Suvestinė redakcija nuo 2021-10-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2019-09-13, i. k. 2019-14559

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ASMENŲ PERKĖLIMO IŠ VENESUELOS BOLIVARO RESPUBLIKOS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ

 

2019 m. rugsėjo 11 d. Nr. 928

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į sudėtingą saugumo ir humanitarinę padėtį Venesuelos Bolivaro Respublikoje Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Perkelti pagal Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymą tam teisę turinčius asmenis iš Venesuelos Bolivaro Respublikos į Lietuvos Respubliką.

2. Nustatyti, kad prašymai dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo priimami iki 2021 m. spalio 1 d., išskyrus prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo perkeliamojo asmens statusą įgijusių tėvų (įtėvių) vaikams (įvaikiams), nesukakusiems 18 metų, ‒ tokie prašymai priimami iki 2022 m. balandžio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1153, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21850

Nr. 780, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20476

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                              Linas Antanas Linkevičius

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1153, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21850

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 928 „Dėl asmenų perkėlimo iš Venesuelos Bolivaro Respublikos į Lietuvos Respubliką“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 780, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20476

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 928 „Dėl asmenų perkėlimo iš Venesuelos Bolivaro Respublikos į Lietuvos Respubliką“ pakeitimo