Suvestinė redakcija nuo 2023-12-09

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11758

 

Nauja redakcija nuo 2023-08-18:

Nr. V-1071, 2023-08-17, paskelbta TAR 2023-08-17, i. k. 2023-16293

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STUDIJŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO, vertinamųjų sričių ir rodiklių PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 17 d. Nr. V-835

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi ir 48 straipsnio 5 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą;

1.2. Studijų krypties studijų vertinamąsias sritis ir rodiklius.

2. N u s t a t a u, kad visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos šio įsakymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Laikinai einantis švietimo, mokslo ir sporto

ministro pareigas                                                                                 Algirdas Monkevičius

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro

2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-835

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro

2023 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1071

redakcija)

 

STUDIJŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

i SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikoje įsteigtų ir turinčių leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą aukštųjų mokyklų, taip pat ir egzilio sąlygomis veikiančių aukštųjų mokyklų (toliau – aukštoji mokykla), Lietuvos Respublikoje ir užsienyje vykdomų ir ketinamų vykdyti studijų išorinio vertinimo tikslus bei atlikimo principus, akreditavimo tikslus bei jo atlikimo tvarką.

2.  Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu bei Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis.

3.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Mokslo ir studijų įstatyme nustatytas sąvokas.

4. Aprašas taikomas trumposios, pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų bei profesinių (išskyrus rezidentūrą) studijų krypties studijų (toliau – krypties studijos) išoriniam vertinimui ir akreditavimui.

5. Aukštosios mokyklos vykdomų krypties studijų išorinis vertinimas ir akreditavimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus. Atliekant krypties studijų išorinį vertinimą ir akreditavimą, atskirai įvertinamos ir akredituojamos aukštosios mokyklos vykdomos studijų krypties trumposios pakopos, pirmosios pakopos, antrosios pakopos, vientisosios, profesinės studijos (išskyrus rezidentūrą).

 

II SKYRIUS

EKSPERTINIS KRYPTIES STUDIJŲ IŠORINIS VERTINIMAS

 

6. Ekspertinis krypties studijų išorinis vertinimas atliekamas pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – Ministras) patvirtintas krypties studijų vertinamąsias sritis ir rodiklius (netaikant tų, kurie nebūdingi trumposios pakopos studijų atveju) (toliau – vertinamosios sritys ir rodikliai).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1550, 2023-12-08, paskelbta TAR 2023-12-08, i. k. 2023-23885

 

61. Atliekant Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajų vertinamosios srities vertinimą atsižvelgiama į universitetuose vykdomų studijų ir mokslinių tyrimų (meninės veiklos) sąsajas ir kolegijose vykdomų studijų ir mokslo ir meno krypčių sąsajas, nustatytas šio Aprašo 1 priede.

Papildyta punktu:

Nr. V-1550, 2023-12-08, paskelbta TAR 2023-12-08, i. k. 2023-23885

 

7. Kai aukštosios mokyklos vykdomas krypties ir pakopos studijas sudaro tik jungtinė studijų programa, vykdoma su užsienio aukštąja (-osiomis) mokykla (-omis) (toliau – jungtinė studijų programa), ekspertinis krypties studijų išorinis vertinimas gali būti atliekamas vadovaujantis Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu pagal vertinamąsias sritis ir rodiklius taikomas krypties studijų išoriniam vertinimui pagal Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modelį.

8.  Ekspertinis krypties studijų išorinis vertinimas vykdomas pagal Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras) ne vėliau kaip  prieš 6 mėnesius iki išorinio vertinimo pradžios patvirtintą studijų krypčių išorinio vertinimo planą. Vienu metu vertinamos visos vienos krypties studijos, vykdomos visose Lietuvos aukštosiose mokyklose, išskyrus atvejus, numatytus šiame Apraše.

9.  Aukštosios mokyklos ekspertinį krypties studijų išorinį vertinimą atlieka Centras arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą, arba Lietuvos sudarytose tarptautinėse sutartyse nurodytos agentūros (toliau – Agentūra).

10Aukštoji mokykla dėl  ekspertinio krypties studijų išorinio vertinimo į Centrą kreipiasi Centro direktoriaus patvirtintoje studijų krypčių išorinio vertinimo metodikoje  (toliau – Centro metodika) nustatyta tvarka. Jei aukštoji mokykla siekia ekspertinį krypties studijų išorinį vertinimą atlikti Agentūroje, į Agentūrą ji kreipiasi pagal Agentūros nustatytas procedūras.

11.  Centras ekspertinį krypties studijų išorinį vertinimą vykdo vadovaudamasis šiuo Aprašu ir Centro metodika. Agentūra pagal sutartį su aukštąja mokykla atlieka vertinimą, remdamasi Agentūros nustatytomis jos interneto svetainėje paskelbtomis vertinimo procedūromis ir kriterijais. Agentūra pateikia vertinimo išvadas aukštajai mokyklai ir Centrui. Vertinimą atliekanti Agentūra turi sudaryti sąlygas Centrui iš anksto susipažinti su Agentūros išorinio vertinimo metodika, numatomomis taikyti procedūromis, stebėti ekspertų vizitą.

12. Ekspertinio krypties studijų išorinio vertinimo pagrindu priimamas sprendimas dėl krypties studijų akreditavimo. Sprendimą dėl krypties studijų akreditavimo priima Centras.

13. Ekspertinis krypties studijų išorinis vertinimas atliekamas šiais etapais:

13.1. krypties studijų savianalizės, kurią atlieka tos krypties studijas vykdanti aukštoji mokykla, ir savianalizės suvestinės parengimas pagal Centro metodikoje ar Agentūros išorinio vertinimo metodikoje nustatytus reikalavimus;

13.2. krypties studijų savianalizės suvestinės nagrinėjimas, kurį atlieka Centro arba Agentūros nustatyta tvarka pasitelkta ekspertų grupė;

13.3. ekspertų grupės vizitas į krypties studijas vykdančią aukštąją  mokyklą;

13.4. vertinimo išvadų parengimas, svarstymas Centro patariančiojoje Studijų vertinimo komisijoje, sprendimo dėl įvertinimo ir akreditavimo priėmimas ir viešas paskelbimas. Studijų vertinimo komisiją sudaro ne mažiau kaip po vieną universiteto dėstytoją bent iš 6 skirtingų studijų krypčių grupių, ne mažiau kaip 4 kolegijų dėstytojai iš skirtingų studijų krypčių grupių, ne mažiau kaip 1 asmuo iš aukštųjų mokyklų socialinių partnerių, ne mažiau kaip 1 studentas – Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjungos (sąjungų) pasiūlytas narys, kiti asmenys (mokslininkai, kompetentingumu ir kūrybiškumu pedagoginėje veikloje pasižymėję specialistai, dėstytojai, ekspertinio vertinimo patirties turintys asmenys, valstybės institucijų darbuotojai ir valstybės tarnautojai);

13.5. paskesnė veikla, kuria siekiama tobulinti krypties studijas, atsižvelgiant į vertinimo išvadas ir jose pateiktas rekomendacijas dėl krypties studijų tobulinimo, ir stebėsena.

14. Vertinimo išvadose pateikiama bendra krypties studijų analizė ir kiekvienos vertinamosios srities įvertinimas pagal 5 balų įvertinimo skalę:

14.1. išskirtinės kokybės – 5 balai – sritis vertinama išskirtinai gerai nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje;

14.2. labai gerai – 4 balai – sritis vertinama labai gerai nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje, be jokių trūkumų;

14.3. gerai – 3 balai – sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų;

14.4. patenkinamai – 2 balai – sritis tenkina minimalius reikalavimus, yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti;

14.5. nepatenkinamai – 1 balas – sritis netenkina minimalių reikalavimų, yra esminių trūkumų, dėl kurių krypties studijos negali būti vykdomos.

15. Kai ekspertinis krypties ir pakopos studijų išorinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu pagal Aprašo 7 punktą, vertinimo išvadose pateikiama bendra krypties studijų analizė, įvertinimas pagal vertinamąsias sritis ir rodiklius taikomas krypties studijų išoriniam vertinimui pagal Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modelį ir siūlymai dėl studijų įvertinimo arba akreditavimo. Aprašo 14 punkte nustatyta vertinimo skalė atliekant vertinimą pagal Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modelį netaikoma.

16. Agentūros atlikto vertinimo išvadose privalo būti vertinamųjų sričių ir rodiklių ar jas atitinkančių Agentūros taikomų vertinamųjų sričių įvertinimas pagal Aprašo 14 punkte nustatytą vertinimo skalę. Kai ekspertinis krypties studijų išorinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu pagal Aprašo 7 punktą, Agentūros atlikto vertinimo išvadose pateikiama krypties studijų analizė, įvertinimas pagal vertinamąsias sritis ir rodiklius taikomas krypties studijų išoriniam vertinimui pagal Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modelį ir siūlymai dėl studijų įvertinimo arba akreditavimo.

17. Ekspertinio krypties studijų išorinio vertinimo, savianalizės atlikimo ir jos suvestinės pateikimo, vertinimo atlikimo terminus reglamentuoja Centro metodika.

 

III SKYRIUS

KRYPTIES STUDIJŲ AKREDITAVIMAS

 

18. Krypties studijų akreditavimui aukštoji mokykla Centrui turi pateikti prašymą vertinti ir akredituoti konkrečios krypties studijas.

19. Kai ekspertinį krypties studijų išorinį vertinimą atliko Agentūra, aukštoji mokykla, likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki krypties studijų akreditavimo termino pabaigos, Centrui pateikia:

19.1. prašymą akredituoti krypties studijas;

19.2. ne ankščiau kaip prieš vienus metus priimtas krypties studijų vertinimo išvadas.

20. Centras, gavęs Aprašo 18 ar 19 punktuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų (tuo atveju, kai vertinimą atlieka Centras, terminas skaičiuojamas nuo sprendimo dėl įvertinimo išsiuntimo aukštajai mokyklai dienos) priima vieną iš šių sprendimų dėl vykdomos krypties studijų akreditavimo (netaikoma, jei ekspertinis krypties studijų išorinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu):

20.1. akredituoti 7 metų terminui, jei visos vertinamosios sritys yra įvertintos ne mažiau kaip 3 balais pagal vertinamosiose srityse ir rodikliuose numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 14 punkte nustatytą įvertinimo skalę;

20.2. akredituoti 3 metų terminui, jei bent viena vertinamoji sritis yra įvertinta „patenkinamai“ – 2 balais pagal vertinamosiose srityse ir rodikliuose numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 14 punkte nustatytą įvertinimo skalę. Toks sprendimas akredituoti negali būti priimamas du kartus iš eilės;

20.3. neakredituoti, jei bent viena vertinamoji sritis buvo įvertinta „nepatenkinamai“ – 1 balu pagal vertinamosiose srityse ir rodikliuose numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 14 punkte nustatytą įvertinimo skalę arba antrą kartą iš eilės bent viena vertinamoji sritis yra įvertinta „patenkinamai“ – 2 balais pagal vertinamosiose srityse ir rodikliuose numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 14 punkte nustatytą įvertinimo skalę.

21. Sprendimas dėl krypties studijų akreditavimo remiantis Agentūros vertinimo išvadomis priimamas išnagrinėjus vertinimo išvadas Studijų vertinimo komisijoje ir nustačius, kad:

21.1. krypties studijų įvertinimas apima visas vykdomas krypties ir pakopos studijas aukštojoje mokykloje;

21.2. įvertinimas atliktas pagal vertinamosiose srityse ir rodikliuose nustatytas vertinamąsias sritis ar jų atitikmenį ir Aprašo 14 punkte nustatytą įvertinimo skalę, išskyrus atvejį, kai ekspertinis krypties studijų išorinis vertinimas atliktas  vadovaujantis Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu pagal Aprašo 7 punktą;

21.3. vertinimo išvados  priimtos ne ankščiau, kaip prieš vienus metus;

21.4. vertinimą atliko Agentūra;

21.5. vertinimo išvados yra pagrįstos, išsamios ir objektyvios.

22. Jeigu ekspertinis krypties studijų išorinis vertinimas atliktas Centro, remiantis Aprašo 7 punktu, vadovaujantis Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu, Centras, gavęs Aprašo 18 ar 19 punktuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų (tuo atveju, kai vertinimą atlieka Centras, terminas skaičiuojamas nuo sprendimo dėl įvertinimo išsiuntimo aukštajai mokyklai dienos), atsižvelgdamas į vertinimo išvadose ekspertų pateiktą siūlymą, priima Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modelį atitinkantį atskirą sprendimą dėl šių studijų akreditavimo:

22.1. akredituoti 6 metų terminui, kai ekspertų vertinimo išvadose nurodyta, kad krypties ir pakopos studijos esminių trūkumų neturi;

22.2. neakredituoti, kai ekspertų vertinimo išvadose nurodyta, kad krypties ir pakopos studijos turi esminių trūkumų.

23. Jeigu ekspertinis krypties studijų išorinis vertinimas Agentūros atliktas vadovaujantis Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu, Centras, gavęs Aprašo 18 ar 19 punktuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų priima Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modelį atitinkantį atskirą sprendimą dėl šių studijų akreditavimo:

23.1. akredituoti 6 metų terminui, jei krypties ir pakopos studijos įvertintos teigiamai arba buvo priimtas Agentūros sprendimas programą akredituoti 6 metų laikotarpiui;

23.2. neakredituoti, jei krypties ir pakopos studijos įvertintos neigiamai arba buvo priimtas sprendimas jos neakredituoti.

24. Jeigu priimtas sprendimas krypties studijas akredituoti 3 metų terminui, ne anksčiau kaip po 2 metų organizuojamas pakartotinis ekspertinis studijų krypties išorinis vertinimas (netaikoma, jei ekspertinis krypties studijų išorinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu).

25. Pakartotinis ekspertinis krypties studijų išorinis vertinimas atliekamas šio Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka (netaikoma, jei ekspertinis krypties studijų išorinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu).

26. Atlikus pakartotinį ekspertinį krypties studijų išorinį vertinimą, Centras priima vieną iš šių sprendimų dėl vykdomos krypties studijų akreditavimo (netaikoma, jei ekspertinis krypties studijų išorinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu atveju):

26.1. akredituoti likusiam terminui iki artimiausio tos krypties studijų vertinimo, bet ne ilgiau kaip 4  metams, jeigu visos vertinamosios sritys yra įvertintos ne mažiau kaip 3 balais – „gerai“ – pagal studijų krypties vertinamosiose srityse ir rodikliuose numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 14 punkte nustatytą įvertinimo skalę;

26.2. neakredituoti, jei bent viena vertinamoji sritis buvo įvertinta „nepatenkinamai“ – 1 balu arba „patenkinamai“ – 2 balais pagal studijų krypties vertinamosiose srityse ir rodikliuose numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 14 punkte nustatytą įvertinimo skalę.

27. Jeigu priimtas sprendimas krypties studijų neakredituoti, studentų priėmimas į tokias krypties studijas negali būti vykdomas.

28. Jeigu pagal studijų krypties, dėl kurios priimtas sprendimas neakredituoti, studijas yra studijuojančių studentų, aukštoji mokykla per 2 mėnesius (neįskaitant liepos ir rugpjūčio mėnesių) nuo sprendimo dėl krypties studijų neakreditavimo priėmimo dienos privalo:

28.1. sudaryti priemonių, užtikrinančių krypties studijose studijuojantiems studentams galimybes baigti kokybiškas studijas, įgyvendinimo planą (toliau – priemonių planas) (t. y. nurodyti, kokių priemonių aukštoji mokykla imsis siekdama ištaisyti esminius krypties studijų trūkumus). Priemonių plane taip pat pateikiami su studentų atstovybe suderinti siūlymai dėl studijuojančių studentų tolesnių studijų galimybių;

28.2. pateikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – Ministerija) priemonių planą ir informuoti Ministeriją apie šioje kryptyje studijuojančių studentų skaičių.

29. Aukštosios mokyklos priemonių planą svarsto Ministro sudaryta komisija iš Ministerijos, Lietuvos aukštųjų mokyklų ir studentų atstovybių atstovų, aukštųjų mokyklų socialinių partnerių, kuri ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo priemonių plano gavimo dienos pateikia siūlymus Ministrui dėl studijuojančių studentų tolesnių studijų galimybių. Sprendimą dėl aukštojoje mokykloje studijuojančių studentų tolesnių studijų galimybių priima Ministras. Apie priimtą sprendimą Ministerija informuoja Centrą ir aukštąją mokyklą. Atsižvelgdamas į Ministro priimtą sprendimą, Centras priima sprendimą dėl krypties studijų akreditavimo termino pratęsimo ir akreditavimo termino trukmės.

30. Krypties studijų akreditavimo terminas gali būti pratęstas be vertinimo procedūros, kai:

30.1. visos konkrečios krypties studijos yra baigiamos vykdyti, t. y. nepriimama arba nebeketinama priimti naujų studentų, o krypties studijų akreditavimo terminas baigiasi anksčiau, negu konkrečios krypties studijų programas baigs paskutinė priimtųjų studentų laida, bet ne ilgiau kaip 5 metams;

30.2. atlikus vertinimą priimamas sprendimas krypties studijų neakredituoti, tačiau atsižvelgiant į Ministro sprendimą dėl studijuojančių studentų tolesnių studijų galimybių būtina pratęsti krypties studijų akreditavimo terminą, iki krypties studijas baigs visi studentai, priimti iki sprendimo neakredituoti krypties studijas priėmimo, bet ne ilgiau kaip 5 metams;

30.3. tai būtina siekiant užbaigti teisės aktais nustatytas vertinimo bei galimas vertinimo rezultatų apskundimo procedūras, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams;

30.4. tos krypties studijos, įregistravus naują studijų programą, buvo pradėtos vykdyti iki atitinkamos krypties studijų vertinimo likus mažiau kaip trejiems metams, terminą pratęsiant iki kito tos krypties studijų vertinimo kitose aukštosiose mokyklose akreditavimo termino pabaigos.

31. Centras, priėmęs sprendimą akredituoti arba neakredituoti krypties studijas, per 3 darbo dienas nuo sprendimo paskelbimo Teisės aktų registre, įveda akreditavimo duomenis į Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą (toliau – Registras) Ministro tvirtinamo Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

Iv SKYRIUS

Ketinamų vykdyti studijų vertinimas IR AKREDITAVIMAS

 

32. Ketinamos vykdyti studijų programos prieš pradedant jas vykdyti turi būti įregistruotos Registre.

33. Ketinamos vykdyti studijų programos registruojamos Registre įvertinus ją aukštosios mokyklos nustatyta tvarka tais atvejais, kai aukštosios mokyklos ketinama vykdyti studijų programa yra tos pačios krypties ir pakopos, kuri yra akredituota vadovaujantis Aprašo 20.1 papunkčiu. Aukštoji mokykla prašymą dėl ketinamos vykdyti studijų programos įregistravimo bei studijų programos duomenis siunčia Centrui. Centras vertinimo metodikoje nustatyta tvarka ketinamos vykdyti studijų programos duomenis persiunčia Registrui. Kai aukštosios mokyklos ketinama vykdyti jungtinė studijų programa yra tos pačios krypties ir pakopos, kuri yra akredituota vadovaujantis Aprašo 20.1 papunkčiu, aukštoji mokykla gali kreiptis į Centrą dėl ketinamos vykdyti jungtinės studijų programos išorinio ekspertinio vertinimo vadovaujantis Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu šio Aprašo nustatyta tvarka.

34. Kai aukštoji mokykla ketina vykdyti tos krypties ir pakopos studijas, kurios nėra akredituotos vadovaujantis Aprašo 20.1 papunkčiu, arba krypties ir pakopos studijas, akredituotas vykdant tik vieną jungtinę studijų programą su kita šalies aukštąja mokykla, arba nevykdo tos krypties ir pakopos studijų, ketinama vykdyti studijų programa (kryptis) gali būti įregistruota Registre tik atlikus jos išorinį ekspertinį vertinimą ir Centrui priėmus sprendimą tokią programą įvertinti teigiamai. Aukštoji mokykla, kuri nevykdo tos krypties ir pakopos studijų, išoriniam vertinimui gali teikti tik vieną tos pačios studijų krypties ir pakopos ketinamą vykdyti studijų programą (išskyrus trumposios pakopos ketinamas vykdyti studijų programas, jei pagal jas teikiamos skirtingos kvalifikacijos). Trumposios pakopos studijų programos gali būti pradėtos vykdyti, jei aukštoji mokykla vykdo atitinkamos studijų krypties  pirmosios pakopos studijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1550, 2023-12-08, paskelbta TAR 2023-12-08, i. k. 2023-23885

 

35. Ketinamos vykdyti studijų programos (krypties) išorinis ekspertinis vertinimas atliekamas pagal vertinamąsias sritis ir rodiklius (netaikant tų, kurie nebūdingi (negali būti įvertinti) naujos programos (krypties) ar trumposios pakopos studijų programų atveju).

36. Ketinamos vykdyti jungtinės studijų programos gali būti vertinamos vadovaujantis Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu. Kai ketinama vykdyti jungtinė studijų programa vertinama vadovaujantis Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu,  ketinamos vykdyti jungtinės studijų programos (krypties) išorinis ekspertinis vertinimas atliekamas pagal vertinamąsias sritis ir rodiklius taikomas krypties studijų išoriniam vertinimui pagal Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modelį. Aprašo 14 punkte nustatyta vertinimo skalė atliekant ketinamos vykdyti jungtinės studijų programos vertinimą pagal Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modelį netaikoma.

37. Aukštoji mokykla, ketinanti vykdyti naują studijų programą (kryptį), Aprašo 34 punkte nustatytu atveju Centrui pateikia:

37.1. prašymą vertinti studijų programą (jeigu aukštoji mokykla nevykdo akredituotos tos krypties studijų, kartu pateikiamas ir prašymas akredituoti tos krypties studijas);

37.2. ketinamos vykdyti studijų programos aprašą, parengtą pagal Centro metodikoje nustatytą tvarką.

38. Ketinamos vykdyti studijų programos (krypties) išorinio ekspertinio vertinimo procedūra atliekama tokiais etapais:

38.1. ketinamos vykdyti studijų programos (krypties) aprašo pateikimas Centrui ir jo atitikties Centro metodikos nuostatoms vertinimas;

38.2. ekspertų grupės sudarymas ir programos (krypties) aprašo nagrinėjimas;

38.3. ekspertų grupės vizitas į studijų programą (kryptį) ketinančią vykdyti aukštąją mokyklą;

38.4. ketinamos vykdyti studijų programos (krypties) vertinimo išvadų parengimas, svarstymas Studijų vertinimo komisijoje, sprendimo dėl įvertinimo priėmimas ir viešas skelbimas;

38.5. paskesnė veikla, kuria siekiama tobulinti studijų programos (krypties) studijas, atsižvelgiant į vertinimo išvadas ir jose pateiktas rekomendacijas dėl studijų tobulinimo, ir stebėsena.

39. Į Agentūrą dėl ketinamos vykdyti studijų programos (krypties) išorinio ekspertinio vertinimo atlikimo aukštoji mokykla kreipiasi Agentūros nustatyta tvarka.

40. Centras, išnagrinėjęs ekspertų parengtas vertinimo išvadas, priima vieną iš šių sprendimų:

40.1. studijų programą (kryptį) vertinti teigiamai, jeigu ne daugiau negu viena ketinamos vykdyti studijų programos vertinamoji sritis, nustatyta vertinamosiose srityse ir rodikliuose, yra įvertinta ne prasčiau kaip „patenkinamai“ – 2 balais pagal šio Aprašo 14 punkte nustatytą įvertinimo skalę arba, jei ketinama vykdyti jungtinė studijų programa įvertinta vadovaujantis Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu ir nenustatyta esminių trūkumų;

40.2. studijų programą (kryptį) vertinti neigiamai, jeigu bent viena iš studijų programos vertinamųjų sričių, nustatytų vertinamosiose srityse ir rodikliuose, yra įvertinta „nepatenkinamai“ – 1 balu – arba bent dvi vertinamosios sritys yra įvertintos „patenkinamai“ – 2 balais pagal šio Aprašo 14 punkte nustatytą įvertinimo skalę arba, jei ketinama vykdyti jungtinė studijų programa įvertinta vadovaujantis Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu ir nustatyti esminiai trūkumai.

41. Tuo atveju, jeigu aukštoji mokykla nevykdo akredituotų tos krypties studijų, o ketinama vykdyti studijų programa vertinama teigiamai, krypties studijos yra akredituojamos laikotarpiui iki numatomo artimiausio tos krypties studijų vertinimo kitose aukštosiose mokyklose. Jeigu tos krypties studijos, įregistravus naują studijų programą, aukštojoje mokykloje buvo pradėtos vykdyti iki tos krypties studijų vertinimo kitose aukštosiose mokyklose likus mažiau kaip trejiems metams, krypties studijos yra akredituojamos iki kito tos krypties studijų vertinimo kitose aukštosiose mokyklose akreditavimo termino pabaigos. Jeigu tos krypties ir pakopos studijos kitose aukštosiose mokyklose nevykdomos, aukštosios mokyklos ketinamos vykdyti krypties studijos akredituojamos 3 metams. Jeigu trumposios pakopos studijos, įregistravus naują studijų programą, buvo pradėtos vykdyti iki numatomo artimiausio atitinkamos krypties studijų vertinimo likus mažiau kaip trejiems metams, trumposios pakopos studijos yra akredituojamos iki kito planuojamo tos krypties studijų vertinimo kitose aukštosiose mokyklose akreditavimo termino pabaigos.

42. Jeigu aukštoji mokykla nevykdo akredituotų tos krypties studijų, o ketinama vykdyti jungtinė studijų programa, vadovaujantis Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu, Centro ar Agentūros įvertinama teigiamai arba buvo priimtas Agentūros sprendimas programą akredituoti 6 metų laikotarpiui, Centras priima Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modelį atitinkantį atskirą sprendimą dėl šių studijų akreditavimo.

43. Centras, priėmęs Aprašo 40.1 papunktyje nurodytą sprendimą, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pateikia ketinamos vykdyti studijų programos duomenis Registro tvarkytojui.

44. Jeigu ketinamos vykdyti studijų programos išorinį ekspertinį vertinimą atliko Agentūra, aukštoji mokykla Centrui pateikia:

44.1. prašymą dėl studijų programos įregistravimo, jeigu aukštoji mokykla vykdo tos krypties studijas, arba prašymą dėl studijų programos įregistravimo bei krypties studijų akreditavimo, jeigu aukštoji mokykla nevykdo tos krypties studijų;

44.2. ketinamos vykdyti studijų programos išorinio ekspertinio vertinimo išvadas su įvertinimu balais pagal vertinamosiose srityse ir rodikliuose nustatytas vertinamąsias sritis ir Aprašo 14 punkte numatytą įvertinimo skalę, išskyrus atvejį, kai ketinama vykdyti studijų programa vertinama, vadovaujantis Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu pagal Aprašo 36 punktą. Jei ketinamos vykdyti studijų programos išorinio ekspertinio vertinimo išvados yra parengtos ne valstybine kalba, taip pat Centrui pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas išorinio ekspertinio vertinimo išvadų vertimas į valstybinę kalbą;

44.3. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos apraše nustatytus duomenis, būtinus ketinamos vykdyti studijų programos įregistravimui Registre.

45. Priėmus Aprašo 40.2 papunktyje numatytą sprendimą, kitą ketinamą vykdyti tos pačios krypties ir pakopos studijų programą aukštoji mokykla gali teikti vertinti ne anksčiau kaip po vienų metų nuo Aprašo 40.2 papunktyje numatyto sprendimo ketinamą vykdyti studijų programą įvertinti neigiamai priėmimo ir sprendimo dėl neigiamo įvertinimo išsiuntimo aukštajai mokyklai dienos.

46. Priėmus Aprašo 40.1 papunktyje nurodytą sprendimą dėl ketinamos vykdyti studijų programos, kuri yra vienintelė aukštosios mokyklos vykdoma studijų programa toje studijų kryptyje ir pakopoje, aukštoji mokykla galiojančiu tos krypties akreditavimo laikotarpiu negali teikti naujų tos pačios krypties ir pakopos ketinamų vykdyti studijų programų (išskyrus trumposios pakopos ketinamas vykdyti studijų programas, jei pagal jas teikiamos skirtingos kvalifikacijos). Centras tokiu atveju priima sprendimą dėl naujai pradėtos krypties ir pakopos studijų akreditavimo šio Aprašo nustatyta tvarka.

47. Kai, vadovaujantis Aprašo II skyriaus nuostatomis, priimamas sprendimas neakredituoti vykdomos krypties studijų, ketinamos vykdyti tos krypties studijų programos gali būti teikiamos vertinti ne anksčiau kaip po vienų metų nuo sprendimo paskelbimo Teisės aktų registre ir įsigaliojimo.

48. Ketinamos vykdyti studijų programos teigiamo įvertinimo atveju paskesnė veikla vykdoma vadovaujantis Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka.

49. Kai aukštoji mokykla ketina pradėti vykdyti įregistruotą akredituotos krypties studijų programą kitos savivaldybės teritorijoje (išskyrus atvejus, kai yra to paties pavadinimo miesto ir rajono savivaldybės) esančiame padalinyje ir tos krypties ar pakopos studijos nėra akredituotos pagal Aprašo 20.1 papunktį, aukštoji mokykla turi pateikti studijų programos aprašą Centro metodikoje nustatyta tvarka. Studijų programos aprašas Aprašo 38 ir 40 punktuose nustatyta tvarka įvertinamas pagal Aprašo 14 punkte numatytą įvertinimo skalę ir vertinamosiose srityse ir rodikliuose nustatytas šias vertinamąsias sritis ir rodiklius: studentų priėmimas ir parama; studijavimas, studijavimų pasiekimai ir absolventų užimtumas; dėstytojai; studijų materialieji ištekliai; studijų kokybės valdymas ir viešinimas. Jei tos krypties ar pakopos studijos yra akredituotos vadovaujantis Aprašo 20.1 papunkčiu, aukštoji mokykla informaciją apie studijų programą, ketinamą vykdyti kitos savivaldybės teritorijoje (išskyrus atvejus, kai yra to paties pavadinimo miesto ir rajono savivaldybės) esančiame padalinyje, pateikia Registrui ir Centrui.

50. Kai aukštoji mokykla ketina pradėti vykdyti įregistruotą akredituotos krypties studijų programą užsienio valstybėje įsteigtame padalinyje, ji turi pateikti programos aprašą Centro metodikoje nustatyta tvarka. Programos aprašas Aprašo 38 ir 40 punktuose nustatyta tvarka įvertinamas pagal Aprašo 14 punkte numatytą įvertinimo skalę ir vertinamosiose srityse ir rodikliuose nustatytas vertinamąsias sritis.

 

V SKYRIUS

PASKESNĖ VEIKLA IR STEBĖSENA

 

51. Paskelbus Teisės aktų registre Centro sprendimą dėl krypties studijų akreditavimo ir jam įsigaliojus pradedama vykdyti paskesnė veikla.

52. Paskesnė veikla apima veiksmų ir priemonių visumą bei kasmetinę krypties studijų rodiklių stebėseną ir yra skirta įgyvendinti vertinimo metu pateiktus siūlymus, tobulinti studijų kokybę, taip pat užtikrinti, kad vertinimo metu nustatyti trūkumai bus pašalinti.

53. Paskesnės veiklos etapai:

53.1. tobulinimo priemonių numatymas – aukštoji mokykla, gavusi Centro sprendimą, pagal vertinimo išvadose pateiktus siūlymus numato priemones krypties studijoms tobulinti;

53.2. numatytų priemonių įgyvendinimas – aukštoji mokykla įgyvendina numatytas priemones krypties studijoms tobulinti;

53.3. priemonių įgyvendinimo rezultatų stebėsena – Centras atlieka krypties studijų tobulinimo ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.

54. Jeigu aukštosios mokyklos vykdomas krypties ir pakopos studijas ar ketinamą vykdyti jungtinę studijų programą vertino Agentūra, vadovaudamasi Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu, už paskesnę veiklą atsakinga aukštoji mokykla kartu su Agentūra. Jeigu aukštosios mokyklos vykdomos krypties ir pakopos studijos buvo akredituotos 6 metų terminui pagal Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modelį, aukštoji mokykla šiuo laikotarpiu yra atsakinga už Centro informavimą įvykus pokyčiams jungtinę studijų programą vykdančių aukštųjų mokyklų konsorciume. Aukštoji mokykla atsakinga už Centro informavimą apie paskesnės veiklos rezultatus.

55. Šio Aprašo 2 priede nustatytų ir 3 priede aprašytų krypties studijų rodiklių kasmetinę stebėseną atlieka Centras. Kiekvienos studijų krypties (pagal pakopą) stebėsenos rodiklių duomenis Centras skelbia savo interneto svetainėje bei pateikia Ministerijai.

56. Kasmetinės krypties studijų stebėsenos rodiklių (pagal studijų metus) analizę Centras atlieka kiekvienų metų pirmajame ketvirtyje. Išnagrinėjus duomenis ir nustačius žymų bent trijų krypties studijų stebėsenos rodiklių aukštojoje mokykloje pokytį (30 proc. ar didesnį) per paskutinius 3 metus, Centras, išnagrinėjęs aukštosios mokyklos paaiškinimą dėl rodiklių pokyčių, gali teikti siūlymą Ministerijai dėl tos aukštosios mokyklos neeilinio išorinio ekspertinio studijų krypties vertinimo inicijavimo, kuris atliekamas šio Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka. Sprendimą dėl neeilinio vertinimo priima Ministras.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57. Ministerija gali inicijuoti neeilinį akredituotos krypties studijų vertinimą, nepasibaigus šios krypties studijų akreditavimo terminui, tuo atveju, kai gauna informacijos apie vykdomų studijų neatitiktį teisės aktų reikalavimams.

58. Apeliacijos dėl vertinimo ir akreditavimo nagrinėjamos Centro ar Agentūros nustatyta tvarka.

59. Aukštoji mokykla bei vertinimą atlikęs Centras ne vėliau kaip per mėnesį nuo sprendimo dėl studijų krypties akreditavimo paskelbimo Teisės aktų registre privalo savo interneto svetainėje skelbti visas atlikto išorinio vertinimo išvadas ir sprendimą dėl studijų krypties akreditavimo.

_______________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Vertinamosios+sritys+ir+rodikliai.

 

1 priedas (pakeitimas V-1550)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1550, 2023-12-08, paskelbta TAR 2023-12-08, i. k. 2023-23885

 

2 priedas

 

3 priedas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1535, 2019-12-20, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20940

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-903, 2020-06-15, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13013

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1126, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16827

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-2284, 2021-12-21, paskelbta TAR 2021-12-21, i. k. 2021-26358

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1071, 2023-08-17, paskelbta TAR 2023-08-17, i. k. 2023-16293

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1550, 2023-12-08, paskelbta TAR 2023-12-08, i. k. 2023-23885

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo