Suvestinė redakcija nuo 2016-12-16

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-08-21, i. k. 2015-12487

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KIAULIŲ ŠĖRIMO ir PAKRATŲ

 

2015 m. rugpjūčio 21 d. Nr. B1-811

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir siekdamas apsaugoti kiaulių laikymo vietas nuo afrikinio kiaulių maro viruso patekimo bei įgyvendinti Afrikinio kiaulių maro strategiją rytinei Europos Sąjungos daliai, patvirtintą Europos Komisijos 2015-11-20 darbiniu dokumentu Nr. SANTE/7113/2015:

Preambulės pakeitimai:

Nr. B1-930, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-15, i. k. 2016-28943

 

1. Nustatau, kad kiaulių laikytojai kiaulių laikymo vietose:

1.1. gali šerti kiaules pašarinėmis žaliavomis, tik:

1.1.1. termiškai apdorotomis 2013 m. sausio 16 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 68/2013 dėl pašarinių žaliavų katalogo (OL 2013 L 29, p. 1) priedo B dalyje nurodytais terminio apdorojimo būdais (ne žemesnėje kaip +70 °C temperatūroje ir ne trumpiau kaip 5 min.) arba kitu terminio apdorojimo būdu, kuriuo sunaikinamas afrikinio kiaulių maro virusas, arba

1.1.2. jei jos buvo laikytos saugyklose ne trumpiau kaip 30 d.;

1.2. gali šerti kiaules žole arba kitais kiaulėms šerti naudojamais žaliaisiais augalais, tik  termiškai apdorotais reglamento (ES) Nr. 68/2013 priedo B dalyje nurodytais terminio apdorojimo būdais (ne žemesnėje kaip +70 °C temperatūroje ir ne trumpiau kaip 5 min.) arba kitu terminio apdorojimo būdu, kuriuo sunaikinamas afrikinio kiaulių maro virusas;

1.3. gali naudoti einamųjų metų derliaus pakratus (pvz., šiaudus), tik jei jie buvo laikyti  saugyklose ne trumpiau kaip 90 d.

2. Pavedu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams šio įsakymo vykdymo kontrolę.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                              Jonas Milius

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-930, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-15, i. k. 2016-28943

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. B1-811 „Dėl kiaulių šėrimo ir pakratų” pakeitimo