Suvestinė redakcija nuo 2021-07-24

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-12-29, i. k. 2018-21943

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministras

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPECIALIOJO NUOLATINĖS SLAUGOS, SPECIALIOJO NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), SPECIALIOJO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  

 

2018 m. gruodžio 27 d. Nr. A1-765/V-1530

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir 201 straipsnio 18 ir 12 dalimis:

1. T v i r t i n u Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. A1-120/V-346 „Dėl Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo“.

3. P a v e d u:

3.1. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengti ir iki 2019 m. vasario 1 d. patvirtinti Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo metodines rekomendacijas;

3.2. šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 

 

Sveikatos apsaugos mininstras                                                           Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro ir Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu

Nr. A1-765/V-1530

 

SPECIALIOJO NUOLATINĖS SLAUGOS, SPECIALIOJO NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), specialiojo LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIų NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato dokumentų, reikalingų specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikiams (toliau kartu – specialieji poreikiai) nustatyti, pateikimo tvarką, specialiųjų poreikių nustatymo tvarką, priimtų sprendimų dėl specialiųjų poreikių nustatymo apskundimo tvarką, asmens teises ir pareigas, atsakomybę.

2. Specialiuosius poreikius nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT).

3. Teisę į specialiųjų poreikių nustatymą turi Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys.

4. Asmenims gali būti nustatyti šie specialieji poreikiai:

4.1. nuolatinės slaugos;

4.2. nuolatinės priežiūros (pagalbos);

4.3. specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos.

5. Specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikių lygiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 201 straipsniu.

6. Apraše vartojamos sąvokos:

6.1. Bazinis funkcionavimo lygmuo – balais išreikštas medicininis kriterijus, nustatomas pagal asmens sveikatos būklę: ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus.

6.2. Asmens savarankiškumo koeficientas – tai asmens galimybių matas, kuriuo įvertinami asmens funkcionavimo kasdieniame gyvenime (judamumas, mityba, asmens higiena, socialiniai santykiai) bei jo mąstymo, suvokimo gebėjimai, elgesio sutrikimai.

6.3. Asmuo – Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti asmenys, kuriems gali būti nustatyti specialieji poreikiai, taip pat jų atstovai, nurodyti Aprašo 6.4. papunktyje tais atvejais, kai jie atstovauja asmenį.

6.4. Asmens atstovas – dėl specialiųjų poreikių nustatymo kreipiantis asmenims iki 18 metų, asmens atstovais laikomi asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai; kreipiantis darbingo ir senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, asmens atstovais laikomi asmens tėvai (įtėviai), sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba jo įgaliotas atstovas, arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena, socialinis darbuotojas.

6.5. Gydantis gydytojas – asmeniui šeimos medicinos ar pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas, jei asmuo gydomas ambulatorinėmis sąlygomis, arba bet kurios profesinės kvalifikacijos gydytojas, gydantis asmenį stacionare.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-293/V-611, 2019-05-23, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08266

 

6.6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-293/V-611, 2019-05-23, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08266

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ SPECIALIESIEMS POREIKIAMS NUSTATYTI, PATEIKIMAS

 

7. Asmuo arba jo atstovas kreipiasi į asmens sveikatos įstaigos jį gydantį gydytoją ir pateikia laisvos formos prašymą dėl siuntimo į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas.

8. Gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, po taikyto gydymo ir (ar) medicininės reabilitacijos priemonių, išlieka ilgalaikių organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir pateikia duomenis NDNT per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS) arba kitu elektroniniu būdu, arba parengia ir įteikia asmeniui šiuos dokumentus:

8.1. užpildytą Darbingumo lygio nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytos formos siuntimą į NDNT (toliau – siuntimas į NDNT);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-368/V-754, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10646

 

8.2. ligos sunkumą ir diagnozę patvirtinančius medicininių tyrimų (instrumentinių, laboratorinių) išrašus ir gydytojų specialistų išvadas, prireikus – išrašus iš Gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a), Asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) ir kitus dokumentus, priklausomai nuo asmens organizmo funkcijų sutrikimo pobūdžio, nurodytus Bazinio funkcionavimo lygmens balų lentelėje (Aprašo 1 priedas) (toliau – Bazinio funkcionavimo balų lentelė).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-293/V-611, 2019-05-23, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08266

 

81. Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs, kad asmens sveikatos būklė nepasikeitusi nuo paskutinio jo specialiųjų poreikių vertinimo, rengdamas siuntimą į NDNT pakartotiniam specialiųjų poreikių vertinimui, siuntime į NDNT pagal anksčiau gydytojų specialistų pateiktus ir instrumentiniais, klinikiniais laboratoriniais ir (ar) kitais tyrimais patvirtintus duomenis pateikia tikslią išplėstinę diagnozę ir patvirtina, kad asmens sveikatos būklė nuo specialiųjų poreikių vertinimo nepasikeitusi. Tokiu atveju papildomų tyrimų atlikti ir jų rezultatų pateikti NDNT nereikia.

Papildyta punktu:

Nr. A1-617/V-1569, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14572

 

9. Asmuo ar jo atstovas Aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus, kurių galiojimo terminas yra 60 kalendorinių dienų, pateikia arba išsiunčia juos registruotu paštu į NDNT. Tuo atveju, jei dokumentai yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ir (ar) NDNT pagal prašymą, ir (ar) duomenų teikimo sutartis juos gauna iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių bei organizacijų, asmuo ar jo atstovas jų pateikti neprivalo. Jei dokumentai yra elektroninės formos, juos elektroniniu būdu pateikia asmenį gydantis gydytojas.

10. Asmuo ar jo atstovas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo siuntimo į NDNT užpildymo dienos papildomai pateikia (asmens pateikiamų dokumentų originalų kopijas daro ir tvirtina NDNT specialistai) arba išsiunčia registruotu paštu šių dokumentų kopijas (asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno):

10.1. asmens, kuriam nustatomi specialieji poreikiai, tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje) ir (arba) gimimo liudijimą, jei vaikas yra gimęs iki 2017 m. sausio 1 d., įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl specialiųjų poreikių nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą dėl specialiųjų poreikių nustatymo elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitu saugiu būdu (pvz., per elektroninę bankininkystę);

10.2. prašymą dėl specialiųjų poreikių nustatymo, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio nustatyti specialiuosius poreikius, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas. Tuo atveju, kai asmuo dėl savo sveikatos būklės negali pats parašyti ir (ar) pasirašyti prašymo dėl specialiųjų poreikių nustatymo, šį prašymą gali parašyti ir pasirašyti asmens atstovas;

10.3. asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių – 3 x 4 cm dydžio savo nuotrauką. Nuotrauka, išskyrus jos dydį, turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“.

 

 

III SKYRiUS

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMAS

 

11. Specialieji poreikiai nustatomi:

11.1. asmeniui, išskyrus senatvės pensijos amžių sukakusį asmenį, dalyvaujant NDNT. Tuo atveju, kai prognozuojamas jo bazinis funkcionavimo lygmuo yra ne didesnis nei 20 balų ir dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į NDNT, jis apžiūrimas namuose ar ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo gyvena;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-368/V-754, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10646

 

11.2. senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui nedalyvaujant, kai pateikti specialiesiems poreikiams nustatyti būtini dokumentai nekelia abejonių dėl specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikių nustatymo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-368/V-754, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10646

 

11.3. asmeniui nedalyvaujant, kai dėl asmens, gyvenančio užsienyje, specialiųjų poreikių nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką mokanti institucija.

11.4. asmeniui nedalyvaujant Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos visoje šalyje laikotarpiu. Šiame papunktyje nustatytais atvejais Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimynas (Aprašo 2 priedas) (toliau – klausimynas) pildomas ir su jo rezultatais supažindinama susisiekus su asmeniu ar jo atstovu telefono ryšio priemonėmis ar elektroniniu paštu. Tai, kad klausimynas užpildytas ir su jo rezultatais supažindinta telefono ryšio priemonėmis ar elektroniniu paštu, pažymima klausimyno pastabose.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-617/V-1569, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14572

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-954/V-2226, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21128

 

12. NDNT priima sprendimą nevertinti asmens specialiųjų poreikių, kai:

12.1. asmuo, kurio specialieji poreikiai vertinami, kviečiamas be pateisinamų priežasčių neatvyksta į NDNT ar atsisako dalyvauti specialiųjų poreikių vertinimo procedūroje. NDNT asmenį apie priimtą sprendimą informuoja raštu per 3 darbo dienas nuo neatvykimo į NDNT ar atsisakymo dalyvauti specialiųjų poreikio vertinimo procedūroje dienos.

Pateisinamomis pripažįstamos šios neatvykimo priežastys: šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirtis, nelaimingas atsitikimas, liga, su (si) žalojimas, gimdymas, šeimos nario priežiūra ar slaugymas, informacijos apie specialiųjų poreikių vertinimą iš NDNT negavimas ar pavėluotas gavimas, kitos nuo asmens nepriklausančios neatvykimo priežastys, vertinimą atliekančio NDNT skyriaus vedėjo pripažintos svarbiomis.

12.2. NDNT kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios gydytojas išdavė siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, ar į kitas institucijas ar įstaigas, kitus juridinius asmenis, organizacijas ar jų filialus (toliau – kitos institucijos) dėl papildomų medicininių dokumentų (informacijos) pateikimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios gydytojas išdavė siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, ar kitos institucijos informuoja, kad asmuo be pateisinamos priežasties atsisako papildomo ištyrimo.

12.3. asmuo atsisako pildyti ir (ar) pasirašyti klausimyną.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-368/V-754, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10646

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-617/V-1569, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14572

 

13. NDNT per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos:

13.1. esant reikalui, kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios gydytojas išdavė siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti arba pateikė duomenis per ESPBI IS arba kitu elektroniniu būdu, dėl galimybės susipažinti su asmens ambulatorinėje kortelėje (forma 025/a) esama medicinine informacija ir (ar) dėl papildomų medicininių dokumentų (informacijos) pateikimo, taip pat į kitas institucijas dėl papildomos informacijos, susijusios su specialiųjų poreikių nustatymu, pateikimo, jei gauti medicininiai dokumentai yra neišsamūs ar jų nepakanka;

13.2. sprendžia dėl poreikio asmeniui dalyvauti vertinant specialiuosius poreikius, asmens specialiųjų poreikių vertinimo vietos ir laiko. NDNT asmenį apie specialiųjų poreikių vertinimo vietą ir laiką informuoja raštu.

13.3. kai vertinami asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, specialieji poreikiai, raštu kreipiasi į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, administracijos paskirtą darbuotoją (toliau – savivaldybės darbuotojas) dėl klausimyno užpildymo ir nurodo asmens, kurio specialieji poreikiai vertinami, vardą ir pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą, prireikus – asmens atstovo vardą ir pavardę, telefono ryšio numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą. Savivaldybės darbuotojas gali perduoti užpildyti klausimyną savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam seniūnijos socialiniam darbuotojui ar socialinių paslaugų įstaigos socialiniam darbuotojui (toliau – įgaliotas darbuotojas).

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-368/V-754, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10646

 

14. Asmens specialiųjų poreikių vertinimo metu paaiškėjus naujoms aplinkybėms, turinčioms reikšmės specialiųjų poreikių nustatymui, NDNT turi teisę kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios gydytojas išdavė siuntimą, ar kitas institucijas dėl papildomų dokumentų (informacijos) pateikimo.

15. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomi kompleksiškai vertinant bazinį funkcionavimo lygmenį ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus.

15.1. Bazinis funkcionavimo lygmuo nustatomas vadovaujantis Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodytais bazinio funkcionavimo lygmens kriterijais (toliau – kriterijai).

15.2. Jei asmens būklė atitinka daugiau nei vieną Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodytą kriterijų, vertinimui naudojamas kriterijus, kuris numato mažesnę balų skaitinę vertę.

15.3. Tuo atveju, kai asmens organizmo funkciniai sutrikimai neatitinka nė vieno Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodyto kriterijaus, asmens savarankiškumas nevertinamas ir asmeniui specialieji poreikiai nenustatomi.

16. Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius darbingo amžiaus ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, jų veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijai vertinamai balais nuo 0 iki 4, pildant klausimyną:  

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-368/V-754, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10646

16.1. darbingo amžiaus asmeniui klausimyną pildo NDNT pokalbio su asmeniu metu, o senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui – savivaldybės darbuotojas ar įgaliotas darbuotojas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-368/V-754, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10646

 

16.2. užpildytame klausimyne nurodytų balų suma prilyginama asmens savarankiškumo koeficientams:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-368/V-754, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10646

16.2.1. 81–88 balai – koeficientas 0,7;

16.2.2. 67–80 balai – koeficientas 0,8;

16.2.3. 44–66 balai – koeficientas 0,9

16.2.4. 23–43 balai – koeficientas 1,0;

16.2.5. 5–22 balai – koeficientas 1,1;

16.2.6. 0 – 4 balai – koeficientas 1,2.

16.3. Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius bazinis funkcionavimo lygmuo dauginamas iš asmens savarankiškumo koeficiento ir gautas balų skaičius prilyginamas specialiojo nuolatinės slaugos ar specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) lygiui:

16.3.1. 7, 8, 9, 10, 11, 12 arba 14 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

16.3.2. 16, 18, 20 arba 21 balas – antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

16.3.3. 22, 24, 27, 28 arba 30 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;

16.3.4. 32, 33, 36 arba 40 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

16.4. Jei gautas balų skaičius yra didesnis nei 40 balų, specialieji poreikiai nenustatomi.

161. Savivaldybės darbuotojas ar įgaliotas darbuotojas per 10 darbo dienų nuo NDNT kreipimosi dėl klausimyno užpildymo gavimo dienos:

161.1. sprendžia dėl klausimyno pildymo vietos ir laiko ir apie tai informuoja asmenį.

Jeigu dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į savivaldybės darbuotojo ar įgalioto darbuotojo nurodytą vietą, klausimynas pildomas asmens namuose ar ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo gyvena;

161.2. raštu pateikia užpildyto, asmens ir savivaldybės darbuotojo ar įgalioto darbuotojo pasirašyto klausimyno kopiją NDNT.

Papildyta punktu:

Nr. A1-368/V-754, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10646

 

162. Jei dėl objektyvių priežasčių per Aprašo 161 punkte nurodytą terminą klausimynas negali būti užpildytas, savivaldybės darbuotojas raštu informuoja NDNT apie priežastis ir nurodo užpildyto klausimyno pateikimo datą.

Papildyta punktu:

Nr. A1-368/V-754, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10646

 

163. Jei savivaldybės darbuotojo ar įgalioto darbuotojo užpildytame klausimyne pateikta informacija prieštarauja informacijai, pateiktai siuntime į NDNT, savivaldybės darbuotojas ar įgaliotas darbuotojas klausimyną pildo iš naujo, dalyvaujant asmeniui ir NDNT atstovams. Tokiu atveju ankstesnis užpildytas klausimynas netenka galios.

Papildyta punktu:

Nr. A1-368/V-754, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10646

 

17. Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius vaikams iki 18 metų NDNT vertina jų veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus ir nustato asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientą.

17.1. Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientas nustatomas užpildžius Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pagal vertinamojo amžių.

17.2. Nustatant vaiko iki ketverių metų amžiaus specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius, asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientas prilyginamas 1.

17.3. Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius bazinis funkcionavimo lygmuo dauginamas iš asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficiento ir gautas balų skaičius prilyginamas specialiojo nuolatinės slaugos ar specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) lygiui:

17.3.1. 9 arba10 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

17.3.2. 11, 18 arba 20 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

17.3.3. 22, 27 arba 30 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;

17.3.4. 33, 36 arba 40 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

17.4. Tuo atveju, kai gautas balų skaičius didesnis nei 40 balų, specialieji poreikiai nenustatomi.

18. Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis nustatomas asmenims labai ryškiai sutrikus judėjimo funkcijai pagal Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikio nustatymo kriterijų sąraše (Aprašo 3 priedas) nurodytus kriterijus.

19. Kartu su specialiuoju lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikiu asmeniui gali būti nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, jeigu šio asmens organizmo funkcijų sutrikimai atitinka antrojo lygio specialiojo nuolatinės slaugos arba pirmojo lygio specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar antrojo lygio specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikių nustatymo kriterijus.

20. Sprendimas dėl specialiųjų poreikių nustatymo priimamas per 20 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų NDNT gavimo dienos.        

21. Nustatant asmens specialiuosius poreikius, pildomas NDNT direktoriaus patvirtintos formos Specialiųjų poreikių vertinimo aktas.

22. Tuo atveju, kai asmens specialieji poreikiai vertinami pakartotinai ir priimamas naujas sprendimas, anksčiau priimti sprendimai dėl specialiųjų poreikių nustatymo netenka galios, išskyrus atvejus:

22.1. kai sprendimas buvo priimtas dėl specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo. Šis sprendimas galioja iki jame nurodyto termino pabaigos;

22.2. kai priimamas naujas sprendimas dėl specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo, anksčiau priimti sprendimai dėl specialiojo nuolatinės slaugos ir (ar) specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo galioja iki juose nurodyto termino pabaigos;

22.3. kai sprendimas buvo priimtas dėl transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo. Šis sprendimas galioja iki jame nurodyto termino pabaigos.

23. Specialiųjų poreikių nustatymo termino pradžia yra asmens prašymo dėl specialiųjų poreikių nustatymo NDNT gavimo diena, išskyrus atvejus, kai specialieji poreikiai nustatomi vadovaujantis Aprašo 29.3 ar 29.4 papunkčiu. Tokiu atveju specialiųjų poreikių nustatymo termino pradžia yra sprendimo NDNT priėmimo diena, išskyrus atvejus, kai, atlikus pakartotinį specialiųjų poreikių vertinimą, priimamas asmeniui palankesnis sprendimas nei keičiamas NDNT priimtas sprendimas, tokiu atveju specialiųjų poreikių nustatymo termino pradžia yra keičiamame NDNT sprendime nurodyta specialiųjų poreikių nustatymo termino pradžia.   

231. Jei Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino ar ekstremaliosios situacijos visoje šalyje laikotarpiu asmens specialieji poreikiai buvo įvertinti pakartotinai ir, nepasibaigus NDNT sprendimo dėl specialiųjų poreikių nustatymo pratęsimo priėmimo terminui, nurodytam Aprašo 301 punkte, priimtas naujas NDNT sprendimas dėl specialiųjų poreikių:

231.1. specialiųjų poreikių nustatymo termino pradžia yra kita diena po asmens specialiųjų poreikių vertinimo, buvusio prieš Aprašo 231 punkte nurodytą pakartotinį vertinimą, metu nustatytų specialiųjų poreikių nustatymo termino pabaigos, jei asmeniui nustatomi didesni nei buvo specialieji poreikiai. Nuo šiame papunktyje nurodytos specialiųjų poreikių lygio nustatymo termino pradžios Aprašo 301 punkte nurodytas NDNT sprendimas dėl specialiųjų poreikių nustatymo termino pratęsimo netenka galios;

231.2. specialiųjų poreikių nustatymo termino pradžia yra visų reikalingų dokumentų specialiesiems poreikiams įvertinti gavimo NDNT diena, jei nustatomi mažesni nei buvo specialieji poreikiai. Nuo šiame papunktyje nurodytos specialiųjų poreikių lygio nustatymo termino pradžios Aprašo 301 punkte nurodytas NDNT sprendimas dėl specialiųjų poreikių nustatymo termino pratęsimo netenka galios.

Papildyta punktu:

Nr. A1-617/V-1569, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14572

 

24. NDNT, priėmusi sprendimą dėl specialiųjų poreikių nustatymo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenį apie priimtą sprendimą ir išrašo bei išduoda (išsiunčia) NDNT direktoriaus patvirtintą Specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (toliau – pažyma) ir NDNT direktoriaus, suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, patvirtintos formos rekomendaciją dėl pagalbos poreikio.

25. Tuo atveju, kai asmuo raštu patvirtina, kad atsisako specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio vertinimo, šis specialusis poreikis nevertinamas ir sprendimas dėl jo nepriimamas.

26. Jei asmuo dėl pateisinamų priežasčių praleidžia pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo laiką ir jei jis prašo, specialieji poreikiai gali būti nustatyti atgaline data, jeigu NDNT pateikiami visi reikalingi dokumentai (duomenys), būtini specialiesiems poreikiams nustatyti atgaline data, bet ne daugiau kaip už du praėjusius mėnesius, skaičiuojant nuo dokumentų gavimo NDNT dienos. Į šį laikotarpį neįskaičiuojamas laikotarpis, kai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje asmuo negalėjo pateikti NDNT visų reikalingų dokumentų (duomenų), būtinų specialiesiems poreikiams nustatyti atgaline data.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-334/V-932, 2020-04-21, paskelbta TAR 2020-04-21, i. k. 2020-08307

 

27. NDNT, vertindama asmens specialiuosius poreikius, turi teisę:

27.1. pasitelkti ekspertus ir konsultantus,  gauti funkcijoms atlikti būtiną informaciją iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitų valstybės institucijų.

27.2. jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl asmens veiklos ir gebėjimo įvertinimo, kreiptis į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, arba į socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena, administraciją dėl papildomos informacijos apie asmens veiklą ir gebėjimą dalyvauti gavimo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-368/V-754, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10646

 

IV SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TERMINAI IR PAKARTOTINIS VERTINIMAS

 

28. Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikių terminai nustatomi vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 201 straipsnio 7 dalies nuostatomis.

29. Specialieji poreikiai vertinami pakartotinai:

29.1. baigiantis nustatytam specialiųjų poreikių terminui;

29.2. pasikeitus asmens sveikatos būklei ir (ar) savarankiškumui;

29.3. asmeniui ar tikslines kompensacijas mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT teritorinio skyriaus priimtu sprendimu;

29.4. jeigu, atlikus NDNT priimtų sprendimų patikrinimą paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagrįstai;

29.5. vykdant Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ginčų komisija) sprendimą.

30. Specialiesiems poreikiams pakartotinai vertinti Aprašo 29.1 ir 29.2 papunkčiuose nustatytais atvejais turi būti pateikti (gauti) dokumentai (duomenys), nurodyti Aprašo 8 ir 10 punktuose. Pakartotinai vertinant specialiuosius poreikius, Aprašo 10 punkte nurodytas reikalavimas patvirtinti siunčiamų dokumentų originalų kopijas netaikomas, išskyrus atvejį, kai pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-368/V-754, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10646

 

301. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu ir 90 kalendorinių dienų po jo baigiasi asmeniui nustatytų specialiųjų poreikių nustatymo terminas ir šiuo laikotarpiu asmuo nesikreipė į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo, nustatytų specialiųjų poreikių nustatymo terminas tęsiamas iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos ir dar 90 kalendorinių dienų jam pasibaigus. Asmeniui kreipusis į NDNT dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir pratęsus nustatyto darbingumo lygio galiojimo terminą, nauji dokumentai, nurodyti Aprašo 24 punkte, asmeniui neišduodami, o anksčiau išduoti galioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu ir dar 90 kalendorinių dienų jam pasibaigus.

Papildyta punktu:

Nr. A1-617/V-1569, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14572

 

31. Aprašo 29.3 ir 29.4 papunkčiuose nustatytais atvejais NDNT asmens specialiuosius poreikius pakartotinai įvertina ir sprendimą priima per 20 darbo dienų nuo visų specialiesiems poreikiams pakartotinai vertinti reikiamų dokumentų, nurodytų Aprašo 8 ir 10 punktuose, gavimo dienos. Jei dėl objektyvių priežasčių per šį terminą pakartotinis vertinimas negali būti atliktas, NDNT direktorius ar jo įgaliotas asmuo gali vertinimo terminą pratęsti 10 darbo dienų. Apie tai, kad terminas pratęstas, asmeniui per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti vertinimo terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-368/V-754, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10646

 

32. NDNT, atlikusi asmens specialiųjų poreikių nustatymo pakartotinį vertinimą, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja asmenį apie priimtą sprendimą ir išduoda (išsiunčia) pažymą.

33. Apie pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo rezultatus NDNT turi per 3 darbo dienas raštu informuoti asmenį, tikslines kompensacijas mokančią instituciją, Ginčų komisiją, kai specialieji poreikiai vertinami vykdant Ginčų komisijos sprendimą.

 

V SKYRIUS

SPRENDIMO APSKUNDIMAS

 

34. NDNT sprendimas gali būti skundžiamas NDNT direktoriui:

34.1. per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos, kai asmuo nesutinka su NDNT priimtu sprendimu;

34.2. per 90 kalendorinių dienų nuo tikslines kompensacijas mokančios institucijos informavimo dienos, kai tikslines kompensacijas mokanti institucija nesutinka su NDNT  priimtu sprendimu.

35. Tuo atveju, kai NDNT priimtą sprendimą skundžia asmuo, NDNT gali pakviesti asmenį dalyvauti pakartotinai vertinant jo specialiuosius poreikius. Jei kviečiamas sprendimą apskundęs asmuo be pateisinamos priežasties neatvyksta į NDNT, NDNT priima sprendimą skundo nenagrinėti.

36. Tuo atveju, kai NDNT priimtą sprendimą skundžia tikslines kompensacijas mokanti institucija, NDNT pakviečia asmenį dalyvauti pakartotinai vertinant jo specialiuosius poreikius ir informuoja tikslines kompensacijas mokančią instituciją apie asmens pakartotinį specialiųjų poreikių vertinimą, pakartotinio vertinimo vietą ir laiką. Jeigu kviečiamas asmuo neatvyksta į NDNT, sprendimas priimamas jam nedalyvaujant.

37. Tuo atveju, kai asmuo, apskundęs NDNT priimtą sprendimą, su nauju siuntimu kreipiasi į NDNT dėl pakartotinio specialiųjų poreikio nustatymo, jo skundas nenagrinėjamas. Asmeniui apie tai pranešama raštu per 3 darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų Aprašo 8 ir 10 punktuose, NDNT gavimo.

38. Jeigu asmuo ir (ar) tikslines kompensacijas mokanti institucija nesutinka su NDNT priimtu sprendimu dėl pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo, atlikto Aprašo 29.329.5 papunkčiuose nustatytais atvejais, šis sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos (tikslines kompensacijas mokančios institucijos informavimo dienos) gali būti skundžiamas Ginčų komisijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-368/V-754, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10646

 

VI SKYRIUS

ASMENS TEISĖS IR PAREIGOS

 

39. Asmuo turi teisę:

39.1. kreiptis į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo;

39.2. būti supažindintas su specialiųjų poreikių nustatymo tvarka, kriterijais, Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynu bei priimtu NDNT sprendimu;

39.3. apskųsti NDNT priimtą sprendimą Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka.

40. Asmuo privalo:

40.1. kviečiamas dalyvauti vertinant jo specialiuosius poreikius;

40.2. teikti specialiesiems poreikiams nustatyti reikiamą informaciją.

 

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

41. Už pateikto siuntimo į NDNT ar duomenų, pateiktų ESPB IS, teisingumą atsako asmenį gydantis gydytojas. Už konkrečios konsultacijos išvados teisingumą atsako konsultaciją suteikęs ir išvadą parengęs gydytojas specialistas. Apie gautus neteisingus medicinos dokumentus NDNT per 3 darbo dienas nuo dokumentų NDNT gavimo dienos raštu informuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba asmenį gydantis ir (ar) jį konsultavęs gydytojas, vadovą. NDNT, gavusi iš asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų papildomas išvadas  ir NDNT direktoriaus nustatyta tvarka atlikusi išsamų tyrimą (-us) ir nustačiusi, kad pateikti neteisingi duomenys (objektyvūs duomenys paneigia asmeniui nustatytą diagnozę ar būklės sunkumą), t. y. padarytas šiurkštus pažeidimas ir šis pažeidimas neturi veikos, dėl kurios gydytojui gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė požymių, taip pat kreipiasi į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, pateikdama jai motyvuotą kreipimąsi ir tyrimo ar kitus dokumentus su išvada ar išvadomis, patvirtinančiomis priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas.

42. Už sprendimo dėl specialiųjų poreikių nustatymo teisingumą ir pagrįstumą atsako NDNT skyriaus, kuriame vertinami specialieji poreikiai ir priimamas sprendimas, vadovas.

421. Už klausimyno užpildymo teisingumą senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims atsako savivaldybės darbuotojas ar įgaliotas darbuotojas, užpildęs klausimyną.

Papildyta punktu:

Nr. A1-368/V-754, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10646

 

43. Asmuo atsako už jo paties pateiktos informacijos teisingumą.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-432/V-1368, 2021-06-09, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13169

 

___________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

A1-765/V-1530_aprasas_1pr

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-293/V-611, 2019-05-23, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08266

Nr. A1-432/V-1368, 2021-06-09, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13169

 

A1-765_V-1530_aprasas_2pr

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-293/V-611, 2019-05-23, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08266

Nr. A1-368/V-754, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10646

 

A1-765/V-1530_aprasas_3pr (2021-07-23)

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-537/V-1720, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16408

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. A1-293/V-611, 2019-05-23, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08266

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. A1-368/V-754, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10646

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. A1-334/V-932, 2020-04-21, paskelbta TAR 2020-04-21, i. k. 2020-08307

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. A1-617/V-1569, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14572

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. A1-954/V-2226, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21128

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. A1-432/V-1368, 2021-06-09, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13169

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. A1-537/V-1720, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16408

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo