Suvestinė redakcija nuo 2019-04-25

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-02-26, i. k. 2016-03745

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUTEIKTOS PARAMOS PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMĄ VIEŠINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 25d. Nr. 3D-89

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1719 (OL 2018 L 291, p. 5), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1787 (OL 2017 L 256, p. 1), 2014 m. liepos 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 763/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo taikymo taisyklės, susijusios su informavimo ir viešinimo priemonių techninėmis charakteristikomis ir Sąjungos emblemos kūrimo nurodymais (OL 2014 L 209, p. 1), ir atsižvelgdamas į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatas:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-246, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-24, i. k. 2019-06694

 

t v i r t i n u Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisykles (pridedama).

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                              Virginija Baltraitienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3D-89   

 

 

SUTEIKTOS PARAMOS Pagal lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus, kurių turi laikytis paramos gavėjai, gavę paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020  metų veiksmų programą (toliau – Veiksmų programa) finansuojamiems projektams įgyvendinti.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1719 (OL 2018 L 291, p. 5), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1787 (OL 2017 L 256, p. 1),  2014 m. liepos 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 763/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo taikymo taisyklės, susijusios su informavimo ir viešinimo priemonių techninėmis charakteristikomis ir Sąjungos emblemos kūrimo nurodymais (OL 2014 L 209, p. 1), ir atsižvelgiant į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-246, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-24, i. k. 2019-06694

 

3.Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Veiksmų programoje, Administravimo taisyklėse bei atskirų priemonių įgyvendinimo taisyklėse vartojamas sąvokas.

4. Vadovaudamiesi reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XII priedo 2.2 papunkčio nuostatomis, paramos gavėjai yra atsakingi už visuomenės informavimą apie gautą paramą pagal Veiksmų programą, naudojant vieną ar kelias šių Taisyklių 6 punkte nurodytomis visuomenei skirtomis informavimo ir viešinimo priemonėmis. Kompensacinėms Veiksmų programos priemonėms (antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonė „Jūrų biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga bei atkūrimas ir kompensavimo tvarka vykdant tausios žvejybos veiklą“, antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonė „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, V Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonė „Parama sandėliavimui“) informavimo ir viešinimo priemonės netaikomos, jei toks reikalavimas nenurodytas priemonių įgyvendinimo taisyklėse.

5. Atskirų Veiksmų programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse gali būti nustatyti papildomi reikalavimai, nuostatos, susijusios su gautos paramos viešinimu.

 

II SKYRIUS

INFORMAVIMO IR VIEŠINIMO PRIEMONĖS

 

6. Pagrindinės informavimo ir viešinimo priemonės yra šios:

6.1. informavimo kampanijos: pranešimai spaudai, populiarinimas ir informavimas per televiziją, radijo kanalais, informaciniai renginiai ir parodos;

6.2. popieriniai ir elektroniniai leidiniai (knygos, plakatai, lankstinukai, informaciniai biuleteniai, brošiūros, skrajutės), garso, vaizdo reklaminė medžiaga;

6.3. paramos gavėjų interneto tinklalapiai;

6.4. informaciniai / aiškinamieji stendai (kai parama viršija 500 000 Eur (penkis šimtus tūkstančių eurų) ir parama suteikta fizinio objekto pirkimui arba infrastruktūros ar statybos darbų finansavimui);

6.5. išorinės ženklinimo priemonės (lipdukai, kanceliarinės prekės su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (toliauEJRŽF) atributika, raktų pakabukai, reklaminiai maišeliai ir kt. reklaminės priemonės).

 

III SKYRIUS

INFORMAVIMO IR VIEŠINIMO PRIEMONĖMS TAIKOMI TECHNINIAI ELEMENTAI

 

7. Visoms paramos gavėjo įgyvendinamoms informavimo ir viešinimo priemonėms pagal reglamento (ES) Nr. 763/2014 priede nustatytus grafinius standartus turi būti taikomi šie techniniai elementai (Taisyklių 3 priedas):

7.1. Europos Sąjungos emblema (vėliava) (Taisyklių 1 priedas);

7.2. nuoroda „Europos Sąjunga“;

7.3. Veiksmų programos logotipas (Taisyklių 2 priedas);

7.4. nuoroda „Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas“.

8. Rengiant smulkias informavimo ir viešinimo priemones (įvairias smukias kanceliarines priemones, pvz. pieštukus, tušinukus, trintukus) gali būti naudojama tik Europos Sąjungos emblema (vėliava) su nuoroda „Europos Sąjunga“ arba Europos Sąjungos emblema (vėliava) su nuoroda „Europos Sąjunga“ ir Veiksmų programos logotipas (Taisyklių 4 priedas).

9. Jeigu įgyvendinamas projektas, kurio tinkamų išlaidų suma yra didesnė kaip 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų) ir parama suteikta fizinio objekto pirkimui arba infrastruktūros ar statybos darbų finansavimui, paramos gavėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu projekto įgyvendinimo vietoje privalo įrengti informacinį stendą laikydamasis šių reikalavimų (Taisyklių 5 priedas):

9.1. informacinis stendas turi būti ne mažesnis nei numatyta Taisyklių 5 priede ir turi būti įrengtas gerai matomoje vietoje, pradėjus projekte numatytus darbus arba kitą veiklą, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos;

9.2. stendas horizontaliai skirstomas į tris arba keturias dalis:

9.2.1. viršutinėje dalyje pateikiama informacija apie EJRŽF paramą. Šiai daliai skiriama ne mažiau kaip 25 procentai stendo ploto. Kairėje pusėje dedama Europos Sąjungos emblema (vėliava) ir nuoroda „Europos Sąjunga“, o dešinėje – rašoma „Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas“;

9.2.2. antrojoje dalyje rašomas projekto ir (arba) objekto pavadinimas;

9.2.3. trečiojoje dalyje, kairėje pusėje, rašoma „Projektą remia Lietuvos Respublika“, o dešinėje – dedamas Veiksmų programos logotipas. Šiai daliai turi būti skirta ne mažiau kaip 25 procentai stendo ploto;

9.2.4. ketvirtojoje dalyje gali būti nurodomas paramos gavėjas, rangovas (-ai), tiekėjas (-ai), paslaugų teikėjas (-ai) ir vykdomų darbų trukmė (darbų pradžios ir pabaigos datos). Taip pat gali būti nurodoma bendra projekto vertė ir EJRŽF, nacionalinio bendrojo finansavimo ir kitų projekto finansavimo šaltinių lėšų sumos;

9.3. po projekto įgyvendinimo pabaigos informacinis stendas turi būti pakeistas nuolatiniu aiškinamuoju stendu, nurodytu šių Taisyklių 10 punkte.

10. Jeigu projekto tinkamų išlaidų suma yra didesnė kaip 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų) ir parama suteikta fizinio objekto pirkimui arba infrastruktūros ar statybos darbų finansavimui, pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui paramos gavėjas projekto įgyvendinimo vietoje privalo įrengti nuolatinį aiškinamąjį stendą laikydamasis šių reikalavimų (Taisyklių 6 priedas):

10.1. nuolatinis aiškinamasis stendas turi būti ne mažesnis nei numatyta Taisyklių 6 priede ir turi būti įrengtas gerai matomoje vietoje ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo projekto įgyvendinimo pabaigos;

10.2. aiškinamasis stendas turi aiškiai ir suprantamai informuoti apie EJRŽF iš dalies finansuojamą projektą. Jame pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas, Europos Sąjungos emblema (vėliava), Veiksmų programos logotipas ir nuoroda „Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas“.

11. Informavimo ir viešinimo priemonėms, numatytoms Taisyklių 1-6 prieduose taikomos Taisyklių 7 priede numatytos spalvos.

12. Informacija, nurodyta šių Taisyklių 7 punkte, privaloma dalyvavimo renginiuose patvirtinimo pažymėjimuose ir sertifikatuose bei kituose dokumentuose.

13. Paramos gavėjas turi užtikrinti, kad dalyvaujantiesiems projekte (projektą vykdantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto rezultatus naudojantiems asmenims) būtų pranešta apie projekto finansavimą iš EJRŽF.

 

IV SKYRIUS

sANKCIJOS

 

14. Jeigu paramos gavėjas nevykdo gautos paramos viešinimo ar vykdo jį  netinkamai, jam

taikomos sankcijos, nustatytos Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-639 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Paramos gavėjai privalo:

15.1. prisiimti atsakomybę už informavimo ir viešinimo priemonių turinį ir užtikrinti jų kokybę;

15.2. projekto metu įsigytas materialines vertybes (įrangą, baldus, techniką ir kt.) ar įrengtas patalpas pažymėti Taisyklių 3 priede nurodytais elementais (logotipais). Ant transporto priemonės ir kitų panašaus pobūdžio (dydžio) daiktų išorės klijuojamas lipdukas (logotipas) turi būti gerai matomas. Ant transporto priemonės užklijuoto lipduko (logotipo) dydis turi būti ne mažesnis kaip 20 x 80 cm. Ant kitų panašaus pobūdžio (dydžio) daiktų išorės užklijuoto lipduko (logotipo) rekomenduojamas dydis ne mažesnis kaip 20 x 80 cm;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-246, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-24, i. k. 2019-06694

 

15.3. saugoti ir galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje pateikti informaciją apie įgyvendintas projekto viešinimo priemones;

15.4. užtikrinti, kad projekto viešinimo veiklos mastai būtų tiesiogiai proporcingi projekto tikslams ir veiklos apimčiai, t. y.:

15.4.1. projektams, kurių tinkamų išlaidų suma yra iki 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) imtinai, didžiausia tinkamų finansuoti viešinimo išlaidų suma yra iki 60 Eur (šešiasdešimt eurų);

15.4.2. projektams, kurių tinkamų išlaidų suma yra daugiau kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) iki 250 000 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimt tūkstančių eurų) imtinai, didžiausia tinkamų finansuoti viešinimo išlaidų suma yra iki 435 Eur (keturių šimtų trisdešimt penkių eurų);

15.4.3. projektams, kurių tinkamų išlaidų suma yra daugiau kaip 250 000 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimt tūkstančių eurų) iki 500 000 Eur (penkių šimtų tūkstančių eurų) imtinai, didžiausia tinkamų finansuoti viešinimo išlaidų suma yra iki 869 Eur (aštuonių šimtų šešiasdešimt devynių eurų);

15.4.4. projektams, kurių tinkamų išlaidų suma yra daugiau kaip 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų), didžiausia tinkamų finansuoti viešinimo išlaidų suma yra iki 1448 Eur (tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų).

15.5. Jeigu projektas įgyvendinamas daugiau negu vienoje projekto įgyvendinimo vietoje ir kiekvienoje iš jų yra įrengiamas stendas, didžiausia tinkamų finansuoti viešinimo išlaidų suma atitinkamai didinama po 50 proc. už kiekvieną  papildomą projekto įgyvendinimo vietą.

_______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-246, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-24, i. k. 2019-06694

Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 3D-89 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo