Suvestinė redakcija nuo 2023-06-16 iki 2025-04-30

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2020-03-12, i. k. 2020-05360

 

Nauja redakcija nuo 2020-07-01:

Nr. 408, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08526

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS GELMIŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2020 m. kovo 10 d. Nr. 198

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktais, 12 straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 4, 7 ir 12 dalimis, 17 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 18 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 19 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 6 dalimi, 25 straipsnio 5 dalimi, 30 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1999, 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 901, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17678

Nr. 236, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08038

 

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes išdavimo tvarkos aprašą;

1.2. Leidimų naudoti angliavandenilių išteklius išdavimo tvarkos aprašą;

1.3. Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo tvarkos aprašą.

1.4. Žemės gelmių registro nuostatus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 901, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17678

 

1.5. Konkursų naudoti angliavandenilių išteklius organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 236, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08038

 

2. Įgalioti Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją nustatyti:

2.1.    informacijos apie numatomas naudoti radioaktyviąsias, pavojingas žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagas ir mišinius turinį ir šios informacijos teikimo tvarką;

2.2.    konkursų naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius ir žemės gelmių ertmes vykdymo, valstybės lėšomis iki konkurso atliktų konkurso objekto žemės gelmių tyrimo darbų sąnaudų, konkurso parengiamųjų darbų ir organizavimo išlaidų apskaičiavimo tvarką.

Papildyta punktu:

Nr. 901, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17678

 

3. Pripažinti netekusiais galios:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 901, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17678

 

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimą Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes išdavimo taisyklių patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 28 d. nutarimą Nr. 1151 „Dėl Leidimų naudoti angliavandenilių išteklius išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 29 d. nutarimą Nr. 1433 „Dėl Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimą Nr. 584 „Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 901, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17678

 

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimą Nr. 677 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymą“ su visais pakeitimais ir papildymais;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 901, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17678

 

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d. nutarimą Nr. 299 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 236, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08038

 

3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 849 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 236, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08038

 

4. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 901, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17678

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Aplinkos ministras                                                                                           Kęstutis Mažeika

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 198

 

 

 

LEIDIMŲ NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS (IŠSKYRUS ANGLIAVANDENILIUS) IR ERTMES IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius) išteklius, leidimų naudoti požeminio vandens išteklius ir leidimų naudoti žemės gelmių ertmes (toliau – leidimas) išdavimą fiziniams ir juridiniams asmenims ar šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis (toliau – asmuo), leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą ir patikslinimą, leidimų sąlygų laikymosi priežiūrą ir informavimą apie leidimų išdavimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme ir Lietuvos Respublikos žemės įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 451, 2023-06-14, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11942

 

3. Leidimus išduoda, tikslina, leidimų galiojimą sustabdo, leidimų galiojimo sustabdymą panaikina ir leidimų galiojimą panaikina Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Lietuvos geologijos tarnyba) per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS), išskyrus, kai leidimas išduodamas Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatytu atveju.

4. Informaciją apie leidimo išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą Lietuvos geologijos tarnyba teikia Licencijų informacinei sistemai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“, leidimo išdavimo, tikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo dieną.

5. Pageidaujantis gauti leidimą asmuo Lietuvos geologijos tarnybai Apraše numatytus dokumentus teikia raštu per atstumą, tiesiogiai, elektroninėmis priemonėmis, per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba ALIS. Susirašinėjimas su asmeniu leidimo išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo klausimais vykdomas tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, arba būdu, kurį nurodo asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 451, 2023-06-14, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11942

 

6. Lietuvos geologijos tarnybos direktorius tvirtina leidimo ir jo priedo formas.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

7. Asmuo, norintis gauti Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 9 dalyje nurodytą leidimą, Lietuvos geologijos tarnybai pateikia:

7.1. prašymą. Prašyme nurodoma: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, arba fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių pavadinimai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, buveinė, prašomo suteikti naudoti žemės gelmių išteklių telkinio ar jo dalies pavadinimas, vandenvietės pavadinimas ir kodas Žemės gelmių registre;

7.2. jungtinės veiklos sutartį, jeigu prašymą teikia asmenų grupė;

7.3. kai numatoma naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius, išgaunamus atviru kasybos būdu, fizinis asmuo pateikia Kasybos darbų vadovo mokymo programos išklausymą patvirtinantį pažymėjimą arba aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus geologijos studijų krypties universitetines studijas, arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, juridinis asmuo arba fizinių ir juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, pateikia sutartį su asmeniu, kuris turi Kasybos darbų vadovo mokymo programos išklausymą patvirtinantį pažymėjimą arba kuris turi aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus geologijos studijų krypties universitetines studijas, arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir to asmens Kasybos darbų vadovo mokymo programos išklausymą patvirtinantį pažymėjimą arba nurodytą aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;

7.4. informaciją apie žemės gelmių naudojimo plano patvirtinimą, kai asmuo nori gauti Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 1 punkte nurodytą leidimą;

7.5. be Aprašo 7.1–7.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų, kai numatoma naudoti požeminio vandens išteklius, papildomai pateikiama:

7.5.1. atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atrankos dėl PAV) išvados, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) neprivalomas, arba sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus ar ji nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, data ir numeris, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą turi būti atliktos jame nustatytos procedūros;

7.5.2. informacija apie aprobuotus požeminio vandens išteklius ir patvirtintą požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos projektą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 451, 2023-06-14, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11942

 

8. Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi prašymą asmens, norinčio gauti Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 9 dalyje nurodytą leidimą, per 5 darbo dienas informuoja, kad prašymą gavo, ir nurodo terminą, per kurį prašymas privalo būti išnagrinėtas, nurodo asmens teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų Lietuvos geologijos tarnybos ir asmens ginčų.

9. Lietuvos geologijos tarnyba leidimą išduoda Žemės gelmių įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais ir terminais.

10. Leidimas išduodamas, kai sumokama valstybės rinkliava už leidimo išdavimą.

11. Apie leidimo išdavimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja prašymą išduoti leidimą pateikusį asmenį per Žemės gelmių įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą, o išdavus leidimą, kai atliktas PAV, apie išduotą leidimą papildomai informuojama atsakingoji institucija ir PAV subjektai, nurodyti sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai; jei atliktas tarpvalstybinio PAV – ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 451, 2023-06-14, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11942

 

12. Apie leidimo, nurodyto Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje, išdavimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja asmenį per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

13. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo neišduoda Žemės gelmių įstatymo 18 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytais atvejais.

14. Apie leidimo neišdavimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja asmenį per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, o neišdavus leidimo, kai atliktas PAV, apie tai papildomai informuojama atsakingoji institucija ir PAV subjektai, nurodyti sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai; jei atliktas tarpvalstybinio PAV – ir Aplinkos ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 451, 2023-06-14, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11942

 

III SKYRIUS

LEIDIMO TURINYS

 

15. Leidime nurodoma:

15.1. leidimą išdavusi institucija;

15.2. leidimo išdavimo data;

15.3. leidimo numeris;

15.4. leidimo turėtojo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, arba leidimo turėtojo fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių pavadinimai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, buveinė;

15.5. suteikiamo naudoti žemės gelmių išteklių telkinio ar jo dalies, vandenvietės arba žemės gelmių ertmės duomenys (kai leidimas išduodamas Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatytu atveju, šie duomenys nenurodomi): adresas, žemės gelmių išteklių telkinio pavadinimas, žemės gelmių išteklių telkinio kodas Žemės gelmių registre, išteklių rūšis, vandenvietės pavadinimas, kodas Žemės gelmių registre, požeminio vandens išteklių rūšis, žemės gelmių ertmės pavadinimas, kodas Žemės gelmių registre;

15.6. leidimo turėtojo prievolė atlikti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklių arba žemės gelmių ertmių tyrimus ir jų atlikimo terminas, kai leidimas išduodamas Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais;

15.7. leidimą pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė.

 

IV SKYRIUS

LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

16. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo galiojimą sustabdo Žemės gelmių įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

17. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo galiojimo sustabdymą panaikina Žemės gelmių įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais ir terminais.

18. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo galiojimą panaikina Žemės gelmių įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais.

19. Prieš priimdama sprendimą dėl leidimo galiojimo panaikinimo:

19.1. Žemės gelmių įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytu atveju Lietuvos geologijos tarnyba turi gauti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos apsaugos departamentas) raštą apie visų žemės gelmių naudojimo plane numatytų išteklių naudojimo metu pažeistos žemės rekultivavimo ir būtinų kitų aplinkos elementų atkūrimo sprendinių įvykdymą;

19.2. Žemės gelmių įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punkte numatytu atveju, kai leidimo galiojimas sustabdytas dėl Aplinkos apsaugos departamento nustatytų pažeidimų, Lietuvos geologijos tarnyba turi gauti Aplinkos apsaugos departamento raštą, kad leidimo turėtojas per leidimo galiojimo sustabdymo terminą nepašalino pažeidimų, dėl kurių sustabdytas leidimo galiojimas;

19.3. Žemės gelmių įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytu atveju teikdamas prašymą panaikinti leidimo naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius galiojimą, leidimo turėtojas su prašymu turi pateikti suteikto naudoti telkinio ar jo dalies markšeiderinį planą, suderintą su Aplinkos apsaugos departamentu ir valstybinės žemės patikėtiniu, kai naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, ištekliai naudojami valstybinėje žemėje dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir likusių išteklių apsaugos. Šis reikalavimas netaikomas, jei leidimu skirto naudoti telkinio ar jo dalies ištekliai nepradėti naudoti. Šiuo atveju leidimas gali būti panaikintas tik Aplinkos apsaugos departamento pareigūnui patikrinus ir nustačius, kad kasybos sklype žemės gelmių ištekliai nenaudoti. Suteikto naudoti telkinio ar jo dalies markšeiderinio plano derinti su Aplinkos apsaugos departamentu ir valstybinės žemės patikėtiniu nereikia, jei su prašymu panaikinti leidimo naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius galiojimą pateikiamas kito asmens prašymas išduoti leidimą naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, telkinio išteklius tame pačiame plote.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 451, 2023-06-14, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11942

 

20. Apie leidimo galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Lietuvos geologijos tarnyba leidimo turėtoją informuoja per Žemės gelmių įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą.

 

V SKYRIUS

LEIDIMO IR JO PRIEDO TIKSLINIMAS

 

21. Lietuvos geologijos tarnyba leidimą tikslina Žemės gelmių įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktų nustatytais atvejais.

22. Lietuvos geologijos tarnyba leidimą ir jo priedą tikslina Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju.

23. Žemės gelmių įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytu atveju asmuo Lietuvos geologijos tarnybai pateikia prašymą, Aprašo 7.3 papunktyje nurodytus dokumentus ir įmonės įsigijimą patvirtinančius dokumentus, kad jam pereina visos leidimą turėjusio juridinio asmens teisės ir pareigos, susijusios su leidimu.

24. Žemės gelmių įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytu atveju asmuo Lietuvos geologijos tarnybai pateikia prašymą, Aprašo 7.3 papunktyje nurodytus dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius, kad jam pereina jungimo būdu reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos, susijusios su leidimu, arba jam pereina skaidymo būdu reorganizuoto juridinio asmens visos teisės ir pareigos, susijusios su leidimu.

25. Žemės gelmių įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytu atveju asmuo Lietuvos geologijos tarnybai pateikia prašymą ir atrankos dėl PAV išvados, kad PAV neprivalomas, arba sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus ar ji nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, datą ir numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 451, 2023-06-14, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11942

 

26. Aprašo 23 ir 24 punktuose nustatytais atvejais Lietuvos geologijos tarnyba patikrina, ar asmuo atitinka Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 10 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus reikalavimus ir per 20 darbo dienų nuo tinkamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą patikslinti leidimą.

27. Aprašo 25 punkte nustatytu atveju Lietuvos geologijos tarnyba per 20 darbo dienų nuo tinkamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą patikslinti leidimą ir jo priedą.

28. Žemės gelmių įstatymo 21 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais atvejais Lietuvos geologijos tarnyba gavusi leidimo turėtojo prašymą per 5 darbo dienas priima sprendimą patikslinti leidimo priedą.

29. Žemės gelmių įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju po naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklių ar žemės gelmių ertmių aprobavimo Lietuvos geologijos tarnyba gavusi leidimo turėtojo prašymą per 5 darbo dienas priima sprendimą patikslinti leidimo priedą.

30. Aprašo 22, 28 ir 29 punktuose nenustatytais atvejais leidimo priedo duomenys tikslinami pagal leidimo turėtojo prašymą, pateiktą Lietuvos geologijos tarnybai dėl pasikeitusių duomenų. Su prašymu leidimo turėtojas pateikia duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus. Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi leidimo turėtojo prašymą ir tinkamus jį patvirtinančius dokumentus, per 20 darbo dienų priima sprendimą patikslinti leidimo priedą.

31. Leidimo turėtojas per 10 darbo dienų nuo formalių duomenų (fizinio asmens vardo ir (ar) pavardės, gyvenamosios vietos adreso, juridinio asmens pavadinimo ir (ar) kodo, buveinės ar jungtinės veiklos sutarties šalies pavadinimo) pasikeitimo privalo apie tai raštu pranešti Lietuvos geologijos tarnybai. Lietuvos geologijos tarnyba per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos priima sprendimą patikslinti leidimą.

32. Leidimas ir (ar) jo priedas patikslinami, kai leidimo turėtojas sumoka valstybės rinkliavą už leidimo ir (ar) jo priedo tikslinimą.

33. Apie leidimo ir jo priedo patikslinimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja leidimo turėtoją per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, o Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje numatytu atveju patikslinus leidimą, kai atliktas PAV, apie patikslintą leidimą ir jo priedą papildomai informuojama atsakingoji institucija ir PAV subjektai, nurodyti sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai; jei atliktas tarpvalstybinio PAV – ir Aplinkos ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 451, 2023-06-14, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11942

 

VI SKYRIUS

LEIDIMŲ SĄLYGŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ

 

34. Leidimo sąlygų laikymosi kontrolę pagal kompetenciją vykdo Aplinkos apsaugos departamentas ir Lietuvos geologijos tarnyba.

35. Leidimo turėtojų veiklos kontrolė vykdoma Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir (ar) Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

informavimAS APIE leidimŲ išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą

 

36. Lietuvos geologijos tarnyba interneto svetainėje per 5 darbo dienas paskelbia informaciją apie išduotus leidimus (su priedais) ar jų patikslinimus (ši informacija skelbiama leidimo galiojimo laikotarpiu), informaciją apie neišduotus leidimus, kai atliktas PAV, ir informaciją apie leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą (nurodoma pagrindas ir data). Informacija apie fizinį asmenį (asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas) neviešinama. Fizinių asmenų duomenys viešinami, norint visuomenę supažindinti su sprendimais aplinkos srityje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 451, 2023-06-14, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11942

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Visa informacija ir (ar) dokumentai, susiję su leidimo išdavimo procesu, prašymas išduoti leidimą, prašymas pakeisti ir (arba) patikslinti leidimą, sprendimas išduoti leidimą, atsisakyti išduoti leidimą, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą ar panaikinti leidimo galiojimą turi būti vieši, išskyrus fizinio asmens duomenis (asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas) ir informaciją, kurios teikimui netaikomos Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatos. Fizinių asmenų duomenys leidimo galiojimo laikotarpiu viešinami, norint visuomenę susipažindinti su sprendimais aplinkos srityje. Visa informacija ir (ar) dokumentai apie leidimo išdavimo procesą saugomi 5 metus po leidimo galiojimo panaikinimo.

________________

part_3c2edabca74142d8885155f74d429820_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m.  kovo 10 d. nutarimu Nr. 198

 

 

LEIDIMŲ NAUDOTI ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIUS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų naudoti angliavandenilių išteklius išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimų naudoti angliavandenilių išteklius (toliau – leidimas) išdavimo fiziniams ir juridiniams asmenims ar šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, (toliau – asmuo), leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir leidimų patikslinimo, leidimų laikymosi priežiūros ir informavimo apie leidimų išdavimą tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme ir Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 451, 2023-06-14, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11942

 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu priima sprendimą dėl leidimo išdavimo ir panaikinimo. Leidimus išduoda, tikslina, leidimų galiojimą sustabdo, leidimų galiojimo sustabdymą panaikina ir leidimų galiojimą panaikina Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Lietuvos geologijos tarnyba).

4. Informaciją apie leidimo išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą Lietuvos geologijos tarnyba teikia Licencijų informacinei sistemai vadovaudamasi Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ leidimo išdavimo, tikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo dieną.

5. Pageidaujantis gauti Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 12 dalyje nurodytą leidimą asmuo Lietuvos geologijos tarnybai Apraše numatytus dokumentus teikia per atstumą, tiesiogiai, elektroninėmis priemonėmis arba elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą. Susirašinėjimas su asmeniu leidimo išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo klausimais vykdomas tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, arba būdu, kurį nurodo asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 451, 2023-06-14, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11942

 

6. Lietuvos geologijos tarnybos direktorius tvirtina leidimo ir jo priedo formas.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

7. Leidimo naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius turėtojas, norintis gauti Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 12 dalyje nurodytą leidimą, Lietuvos geologijos tarnybai pateikia:

7.1. prašymą. Prašyme nurodoma leidimo naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius turėtojo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, arba fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių pavadinimai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, buveinė;

7.2. 1:25000 masteliu teritorijos planą, kuriame nurodytas parengtinai ar detaliai išžvalgyto tradicinių angliavandenilių telkinio išteklių apskaičiavimo kontūras (ESRI Shapefile formatu) arba 1:10000 masteliu teritorijos planą su tradicinių angliavandenilių išteklių gavybos gręžinio planuojama įrengimo vieta (pdf formatu);

7.3. dokumentus ir kitą informaciją pagrindžiančią, kad leidimo turėtojui suteiktame plote nėra galimybės įrengti tradicinių angliavandenilių išteklių gavybos gręžinį, pavyzdžiui, informaciją apie teritorijai nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kt.

8. Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi tinkamus Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo Lietuvos geologijos tarnyboje dienos, išnagrinėja pateiktus dokumentus, įvertina, ar leidimo turėtojo plote esančio tradicinių angliavandenilių telkinio dalis patenka į su šiuo plotu besiribojantį plotą, dėl kurio neišduotas leidimas naudoti angliavandenilių išteklius (Žemės gelmių registre arba Valstybinėje geologijos informacinėje sistemoje turi būti įrašytas tradicinių angliavandenilių telkinys, kurio dalis patenka į su leidimo turėtojo plotu besiribojantį plotą), ar nėra galimybės įrengti tradicinių angliavandenilių išteklių gavybos gręžinį leidimo turėtojui suteiktame plote ir tokį gręžinį prašoma įrengti su leidimo turėtojo plotu besiribojančiame plote, dėl kurio neišduotas leidimas naudoti angliavandenilių išteklius, ir ar pateikti duomenys tai pagrindžia. Jeigu Lietuvos geologijos tarnyba išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, nustato, kad prašymas nepagrįstas, prašymo nebenagrinėja ir apie tai per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją raštu, nurodydama motyvus, kodėl prašymas nepagrįstas.

9. Papildomo ploto, kuriame siūloma išduoti Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 12 dalyje nurodytą leidimą (toliau – papildomas plotas), ribas nustato Lietuvos geologijos tarnyba.

10. Kai prašymas pagrįstas, Lietuvos geologijos tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 8 punkte nurodyto įvertinimo termino pabaigos praneša apie prašymą išduoti leidimą naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius be konkurso registruotu laišku visiems leidimų naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius turėtojams, kurių leidimuose ir (ar) angliavandenilių išteklių naudojimo sutartyse nurodyti plotai ribojasi su papildomu plotu, nurodo papildomo ploto ribų koordinates pagal 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemą LKS-94 (LKS-94).

11. Leidimų naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius turėtojai, kurių leidimuose ir (ar) naudojimo sutartyse nurodyti plotai ribojasi su papildomu plotu, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 10 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos gali pateikti Lietuvos geologijos tarnybai Aprašo 7.1 papunktyje nurodytą prašymą be konkurso suteikti leidimą naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius pranešime nurodytame papildomame plote ir Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus. Šie prašymai nagrinėjami Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka.

12. Jeigu Aprašo 11 punkte nurodytu atveju gautas prašymas pagrįstas, Lietuvos geologijos tarnyba, baigusi nagrinėti prašymus per 10 darbo dienų, atsižvelgdama į pateiktus pagrindžiančius duomenis iš naujo nustato papildomų plotų ribas visiems leidimų turėtojams, kurių prašymai išduoti leidimą naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius be konkurso pagrįsti, ir apie tai per 5 darbo dienas juos informuoja.

13. Aprašo 12 punkte nurodytu atveju Lietuvos geologijos tarnybai iš naujo nustačius papildomų plotų ribas arba, kai nėra leidimų naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius turėtojų, kurių leidimuose ir (ar) angliavandenilių išteklių naudojimo sutartyse nurodyti plotai ribojasi su papildomu plotu, nuo Aprašo 8 punkte nurodyto įvertinimo termino pabaigos, kai prašymas pagrįstas, Lietuvos geologijos tarnyba per 5 darbo dienas teikia Aplinkos ministerijai motyvuotą siūlymą dėl leidimo ar leidimų naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius išdavimo ir susijusią medžiagą ir dokumentus.

14. Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 13 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos teikia Vyriausybei siūlymą dėl leidimo ar leidimų naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius išdavimo, pateikdama Vyriausybės nutarimo projektą.

15. Lietuvos geologijos tarnyba Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 12 dalyje nurodytą leidimą naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius išduoda per 20 darbo dienų Vyriausybės nutarimo išduoti leidimą priėmimo.

16. Apie Aprašo 15 punkte nurodyto leidimo išdavimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja prašymą išduoti leidimą pateikusius asmenis  per Žemės gelmių įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą.

17. Lietuvos geologijos tarnyba Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 8 dalies 1 punkte nurodytą leidimą išduoda Žemės gelmių įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nustatytu atveju ir terminais ir apie tai per 3 darbo dienas informuoja asmenį.

18. Leidimas išduodamas, kai sumokama valstybės rinkliava už leidimo išdavimą.

19. Lietuvos geologijos tarnyba Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje 1 punkte nurodyto leidimo neišduoda Žemės gelmių įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais, Žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 12 dalyje nurodyto leidimo neišduoda, kai leidimo naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius turėtojas nesumoka valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą.

20. Apie leidimo neišdavimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja asmenį per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

21. Apie leidimo neišdavimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja Aplinkos ministeriją per 5 darbo dienas. Aplinkos ministerija, gavusi Lietuvos geologijos tarnybos informaciją, per 10 darbo dienų teikia Vyriausybei nutarimo projektą dėl Vyriausybės nutarimo išduoti leidimą pripažinimo netekusiu galios.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO TURINYS

 

22. Leidime nurodoma:

22.1. leidimą išdavusi institucija;

22.2. leidimo išdavimo data;

22.3. leidimo numeris;

22.4. leidimo turėtojo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, arba fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių pavadinimai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, buveinė;

22.5. suteikiamo naudoti ploto duomenys: ploto ribos pagal 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemą (LKS-94);

22.6. leidžiamos veiklos rūšis (-ys);

22.7. suteikiamų naudoti angliavandenilių išteklių rūšis (-ys);

22.8. leidimo turėtojo prievolė atlikti angliavandenilių išteklių tyrimus paieškos ir (ar) žvalgybos etapais ir jų atlikimo terminas (-ai), kai skelbiant konkursą naudoti angliavandenilių išteklius buvo numatyti angliavandenilių išteklių tyrimai;

22.9. leidimą pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė.

 

IV SKYRIUS

LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

23. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo galiojimą sustabdo Žemės gelmių įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

24. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo galiojimo sustabdymą panaikina Žemės gelmių įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais ir terminais.

25. Esant Žemės gelmių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatytiems pagrindams, Lietuvos geologijos tarnyba teikia Aplinkos ministerijai motyvuotą siūlymą dėl leidimo galiojimo panaikinimo, visą susijusią medžiagą ir dokumentus.

26. Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 25 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos teikia Vyriausybei siūlymą panaikinti leidimo galiojimą, pateikdama Vyriausybės nutarimo projektą.

27. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo galiojimą panaikina per 5 darbo dienas nuo Vyriausybės nutarimo panaikinti leidimo galiojimą priėmimo.

28. Apie leidimo galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Lietuvos geologijos tarnyba leidimo turėtoją informuoja per Žemės gelmių įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą.

 

V SKYRIUS

LEIDIMO IR JO PRIEDO TIKSLINIMAS

 

29. Lietuvos geologijos tarnyba leidimą tikslina Žemės gelmių įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais.

30. Žemės gelmių įstatymo 20 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytu atveju asmuo Lietuvos geologijos tarnybai pateikia prašymą, dokumentus, pagrindžiančius atitiktį Žemės gelmių įstatymo 17 straipsnio 6 dalies 1–5 punktuose nurodytiems reikalavimams, ir įmonės įsigijimą patvirtinančius dokumentus, kad jam pereina visos leidimą turėjusio juridinio asmens teisės ir pareigos, susijusios su leidimu.

31. Žemės gelmių įstatymo 20 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytu atveju asmuo Lietuvos geologijos tarnybai pateikia prašymą, dokumentus, pagrindžiančius atitiktį Žemės gelmių įstatymo 17 straipsnio 6 dalies 1–5 punktuose nurodytiems reikalavimams, ir dokumentus, patvirtinančius, kad jam pereina jungimo būdu reorganizuoto asmens teisės ir pareigos, susijusios su leidimu, arba jam pereina skaidymo būdu reorganizuoto juridinio asmens visos teisės ir pareigos, susijusios su leidimu.

32. Aprašo 30 ir 31 punktų nustatytais atvejais Lietuvos geologijos tarnyba per 20 darbo dienų nuo tinkamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą patikslinti leidimą.

33. Leidimo priedo duomenys tikslinami pagal leidimo turėtojo prašymą dėl duomenų patikslinimo, pateiktą Lietuvos geologijos tarnybai. Su prašymu leidimo turėtojas turi pateikti duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus. Lietuvos geologijos tarnyba per 20 darbo dienų po leidimo turėtojo prašymo ir tinkamų duomenų pasikeitimą patvirtinančių dokumentų gavimo priima sprendimą patikslinti leidimo priedą.

34. Leidimo turėtojas per 10 darbo dienų nuo formalių duomenų (fizinio asmens vardo ir (ar) pavardės, gyvenamosios vietos adreso, juridinio asmens pavadinimo ir (ar) kodo, buveinės ar jungtinės veiklos sutarties šalies pavadinimo) pasikeitimo privalo apie tai raštu pranešti Lietuvos geologijos tarnybai. Lietuvos geologijos tarnyba per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos priima sprendimą patikslinti leidimą.

35. Leidimas ir (ar) jo priedas patikslinami, kai leidimo turėtojas sumoka valstybės rinkliavą už leidimo ir (ar) jo priedo tikslinimą.

36. Apie leidimo ir jo priedo patikslinimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja leidimo turėtoją per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 

VI SKYRIUS

LEIDIMŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA

 

37. Angliavandenilių išteklių naudojimo priežiūrą pagal kompetenciją atlieka Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos ir Lietuvos geologijos tarnyba.

38. Angliavandenilių išteklių tyrimų vykdymo priežiūrą atlieka Lietuvos geologijos tarnyba.

39. Leidimo turėtojų veiklos priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir (ar) Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

informavimAS APIE leidimŲ išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą

 

40. Lietuvos geologijos tarnyba savo interneto svetainėje per 5 darbo dienas paskelbia išduotus leidimus ar jų patikslinimus (ši informacija skelbiama leidimo galiojimo laikotarpiu) ir informaciją apie leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą (nurodoma pagrindas ir data). Informacija apie fizinį asmenį (asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas) neviešinama. Fizinių asmenų duomenys viešinami, norint visuomenę susipažindinti su sprendimais aplinkos srityje.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Informacija ir (ar) dokumentai, susiję su leidimo išdavimo procesu, prašymas išduoti leidimą, prašymas pakeisti ir (arba) patikslinti leidimą, sprendimas išduoti leidimą, atsisakyti išduoti leidimą, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą ar panaikinti leidimo galiojimą turi būti vieši, išskyrus fizinio asmens duomenis (asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas) ir informaciją, kurios teikimui netaikomos Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatos. Fizinių asmenų duomenys leidimo galiojimo laikotarpiu viešinami, norint visuomenę susipažindinti su sprendimais aplinkos srityje. Visa informacija ir (ar) dokumentai apie leidimo išdavimo procesą saugomi 5 metus po leidimo galiojimo panaikinimo.

 

___________________

 

part_beca111d683743778d6e9698ffc492e1_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 408

 

LEIDIMŲ TIRTI ŽEMĖS GELMES IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja leidimų tirti žemės gelmes (toliau – leidimas) išdavimą fiziniams ir juridiniams asmenims ar šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis (toliau – asmuo), leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą ir patikslinimą, leidimais suteikiamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme ir Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 451, 2023-06-14, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11942

 

3. Leidimus išduoda, tikslina, leidimų galiojimą sustabdo, leidimų galiojimo sustabdymą panaikina ir leidimų galiojimą panaikina Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Lietuvos geologijos tarnyba) naudojantis Aplinkosaugos leidimų informacine sistema (toliau – ALIS).

4. Informaciją apie leidimo išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą Lietuvos geologijos tarnyba teikia Licencijų informacinei sistemai vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ leidimo išdavimo, tikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo dieną.

5. Lietuvos geologijos tarnyba informaciją apie leidimo išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą per 5 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo skelbia savo interneto svetainėje, skelbime nurodoma:

5.1. leidimo turėtojas (fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė arba leidimo turėtojo fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, adresas korespondencijai). Fizinių asmenų duomenys leidimo galiojimo laikotarpiu viešinami siekiant visuomenei pateikti informaciją apie leidimų išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą;

5.2. leidimo numeris;

5.3. leidžiama atlikti tiesioginių ir nuotolinių žemės gelmių tyrimų rūšis (-ys);

5.4. leidimo išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo data.

6. Pageidaujantis gauti leidimą asmuo Lietuvos geologijos tarnybai Apraše nurodytus dokumentus teikia raštu per atstumą, tiesiogiai, elektroninėmis priemonėmis, per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba ALIS. Susirašinėjimas su asmeniu visais leidimo išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo klausimais vykdomas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, arba tokiu būdu, kurį nurodo asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 451, 2023-06-14, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11942

 

7. Lietuvos geologijos tarnybos direktorius tvirtina leidimo formą.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

8. Asmuo, norintis gauti leidimą, Lietuvos geologijos tarnybai pateikia:

8.1. prašymą. Prašyme nurodoma: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, arba fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, adresas korespondencijai, tiesioginių ir nuotolinių žemės gelmių tyrimų rūšis (-ys), kuriai (-ioms) vykdyti prašoma suteikti leidimą;

8.2. jungtinės veiklos sutarties kopiją, jeigu prašymą teikia asmenų grupė;

8.3. Žemės gelmių įstatymo 8 straipsnyje nurodytą kvalifikaciją ir darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

9. Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi asmens, norinčio gauti leidimą, prašymą, per 5 darbo dienas išsiunčia patvirtinimą, kad prašymas gautas, ir jame nurodo terminą, per kurį prašymas privalo būti išnagrinėtas, taip pat asmens teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų Lietuvos geologijos tarnybos ir asmens ginčų.

10. Lietuvos geologijos tarnyba leidimą išduoda Žemės gelmių įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ir terminais.

11. Leidimas išduodamas, kai sumokama valstybės rinkliava už leidimo išdavimą.

12. Apie leidimo išdavimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja asmenį, pateikusį prašymą išduoti leidimą, Žemės gelmių įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatytu terminu.

13. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo neišduoda Žemės gelmių įstatymo 9 straipsnyje nustatytais atvejais.

14. Apie leidimo neišdavimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja asmenį per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, GALIOJIMO PANAIKINIMAS IR TIKSLINIMAS

 

15. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo galiojimą sustabdo Žemės gelmių įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

16. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo galiojimo sustabdymą panaikina Žemės gelmių įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais ir terminais.

17. Lietuvos geologijos tarnyba leidimo galiojimą panaikina Žemės gelmių įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais.

18. Apie leidimo galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą Lietuvos geologijos tarnyba leidimo turėtoją informuoja Žemės gelmių įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatytu terminu.

19. Lietuvos geologijos tarnyba leidimą tikslina Žemės gelmių įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais.

20. Jeigu Aprašo 19 punkte nustatytais atvejais asmuo nori patikslinti leidimo duomenis, jis Lietuvos geologijos tarnybai pateikia prašymą ir Žemės gelmių įstatymo 8 straipsnyje nurodytą kvalifikaciją ir darbo patirtį patvirtinančius dokumentus arba teisių ir pareigų perėjimą patvirtinančius dokumentus, kai leidimo turėtojas buvo reorganizuotas, arba leidimą turinčio juridinio asmens teisių ir pareigų dėl leidime nurodytų tiesioginių ir nuotolinių žemės gelmių tyrimų vykdymo perėjimą patvirtinančius dokumentus, kai įsigytas leidimą turintis juridinis asmuo (įmonė).

21. Lietuvos geologijos tarnyba per 20 darbo dienų nuo tinkamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą patikslinti leidimą.

22. Leidimo turėtojas per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo privalo raštu pranešti Lietuvos geologijos tarnybai apie fizinio asmens vardo ir (ar) pavardės, gyvenamosios vietos adreso, juridinio asmens pavadinimo, buveinės ar jungtinės veiklos sutarties šalies vardo, pavardės, pavadinimo ir adreso korespondencijai pasikeitimą. Lietuvos geologijos tarnyba per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo priima sprendimą patikslinti leidimą.

23. Leidimas patikslinamas po to, kai leidimo turėtojas sumoka valstybės rinkliavą už leidimo tikslinimą.

24. Apie leidimo patikslinimą Lietuvos geologijos tarnyba informuoja leidimo turėtoją per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 

IV SKYRIUS

LEIDIMŲ PRIEŽIŪRA

 

25. Leidimų turėtojų leidimu suteikiamos vykdyti veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą vykdo Lietuvos geologijos tarnyba.

26. Leidimo turėtojų veiklos priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Leidimo turėtojas juridinis asmuo ar asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kuris netenka Žemės gelmių įstatymo 8 straipsnyje nurodytos kvalifikacijos specialisto, per 10 darbo dienų privalo raštu apie tai pranešti Lietuvos geologijos tarnybai.

28. Visa informacija ir (ar) dokumentai, susiję su leidimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir patikslinimo procesu, turi būti vieši, išskyrus fizinio asmens duomenis (asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas) ir informaciją, kurios teikimui netaikomos Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatos. Fizinių asmenų duomenys leidimo galiojimo laikotarpiu viešinami siekiant visuomenę informuoti apie leidimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir patikslinimo procesą. Visa informacija ir (ar) dokumentai (įskaitant ir asmens duomenis) apie leidimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir patikslinimo procesą saugomi 5 metus po leidimo galiojimo panaikinimo, kuriam pasibaigus sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams.

______________

Papildyta priedu:

Nr. 408, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08526

 

part_57726b86377c45059558b516de73841b_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 901

 

 

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žemės gelmių registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Žemės gelmių registro (toliau – Registras) paskirtį, Registro objektus, Registro valdytoją ir Registro tvarkytoją, jų teises ir pareigas, Registro duomenų ir informacijos tvarkymą, sąveiką su susijusiais registrais, Registro duomenų teikėjus, jų teises ir pareigas, Registro objektų registravimą, Registro duomenų pakartotinio naudojimo tvarką, Registro duomenų ir informacijos saugą, jų skelbimą ir teikimą, Registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Registro objektus, rinkti, kaupti, sisteminti, saugoti, apdoroti, ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims Registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Registrą sudaro šios dalys:

3.1. žemės gelmių išteklių dalis;

3.2. žemės gelmių tyrimų dalis;

3.3. gręžinių dalis;

3.4. geoterminių gręžinių sistemų dalis.

4. Registre kaupiami asmens duomenys, kurių tvarkymo tikslas – Registre registruojamų žemės gelmių išteklių dalies, gręžinių dalies ir geoterminių gręžinių sistemų dalies objektų savininkų ir naudotojų, žemės gelmių tyrimų užsakovų, leidimų tirti žemės gelmes turėtojų bei jų kaitos fiksavimas.

5. Registro duomenys ir informacija kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje.

6. Registras tvarkomas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų veiklą.

7. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos anglies dioksido geologinio saugojimo įstatyme, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir Žemės gelmių įstatyme.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, jų teisės ir pareigos

 

8. Registro valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Lietuvos geologijos tarnyba).

9. Registre tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos geologijos tarnyba.

10. Lietuvos geologijos tarnyba turi Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas duomenų valdytojo pareigas, taip pat Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi teises ir vykdo pareigas, nustatytas šiame įstatyme, taip pat:

10.1. teikia Registro duomenis Registro duomenų gavėjams ir sudaro Registro duomenų teikimo sutartis;

10.2. užtikrina Registro sąveiką su susijusiais registrais;

10.3. įgyvendina duomenų subjektų teises, numatytas Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje;

10.4. užtikrina Registro techninės ir programinės įrangos, duomenų bazės techninę priežiūrą;

10.5. įgyvendina reikiamas administracines, technines ir organizacines Registro duomenų ir informacijos saugumo priemones;

10.6. turi teisę reikalauti iš Registro duomenų teikėjų, kad Registro duomenys, jų pakeitimai ir dokumentai būtų tinkamai surašyti, pateikti laiku, atitiktų susijusių registrų duomenis;

10.7. turi teisę administruoti Registro duomenis tvarkančių asmenų duomenis, suteikti jiems prieigos teises.

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAI IR JŲ DUOMENYS

 

11. Registro žemės gelmių išteklių dalies objektai – Lietuvos Respublikos teritorijos sausumoje ir vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje, kontinentiniame šelfe ir išskirtinėje ekonominėje zonoje – Baltijos jūroje esantys (-čios):

11.1. žemės gelmių išteklių telkiniai;

11.2. požeminio vandens vandenvietės;

11.3. žemės gelmių ertmės;

11.4. ištirtos, suteiktos naudoti ir uždarytos anglies dioksido geologinės saugyklos ir anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksai.

12. Registro žemės gelmių tyrimų dalies objektai – tiesioginiai ir nuotoliniai žemės gelmių geologiniai tyrimai (toliau – žemės gelmių tyrimai) Lietuvos Respublikos teritorijos sausumoje ir vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje, kontinentiniame šelfe ir išskirtinėje ekonominėje zonoje – Baltijos jūroje.

13. Registro gręžinių dalies objektai – visi fiziškai egzistuojantys gręžiniai (išskyrus geoterminių gręžinių sistemų gręžinius), įrengti Lietuvos Respublikos teritorijos sausumoje ir vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje, kontinentiniame šelfe ir išskirtinėje ekonominėje zonoje – Baltijos jūroje.

14. Registro geoterminių gręžinių sistemų dalies objektai – visos fiziškai egzistuojančios geoterminių gręžinių sistemos, įrengtos Lietuvos Respublikos teritorijos sausumoje.

15. Registre tvarkomi šie bendrieji visiems Registro objektams duomenys:

15.1. objekto identifikavimo numeris;

15.2. objekto adresas arba objekto vietą apibūdinantys Lietuvos Respublikos adresų registro objektų tekstiniai duomenys, kai objektas neturi adreso;

15.3. objekto įregistravimo, išregistravimo datos, duomenų įrašymo ir keitimo datos.

16. Kiekvienoje Registro dalyje tvarkomi specialieji Registro objektų duomenys, nurodyti Nuostatų 17–20 punktuose.

17. Registro žemės gelmių išteklių dalyje tvarkomi:

17.1. duomenys apie žemės gelmių išteklių telkinį, požeminio vandens vandenvietę ar žemės gelmių ertmę:

17.1.1. pavadinimas;

17.1.2. žemės gelmių išteklių ar žemės gelmių ertmių aprobavimo dokumento data ir numeris;

17.1.3. žemės gelmių išteklių rūšis;

17.1.4. žemės gelmių išteklių kategorija (identifikavimo kodas) ir jų kiekis;

17.1.5. žemės gelmių išteklių ar žemės gelmių ertmių tyrimo pabaigos data ir žemės gelmių išteklių ar žemės gelmių ertmių tyrimo vykdytojo juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris;

17.1.6. žemės gelmių išteklių ar žemės gelmių ertmės panaudojimo sritis;

17.1.7. žemės gelmių išteklių telkinio, požeminio vandens vandenvietės ar žemės gelmių ertmės būklė ir jos pasikeitimo data;

17.2. duomenys apie žemės gelmių išteklių ar ertmių naudojimą:

17.2.1. leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ar žemės gelmių ertmes duomenys (leidimo išdavimo data ir numeris, leidimo turėtojo juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris);

17.2.2. žemės gelmių išteklių gavybos žemės gelmių išteklių telkinyje, požeminio vandens vandenvietėje duomenys;

17.2.3. naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklių kiekis telkinyje kalendorinių metų pabaigoje arba angliavandenilių išteklių išgaunamųjų išteklių kiekis telkinyje kalendorinių metų pabaigoje;

17.2.4. kasybos sklypo numeris, plotas, išteklių rūšis ir kiekis;

17.3. duomenys apie ištirtas, suteiktas naudoti ir uždarytas anglies dioksido geologines saugyklas ir anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksus:

17.3.1. pavadinimas;

17.3.2. anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų žvalgybos data ir teritorija;

17.3.3. leidimo žvalgyti anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksus išdavimo duomenys (leidimo išdavimo (pratęsimo), įsigaliojimo datos ir numeris, leidimo turėtojo juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas);

17.3.4. leidimo saugoti anglies dioksidą duomenys (leidimo išdavimo (atnaujinimo), įsigaliojimo datos ir numeris, leidimo turėtojo juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas);

17.3.5. anglies dioksido geologinės saugyklos, anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų būklė ir kitimas;

17.3.6. suleistų anglies dioksido srautų kiekiai ir sudėtis;

17.3.7. atsakomybės perdavimo pagal Anglies dioksido geologinio saugojimo įstatymą data;

17.3.8. duomenys, kurių reikia nustatyti, kad saugomas anglies dioksidas bus sandariai ir visam laikui izoliuotas;

17.4. žemės gelmių išteklių telkinio, anglies dioksido geologinės saugyklos, anglies dioksido geologinių saugyklų komplekso, požeminio vandens vandenvietės ar žemės gelmių ertmės erdviniai duomenys 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje (toliau – LKS-94) ir jų aprašomieji duomenys:

17.4.1. žemės gelmių išteklių telkinio, anglies dioksido geologinės saugyklos, anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų, požeminio vandens vandenvietės ar žemės gelmių ertmės ribos;

17.4.2. požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos juostų ribos ir jų aprašomieji duomenys: apsaugos zonos juostos tipas;

17.4.3. kasybos sklypo ribos;

17.4.4. žemės gelmių išteklių telkinių išteklių sluoksnių ribos;

17.4.5. ištirtos, suteiktos naudoti ir uždarytos anglies dioksido geologinės saugyklos ir anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų žemėlapiai ir pjūviai.

18. Registro žemės gelmių tyrimų dalyje tvarkomi duomenys:

18.1. tyrimo būdas;

18.2. tyrimo rūšis;

18.3. tyrimo tikslas ir (ar) tyrimų etapas;

18.4. tyrimo vietos erdviniai duomenys LKS-94: tyrimo ploto ribos arba tyrimų vietos koordinatės;

18.5. tyrimo užsakovo juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris;

18.6. tyrimo vykdytojo juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris; leidimo tirti žemės gelmes numeris, išdavimo data;

18.7. tyrimo pradžios ir pabaigos datos;

18.8. tyrimo dokumento pavadinimas;

18.9. tyrimo dokumento įregistravimo data;

18.10. tyrimo būklė ir jos pasikeitimo data.

19. Registro gręžinių dalyje tvarkomi duomenys:

19.1. gręžinio žiočių koordinatės LKS-94, nustatytos 1 metro tikslumu;

19.2. žemės sklypo, kuriame įrengtas gręžinys, kadastro numeris;

19.3. gręžinio žiočių aukštis Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje LAS 07;

19.4. gręžinio įrengimo data;

19.5. gręžinio paskirtis ir jos pasikeitimo data;

19.6. gręžinį įrengusio juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris;

19.7. gręžinio būklė ir jos pasikeitimo data;

19.8. gręžinio savininko juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris; savininko pasikeitimo data;

19.9. požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos I-osios juostos riba.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 451, 2023-06-14, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11942

 

20. Registro geoterminių gręžinių sistemų dalyje tvarkomi duomenys:

20.1. geoterminių gręžinių sistemos centro koordinatės LKS-94;

20.2. žemės sklypo, kuriame įrengta geoterminių gręžinių sistema, kadastro numeris;

20.3. geoterminių gręžinių sistemą įrengusio juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris;

20.4. geoterminių gręžinių sistemos įrengimo data;

20.5. geoterminių gręžinių sistemos įrengtoji galia;

20.6. geoterminių gręžinių kiekis;

20.7. geoterminių gręžinių sistemos savininko juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris; savininko pasikeitimo data;

20.8. geoterminių gręžinių sistemos būklė ir jos pasikeitimo data.

21. Registro duomenys grupuojami pagal Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus tvirtinamus Registro objektų duomenų klasifikatorius.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

22. Registro duomenų teikėjai yra fiziniai ir juridiniai asmenys ir šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis:

22.1. tiriantys žemės gelmes, kurie teikia Nuostatų 15.2, 17.1.5, 17.3.2, 17.4.1, 17.4.2, 17.4.4, 17.4.5 ir 18.1–18.8 papunkčiuose nurodytus duomenis;

22.2. naudojantys žemės gelmių išteklius ir ertmes, – teikia Nuostatų 17.2.2, 17.3.5 ir 17.3.6 papunkčiuose nurodytus duomenis;

22.3. gręžiantys ir (ar) įrengiantys gręžinius, – teikia Nuostatų 15.2 papunktyje ir 19 punkte nurodytus duomenis;

22.4. gręžiantys ir (ar) įrengiantys geoterminių gręžinių sistemas, – teikia Nuostatų 15.2 papunktyje ir 20 punkte nurodytus duomenis;

22.5. gręžinių ir geoterminių gręžinių sistemų savininkai, – teikia Nuostatų 19.8 ir 20.7 papunkčiuose nurodytus duomenis.

22.6. Asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje, šios dalies 2 punkte nustatytu atveju teikia Nuostatų 19.1–19.8 papunkčiuose nurodytus duomenis.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1329, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27333

 

23. Registro duomenų teikėjai turi teisę:

23.1. reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys;

23.2. įgyvendinti kitas Nuostatuose jiems suteiktas teises.

24. Registro objektus registruoja Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi iš duomenų teikėjų Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus tvirtinamų Registro tvarkymo taisyklių (toliau – Registro tvarkymo taisyklės) nustatyta tvarka pateiktus dokumentus elektroniniu būdu arba Nuostatų 24.1 ir 24.4 papunkčiuose nurodytais atvejais raštu ir atlikusi šiuos veiksmus:

24.1. Registro žemės gelmių išteklių dalies objektai įregistruojami gavus žemės gelmių išteklių telkinio, požeminio vandens vandenvietės išteklių ar žemės gelmių ertmių tyrimo (atitinkamo etapo) dokumentus ir kitus Registro tvarkymo taisyklėse nustatytus dokumentus ir priėmus Lietuvos geologijos tarnybos sprendimą dėl žemės gelmių išteklių telkinio ar požeminio vandens vandenvietės išteklių ar žemės gelmių ertmių aprobavimo arba ištyrus ir (arba) leidus naudoti anglies dioksido geologinę saugyklą ir anglies dioksido geologinės saugyklos kompleksą;

24.2. Registro gręžinių dalies objektai registruojami gavus užpildytą Lietuvos geologijos tarnybos nustatytos formos gręžinio pasą ir kitus Registro tvarkymo taisyklėse nurodytus dokumentus;

24.3. Registro žemės gelmių tyrimų dalies objektai registruojami gavus Registro tvarkymo taisyklėse nurodytus žemės gelmių tyrimo registravimo dokumentus;

24.4. Registro geoterminių gręžinių sistemų dalies objektai registruojami gavus užpildytą Lietuvos geologijos tarnybos nustatytos formos geoterminių gręžinių sistemos pasą ir kitus Registro tvarkymo taisyklėse nurodytus dokumentus.

25. Registruojamų tiesioginių žemės gelmių tyrimų vieta ar plotas, atlikimo būdas ir trukmė turi būti suderinti vadovaujantis Žemės gelmių įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos žemės įstatyme nustatyta tvarka.

26. Registro duomenų teikėjai:

26.1. Nuostatų ir Registro tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka privalo teikti duomenis ir jų pakeitimus, ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis ir juos pateikti Lietuvos geologijos tarnybai su nurodytas aplinkybes patvirtinančiais dokumentais;

26.2. atsako už pateiktų duomenų išsamumą, teisingumą ir tikslumą.

27. Lietuvos geologijos tarnyba patikrina Registro duomenų teikėjų pateiktų dokumentų ir duomenų autentiškumą, teisingumą ir atitiktį Nuostatuose, Registro tvarkymo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir įrašo (arba atsisako įrašyti) juos į Registrą per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo.

28. Lietuvos geologijos tarnyba objekto neregistruoja ir (ar) duomenų neįrašo, jeigu nustato, kad pateiktuose dokumentuose nurodyti neteisingi, netikslūs arba neišsamūs duomenys, dokumentai neatitinka Nuostatuose, Registro tvarkymo taisyklėse ir (ar) kituose teisės aktuose jiems nustatytų reikalavimų, taip pat Žemės gelmių įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytu atveju. Apie atsisakymą įregistruoti objektą ir (ar) įrašyti duomenis Lietuvos geologijos tarnyba per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo raštu per atstumą ar tiesiogiai arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja Registro duomenų teikėją, nurodydama šio sprendimo priežastį.

29. Registro duomenų teikėjai, pašalinę priežastis, dėl kurių Lietuvos geologijos tarnyba objekto neregistravo ir (ar) duomenų neįrašė, pakartotinai gali kreiptis dėl objekto registravimo ir (ar) duomenų įrašymo.

30. Lietuvos geologijos tarnyba, turėdama atitinkamas aplinkybes patvirtinančius duomenis ir dokumentus, gali tikslinti pateiktus netikslius ar neišsamius duomenis apie tai pranešdama Registro duomenų teikėjui ir nurodydama patikslinimą ir jo priežastį.

31. Lietuvos geologijos tarnyba, nustačiusi, kad iš susijusio registro gauti duomenys skiriasi nuo Registro duomenų teikėjo pateiktų duomenų, sustabdo objekto registravimo procedūrą ir ne vėliau kaip per 24 valandas kreipiasi į registro tvarkytoją, su kurio duomenimis nesutapo duomenų teikėjo pateikti duomenys. Sustabdžius Registro objekto registravimo procedūrą, apie tai per 2 darbo dienas informuojamas duomenų teikėjas. Įregistravimo procedūra pratęsiama patikslinus nesutapusius duomenis arba gavus susijusio registro tvarkytojo motyvuotą atsisakymą juos tikslinti. Atnaujinus objekto registravimo procedūrą, apie tai per 2 darbo dienas informuojamas duomenų teikėjas. Kai Lietuvos geologijos tarnyba turi dokumentus, patvirtinančius pateiktus duomenis, objekto registravimo procedūra nestabdoma, o atitinkamo registro tvarkytojas per 24 valandas informuojamas apie pastebėtus savo pateiktų duomenų netikslumus.

32. Registro objektas laikomas įregistruotu, kai Lietuvos geologijos tarnyba, patikrinusi pateiktus dokumentus ir duomenis, įrašo juos į Registro duomenų bazę ir suteikia objektui identifikavimo numerį.

33. Lietuvos geologijos tarnybai įregistravus objektus:

33.1. žemės gelmių išteklių dalyje – per 5 darbo dienas nuo žemės gelmių išteklių telkinio, anglies dioksido geologinės saugyklos, anglies dioksido geologinių saugyklų komplekso, požeminio vandens vandenvietės išteklių ar žemės gelmių ertmės įrašymo į Registrą duomenų teikėjas informuojamas apie tai raštu per atstumą (elektroniniu paštu ar paštu) arba tiesiogiai;

33.2. gręžinių dalyje – pažyma apie gręžinio įregistravimą ir įregistruoto gręžinio pasas per 5 darbo dienas nuo įregistravimo perduodami duomenų teikėjui elektroninių ryšių priemonėmis;

33.3. žemės gelmių tyrimų dalyje – žemės gelmių tyrimo įregistravimą patvirtinantis dokumentas per 5 darbo dienas nuo įregistravimo perduodamas duomenų teikėjui elektroninių ryšių priemonėmis;

33.4. geoterminių gręžinių sistemų dalyje – įregistruotos geoterminių gręžinių sistemos pasas per 5 darbo dienas nuo įregistravimo perduodamas duomenų teikėjui elektroninių ryšių priemonėmis.

34. Registro duomenys keičiami:

34.1. žemės gelmių tyrimų dalyje – jeigu pasikeičia tyrimo rūšis, tikslas ir (ar) etapas, ploto ribos ar vieta, adresas, tyrimo pradžios ir pabaigos datos, užsakovas;

34.2. gręžinių dalyje – jeigu pasikeičia gręžinio savininkas, būklė ar paskirtis;

34.3. žemės gelmių išteklių dalyje – jeigu pasikeičia žemės gelmių išteklių telkinio būklė, išteklių kategorija ar kiekis, duomenys apie žemės gelmių išteklių ar ertmių naudojimą, erdviniai duomenys;

34.4. geoterminių gręžinių sistemų dalyje – jeigu pasikeičia geoterminių gręžinių sistemos savininkas, būklė, gręžinių kiekis, galia.

35. Registro duomenų teikėjas per 10 darbo dienų nuo Nuostatų 34 punkte nurodytų duomenų pasikeitimų turi pateikti Lietuvos geologijos tarnybai prašymą patikslinti pakitusius duomenis ir Registro tvarkymo taisyklėse nurodytus dokumentus. Lietuvos geologijos tarnyba per 5 darbo dienas įrašo pakeitimus ir raštu per atstumą ar tiesiogiai arba elektroninių ryšių priemonėmis praneša apie tai Registro duomenų teikėjui.

36. Žemės gelmių išteklių telkinys, anglies dioksido geologinė saugykla, anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksas arba žemės gelmių ertmė išregistruojami Lietuvos geologijos tarnybai priėmus sprendimą išbraukti juos iš Registro. Požeminio vandens vandenvietė išregistruojama pagal požeminio vandens vandenvietės išteklių naudotojo prašymą, kai likviduojami visi joje esantys gręžiniai.

37. Likviduotas gręžinys išregistruojamas per 10 darbo dienų nuo dokumentų, patvirtinančių gręžinio likvidavimą, gavimo dienos.

38. Geoterminių gręžinių sistema išregistruojama per 10 darbo dienų nuo dokumentų, patvirtinančių geoterminių gręžinių sistemos likvidavimą, gavimo dienos.

39. Žemės gelmių tyrimas (išskyrus naudingųjų iškasenų, išgaunamų atviru ar požeminiu kasybos būdu, tyrimą), kuris neatliktas iki tyrimo pabaigos datos, išregistruojamas per 60 darbo dienų nuo tyrimo pabaigos datos. Naudingųjų iškasenų, išgaunamų atviru ar požeminiu kasybos būdu, tyrimas išregistruojamas per 10 darbo dienų nuo tyrimo pabaigos datos.

40. Kaupiant Registro duomenis, seni įrašai papildomi naujais, ištaisomi tik neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys. Pakeitus įregistruotų objektų duomenis Nuostatuose nustatyta tvarka arba objektus išregistravus, senieji duomenys, išskyrus asmens duomenis, saugomi duomenų bazėje neterminuotai. Pakeitus įrašytus asmens duomenis, senieji duomenys saugomi duomenų bazėje 10 metų. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, duomenys sunaikinami.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

41. Netikslūs, neteisingi, neišsamūs Registro duomenys (toliau – netikslūs duomenys) taisomi Lietuvos geologijos tarnybos iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens (Registro duomenų gavėjo, susijusio registro tvarkytojo) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus. Apie pastebėtų netikslumų ištaisymą Lietuvos geologijos tarnyba privalo ne vėliau kaip per 24 valandas elektroninių ryšių priemonėmis pranešti visiems Registro duomenų gavėjams, turintiems galiojančius išrašus, susijusių registrų tvarkytojams, kuriems perduoti netikslūs duomenys.

42. Registro duomenų gavėjas, susijusio registro tvarkytojas, nustatę, kad jiems pateikti ar perduoti netikslūs duomenys, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai raštu per atstumą arba tiesiogiai pranešti Lietuvos geologijos tarnybai. Gavusi informaciją, kad Registro duomenys netikslūs, neteisingi ar neišsamūs, Lietuvos geologijos tarnyba privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertinti informaciją ir, jei ji pagrįsta, ištaisyti netikslius duomenis. Jeigu informacija nepagrįsta, – raštu per atstumą arba tiesiogiai pranešti informaciją pateikusiam subjektui apie atsisakymą ištaisyti Registro duomenis.

43. Jeigu Registre įrašyti netikslūs duomenys dėl Lietuvos geologijos tarnybos kaltės, ji privalo ne vėliau kaip per 24 valandas nuo netikslumų nustatymo juos ištaisyti, papildyti arba ištrinti ir neatlygintinai elektroninių ryšių priemonėmis pranešti apie tai visiems Registro duomenų gavėjams, turintiems galiojančius išrašus, susijusiems registrams, kuriems perduoti netikslūs duomenys.

44. Nustatęs, kad Registro duomenų teikėjo pateiktame prašyme ir (ar) dokumentuose nurodyti netikslūs duomenys arba kad susijusio registro tvarkytojo sąveikos būdu perduotuose duomenyse yra netikslumų, Lietuvos geologijos tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas elektroninių ryšių priemonėmis praneša apie tai Registro duomenų teikėjui arba susijusio registro tvarkytojui, pareikalauja ištaisyti arba ištrinti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis. Registro duomenų teikėjas arba susijusio registro tvarkytojas, gavę tokį pranešimą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

45. Kiekvienas duomenų subjektas, kurio duomenys įrašyti Registre, pateikęs tiesiogiai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo notaro patvirtintą kopiją arba patvirtinęs savo asmens tapatybę elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia atpažinti asmenį, turi teisę susipažinti su Registre tvarkomais savo duomenimis.

46. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Registre, susipažinęs su Registre tvarkomais savo duomenimis, turi teisę reikalauti Lietuvos geologijos tarnybos, kad būtų ištaisyti netikslūs duomenys. Šiuo atveju duomenų subjektas tiesiogiai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis pateikia rašytinį prašymą ir pagrindžiančius dokumentus. Lietuvos geologijos tarnyba privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų subjekto prašymo ir pagrindžiančių dokumentų gavimo ištaisyti netikslius duomenis ir apie tai raštu per atstumą, tiesiogiai arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoti duomenų subjektą, patikslintus duomenis neatlygintinai perduoti Registro duomenų gavėjams, susijusių registrų tvarkytojams.

47. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos geologijos tarnybos direktorius.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

48. Registrui tvarkyti naudojami šių registrų duomenys:

48.1. Lietuvos Respublikos adresų registro – Nuostatų 15.2 papunktyje nurodyti duomenys;

48.2. Juridinių asmenų registro – Nuostatų 17.1.5, 17.2.1, 17.3.3, 17.3.4, 18.5, 18.6, 19.6, 19.8, 20.3 ir 20.7 papunkčiuose nurodyti duomenys apie juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą ir buveinės adresą;

48.3. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – Nuostatų 17.1.5, 17.2.1, 17.3.3, 17.3.4, 18.5, 18.6, 19.6, 19.8, 20.3 ir 20.7 papunkčiuose nurodyti duomenys apie fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamosios vietos adresą;

48.4. Georeferencinio pagrindo kadastro – Nuostatų 17.4, 18.4, 19.1 ir 20.1 papunkčiuose nurodytiems duomenims tvarkyti;

48.5. Nekilnojamojo turto registro žemės sklypo kadastro duomenys (kadastro vietovės kodas, kadastro bloko kodas, žemės sklypo kadastro numeris, unikalus žemės sklypo numeris), nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenys – Nuostatų 17.4, 18.4, 19.2 ir 20.2 papunkčiuose nurodytiems duomenims tvarkyti; daiktinių teisių turėtojų duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas) – Nuostatų 18.5, 19.8 ir 20.7 papunkčiuose nurodytiems duomenims tvarkyti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1329, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27333

 

49. Duomenų iš susijusių registrų gavimo būdas nustatomas sudaromose duomenų teikimo sutartyse.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

50. Registro duomenys yra vieši, išskyrus asmens duomenis.

51. Registro duomenų teikimas ribojamas:

51.1. Žemės gelmių įstatymo 31 straipsnio 5 dalyje nustatytu atveju;

51.2. Nuostatų 17.1.4, 17.1.6, 17.2.2 ir 17.2.3 papunkčiuose nurodytų duomenų – Žemės gelmių įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju.

52. Registro duomenys neatlygintinai teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais.

53. Registro duomenys, išskyrus Nuostatų 52 ir 61 punktuose nustatytais atvejais teikiamus duomenis, teikiami gavėjams už atlyginimą. Atlyginimo dydis apskaičiuojamas ir mokėjimo už duomenų teikimą tvarka nustatoma vadovaujantis Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 45 „Dėl Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

54. Registro duomenys į užsienio valstybes teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

55. Lietuvos geologijos tarnyba Registro duomenis ir dokumentus:

55.1. teikia duomenis:

55.1.1. žodžiu, raštu tiesiogiai ar per atstumą (paštu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšių priemonėmis);

55.1.2. automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

55.1.3. peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

55.1.4. susijusiems registrams perduoda Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 27 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka;

55.2. perduoda išduodama:

55.2.1. Registro išrašą, apimantį aktualius Registro objekto duomenis;

55.2.2. Registro dalies duomenų bazės išrašą, apimantį visus viešai skelbiamus arba visus aktualius konkrečios Registro dalies duomenų bazėje saugomus duomenis arba jų dalį;

55.2.3. pažymą, patvirtinančią objekto įregistravimo Registre faktą;

55.2.4. apibendrintą, susistemintą, statistinę ar kitaip apdorotą analitinę Registro informaciją, kuri teikiama pagal Registro duomenų teikimo sutartis;

55.2.5. Registro dalies erdvinių duomenų rinkinį skaitmenine forma ir viešai skelbiamus Registro duomenis arba žemėlapį arba žemėlapio ištrauką, atspausdintą iš Registro duomenų bazės;

55.2.6. Registro duomenų teikėjų pateiktų dokumentų kopijas.

56. Registro išrašus, pažymas ir kitus pagal Registro duomenis parengtus dokumentus turi teisę teikti tik Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi fizinio arba juridinio asmens ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, rašytinį prašymą. Prašyme pateikti Registro duomenis nurodomas jų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, reikalaujami objektai ir duomenys, duomenų pateikimo būdas. Registro išrašas galioja 60 kalendorinių dienų nuo išdavimo.

57. Registre tvarkomi asmens duomenys teikiami vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 pagal duomenų teikimo sutartį arba asmens prašymą, kuriame nurodomas asmens duomenų naudojimo tikslas, jų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti duomenų apimtis. Sutartyje nurodomas Registro duomenų naudojimo tikslas, duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų Registro duomenų apimtis.

58. Registro duomenys teikiami ar atsisakymas juos teikti pateikiamas per 10 darbo dienų nuo Registro duomenų gavėjo prašymo gavimo dienos, jeigu teisės aktuose ar atskirose sutartyse nenumatyti kiti terminai. Jeigu dėl prašomos informacijos kiekio ir sudėtingumo per šį terminą Registro duomenų neįmanoma pateikti, Lietuvos geologijos tarnyba gali pratęsti atsakymo pateikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Registro duomenų gavėjui, pateikusiam prašymą, apie atsakymo pateikimo termino pratęsimą per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti atsakymo pateikimo terminą priėmimo dienos pranešama raštu arba elektroninėmis priemonėmis ir nurodomos pratęsimo priežastys. Atsisakymas teikti duomenis turi būti pagrįstas įstatymų nuostatomis ir nurodyta, kad atsisakymas teikti Registro duomenis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Lietuvos geologijos tarnyba atsisakyme teikti duomenis turi nurodyti kam gali būti teikiamas skundas ir jo pateikimo terminą.

59. Registro duomenų gavėjas iš Registro gautus duomenis gali naudoti (ir pakartotinai) tik taip, kaip nurodyta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme. Registro duomenų gavėjas negali keisti iš Registro gautų duomenų, juos naudodamas privalo nurodyti duomenų šaltinį. Registro duomenų gavėjas Registro duomenis, išskyrus asmens duomenis, tretiesiems asmenims gali teikti tik pagal pasirašytas su Lietuvos geologijos tarnyba duomenų teikimo sutartis, kuriose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai Registro duomenų gavėjas naudoja jo pateiktus Registrui duomenis.

60. Registro duomenys elektroninių ryšių priemonėmis teikiami pagal duomenų teikimo sutartis, kuriose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiami duomenys. Lietuvos geologijos tarnyba gali tvirtinti tipines Registro duomenų teikimo sutartis, kurios turi būti skelbiamos Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje.

61. Siekiant informuoti visuomenę, Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje gali būti viešai skelbiami Registro duomenys, nurodyti Nuostatų 15.1, 15.2, 15.3 (išskyrus objekto išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo datas), 17.1.1, 17.1.3, 17.1.7 (išskyrus būklės pasikeitimo datą), 17.4.1, 17.4.2, 18.3, 18.4, 18.10 (išskyrus būklės pasikeitimo datą), 19.1, 19.4, 19.5 (išskyrus paskirties pasikeitimo datą), 19.7 (išskyrus būklės pasikeitimo datą), 20.1, 20.4, 20.5, 20.8 (išskyrus būklės pasikeitimo datą) papunkčiuose. Šie Registro duomenys duomenų gavėjui teikiami tik šiam susipažinus su interneto svetainėje paskelbtomis Registro duomenų naudojimo sąlygomis ir tai patvirtinus. Registro duomenų naudojimo sąlygas tvirtina Lietuvos geologijos tarnyba.

62. Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje skelbiama informacija apie Registro objektus ir tvarkymo tikslus, tvarkytoją, tvarkymą, asmenų, kurių duomenys tvarkomi Registre, teises, neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų ištaisymo Registre tvarką, duomenų teikėjus ir gavėjus, skelbiamas Registrui teikiamų dokumentų ir duomenų sąrašas.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

63. Registro duomenų saugos reikalavimus nustato Lietuvos geologijos tarnybos tvirtinami Registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami laikantis Reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, reikalavimų.

64. Už Registro duomenų, elektroninės informacijos saugą atsako Lietuvos geologijos tarnyba.

65. Duomenų saugos priemonės turi užtikrinti:

65.1. registruojamų, perduodamų elektroninių ryšių tinklais, saugomų, apdorojamų ir naudojamų duomenų saugą;

65.2. Registro duomenų saugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ir kitokio neteisėto tvarkymo.

66. Registrą tvarkantys asmenys privalo raštu pasižadėti saugoti asmens ir kitų Registro duomenų paslaptį. Ši pareiga galioja jiems nutraukus su Registro duomenų tvarkymu susijusią veiklą, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų valstybės tarnybos, darbo ar sutartiniams santykiams.

67. Lietuvos geologijos tarnyba privalo užtikrinti, kad tvarkant Registrą nebūtų įrašyti netikslūs duomenys.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

68. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų lėšas, taip pat lėšomis, gautomis už Registro teikiamas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka. Pasirengimas kurti Registrą, jo kūrimas, tvarkymas ir priežiūra finansuojami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

69. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

70. Likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

______________

 

Papildyta priedu:

Nr. 901, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17678

 

part_a9ea442a9e3f43ff90822144f4b71304_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 236

 

 

Konkursų naudoti angliavandenilių išteklius organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Konkursų naudoti angliavandenilių išteklius organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja konkursų naudoti angliavandenilių išteklius organizavimą ir vykdymą.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. konkursas naudoti angliavandenilių išteklius – leidimo naudoti angliavandenilių išteklius išdavimo procedūra, kurioje išrenkamas laimėtojas;

2.2. konkurso naudoti angliavandenilių išteklius dalyvis – juridinis ar fizinis asmuo arba pagal jungtinės veiklos sutartį veikianti šių asmenų grupė, dalyvaujantys konkurse naudoti angliavandenilių išteklius ir pateikę konkursinį pasiūlymą;

2.3. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos kaip Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme.

 

II SKYRIUS

Konkurso komisija

 

3. Konkurso naudoti angliavandenilių išteklius (toliau – konkursas) komisiją sudaro:

3.1. aplinkos viceministras (komisijos pirmininkas);

3.2. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius (komisijos pirmininko pavaduotojas);

3.3. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos atstovas (komisijos sekretorius);

3.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovas;

3.5. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas;

3.6. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovas.

4. Konkurso komisijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina aplinkos ministras.

5. Konkurso komisija:

5.1. derina konkurso sąlygas;

5.2. vykdo vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo procedūrą (toliau – vokų atplėšimo procedūra).

 

III SKYRIUS

Konkurso rengėjas

 

6. Konkurso rengėjas – Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

7. Konkurso rengėjas:

7.1. organizuoja konkursus, rengia, derina su konkurso komisija ir tvirtina konkurso sąlygas;

7.2. priima sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo norint skelbti konkursą;

7.3. rengia konkursui siūlomo ploto geologinių duomenų informacinį paketą, nustato jo naudojimo sąlygas;

7.4. ne mažiau kaip prieš 90 kalendorinių dienų iki paskutinės konkursinių pasiūlymų pateikimo dienos skelbia konkursą viename iš nacionalinių laikraščių, savo interneto svetainėje ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.5. konkursinių pasiūlymų priėmimo laikotarpiu konsultuoja būsimuosius konkurso dalyvius konkursinių pasiūlymų rengimo klausimais, aiškina konkurso sąlygas ir konkurso vykdymo tvarką;

7.6. priima ir registruoja pateiktus vokus su konkursiniais pasiūlymais;

7.7. išduoda įregistruotiems konkurso dalyviams konkurso dalyvio pažymėjimus;

7.8. prireikus sudaro ekspertų grupę konkurso sąlygų techninei, ekonominei ir finansinei dalims ir (ar) konkursinių pasiūlymų techninei, ekonominei ir finansinei dalims įvertinti ir rekomendacijoms parengti;

7.9. nagrinėja konkursinius pasiūlymus ir ekspertų grupės (jeigu ji sudaryta) rekomendacijas;

7.10. nustato konkurso laimėtoją;

7.11. praneša konkurso rezultatus konkurso dalyviams;

7.12. pagal kompetenciją atlieka kitas funkcijas, susijusias su konkurso organizavimu ir vykdymu.

 

IV SKYRIUS

Konkurso INICIJAVIMAS

 

8. Konkursai inicijuojami pagal:

8.1. strateginio planavimo dokumentus;

8.2. juridinio ar fizinio asmens arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, prašymą organizuoti konkursą.

9. Prieš skelbiant konkursą atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10. Konkurso rengėjas, gavęs juridinio ar fizinio asmens arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, prašymą organizuoti konkursą, įvertina turimą geologinę informaciją, konkurso rengėjo finansines, organizacines ir technines galimybes ir per 20 darbo dienų nuo prašymo organizuoti konkursą gavimo priima sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo organizavimo arba neorganizavimo plote, kuris siūlomas konkursui.

 

V SKYRIUS

Konkurso SKELBIMAS

 

11. Konkurso rengėjas, gavęs strateginio pasekmių aplinkai vertinimo rezultatus, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šių rezultatų gavimo dienos priima sprendimą, ar organizuoti konkursą. Jeigu priimamas sprendimas organizuoti konkursą arba Aprašo 40 ir 42 punktuose nustatytais atvejais konkurso rengėjas nusprendžia skelbti pakartotinį konkursą, jis turi būti skelbiamas ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo konkurso sąlygų patvirtinimo.

12. Konkurso rengėjas Aprašo 7.4 papunktyje nurodytuose leidiniuose paskelbia:

12.1. kokios rūšies angliavandenilių ištekliams naudoti skelbiamas konkursas, kokiai veiklos rūšiai bus išduodamas leidimas naudoti angliavandenilių išteklius;

12.2. trumpą konkursui siūlomo ploto, kurio ištekliams naudoti bus išduodamas leidimas naudoti angliavandenilių išteklius, aprašymą;

12.3. datą, iki kada numatoma užbaigti leidimo naudoti angliavandenilių išteklius išdavimo procedūrą;

12.4. datą ir valandą, iki kada turi būti pateikti konkursiniai pasiūlymai (terminas turi būti ne trumpesnis kaip 90 kalendorinių dienų nuo paskutinio skelbimo paskelbimo), konkursinių pasiūlymų pateikimo vietą (adresą);

12.5. nuorodą į konkurso rengėjo interneto svetainę, kurioje paskelbtos konkurso sąlygos;

12.6. terminą, iki kada galima teikti prašymus patikslinti konkurso sąlygas;

12.7. telefono numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, kuriais galima gauti papildomos informacijos apie konkursą.

13. Konkurso rengėjas savo interneto svetainėje paskelbia konkurso sąlygas. Konkurso sąlygose turi būti nustatyta, kokios rūšies angliavandenilių ištekliams naudoti skelbiamas konkursas; kokiai veiklos rūšiai bus išduodamas leidimas naudoti angliavandenilių išteklius; konkursui siūlomo ploto aprašymas; data ir valanda, iki kada turi būti pateikti konkursiniai pasiūlymai; konkursinių pasiūlymų pateikimo vieta (adresas); minimalūs ekonominės ir finansinės būklės ir patirties reikalavimai ir juos patvirtinantys dokumentai; minimalūs reikalavimai privalomoms konkursui siūlomo ploto angliavandenilių tyrimo gręžinių įrengimo ir kitų geologinio tyrimo darbų, nesusijusių su angliavandenilių tyrimo gręžinių įrengimu, apimčiai (jeigu skelbiant konkursą numatyti angliavandenilių išteklių tyrimai); reikalavimai angliavandenilių tyrimo ir eksploatacinių gręžinių įrengimo technologijoms, konkursui siūlomo ploto žemės gelmių geologinio tyrimo metodikai (jeigu skelbiant konkursą numatyti angliavandenilių išteklių tyrimai) ir (arba) konkursui siūlomo ploto angliavandenilių išteklių gavybos metodikai (jeigu konkursui siūlomame plote yra aprobuotas angliavandenilių išteklių telkinys); angliavandenilių išteklių tyrimo terminas (jeigu skelbiant konkursą numatyti angliavandenilių išteklių tyrimai); minimalus įmokos dydis; laimėtojo nustatymo formulės X ir Y dydžių svertinės reikšmės; minimalios investicijos, skirtos angliavandenilių išteklių tyrimo darbams atlikti (jeigu skelbiant konkursą numatyti angliavandenilių išteklių tyrimai) ir (arba) plote esančio telkinio išteklių naudojimo vystymui (jeigu konkursui siūlomame plote yra aprobuotas angliavandenilių išteklių telkinys); prašymų patikslinti konkurso sąlygas pateikimo terminas; geologinių duomenų informacinio paketo teikimo tvarka.

14. Juridiniai ar fiziniai asmenys arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, raštu gali kreiptis į konkurso rengėją su motyvuotu prašymu patikslinti konkurso sąlygas. Prašymų patikslinti konkurso sąlygas pateikimo terminas nustatomas konkurso sąlygose ir turi būti ne trumpesnis kaip 15 darbo dienų nuo paskutinio skelbimo, nurodyto Aprašo 12 punkte, paskelbimo. Prašymai patikslinti konkurso sąlygas, pateikti vėliau, nei nustatyta konkurso sąlygose, nenagrinėjami. Konkurso rengėjas grąžina tokius prašymus juos pateikusiems juridiniams ar fiziniams asmenims arba šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartį. Konkurso rengėjas laiku pateiktą prašymą patikslinti konkurso sąlygas išnagrinėja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų ir pasiūlo konkurso komisijai konkurso sąlygas patikslinti arba atmesti prašymą patikslinti sąlygas. Konkurso komisija, gavusi šį konkurso rengėjo siūlymą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų jį suderina arba motyvuotai atsisako suderinti konkurso rengėjo siūlymą. Gavęs konkurso komisijos suderinimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas konkurso rengėjas konkurso sąlygas patikslina arba motyvuotai atmeta prašymą patikslinti sąlygas ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja prašymą pateikusį asmenį. Nuasmeninta informacija apie laiku pateiktus prašymus patikslinti konkurso sąlygas ir konkurso rengėjo priimti sprendimai (patikslinti konkurso sąlygas arba atmesti prašymą patikslinti konkurso sąlygas) skelbiami konkurso rengėjo interneto svetainėje.

15. Juridiniai ar fiziniai asmenys arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, gali raštu prašyti konkurso rengėjo paaiškinti konkurso sąlygas. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti teikiami raštu ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki konkursinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas konkurso rengėjas atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo gavimo. Konkurso rengėjo pateikti nuasmeninti atsakymai į juridinių ar fizinių asmenų arba šių asmenų grupių, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, klausimus, susijusius su konkurso vykdymu, konkurso sąlygų paaiškinimai skelbiami konkurso rengėjo interneto svetainėje.

16. Konkurso rengėjas, paaiškindamas ar patikslindamas konkurso sąlygas, privalo užtikrinti juridinių ar fizinių asmenų arba šių asmenų grupių, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, anonimiškumą, kad juridiniai ar fiziniai asmenys arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, nesužinotų konkurse dalyvaujančių kitų asmenų duomenų (vardas, pavardė, pavadinimas, adresas, kiti rekvizitai).

 

VI SKYRIUS

KONKURSINIAI PASIŪLYMAI

 

17. Juridiniam ar fiziniam asmeniui arba šių asmenų grupei, veikiančiai pagal jungtinės veiklos sutartį, norintiems dalyvauti konkurse, geologinių duomenų informacinis paketas teikiamas konkurso sąlygų nustatyta tvarka.

18. Juridinis ar fizinis asmuo arba šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, norintys dalyvauti konkurse, per skelbime nurodytą terminą konkurso rengėjui turi pateikti konkursinį pasiūlymą raštu (popierinį variantą) ir elektroninėje laikmenoje. Popieriniame variante teikiamo konkursinio pasiūlymo lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutiniojo lapo antrojoje pusėje patvirtinti juridinio ar fizinio asmens arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, arba jų įgalioto asmens parašu, nurodytas konkursinio pasiūlymo lapų skaičius. Jeigu konkursinis pasiūlymas didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas taikomas kiekvienai konkursinio pasiūlymo daliai. Elektroninėje laikmenoje teikiamas konkursinis pasiūlymas pateikiamas CD / DVD diske arba USB rakte.

19. Konkursinis pasiūlymas pateikiamas voke. Vokas turi būti užklijuotas, ant jo užrašyti konkurso pavadinimas, juridinio asmens ar juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, pavadinimas ir adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė ir adresas. Mechaniškai pažeisti ir neatitinkantys šių reikalavimų vokai nepriimami ir per 2 darbo dienas grąžinami juos pateikusiam asmeniui. Juridiniam ar fiziniam asmeniui arba šių asmenų grupei, veikiančiai pagal jungtinės veiklos sutartį, draudžiama teikti kelis ir (arba) alternatyvius pasiūlymus.

20. Pasibaigus skelbime nurodytam terminui, konkursiniai pasiūlymai nepriimami ir neatplėšti grąžinami juos pateikusiems juridiniams ar fiziniams asmenims arba šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartį.

21. Juridinis ar fizinis asmuo arba šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, teikiantys konkursinį pasiūlymą, turi pateikti konkurso sąlygose nustatytus minimalius ekonominės ir finansinės būklės ir patirties reikalavimus patvirtinančius dokumentus.

22. Konkursiniame pasiūlyme turi būti nurodyta:

22.1. konkursinį pasiūlymą pateikusio juridinio asmens ar juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, pavadinimas, korespondencijos adresas, elektroninio pašto adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, korespondencijos adresas ir elektroninio pašto adresas;

22.2. plotas, kuriam teikiamas konkursinis pasiūlymas;

22.3. informacija, kad juridinis ar fizinis asmuo arba šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, teikiantys konkursinį pasiūlymą, atitinka minimalius ekonominės ir finansinės būklės ir patirties reikalavimus, nustatytus Žemės gelmių įstatymo 17 straipsnio 6 dalyje ir konkurso sąlygose;

22.4. siūlomas įmokos dydis (eurais). Minimalus įmokos dydis nurodomas konkurso sąlygose;

22.5. ne mažesnės už nustatytas konkurso sąlygose investicijos, skirtos angliavandenilių išteklių tyrimo darbams atlikti (jeigu skelbiant konkursą numatyti angliavandenilių išteklių tyrimai) ir (arba) plote esančio telkinio išteklių naudojimo vystymui (jeigu konkursui siūlomame plote yra aprobuotas angliavandenilių išteklių telkinys). Turi būti nurodyta tiksli investicijų suma eurais bendrai ir kiekvienai daliai;

22.6. konkurso sąlygas atitinkančios angliavandenilių tyrimo ir eksploatacinių gręžinių įrengimo technologijos;

22.7. ne mažesnė už nustatytas konkurso sąlygose angliavandenilių tyrimo gręžinių įrengimo ir kitų geologinių tyrimų apimtis;

22.8. juridinio ar fizinio asmens arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, arba pasiūlymą pateikusio juridinio ar fizinio asmens ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, rangovo turimi įrankiai, įrenginiai ir techninės priemonės, reikalingi angliavandeniliams tirti, išgauti ir įrengti gręžinius;

22.9. konkursui siūlomo ploto geologinės sandaros vertinimu pagrįsta žemės gelmių geologinio tyrimo darbų apimtis, metodika, tyrimo darbų terminai, atitinkantys teisės aktų reikalavimus (jeigu skelbiant konkursą numatyti angliavandenilių išteklių tyrimai), ir (arba) konkursui siūlomo ploto angliavandenilių išteklių gavybos metodika (jeigu konkursui siūlomame plote yra aprobuotas angliavandenilių išteklių telkinys).

23. Konkursiniame pasiūlyme esantys duomenys ir kita informacija turi atitikti Apraše ir konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, būti teisingi, tikslūs, išsamūs, pakankami konkursiniam pasiūlymui pagrįsti ir įrodyti, turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad konkurso dalyvis, laimėjęs konkursą, pajėgs vykdyti pateiktus konkursinius įsipareigojimus.

24. Konkursinis pasiūlymas teikiamas lietuvių kalba. Jeigu kai kurie dokumentai, esantys konkursiniame pasiūlyme, surašyti kita kalba, su šiais dokumentais ar jų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis pateikiamas vertimas į lietuvių kalbą, pasirašytas vertėjo, jo parašo tikrumas paliudytas notaro, arba vertimas, kurio tikrumas paliudytas notaro.

25. Konkursiniame pasiūlyme turi būti nurodyta, kuri konkursiniame pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (jeigu jos yra). Tokią informaciją sudaro juridinio ar fizinio asmens arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, komercinė (gamybinė) paslaptis. Konkurso komisija ir (ar) konkurso rengėjas gali kreiptis į juridinį ar fizinį asmenį arba šių asmenų grupę, veikiančią pagal jungtinės veiklos sutartį, prašydami pagrįsti informacijos konfidencialumą. Konkurso rengėjas, konkurso komisija, jos nariai ar ekspertai negali tretiesiems asmenims atskleisti konkursiniame pasiūlyme nurodytos informacijos, kurią juridinis ar fizinis asmuo arba šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, pagrįstai nurodo kaip konfidencialią. Konfidencialius dokumentus, esančius konkursiniame pasiūlyme, juridinis ar fizinis asmuo arba šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, pažymi žyma „konfidencialu“.

26. Jeigu konkursinį pasiūlymą pateikia juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai laimėjus konkursą ir šių įsipareigojimų vertės dalis. Jungtinės veiklos sutartis turi nustatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už leidime naudoti angliavandenilių išteklius numatytų įpareigojimų vykdymą. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nustatyta, kuris asmuo atstovauja grupei.

27. Konkurso rengėjo paskirtas atsakingas asmuo priima ir atskirame dokumentų registre registruoja vokus su konkursiniais pasiūlymais; ant vokų užrašo jų registravimo eilės numerį, gavimo datą, laiką, būdą ir pasirašo. Užregistruoti vokai su konkursiniais pasiūlymais dedami į specialią užplombuotą dėžę.

28. Vokas su konkursiniu pasiūlymu gali būti siunčiamas paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai pristatomas skelbime ir konkurso sąlygose nurodytu adresu.

29. Juridiniam ar fiziniam asmeniui arba šių asmenų grupei, veikiančiai pagal jungtinės veiklos sutartį, laiku pateikusiems Aprašo 19 punkte nurodytomis sąlygomis voką su konkursiniu pasiūlymu, išduodamas konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodoma voko su konkursiniu pasiūlymu gavimo data ir laikas, registravimo eilės numeris.

 

VII SKYRIUS

KONKURSINIŲ PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR KONKURSO REZULTATAI

 

30. Konkurso komisijos posėdis vokams su pasiūlymais atplėšti turi įvykti per 15 darbo dienų nuo konkursinių pasiūlymų teikimo termino pabaigos. Apie posėdžio vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas raštu informuojami konkurso dalyviai, gavę konkurso dalyvio pažymėjimą, turintys teisę dalyvauti šiame komisijos posėdyje. Vokų atplėšimo procedūrą pradeda konkurso komisijos pirmininkas pranešdamas, kokio ploto angliavandenilių ištekliams naudoti organizuojamas konkursas, kiek gauta konkursinių pasiūlymų.

31. Konkurso komisijos pirmininkas leidžia į vokų atplėšimo procedūrą atvykusiems konkurso dalyviams ir konkurso komisijos nariams įsitikinti, kad užplombuota dėžė ir vokai su konkursiniais pasiūlymais nepažeisti. Atplėšus voką su konkursiniu pasiūlymu, posėdžio protokole nurodomas konkursinio pasiūlymo popieriniame variante lapų skaičius, nurodoma, kad konkursinis pasiūlymas patvirtintas konkurso dalyvio parašu, pranešama apie konkursinį pasiūlymą pateikusį asmenį, kokio dydžio įmoka ir investicijos nurodytos konkursiniame pasiūlyme. Vokų atplėšimo procedūros metu viešinami konkursinį pasiūlymą pateikusio fizinio asmens tik vardas ir pavardė.

32. Kiekvieno konkursinio pasiūlymo popieriniame variante paskutiniojo lapo antrojoje pusėje pasirašo posėdyje dalyvaujantys konkurso komisijos nariai. Tai įrašoma vokų atplėšimo procedūros protokole. Posėdžio protokolą pasirašo konkurso komisijos pirmininkas, posėdyje dalyvavę konkurso komisijos nariai ir sekretorius.

33. Po vokų atplėšimo procedūros konkurso komisija perduoda konkursinius pasiūlymus konkurso rengėjui.

34. Konkurso rengėjas ne vėliau kaip po 60 darbo dienų nuo vokų atplėšimo procedūros pabaigos arba per 90 darbo dienų nuo vokų atplėšimo procedūros pabaigos, kai sudaryta ekspertų grupė, išnagrinėjusi konkursinius pasiūlymus, nustato, ar jie atitinka Apraše ir konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, įvertina konkurso dalyvio atitiktį minimaliems ekonominės ir finansinės būklės ir patirties reikalavimams, nurodytiems Žemės gelmių įstatymo 17 straipsnio 6 dalyje ir konkurso sąlygose.

35. Konkurso rengėjas atmeta konkursinį pasiūlymą, jeigu:

35.1. konkurso dalyvis neatitinka minimalių ekonominės ir finansinės būklės ir patirties reikalavimų, nurodytų Žemės gelmių įstatymo 17 straipsnio 6 dalyje ir konkurso sąlygose;

35.2. konkursinis pasiūlymas neatitinka Apraše ir konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

36. Konkurso rengėjas, išnagrinėjęs konkursinius pasiūlymus ir įvertinęs konkurso dalyvio atitiktį minimaliems ekonominės ir finansinės būklės ir patirties reikalavimams, per 5 darbo dienas apie tai raštu praneša konkurso dalyviams per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (e.pristatymas). Pranešime pateikiama informacija apie konkurso dalyvio konkursinio pasiūlymo vertinimo rezultatus, jeigu konkursinis pasiūlymas atmestas, nurodomi atmetimo motyvai.

37. Konkurso rengėjas, ne anksčiau kaip po mėnesio nuo Aprašo 36 punkte nurodytų pranešimų išsiuntimo, nustato konkurso laimėtoją ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo konkurso laimėtojo nustatymo teikia šią informaciją Aplinkos ministerijai.

38. Jeigu konkurso dalyvis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka apskundžia konkurso rengėjo sprendimą atmesti konkursinį pasiūlymą, konkurso procedūra sustabdoma, kol bus išnagrinėtas ginčas.

39. Konkurso rengėjas konkurso laimėtoju pagal Žemės gelmių įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodytą formulę pripažįsta konkurso dalyvį, kuris pasiūlė didžiausią pasiūlymo vertę. Jeigu konkurso rengėjui išnagrinėjus konkursinius pasiūlymus neatmetamas tik vienas konkurso dalyvio konkursinis pasiūlymas, konkurso rengėjas pripažįsta jį konkurso laimėtoju. Konkurso rengėjas apie konkurso laimėtojo nustatymą per 2 darbo dienas per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (e.pristatymas) informuoja konkurso dalyvius, kurių konkursiniai pasiūlymai nebuvo atmesti. Jeigu konkursą laimėjo fizinis asmuo, viešinami tik jo vardas ir pavardė.

40. Jeigu negauta konkursinių pasiūlymų arba visi pateikti konkursiniai pasiūlymai atmetami, konkursas laikomas neįvykusiu ir konkurso rengėjas skelbia pakartotinį konkursą arba nutraukia konkurso procedūrą.

41. Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo konkurso rengėjo Aprašo 37 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos teikia Vyriausybei nutarimo išduoti leidimą naudoti angliavandenilių išteklius projektą.

42. Jeigu konkurso laimėtojas prieš leidimo naudoti angliavandenilių išteklius išdavimą nesumoka konkursiniame pasiūlyme nurodytos įmokos ir (arba) nepateikia konkurso rengėjui Žemės gelmių įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje nurodytų finansų įstaigos garantijų, konkurso rengėjas per 5 darbo dienas nustato kitą konkurso laimėtoją arba, jei daugiau konkurso dalyvių nėra, konkursas laikomas neįvykusiu ir konkurso rengėjas skelbia pakartotinį konkursą arba nutraukia konkurso procedūrą.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Konkurso organizavimo ir vykdymo išlaidas padengia konkurso rengėjas.

44. Konkurso dalyvis konkurso rengėjo sprendimą gali apskųsti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Apskundęs konkurso rengėjo sprendimą, jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, apie tai raštu informuoti konkurso rengėją.

45. Konkurso dokumentai saugomi konkurso rengėjo Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

_____________

Papildyta priedu:

Nr. 236, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08038

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 408, 2020-04-22, paskelbta TAR 2020-04-23, i. k. 2020-08526

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 901, 2020-08-12, paskelbta TAR 2020-08-21, i. k. 2020-17678

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 236, 2021-04-14, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08038

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1329, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27333

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 451, 2023-06-14, paskelbta TAR 2023-06-15, i. k. 2023-11942

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo

 

 

part_f3f0a70ac5084d5f94bb1cb8eb1b42e5_end