per atstumą, tiesiogiai, elektroninėmis priemonėmis arba elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą. Susirašinėjimas su asmeniu leidimo išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo klausimais vykdomas tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, arba būdu, kurį nurodo asmuo.

6. Lietuvos geologijos tarnybos direktorius tvirtina leidimo ir jo priedo formas.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

7. Leidimo naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius turėtojas, norintis gauti Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 12 dalyje nurodytą leidimą, Lietuvos geologijos tarnybai pateikia:

7.1. prašymą. Prašyme nurodoma leidimo naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius turėtojo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, arba fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių pavadinimai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, buveinė;

7.2. 1:25000 masteliu teritorijos planą, kuriame nurodytas parengtinai ar detaliai išžvalgyto tradicinių angliavandenilių telkinio išteklių apskaičiavimo kontūras (ESRI Shapefile formatu) arba 1:10000 masteliu teritorijos planą su tradicinių angliavandenilių išteklių gavybos gręžinio planuojama įrengimo vieta (pdf formatu);

7.3. dokumentus ir kitą informaciją pagrindžiančią, kad leidimo turėtojui suteiktame plote nėra galimybės įrengti tradicinių angliavandenilių išteklių gavybos gręžinį, pavyzdžiui, informaciją apie teritorijai nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kt.

8. Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi tinkamus Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo Lietuvos geologijos tarnyboje dienos, išnagrinėja pateiktus dokumentus, įvertina, ar leidimo turėtojo plote esančio tradicinių angliavandenilių telkinio dalis patenka į su šiuo plotu besiribojantį plotą, dėl kurio neišduotas leidimas naudoti angliavandenilių išteklius (Žemės gelmių registre arba Valstybinėje geologijos informacinėje sistemoje turi būti įrašytas tradicinių angliavandenilių telkinys, kurio dalis patenka į su leidimo turėtojo plotu besiribojantį plotą), ar nėra galimybės įrengti tradicinių angliavandenilių išteklių gavybos gręžinį leidimo turėtojui suteiktame plote ir tokį gręžinį prašoma įrengti su leidimo turėtojo plotu besiribojančiame plote, dėl kurio neišduotas leidimas naudoti angliavandenilių išteklius, ir ar pateikti duomenys tai pagrindžia. Jeigu Lietuvos geologijos tarnyba išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, nustato, kad prašymas nepagrįstas, prašymo nebenagrinėja ir apie tai per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją raštu, nurodydama motyvus, kodėl prašymas nepagrįstas.

9. Papildomo ploto, kuriame siūloma išduoti Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 12 dalyje nurodytą leidimą (toliau – papildomas plotas), ribas nustato Lietuvos geologijos tarnyba.

10. Kai prašymas pagrįstas, Lietuvos geologijos tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 8 punkte nurodyto įvertinimo termino pabaigos praneša apie prašymą išduoti leidimą naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius be konkurso registruotu laišku visiems leidimų naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius turėtojams, kurių leidimuose ir (ar) angliavandenilių išteklių naudojimo sutartyse nurodyti plotai ribojasi su papildomu plotu, nurodo papildomo ploto ribų koordinates pagal 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemą LKS-94 (LKS-94).

11. Leidimų naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius turėtojai, kurių leidimuose ir (ar) naudojimo sutartyse nurodyti plotai ribojasi su papildomu plotu, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 10 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos gali pateikti Lietuvos geologijos tarnybai Aprašo 7.1 papunktyje nurodytą prašymą be konkurso suteikti leidimą naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius pranešime nurodytame papildomame plote ir Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus. Šie prašymai nagrinėjami Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka.

12. Jeigu Aprašo 11 punkte nurodytu atveju gautas prašymas pagrįstas, Lietuvos geologijos tarnyba, baigusi nagrinėti prašymus per 10 darbo dienų, atsižvelgdama į pateiktus pagrindžiančius duomenis iš naujo nustato papildomų plotų ribas visiems leidimų turėtojams, kurių prašymai išduoti leidimą naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius be konkurso pagrįsti, ir apie tai per 5 darbo dienas juos informuoja.

13. Aprašo 12 punkte nurodytu atveju Lietuvos geologijos tarnybai iš naujo nustačius papildomų plotų ribas arba, kai nėra leidimų naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius turėtojų, kurių leidimuose ir (ar) angliavandenilių išteklių naudojimo sutartyse nurodyti plotai ribojasi su papildomu plotu, nuo Aprašo 8 punkte nurodyto įvertinimo termino pabaigos, kai prašymas pagrįstas, Lietuvos geologijos tarnyba per 5 darbo dienas teikia Aplinkos ministerijai motyvuotą siūlymą dėl leidimo ar leidimų naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius išdavimo ir susijusią medžiagą ir dokumentus.

14. Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 13 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos teikia Vyriausybei siūlymą dėl leidimo ar leidimų naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius išdavimo, pateikdama Vyriausybės nutarimo projektą.

15. Lietuvos geologijos tarnyba Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 12 dalyje nurodytą leidimą naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius išduoda per 20 darbo dienų Vyriausybės nutarimo išduoti leidimą priėmimo.

16. Apie Aprašo 15 punkte nurodyto leidimo išdavimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja prašymą išduoti leidimą pateikusius asmenis  per Žemės gelmių įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą.

17. Lietuvos geologijos tarnyba Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 8 dalies 1 punkte nurodytą leidimą išduoda Žemės gelmių įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nustatytu atveju ir terminais ir apie tai per 3 darbo dienas informuoja asmenį.

18. Leidimas išduodamas, kai sumokama valstybės rinkliava už leidimo išdavimą.

19. Lietuvos geologijos tarnyba Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje 1 punkte nurodyto leidimo neišduoda Žemės gelmių įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais, Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 12 dalyje nurodyto leidimo neišduoda, kai leidimo naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius turėtojas nesumoka valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą.

20. Apie leidimo neišdavimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja asmenį per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

21. Apie leidimo neišdavimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja Aplinkos ministeriją per 5 darbo dienas. Aplinkos ministerija, gavusi Lietuvos geologijos tarnybos informaciją, per 10 darbo dienų teikia Vyriausybei nutarimo projektą dėl Vyriausybės nutarimo išduoti leidimą pripažinimo netekusiu galios.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO TURINYS

 

22. Leidime nurodoma:

22.1. leidimą išdavusi institucija;

22.2. leidimo išdavimo data;

22.3. leidimo numeris;

22.4. leidimo turėtojo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, arba fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių pavadinimai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, buveinė;

22.5. suteikiamo naudoti ploto duomenys: ploto ribos pagal 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemą (LKS-94);

22.6. leidžiamos veiklos rūšis (-ys);

22.7. suteikiamų naudoti angliavandenilių išteklių rūšis (-ys);

22.8. leidimo turėtojo prievolė atlikti angliavandenilių išteklių tyrimus paieškos ir (ar) žvalgybos etapais ir jų atlikimo terminas (-ai), kai skelbiant konkursą naudoti angliavandenilių išteklius buvo numatyti angliavandenilių išteklių tyrimai;

22.9. leidimą pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė.

 

IV SKYRIUS

LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

23. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo galiojimą sustabdo Žemės gelmių įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

24. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo galiojimo sustabdymą panaikina Žemės gelmių įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais ir terminais.

25. Esant Žemės gelmių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatytiems pagrindams, Lietuvos geologijos tarnyba teikia Aplinkos ministerijai motyvuotą siūlymą dėl leidimo galiojimo panaikinimo, visą susijusią medžiagą ir dokumentus.

26. Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 25 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos teikia Vyriausybei siūlymą panaikinti leidimo galiojimą, pateikdama Vyriausybės nutarimo projektą.

27. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo galiojimą panaikina per 5 darbo dienas nuo Vyriausybės nutarimo panaikinti leidimo galiojimą priėmimo.

28. Apie leidimo galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Lietuvos geologijos tarnyba leidimo turėtoją informuoja per Žemės gelmių įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą.

 

V SKYRIUS

LEIDIMO IR JO PRIEDO TIKSLINIMAS

 

29. Lietuvos geologijos tarnyba leidimą tikslina Žemės gelmių įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais.

30. Žemės gelmių įstatymo 20 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytu atveju asmuo Lietuvos geologijos tarnybai pateikia prašymą, dokumentus, pagrindžiančius atitiktį Žemės gelmių įstatymo 17 straipsnio 6 dalies 1–5 punktuose nurodytiems reikalavimams, ir įmonės įsigijimą patvirtinančius dokumentus, kad jam pereina visos leidimą turėjusio juridinio asmens teisės ir pareigos, susijusios su leidimu.

31. Žemės gelmių įstatymo 20 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytu atveju asmuo Lietuvos geologijos tarnybai pateikia prašymą, dokumentus, pagrindžiančius atitiktį Žemės gelmių įstatymo 17 straipsnio 6 dalies 1–5 punktuose nurodytiems reikalavimams, ir dokumentus, patvirtinančius, kad jam pereina jungimo būdu reorganizuoto asmens teisės ir pareigos, susijusios su leidimu, arba jam pereina skaidymo būdu reorganizuoto juridinio asmens visos teisės ir pareigos, susijusios su leidimu.

32. Aprašo 30 ir 31 punktų nustatytais atvejais Lietuvos geologijos tarnyba per 20 darbo dienų nuo tinkamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą patikslinti leidimą.

33. Leidimo priedo duomenys tikslinami pagal leidimo turėtojo prašymą dėl duomenų patikslinimo, pateiktą Lietuvos geologijos tarnybai. Su prašymu leidimo turėtojas turi pateikti duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus. Lietuvos geologijos tarnyba per 20 darbo dienų po leidimo turėtojo prašymo ir tinkamų duomenų pasikeitimą patvirtinančių dokumentų gavimo priima sprendimą patikslinti leidimo priedą.

34. Leidimo turėtojas per 10 darbo dienų nuo formalių duomenų (fizinio asmens vardo ir (ar) pavardės, gyvenamosios vietos adreso, juridinio asmens pavadinimo ir (ar) kodo, buveinės ar jungtinės veiklos sutarties šalies pavadinimo) pasikeitimo privalo apie tai raštu pranešti Lietuvos geologijos tarnybai. Lietuvos geologijos tarnyba per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos priima sprendimą patikslinti leidimą.

35. Leidimas ir (ar) jo priedas patikslinami, kai leidimo turėtojas sumoka valstybės rinkliavą už leidimo ir (ar) jo priedo tikslinimą.

36. Apie leidimo ir jo priedo patikslinimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja leidimo turėtoją per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 

VI SKYRIUS

LEIDIMŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

 

37. Angliavandenilių išteklių naudojimo priežiūrą pagal kompetenciją atlieka Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos ir Lietuvos geologijos tarnyba.

38. Angliavandenilių išteklių tyrimų vykdymo priežiūrą atlieka Lietuvos geologijos tarnyba.

39. Leidimo turėtojų veiklos priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir (ar) Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

informavimAS APIE leidimŲ išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą

 

40. Lietuvos geologijos tarnyba savo interneto svetainėje per 5 darbo dienas paskelbia išduotus leidimus ar jų patikslinimus (ši informacija skelbiama leidimo galiojimo laikotarpiu) ir informaciją apie leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą (nurodoma pagrindas ir data). Informacija apie fizinį asmenį (asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas) neviešinama. Fizinių asmenų duomenys viešinami, norint visuomenę susipažindinti su sprendimais aplinkos srityje.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Informacija ir (ar) dokumentai, susiję su leidimo išdavimo procesu, prašymas išduoti leidimą, prašymas pakeisti ir (arba) patikslinti leidimą, sprendimas išduoti leidimą, atsisakyti išduoti leidimą, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą ar panaikinti leidimo galiojimą turi būti vieši, išskyrus fizinio asmens duomenis (asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas) ir informaciją, kurios teikimui netaikomos Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatos. Fizinių asmenų duomenys leidimo galiojimo laikotarpiu viešinami, norint visuomenę susipažindinti su sprendimais aplinkos srityje. Visa informacija ir (ar) dokumentai apie leidimo išdavimo procesą saugomi 5 metus po leidimo galiojimo panaikinimo.

 

___________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 408

 

LEIDIMŲ TIRTI ŽEMĖS GELMES IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja leidimų tirti žemės gelmes (toliau – leidimas) išdavimą fiziniams ir juridiniams asmenims ar šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis (toliau – asmuo), leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą ir patikslinimą, leidimais suteikiamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme.

3. Leidimus išduoda, tikslina, leidimų galiojimą sustabdo, leidimų galiojimo sustabdymą panaikina ir leidimų galiojimą panaikina Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Lietuvos geologijos tarnyba) naudojantis Aplinkosaugos leidimų informacine sistema (toliau – ALIS).

4. Informaciją apie leidimo išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą Lietuvos geologijos tarnyba teikia Licencijų informacinei sistemai vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ leidimo išdavimo, tikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo dieną.

5. Lietuvos geologijos tarnyba informaciją apie leidimo išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą per 5 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo skelbia savo interneto svetainėje, skelbime nurodoma:

5.1. leidimo turėtojas (fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė arba leidimo turėtojo fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, adresas korespondencijai). Fizinių asmenų duomenys leidimo galiojimo laikotarpiu viešinami siekiant visuomenei pateikti informaciją apie leidimų išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą;

5.2. leidimo numeris;

5.3. leidžiama atlikti tiesioginių ir nuotolinių žemės gelmių tyrimų rūšis (-ys);

5.4. leidimo išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo data.

6. Pageidaujantis gauti leidimą asmuo Lietuvos geologijos tarnybai Apraše nurodytus dokumentus teikia raštu per atstumą, tiesiogiai, elektroninėmis priemonėmis, per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba ALIS. Susirašinėjimas su asmeniu visais leidimo išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo klausimais vykdomas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, arba tokiu būdu, kurį nurodo asmuo.

7. Lietuvos geologijos tarnybos direktorius tvirtina leidimo formą.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

8. Asmuo, norintis gauti leidimą, Lietuvos geologijos tarnybai pateikia:

8.1. prašymą. Prašyme nurodoma: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, arba fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, adresas korespondencijai, tiesioginių ir nuotolinių žemės gelmių tyrimų rūšis (-ys), kuriai (-ioms) vykdyti prašoma suteikti leidimą;

8.2. jungtinės veiklos sutarties kopiją, jeigu prašymą teikia asmenų grupė;

8.3. Žemės gelmių įstatymo 8 straipsnyje nurodytą kvalifikaciją ir darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

9. Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi asmens, norinčio gauti leidimą, prašymą, per 5 darbo dienas išsiunčia patvirtinimą, kad prašymas gautas, ir jame nurodo terminą, per kurį prašymas privalo būti išnagrinėtas, taip pat asmens teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų Lietuvos geologijos tarnybos ir asmens ginčų.

10. Lietuvos geologijos tarnyba leidimą išduoda Žemės gelmių įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ir terminais.

11. Leidimas išduodamas, kai sumokama valstybės rinkliava už leidimo išdavimą.

12. Apie leidimo išdavimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja asmenį, pateikusį prašymą išduoti leidimą, Žemės gelmių įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatytu terminu.

13. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo neišduoda Žemės gelmių įstatymo 9 straipsnyje nustatytais atvejais.

14. Apie leidimo neišdavimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja asmenį per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, GALIOJIMO PANAIKINIMAS IR TIKSLINIMAS

 

15. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo galiojimą sustabdo Žemės gelmių įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

16. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo galiojimo sustabdymą panaikina Žemės gelmių įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais ir terminais.

17. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo galiojimą panaikina Žemės gelmių įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais.

18. Apie leidimo galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Lietuvos geologijos tarnyba leidimo turėtoją informuoja Žemės gelmių įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatytu terminu.

19. Lietuvos geologijos tarnyba leidimą tikslina Žemės gelmių įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais.

20. Jeigu Aprašo 19 punkte nustatytais atvejais asmuo nori patikslinti leidimo duomenis, jis Lietuvos geologijos tarnybai pateikia prašymą ir Žemės gelmių įstatymo 8 straipsnyje nurodytą kvalifikaciją ir darbo patirtį patvirtinančius dokumentus arba teisių ir pareigų perėjimą patvirtinančius dokumentus, kai leidimo turėtojas buvo reorganizuotas, arba leidimą turinčio juridinio asmens teisių ir pareigų dėl leidime nurodytų tiesioginių ir nuotolinių žemės gelmių tyrimų vykdymo perėjimą patvirtinančius dokumentus, kai įsigytas leidimą turintis juridinis asmuo (įmonė).

21. Lietuvos geologijos tarnyba per 20 darbo dienų nuo tinkamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą patikslinti leidimą.

22. Leidimo turėtojas per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo privalo raštu pranešti Lietuvos geologijos tarnybai apie fizinio asmens vardo ir (ar) pavardės, gyvenamosios vietos adreso, juridinio asmens pavadinimo, buveinės ar jungtinės veiklos sutarties šalies vardo, pavardės, pavadinimo ir adreso korespondencijai pasikeitimą. Lietuvos geologijos tarnyba per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo priima sprendimą patikslinti leidimą.

23. Leidimas patikslinamas po to, kai leidimo turėtojas sumoka valstybės rinkliavą už leidimo tikslinimą.

24. Apie leidimo patikslinimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja leidimo turėtoją per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 

IV SKYRIUS

LEIDIMŲ PRIEŽIŪRA

 

25. Leidimų turėtojų leidimu suteikiamos vykdyti veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą vykdo Lietuvos geologijos tarnyba.

26. Leidimo turėtojų veiklos priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Leidimo turėtojas juridinis asmuo ar asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kuris netenka Žemės gelmių įstatymo 8 straipsnyje nurodytos kvalifikacijos specialisto, per 10 darbo dienų privalo raštu apie tai pranešti Lietuvos geologijos tarnybai.

28. Visa informacija ir (ar) dokumentai, susiję su leidimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir patikslinimo procesu, turi būti vieši, išskyrus fizinio asmens duomenis (asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas) ir informaciją, kurios teikimui netaikomos Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatos. Fizinių asmenų duomenys leidimo galiojimo laikotarpiu viešinami siekiant visuomenę informuoti apie leidimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir patikslinimo procesą. Visa informacija ir (ar) dokumentai (įskaitant ir asmens duomenis) apie leidimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir patikslinimo procesą saugomi 5 metus po leidimo galiojimo panaikinimo, kuriam pasibaigus sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams.

______________

Papildyta priedu:

Nr. 408, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08526

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 408, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08526

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo