Sprendimas netenka galios 2021-04-01:

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-122, 2021-03-25, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06206

Dėl Telšių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2017-09-06 iki 2021-03-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-11-06, i. k. 2015-17715

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 29 d. Nr. T1-285

Telšiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio 6 dalimi, 17 straipsniu, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, ir Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“, Telšių rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Transporto organizavimo paslaugų teikimo ir mokėjimo Telšių rajone tvarkos aprašą;

1.2. Sociokultūrinių paslaugų teikimo Telšių rajone tvarkos aprašą;

1.3. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo Telšių rajone teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašą;

1.4. Bendrųjų socialinių paslaugų, teikiamų Telšių rajone, kainų sąrašą.

2. Nustatyti, kad Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis mero pareigas                                                                              Petras Kuizinas

 


 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2015 m. spalio 29 d.

sprendimu Nr.T1-285

 

TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO IR MOKĖJIMO TELŠIŲ RAJONE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Transporto organizavimo paslaugų teikimo ir mokėjimo Telšių rajone tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato transporto organizavimo paslaugų teikimo atvejus, kategorijas asmenų, kuriems gali būti teikiamos transporto organizavimo paslaugos, šių paslaugų skyrimo, mokėjimo už jas tvarką, paslaugų teikėjo ir gavėjo teises ir pareigas.

2. Transporto organizavimo paslaugų (toliau – Paslaugos) teikimo paskirtis – teikti transporto (taip pat ir specialiojo transporto priemonėmis) organizavimo paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

            3. Specialusis transportas – tai transporto priemonė, pritaikyta neįgaliems žmonėms, turintiems judėjimo funkcijų sutrikimų, vežti (transporto priemonėje įrengti neįgaliųjų vežimėlių keltuvai, pavažos, neįgaliųjų vežimėlių tvirtinimo diržai, užtikrinantys saugų vežimą, ištraukiami laipteliai, palengvinantys neįgalių žmonių įlipimą ir išlipimą);

4. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

5. Gauti Paslaugas turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Telšių rajono savivaldybėje.

6. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, Paslaugos gali būti suteiktos ir kitos savivaldybės gyventojams.

7. Paslaugas Telšių rajone gali teikti šie Paslaugų teikėjai:

7.1. biudžetinės įstaigos;

7.2. nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, viešosios įstaigos, kurios yra atrinktos viešo pirkimo būdu ir su kuriomis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius yra pasirašęs Paslaugų pirkimo sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-230, 2017-08-31, paskelbta TAR 2017-09-05, i. k. 2017-14178

 

II. KATEGORIJOS ASMENŲ, KURIEMS GALI BŪTI TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

8. Paslaugos gali būti teikiamos:

8.1. suaugusiems neįgaliems ir juos lydintiems asmenims;

8.2. neįgaliems vaikams ir juos lydintiems asmenims;

8.3. asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis bei juos lydintiems asmenims;

8.4. asmenims, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensavimo poreikis;

8.5. asmenims, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;

8.6. smurtą patyrusioms šeimoms ar asmenims;

8.7. socialinės rizikos šeimoms ir vaikams, esant grėsmei jų fizinei ir psichinei sveikatai;

8.8. kitiems asmenims ir šeimoms, atsižvelgiant į Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos teikimo komisijos siūlymą.

 

III. PASLAUGŲ TEIKIMO ATVEJAI

 

9. Paslaugos gali būti teikiamos asmenims vykti į (iš):

9.1. gydymo, reabilitacijos ir pirminės sveikatos priežiūros centrus;

9.2. slaugos, socialinės globos ar kitas įstaigas, teikiančias socialines paslaugas;

9.3. ortopedijos įmones ar techninės pagalbos centrus;

9.4. Gydytojų konsultacinę komisiją (GKK) ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT);

9.5. teismo nutartimi paskirtą psichiatrinę ar DNR ekspertizę.

 

IV. PASLAUGŲ SKYRIMAS IR TEIKIMAS

 

10. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), pageidaujantis gauti Paslaugas, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki kelionės datos pateikia Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui prašymą-paraišką (forma SP-8), kurioje nurodo kelionės datą, maršrutą bei vykimo priežastį.

11. Asmuo, pateikdamas prašymą-paraišką (forma SP-8), turi turėti šiuos dokumentus:

11.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvoje);

11.2. gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą, jei registrų centro duomenų bazėje nėra informacijos apie asmens gyvenamosios vietos deklaravimą;

11.3. neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;

11.4. vykimo tikslą patvirtinantį dokumentą (siuntimą į gydymo, reabilitacijos, socialinės globos įstaigą bei kitus vykimo tikslą patvirtinančius dokumentus);

11.5. pažymą (-as) apie asmens (šeimos) pajamas už tris praėjusius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba einamojo mėnesio pajamas, jeigu duomenų bazėje nėra galimybės gauti informacijos apie asmens pajamas;

11.6. kitus dokumentus, įrodančius Paslaugos skyrimo būtinumą.

12. Asmeniui sutikus mokėti visą Paslaugos kainą, pažymos apie pajamas pateikti nereikia.

13. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl Paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai, socialiniai darbuotojai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

14. Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus darbuotojas pagal jam priskirtą veiklos kompetenciją (toliau – Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus darbuotojas) registruoja gautus prašymus, patikrina asmens pateiktų duomenų teisingumą turimose duomenų bazėse ir priima sprendimą dėl Paslaugų skyrimo.

15. Priėmus sprendimą dėl Paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, užpildoma Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo forma – SP-9 (toliau – Sprendimas).

16. Apie Sprendimą asmeniui (šeimai) skirti Paslaugas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Sprendimo priėmimo dienos informuojamas Paslaugų teikėjas.

17. Paslaugų teikėjas sprendžia, kurią transporto priemonę (įprastą ar specialiąją) suteikti konkrečiu atveju (atsižvelgdamas į vykstančių asmenų skaičių, negalios pobūdį ir pan.).

 

V. MOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS

 

18. Telšių rajono savivaldybės taryba tvirtina Paslaugų, kurias teikia biudžetinės įstaigos, kainą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-230, 2017-08-31, paskelbta TAR 2017-09-05, i. k. 2017-14178

 

19. Nustatant ar asmuo (šeima) turi mokėti už Paslaugas, atliekamas asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimas, kurį atlieka Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus darbuotojas pagal jam priskirtą veiklos kompetenciją. Asmens (šeimos) finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą Paslaugos kainą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

20. Paslaugos teikiamos nemokamai:

20.1. asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) per mėnesį yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų (VRP) dvigubą dydį, 3 kartus per kalendorinius metus;

20.2. vienam lydinčiam asmeniui;

20.3. asmenims, kurie vyksta atlikti teismo nutartimi paskirtą psichiatrinę ar DNR ekspertizę;

20.4. asmenims, kurie dėl apgyvendinimo vyksta į socialinės globos įstaigas.

21. Asmenys, kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) per mėnesį yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (daugiau už 2 VRP), už suteiktas Paslaugas moka:

21.1. 10 procentų Telšių rajono savivaldybės tarybos patvirtintos Paslaugų kainos, kai Paslauga teikiama už Telšių miesto ribų;

21.2. 100 procentų Telšių rajono savivaldybės tarybos patvirtintos Paslaugų kainos, kai Paslauga teikiama Telšių mieste.

22. Mokėjimo už Paslaugas tikslus dydis apskaičiuojamas tik po Paslaugų suteikimo.

23. Mokestį už Paslaugas skaičiuoja Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į transporto priemonės spidometro parodymus nuo Paslaugų teikėjo buveinės vietos iki asmens išlaipinimo vietos, įskaitant nuvykimo ir parvykimo atstumą, nepriklausomai nuo to, ar asmuo tik nuvyko, ar tik parvyko.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-230, 2017-08-31, paskelbta TAR 2017-09-05, i. k. 2017-14178

 

24. Asmuo nustatytą mokestį už suteiktas Paslaugas sumoka pasirinktame banke arba kitoje mokesčius priimančioje įstaigoje pagal Paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą faktūrą.

 

VI. PASLAUGŲ GAVĖJO IR TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

25. Paslaugas pageidaujantis gauti asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių arba globėjas (rūpintojas), arba įgaliotas asmuo) privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie kelionės datą, maršrutą, lydintį asmenį (jeigu toks yra), asmens (šeimos) pajamas ir suderinti tikslų išvykimo laiką su Paslaugų teikėju.

26. Paslaugomis pasinaudojęs asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių arba jo globėjas ar rūpintojas, arba jo įgaliotas asmuo) privalo per 5 darbo dienas po Paslaugų suteikimo sumokėti mokestį už suteiktas Paslaugas.

27. Asmuo per 5 darbo dienas po Paslaugų suteikimo turi teisę motyvuotu prašymu kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrių dėl mokesčio už Paslaugas sumažinimo ar atleidimo nuo jo.

28. Asmuo gali būti atleistas nuo mokesčio už Paslaugas arba šis mokestis gali būti sumažintas Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos teikimo komisijos siūlymą.

29. Paslaugų gavėjas turi laikytis susitarimo dėl vykimo laiko ir maršruto, o pasikeitus aplinkybėms apie tai iš anksto informuoti Paslaugų teikėją.

30. Paslaugų teikėjas atsako už kokybišką Paslaugų teikimą, teisingą Paslaugų dokumentų apskaitą, kliento duomenų konfidencialumą.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Informacija apie Paslaugų teikimą registruojama Strateginės partnerystės informacinėje sistemoje (SPIS).

32. Paslaugų teikėjas kartą ketvirtyje iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui pateikia ataskaitą apie suteiktas Paslaugas pagal paslaugų teikimo ataskaitos formą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

33. Paslaugų teikimo kontrolė vykdoma Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta tvarka.

___________________________


 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2015 m. spalio 29 d. sprendimu

Nr. T1-285

 

SOCIOKULTŪRINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TELŠIŲ RAJONE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sociokultūrinių paslaugų teikimo Telšių rajone tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato sociokultūrinių paslaugų skyrimo, teikimo ir nutraukimo Telšių rajono gyventojams tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir Socialinių paslaugų katalogu.

3. Sociokultūrinės paslaugos teikiamos Telšių rajono gyventojams.

4. Sociokultūrinės paslaugos Telšių rajone teikiamos nemokamai.

5. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Sociokultūrinės paslaugos laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę, kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, vaikai – ruošti pamokas ir pan.

Vienas gyvenantis asmuo vienas gyvenantis vyresnis kaip 18 metų asmuo.

Šeimos nariai – sutuoktiniai arba bendrai gyvenantys asmenys, arba vienas iš tėvų ir jų (jo) vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į šeimos sudėtį taip pat įskaitomi nedirbantys, nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys asmenys nuo 18 iki 24 metų, besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, taip pat asmenys, kurie nedirbo nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.

Socialinės rizikos šeima – šeima, kurios nariai piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomi nuo azartinių lošimų, kuri dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, kuri gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui; socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).

Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. SOCIOKULTŪRINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMAS, TEIKIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

6. Sociokultūrinės paslaugos Telšių rajone gali būti teikiamos socialinių paslaugų įstaigose, dienos centruose, bendruomenės centruose, nevyriausybinėse organizacijose ir kt.

7. Sociokultūrinės paslaugos teikiamos šiems asmenims:

7.1. socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms;

7.2. vaikams su negalia ir jų šeimoms;

7.3. likusiems be tėvų globos vaikams;

7.4. suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;

7.5. senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;

7.6. socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms;

7.7. socialinės rizikos šeimoms;

7.8. kitiems asmenims ir šeimoms.

8. Dėl sociokultūrinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) raštišku prašymu kreipiasi į Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrių arba į kaimiškų seniūnijų socialinio darbo organizatorius, užpildydamas prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8) (toliau – prašymą).

9. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl sociokultūrinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

10. Dėl sociokultūrinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) turi pateikti šiuos dokumentus:

10.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);

10.2. pažymą iš seniūnijos apie asmens (šeimos) faktinę gyvenamąją vietą, jeigu asmens (šeimos) deklaruota gyvenamoji vieta yra kitoje savivaldybėje, o kreipimosi dėl socialinių paslaugų metu faktiškai gyvena Telšių rajone.

11. Sprendimą dėl sociokultūrinių paslaugų skyrimo ar nutraukimo per 3 darbo dienas priima Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus darbuotojas.

12. Priėmus sprendimą dėl sociokultūrinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo ar nutraukimo, užpildoma Sprendimo dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo SP-9 forma (toliau – sprendimas).

13. Sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo ar nutraukimo per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos įteikiamas (išsiunčiamas) socialinių paslaugų teikėjui. Sprendimo kopija įsegama į asmens bylą.

14. Sociokultūrinių paslaugų teikėjas kartą ketvirtyje iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 darbo dienos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui pateikia ataskaitą, kurios forma patvirtinta Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, ir kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 10 darbo dienos į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą SPIS (toliau – SPIS) suveda duomenis apie paslaugų gavėjus ir suteiktų paslaugų kiekį (kartus) kiekvienam asmeniui.

15. Sociokultūrinės paslaugos nutraukiamos:

15.1. kai asmuo, šeima per 6 mėn. nė karto nesinaudojo paslaugomis;

15.2. kai asmuo pateikia prašymą paslaugoms nutraukti;

15.3. paslaugos gavėjui mirus.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Visą informaciją apie asmeniui (šeimai) suteiktas sociokultūrines paslaugas kaupia asmens byloje paslaugų teikėjas.

17. Sociokultūrinės paslaugos skiriamos pagal poreikį.

18. Informacija apie sociokultūrinių paslaugų teikimą registruojama SPIS.

19. Šio aprašo įgyvendinimo kontrolė vykdoma Telšių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

_______________________________


 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2015 m. spalio 29 d.

sprendimu Nr.T1-285

 

 

ASMENINĖS HIGIENOS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO TEIKIMO TELŠIŲ RAJONE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo teikimo Telšių rajone tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) nustato asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, skyrimo, paslaugų teikimo ir mokėjimo tvarką.

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583.

3. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos) teikiamos asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena. Ši Paslauga apima pirties (dušo) ir skalbimo paslaugų organizavimą.

4. Paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms), gyvenantiems Telšių rajone.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Socialinių paslaugų kataloge ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose socialines paslaugas, apibrėžtas sąvokas.

 

II. PASLAUGų ORGANIZAVIMAS, skyrimas ir nutraukimas

 

6. Paslaugos Telšių rajone gali būti teikiamos socialinių paslaugų įstaigose, seniūnijose, bendruomenės centruose, NVO organizacijose ir kt. (toliau –  Paslaugų teikėjas).

7. Paslaugos teikiamos:

7.1. socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms;

7.2. vaikams su negalia ir jų šeimoms;

7.3. suaugusiems neįgaliems asmenims ir jų šeimos nariams;

7.4. senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimos nariams;

7.5. socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms;

7.6. socialinės rizikos šeimoms;

7.7. kitiems asmenims ir šeimoms.

8. Paslaugos organizuojamos ir teikiamos tik tiems 7 punkte išvardintiems asmenims, kurie negali pasirūpinti asmenine higiena dėl sąlygų namuose nebuvimo (gyvenantys būstuose be patogumų: nėra vandens / kanalizacijos, neįrengtas vonios / dušo kambarys, nėra vandens šildytuvo).

9. Dėl Paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) raštišku prašymu kreipiasi į Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrių arba į kaimiškų seniūnijų socialinio darbo organizatorius, užpildydamas prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8) (toliau – prašymą).

10. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl Paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai, socialiniai darbuotojai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

11. Dėl Paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) turi pateikti šiuos dokumentus:

11.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvoje);

11.2. gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą, jei registrų centro duomenų bazėje nėra informacijos apie asmens gyvenamosios vietos deklaravimą;

11.3. neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;

11.4. pažymas ir kitus dokumentus apie asmens (šeimos) gautas pajamas per 3 mėnesius iki kreipimosi datos.

12. Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus darbuotojas pagal jam priskirtą kompetenciją (toliau – Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus darbuotojas) registruoja gautus prašymus, patikrina asmens pateiktų duomenų teisingumą.

13. Dokumentai, išvardinti šios Tvarkos 11 punkte, pateikiami vieną kartą per kalendorinius metus. Praėjus kalendoriniams metams pateikiamas naujas prašymas ir šios Tvarkos 11 punkte išvardinti dokumentai.

14. Paslaugos skiriamos įvertinus Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.

15. Sprendimą dėl Paslaugų skyrimo ar nutraukimo per 3 darbo dienas priima Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus darbuotojas.

16. Priėmus sprendimą dėl Paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo ar nutraukimo, užpildoma Sprendimo dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo SP-9 forma (toliau – sprendimas).

17. Sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos įteikiamas (išsiunčiamas) socialinių paslaugų teikėjui ir asmeniui (informuojamas paslaugų gavėjas). Sprendimo kopija įsegama į asmens bylą.

18. Asmeniui (šeimai) teikiamos pirties (dušo) paslaugos ne dažniau kaip vieną kartą per savaitę ir skalbimo paslaugos ne dažniau kaip 2 kartus per mėnesį.

19. Teikiant Paslaugas, naudojamos paslaugos gavėjo priemonės (skalbimo milteliai, muilas, šampūnas, rankšluosčiai ir kt.).

20. Paslaugų teikėjas kartą ketvirtyje iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui pateikia ataskaitą, kurios forma patvirtinta Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, ir į Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos bazę (SPIS) suveda duomenis apie paslaugų gavėjus, suteiktų paslaugų kiekį (kartus) kiekvienam asmeniui.

21. Paslaugos nutraukiamos, kai:

21.1. asmuo, šeima nesinaudoja paslaugomis 1 metus;

21.2. asmuo pateikia prašymą paslaugoms nutraukti;

21.3. paslaugų gavėjui mirus.

 

III. MOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS TVARKA

 

22. Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) per mėnesį yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (iki 2 VRP) – Paslaugos teikiamos nemokamai.

23. Paslaugų gavėjai, kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už 2 VRP, moka paslaugos kainą, nustatytą ir patvirtintą Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

24. Asmuo gali būti atleistas nuo mokėjimo už Paslaugas arba šis mokestis gali būti sumažintas Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos teikimo komisijos siūlymą.

25. Asmens (šeimos) finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą nustatytą Paslaugų kainą.

26. Paslaugų gavėjai, pageidaujantys gauti daugiau kartų per mėnesį Paslaugų nei numatyta Tvarkoje, už suteiktas Paslaugas moka pagal Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytus įkainius.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Asmuo (šeima) atsako už pateikiamų vertinti duomenų tikrumą bei informacijos teisingumą.

28. Asmuo (šeima) turi teisę į informacijos ir dokumentų apie asmenį (šeimą) konfidencialumą.

29. Visa informacija apie asmenis (šeimas), gaunančius Paslaugas, kaupiama asmens byloje pas paslaugų teikėją.

30. Informacija apie Paslaugų teikimą registruojama Strateginės partnerystės informacinėje sistemoje (SPIS).

31. Šios Tvarkos įgyvendinimo kontrolė vykdoma Telšių rajono savivaldybės tarybos  nustatyta tvarka.

____________________________


PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-285

 

BENDRŲJŲ socialinių paslaugų, teikiamų telšių rajone, kainų sąrašas

Eil. Nr.

Socialinės paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina

1.

Informavimas

1 val.

Nemokamai

2.

Konsultavimas

1 val.

Nemokamai

3.

Tarpininkavimas ir atstovavimas

1 val.

Nemokamai

4.

Sociokultūrinės paslaugos Telšių socialinių paslaugų centro dienos centruose

1 val.

Nemokamai

5.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas Telšių socialinių paslaugų centro dienos centruose:

- maudymasis duše

- skalbimas

 

 

 

1 kartas

1 kartas

 

 

 

2,76

3,97

6.

Maitinimo organizavimas Telšių socialinių paslaugų centro dienos centruose

1 kartas per dieną

0,43

7.

Telšių socialinių paslaugų centro transporto organizavimo paslaugos

1 km

0,63

8.

Maitinimo organizavimas Telšių vyskupijos Carito labdaros valgykloje

1 kartas per dieną

0,50

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-230, 2017-08-31, paskelbta TAR 2017-09-05, i. k. 2017-14178

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-285 „Dėl Telšių rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo