Sprendimas netenka galios 2023-10-01:

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-426, 2023-09-12, paskelbta TAR 2023-09-13, i. k. 2023-18074

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2023-04-01 iki 2023-09-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-05-26, i. k. 2021-11661

 

TAR pastaba. Sprendimo Nr. T-110 nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta Kauno miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį (2023-04-18).

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-110, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05522

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

 

DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO KAUNO MIESTE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės 25 d. Nr. T-197

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimą Nr. T-330 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                             Andrius Palionis

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2021 m. gegužės 25 d.

sprendimu Nr. T-197

 

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO KAUNO MIESTE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato asmens (šeimos) (toliau kartu – asmuo) socialinių paslaugų poreikį nustatančius subjektus, kreipimosi dėl socialinių paslaugų tvarką, asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimo, socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo, asmens siuntimo į stacionarias socialinės globos įstaigas (toliau – Globos namai) ir apgyvendinimo juose tvarką, informacijos teikimą ir saugojimą, skundų nagrinėjimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-110, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05522

 

2. Aprašas taikomas nustatant individualų socialinių paslaugų poreikį asmeniui, priimant sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, jų teikimo sustabdymo ir nutraukimo, siuntimo į Globos namus asmenims, asmenims, kurių gyvenamoji vieta (paskutinė deklaruota gyvenamoji vieta, jei asmuo niekur nedeklaruotas) yra Kauno mieste ir pageidaujantiems gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja Kauno miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) iš savo biudžeto lėšų ar valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams. Socialinių paslaugų, kurios teikiamos papildomai asmens (šeimos) pageidavimu ir pagal asmens (šeimos) gebėjimus, įgūdžius ar sveikatos būklę yra nebūtinos, poreikis nevertinamas ir šios socialinės paslaugos teikiamos asmens ir socialines paslaugas teikiančios įstaigos (toliau – paslaugų įstaiga) susitarimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-538, 2022-11-22, paskelbta TAR 2022-11-23, i. k. 2022-23524

 

3. Nustatant asmens, gyvenančio kartu su šeima, socialinių paslaugų poreikį, kartu nustatomas ir šeimos socialinių paslaugų poreikis. Tiek, kiek nereglamentuota šiame apraše, asmens  socialinių paslaugų poreikis nustatomas ir (ar) socialinės paslaugos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Skyrimo tvarkos aprašas), Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.  A1-179 „Dėl Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“, Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr.  A1-255 „Dėl Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodikos patvirtinimo“, Atvejo vadybos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vaiko globos organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“, Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kitais susijusiais teisės aktais

Punkto pakeitimai:

Nr. T-15, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-02, i. k. 2022-01802

Nr. T-110, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05522

 

4.    Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, ir kituose susijusiuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ASMENS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMAS

 

5. Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui turi teisę kreiptis asmenys aprašo 3 punkte nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikti juose nurodytus dokumentus. Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmenys kreipiasi į aprašo 6 punkte nurodytus paskirtus socialinius darbuotojus ar tiesiogiai į Savivaldybės administracijos padalinį, atsakingą už socialinių paslaugų organizavimą. Asmuo, pageidaujantis gauti specialiąsias socialines paslaugas, be kitų privalomų aprašo 3 punkte nurodytuose teisės aktuose nurodytų dokumentų, pateikia pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo (šeimos ar vaikų ligų gydytojo) arba gydančio gydytojo išduotą išrašą iš medicininių dokumentų (F027/a), patvirtinantį, kad jis neserga ūmiomis infekcinėmis ligomis ir jam nėra diagnozuota ūmi psichozė. Išrašas turi būti išduotas 3 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatyta tvarka, bet ne daugiau kaip prieš 3 mėnesius iki dokumentų paslaugoms teikti pateikimo datos. Tais atvejais, kai vertinamas asmens poreikis socialinėms paslaugoms asmens namuose (pagalbai į namus ar dienos socialinei globai), išraše iš medicininių dokumentų (F027/a) turi būti nurodoma, ar asmeniui skirtos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-538, 2022-11-22, paskelbta TAR 2022-11-23, i. k. 2022-23524

Nr. T-110, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05522

 

6.    Pirminį asmens socialinių paslaugų poreikį, išskyrus Skyrimo tvarkos apraše ir specialiuosiuose teisės aktuose numatytas išimtis, kai poreikį vertina įstaigos, kurioje tuo metu yra asmuo, paskirti socialiniai darbuotojai, nustato Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno miesto socialinių paslaugų centro (toliau – Socialinių paslaugų centras) socialinio darbo organizatoriai, socialiniai darbuotojai, socialinę riziką patiriančių šeimų atvejo vadybininkai, o vaiko (išskyrus vaiką su negalia) dienos socialinės priežiūros poreikį nustato akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą teikiančios įstaigos socialiniai darbuotojai (toliau – paskirti socialiniai darbuotojai) aprašo 3 punkte nurodytų  teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-110, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05522

 

7. Jei asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti reikalingos kitų sričių specialistų išvados, paskirti socialiniai darbuotojai kreipiasi į atitinkamos srities specialistus reikalingoms išvadoms pateikti.

8.    Asmens socialinių paslaugų poreikį socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu, pasikeitus aplinkybėms ar asmens (šeimos) sveikatos būklei, nustato paslaugų įstaigų, kurios tuo metu teikia socialines paslaugas asmeniui (šeimai), paskirti socialiniai darbuotojai ir išvadas pateikia teisės aktų nustatyta tvarka.

81. Pakartotinis asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas gali būti atliekamas ne dažniau kaip kas 6 mėnesius, išskyrus atvejus, kai:

81.1. pasikeitė asmens (šeimos) sveikatos būklė ir pervertinus socialinių paslaugų (socialinės globos) poreikį bei atlikus asmens nesavarankiškumo lygio pervertinimą padidėja asmens nesavarankiškumo balų skaičius. Pasikeitusi asmens (šeimos) sveikatos būklė patvirtinama pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo (šeimos ar vaikų ligų gydytojo) arba gydančio gydytojo pateikta medicinine pažyma ar išrašu iš medicininių dokumentų;

81.2. pasikeitė asmens specialieji poreikiai (tais atvejais, kai specialieji poreikiai nebenustatomi arba nustatomas mažesnis specialiųjų poreikių lygis, o asmens nesavarankiškumo balų skaičius padidėjo, turi būti pateiktas pagrįstas paaiškinimas);

81.3. pasikeitė asmens (šeimos) šeiminė situacija, atsirado papildomos aplinkybės, kurių atliekant pirminį ar paskutinį buvusį poreikio vertinimą, nebuvo (mirė kartu ar Kauno miesto savivaldybėje gyvenęs artimasis, kuris rūpinosi asmeniu (šeima), suprastėjo jo sveikatos būklė, išsikraustė gyventi kitur kartu gyvenęs artimasis ir pan.). Atliekant asmens (šeimos) poreikių pervertinimą šiuo pagrindu,  privalo būti pateikiami tai patvirtinantys dokumentai, kita informacija, pagrindžianti pasikeitusią situaciją. Taip pat, atliekant poreikių pervertinamą, pervertinamas tik tų paslaugų, kurių asmeniui (šeimai) reikia dėl pasikeitusios šeiminės situacijos (pvz., laiptinės plovimas, apipirkimas ir pan.), poreikis;

81.4. galimai netinkamai buvo atliktas pirminis asmens (šeimos) poreikių vertinimas. Atliekant asmens (šeimos) poreikių pervertinimą šiuo pagrindu, paslaugų teikėjas motyvuotai nurodo aplinkybes, faktus ar pan., kodėl laikytina, kad pirminis asmens (šeimos) poreikių vertinimas galimai buvo atliktas netinkamai. Tokiu atveju pakartotinį asmens (šeimos) poreikių vertinimą atlieka Socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatoriai, esant poreikiui, kartu dalyvauja ir paslaugų teikėjo socialiniai darbuotojai.

Papildyta punktu:

Nr. T-538, 2022-11-22, paskelbta TAR 2022-11-23, i. k. 2022-23524

 

82. Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už socialinių paslaugų organizavimą, darbuotojui kilus įtarimui, kad socialinių paslaugų poreikio vertinimas (pakartotinis vertinimas) galimai atliktas netinkamai (nesant esminių asmens sveikatos ar šeiminės situacijos pakitimų labai padidėjo poreikis didesnės apimties paslaugoms, nepakito ar nelabai pakito asmens nesavarankiškumo balų suma, bet siūloma keisti paslaugų apimtį ar siūloma kita paslauga ir pan.), organizuojamas pakartotinis paslaugų poreikio vertinimas, kurį atlieka Socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatoriai, esant poreikiui, kartu su paslaugų teikėjo socialiniu darbuotoju (jei to pageidauja paslaugas teikianti įstaiga).

Papildyta punktu:

Nr. T-538, 2022-11-22, paskelbta TAR 2022-11-23, i. k. 2022-23524

 

83. Atliekant socialinių paslaugų poreikio pervertinimą dėl dienos socialinės globos asmens namuose ar dėl socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos, turi būti pateikta informacija, ar asmeniui skirtos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose.

Papildyta punktu:

Nr. T-538, 2022-11-22, paskelbta TAR 2022-11-23, i. k. 2022-23524

 

84. Visais atvejais, kai atlikus socialinių paslaugų poreikio pervertinimą asmeniui (šeimai) nustatomas didesnės apimties paslaugų poreikis nei buvo, tačiau asmens (šeimos) savarankiškumo lygis balais nesikeitė arba keitėsi ne daugiau kaip 10 procentų nuo prieš tai buvusio, turi būti papildomai nurodoma, dėl kokių priežasčių, aplinkybių atsirado didesnis poreikis socialinėms paslaugoms, ir tai turi būti pagrindžiama.

Papildyta punktu:

Nr. T-538, 2022-11-22, paskelbta TAR 2022-11-23, i. k. 2022-23524

 

9. Asmens socialinių paslaugų poreikis vertinamas ir nustatomas specialiųjų teisės aktų, nurodytų šio aprašo 3 punkte, nustatyta tvarka ir terminais, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, gebėjimus, galimybes ir tikslus, kurių siekiama konkrečiomis paslaugomis. Kai vertinamas dienos socialinės globos namuose ar pagalbos į namus paslaugų poreikis, papildomai užpildomas atitinkamai šio aprašo 1 arba 3 priedas, nurodant, kokių ir kokios apimties paslaugų reikia asmeniui (šeimai).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-15, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-02, i. k. 2022-01802

 

10. Socialinių paslaugų poreikio vertinimo terminai gali būti pratęsiami, laikantis aprašo 3 punkte nurodytuose teisės aktuose įtvirtintų maksimalių terminų ir reikalavimų, Savivaldybės mero ar jo įgalioto asmens sprendimu, jei nėra galimybės laiku įvertinti socialinių paslaugų poreikį dėl objektyvių priežasčių: reikia papildomų specialistų išvadų ar kitos informacijos siekiant tinkamai įvertinti poreikius; asmuo, kurio socialinių paslaugų poreikiai vertinami, yra laikinai išvykęs ir (ar) nepasiekiamas (stacionarioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kitoje savivaldybėje ir pan.) ir panašiai. Tokiu atveju paskirti socialiniai darbuotojai raštu kreipiasi į Savivaldybės administracijos padalinį, atsakingą už socialinių paslaugų organizavimą, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki galutinio socialinių paslaugų poreikio vertinimo, nurodydami termino pratęsimo priežastis ir asmens, kurio poreikis vertinamas, vardą, pavardę, gimimo datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-110, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05522

 

11. Paskirti socialiniai darbuotojai, nustatę asmens socialinių paslaugų poreikį, pateikia išvadas ir susijusius dokumentus, numatytus aprašo 3 punkte nurodytuose teisės aktuose, Savivaldybės administracijos padaliniui, atsakingam už socialinių paslaugų organizavimą.

111. Aprašo nuostatos dėl socialinių paslaugų poreikio asmeniui nustatymo ir dokumentų pateikimo netaikomos, jei asmuo kreipėsi ar buvo gautas suinteresuotų asmenų pranešimas dėl prevencinių socialinių paslaugų poreikio. Dėl šios paslaugos asmuo ar kiti teisės aktuose nurodyti subjektai gali kreiptis į Socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius, kurie aprašo 3 punkte nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka siunčia asmenis pas konkrečių prevencinių socialinių paslaugų teikėjus, arba, paaiškėjus, kad asmeniui reikia kitų socialinių paslaugų, organizuoja socialinių paslaugų poreikio vertinimą aprašo nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. T-110, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05522

 

III SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENIUI (ŠEIMAI) SKYRIMAS, JŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

12Sprendimai dėl konkrečių socialinių paslaugų, išskyrus globos centrų teikiamas socialines paslaugas ir prevencines socialines paslaugas, skyrimo, jų teikimo sustabdymo ir nutraukimo (toliau – Sprendimas) priimami šio aprašo 3 punkte nurodytuose atitinkamuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-110, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05522

 

13. Sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo ir nutraukimo priima teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės meras ar jo įgaliotas asmuo. Tais atvejais, kai socialinių paslaugų teikimas organizuojamas pagal socialinių paslaugų teikimo sutartis, sudaromas asmens, gaunančio socialines paslaugas, Savivaldybės ir socialines paslaugas teikiančios įstaigos (toliau – sutartis), socialinių paslaugų teikimo nutraukimas įforminamas susitarimu dėl sutarties nutraukimo, kuris prilyginamas sprendimui dėl socialinių paslaugų nutraukimo, ir atskiras sprendimas nepriimamas. Paslaugų teikimas nutrūksta asmeniui mirus ir atskiras sprendimas dėl to nepriimamas. Sprendimus dėl socialinių paslaugų sustabdymo priima paslaugas teikianti įstaiga. Sprendimas dėl paslaugų sustabdymo įsigalioja ne anksčiau kaip tą dieną, kai apie tokį sprendimą informuojamas (el. paštu ar raštu) Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už socialinių paslaugų organizavimą (sprendimas gali įsigalioti vėliau, jei sprendime nurodyta vėlesnė data).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-538, 2022-11-22, paskelbta TAR 2022-11-23, i. k. 2022-23524

Nr. T-110, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05522

 

14. Neteko galios nuo 2023-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. T-110, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05522

 

15. Priimant Sprendimus, socialinių paslaugų teikėjai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę teikti atitinkamas socialines paslaugas, asmeniui parenkami atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo, kito teisėto atstovo) pageidavimą, socialinių paslaugų teikėjų galimybes suteikti reikiamas paslaugas, laikantis teisės aktuose nustatytų prioritetų. Jei asmuo (jo globėjas, rūpintojas, kitas teisėtas atstovas) nepasirenka konkretaus socialinių paslaugų teikėjo, kurio paslaugas pageidautų gauti, priimant sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui, konkretus socialinių paslaugų teikėjas parenkamas pagal asmens amžių, negalios pobūdį (jei ji nustatyta), poreikius, gebėjimus, finansines galimybes, socialinių paslaugų teikėjo turimas laisvas vietas ir šių paslaugų gavimo skubumą. Konkretus socialinių paslaugų teikėjas sprendime nenurodomas tais atvejais, kai priimant sprendimą nėra žinoma, kuris paslaugos teikėjas teiks paslaugas (pvz., asmuo socialinių paslaugų laukia eilėje ir nėra aišku, kuri socialinių paslaugų įstaiga atėjus jo eilei turės laisvų vietų).

Punkto pakeitimai:

Nr. T-538, 2022-11-22, paskelbta TAR 2022-11-23, i. k. 2022-23524

 

151. Prevencinių socialinių paslaugų teikėją asmuo turi teisę pasirinkti pats iš paslaugų teikėjų sąrašo, kurį sudaro Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už socialinių paslaugų organizavimą. Į sąrašą prevencinių socialinių paslaugų teikėjai yra įtraukiami, jei teisės aktų nustatyta tvarka (viešųjų pirkimų būdu, pavedant Savivaldybės biudžetinei įstaigai, organizuojant atranką ir kt.) jie yra parenkami teikti konkrečias prevencines paslaugas ir su jais yra sudaryta sutartis dėl šių paslaugų teikimo.

Papildyta punktu:

Nr. T-110, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05522

 

152  Asmuo, pageidaujantis gauti prevencines paslaugas, turi pateikti prašymą prevencines paslaugas organizuojančio Socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatoriams. Konkrečių prevencinių paslaugų poreikis nustatomas aprašo 3 punkte nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Šios paslaugos pradedamos teikti nuo Socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorių siuntimo išdavimo dienos, jei siuntime nenurodyta kita data.

Papildyta punktu:

Nr. T-110, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05522

 

16. Dėl laikino atokvėpio paslaugų, dėl kurių asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka jau priimtas sprendimas, gavimo sprendimo galiojimo metu asmuo (jo globėjas, rūpintojas, kitas teisėtas atstovas) kreipiasi tiesiogiai į Savivaldybės administracijos padalinį, atsakingą už socialinių paslaugų organizavimą, laisvos formos prašymu, kuriame nurodoma asmens vardas, pavardė, gimimo data, norimų gauti paslaugų pradžia ir pabaiga, priežastys, sąlygojusios paslaugų poreikį.

161. Sprendimas skirti dienos socialinės globos paslaugą asmens namuose priimamas:

161.1. suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas iki 40 procentų darbingumo lygis;

161.2. senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas vidutinis ar didelis specialiųjų poreikių lygis ir (arba) slaugos arba priežiūros (pagalbos) specialieji poreikiai (80 metų ir vyresniems asmenims specialiųjų poreikių lygio nustatymas nebūtinas);

161.3. vaikams su negalia;

161.4. suaugusiems asmenims, senyvo amžiaus asmenims, vaikams, kurie neatitinka 161–163 papunkčiuose nustatytų kriterijų, tačiau jų sveikatos būklė pagal pateiktas medicinines pažymas (dėl ligos, po traumos ar pan.) reikalauja kompleksinės kitų specialistų pagalbos ar kito asmens pagalbos daugiau, nei ji gali būti teikiama pagal teisės aktus organizuojant pagalbą į namus. Tokiu atveju dienos socialinė globa asmens namuose skiriama ne daugiau kaip 6 mėn.

Papildyta punktu:

Nr. T-15, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-02, i. k. 2022-01802

 

17. Sprendimas dėl socialinių paslaugų sustabdymo ar nutraukimo priimamas esant Skyrimo tvarkos apraše nurodytiems pagrindams ir dokumentams. Sprendimas dėl socialinių paslaugų sustabdymo ar nutraukimo gali būti priimamas tik pagal socialines paslaugas teikiančios įstaigos informaciją, kai asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas prašymo negali pateikti dėl objektyvių priežasčių: suprastėjusios sveikatos būklės, sąlygojusios negebėjimą aiškiai išreikšti valios; išvykus iš socialinių paslaugų teikimo vietos iš anksto nepranešus; asmeniui mirus; nesant galimybių gauti asmens prašymo dėl jo nepasiekiamumo tam tikrose įstaigose ir panašiai. Paslaugų teikimas atnaujinamas anksčiau nei numatyta sprendime dėl socialinių paslaugų sustabdymo tais atvejais, kai yra asmens (ar jo atstovo) laisvos formos prašymas atnaujinti paslaugų teikimą anksčiau. Tais atvejais, kai nėra asmens (ar jo atstovo) prašymo, paslaugų teikimas gali būti atnaujinamas, kai išnyksta ar pasibaigia sustabdymo pagrindai ir vėl atsiranda poreikis socialinėms paslaugoms. Visais atvejais socialinių paslaugų teikimas atnaujinamas ne anksčiau kaip tą pačią dieną nuo informacijos pateikimo Savivaldybės administracijos padaliniui, atsakingam už socialinių paslaugų organizavimą, dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-538, 2022-11-22, paskelbta TAR 2022-11-23, i. k. 2022-23524

 

18.  Priėmus Sprendimą, Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už socialinių paslaugų organizavimą, paskirtas atsakingas darbuotojas atlieka kitas procedūras, vadovaudamasis teisės aktų, nurodytų šio aprašo 3 punkte, nustatyta tvarka.

181.  Jei priimtame Sprendime nurodyta socialinė paslauga (išskyrus ilgalaikės socialinės globos paslaugą) asmeniui negali būti suteikta, nes nė vienas socialinių paslaugų teikėjas neturi laisvų vietų jai teikti, asmuo įrašomas į asmenų eilę Sprendime nurodytai socialinei paslaugai gauti. Asmenų eilė socialinėms paslaugoms gauti sudaroma atskirai pagal socialines paslaugas ir jas teikiančias socialinių  paslaugų įstaigas, atitinkančias teisės aktų reikalavimus socialinėms paslaugoms teikti. Skubos tvarka, nesilaikant eiliškumo, asmeniui gali būti skiriamos ir suteikiamos socialinės paslaugos, jei jam pagal sveikatos būklę reikalinga priežiūra (pateikti tai patvirtinantys dokumentai) ir nėra artimųjų, galinčių juo pasirūpinti.

Asmenys, dėl kurių Sprendimą priėmė Savivaldybės atsakingas asmuo, į eilę socialinei paslaugai gauti įrašomi pagal Sprendimo priėmimo datą. Jeigu yra keli Sprendimai, priimti tą pačią dieną, įrašant į eilę atsižvelgiama ir į asmens prašymo pateikimo datą.

Asmenys, dėl kurių Sprendimą priėmė kitos savivaldybės atsakingas asmuo, įrašomi į eilę socialinėms paslaugoms (įskaitant ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas), teikiamoms Savivaldybės biudžetinėse ar viešosiose socialinių paslaugų įstaigose, gauti pagal Sprendimo gavimo Savivaldybėje datą.

Visais atvejais asmeniui, įrašytam į eilę socialinėms paslaugoms gauti, pasiūlomos alternatyvios socialinės paslaugos, iki jis galės gauti Sprendime nurodytas socialines paslaugas.

Papildyta punktu:

Nr. T-263, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-05-25, i. k. 2022-10868

Punkto pakeitimai:

Nr. T-538, 2022-11-22, paskelbta TAR 2022-11-23, i. k. 2022-23524

 

IV SKYRIUS

ASMENS SIUNTIMAS Į GLOBOS NAMUS

 

19Asmuo siunčiamas į Globos namus ilgalaikei ir trumpalaikei socialinei globai esant nustatytam atitinkamam ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos poreikiui ir priimtam Sprendimui dėl šių paslaugų skyrimo asmeniui.

20Ilgalaikei socialinei globai pagal aprašą gali būti siunčiami:

20.1. suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas iki 40 procentų darbingumo lygis, kurių sveikatos būklė pagal pateikiamas medicinines pažymas ar nustatytus poreikius reikalauja ištisinės visą parą kito asmens pagalbos, neturintys artimųjų, galinčių juos prižiūrėti, ar turintys artimųjų, kurie dėl objektyvių priežasčių (pateikus tai patvirtinančius dokumentus, pvz. neįgalumą, darbo įsipareigojimus ir pan. ar paaiškinimus) negali jų prižiūrėti ar kad asmeniui priežiūra reikalinga ištisą parą;

20.2. senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas vidutinis ar didelis specialiųjų poreikių lygis ir (arba) slaugos arba priežiūros (pagalbos) specialieji poreikiai (75 metų ir vyresniems asmenims specialiųjų poreikių lygio nustatyti nebūtina), kurių sveikatos būklė pagal pateikiamas medicinines pažymas ar nustatytus poreikius reikalauja ištisinės visą parą kito asmens pagalbos, neturintys artimųjų, galinčių juos prižiūrėti, ar turintys artimųjų, kurie dėl objektyvių priežasčių (pateikus tai patvirtinančius dokumentus ar paaiškinimus) negali jų prižiūrėti;

20.3. vaikai su negalia ir be tėvų globos likę vaikai, kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, yra nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) specialiųjų teisės aktų, nurodytų šio aprašo 3 punkte, nustatyta tvarka.

21.  Trumpalaikei socialinei globai gali būti siunčiami:

21.1. suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas iki 40 procentų darbingumo lygis ir kurių sveikatos būklė pagal pateikiamas medicinines pažymas ar nustatytus poreikius reikalauja ištisinės visą parą kito asmens pagalbos;

21.2. senyvo amžiaus asmenys, kurių sveikatos būklė pagal pateikiamas medicinines pažymas ar nustatytus poreikius reikalauja ištisinės visą parą kito asmens pagalbos;

21.3. vaikai su negalia, vaikai, laikinai likę be tėvų globos, socialinę riziką patiriantys vaikai ar vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų, vadovaujantis specialiųjų teisės aktų, nurodytų šio aprašo 3 punkte, nustatyta tvarka.

22. Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už socialinių paslaugų organizavimą, atsakingas darbuotojas, vadovaudamasis specialiaisiais teisės aktais, nurodytais šio aprašo 3 punkte, parengia siuntimus į socialinės globos įstaigas (2 priedas), tarp jų ir siuntimus į Savivaldybės biudžetines ir viešąsias socialinių paslaugų įstaigas asmenims, dėl kurių Sprendimą priėmė kitos savivaldybės atsakingas asmuo. Siuntimus pasirašo teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės meras ar jo  įgaliotas asmuo, išskyrus Skyrimo tvarkos apraše nurodytus atvejus, kai asmuo apgyvendinamas Globos namuose Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siuntimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-263, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-05-25, i. k. 2022-10868

Nr. T-110, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05522

 

23. Asmenys apgyvendinami Globos namuose Skyrimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka laikantis eiliškumo. Skubos tvarka, nesilaikant eiliškumo, asmuo gali būti apgyvendinamas Globos namuose, jei asmeniui pagal jo sveikatos būklę reikalinga priežiūra ištisą parą ir nėra artimųjų, galinčių juo pasirūpinti, arba asmens gyvenamoji aplinka visiškai netinkama asmens priežiūrai. Siūlymus dėl asmens apgyvendinimo Globos namuose skubos tvarka sprendimus priimančiam asmeniui teikia Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už socialinių paslaugų organizavimą, paskirti atsakingi darbuotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-110, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05522

 

24.  Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už socialinių paslaugų organizavimą, paskirtas atsakingas darbuotojas, vadovaudamasis specialiųjų teisės aktų, nurodytų šio aprašo 3 punkte, nustatyta tvarka, suformuotą socialinių paslaugų gavėjo bylą pateikia Globos namams ne vėliau kaip asmens apgyvendinimo dieną.

 

V SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS IR SAUGOJIMAS

 

25.  Savivaldybė savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie Savivaldybės teikiamas socialines paslaugas: viešina informaciją apie visas jos teritorijoje veikiančias socialinių paslaugų įstaigas, neatsižvelgdama į jų pavaldumą (nurodomi įstaigų pavadinimai, kontaktiniai telefono ryšio numeriai ir elektroninio pašto adresai pasiteirauti), šiose įstaigose teikiamas socialines paslaugas (pateikiamas teikiamų paslaugų sąrašas), šių paslaugų kainas ir numatytą (planinį) vietų skaičių, socialinių paslaugų organizavimą Savivaldybėje reglamentuojančius teisės aktus.

26Duomenys apie asmeniui skirtas, teikiamas, nutrauktas, sustabdytas ir neskirtas (nurodant jų neskyrimo priežastis) socialines paslaugas pateikiami Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje, vadovaujantis specialiųjų teisės aktų, nurodytų šio aprašo 3 punkte, nustatyta tvarka.

27. Duomenis apie suteiktas bendrąsias socialines paslaugas (išskyrus tas paslaugas, kurios suteikiamos iš karto telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis ir (ar) kai nėra renkami asmens duomenys), kurias finansuoja Savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams, Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje pateikia paskirti socialiniai darbuotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-538, 2022-11-22, paskelbta TAR 2022-11-23, i. k. 2022-23524

 

28. Specialiųjų socialinių paslaugų, bendrųjų socialinių paslaugų, kurios yra mokamos, duomenis suveda Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už socialinių paslaugų organizavimą, atsakingi darbuotojai.

29.  Paslaugų įstaigoje informacija apie asmenį, gaunantį socialines paslaugas, kaupiama ir saugoma asmens byloje.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Skundai dėl asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymo išvados, dėl socialinių paslaugų teikimo pateikiami ir nagrinėjami aprašo 3 punkte nurodytų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-110, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05522

 

31Ginčai dėl Savivaldybės priimtų Sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

32. Jei asmuo nesutinka su sprendimu dėl socialinių paslaugų skyrimo, jų teikimo sustabdymo ir nutraukimo, jis gali šį sprendimą apskųsti aprašo 3 punkte nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka. Jei aprašo 3 punkte nurodytuose teisės aktuose nenustatyta kitaip, skundas dėl sprendimo gali būti pateikiamas per 1 mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos Savivaldybės merui ar jo įgaliotam asmeniui, kuris šį skundą turi išnagrinėti per 20 darbo dienų. Atsižvelgiant į skundo aplinkybes, gali būti sudaroma komisija skundui nagrinėti.

Papildyta punktu:

Nr. T-110, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05522

 

_____________________________

 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio

nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo

Kauno mieste tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Pagalbos į namus paslaugų sąrašo forma)

 

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas ir specifikacija

(paslauga vertinama ir jos poreikis bei jo apimtis nustatoma tik šios paslaugos gavėjui)

Vidutinė teikimo trukmė (per dieną), min.

Maksimali galima paslaugos apimtis

Paslauga reikalinga (taip (+) / ne (–)

Maksimalus paslaugos poreikis per mėnesį

1.

Paslaugų gavėjų informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas

Neskaičiuojama

Pagal poreikį, vykdant teisės aktų reikalavimus

+

 

2.

Individualaus pagalbos plano sudarymas, reguliarus plano pervertinimas

Neskaičiuojama

Pagal poreikį, vykdant teisės aktų reikalavimus

+

 

3.

Socialinių paslaugų poreikio pervertinimas

Neskaičiuojama

Pagal poreikį, vykdant teisės aktų reikalavimus

+

 

4.

Maitinimo organizavimas

4.1.

Maisto produktų pirkimas artimiausioje parduotuvėje ir pristatymas į namus (iki 5 kg; į paslaugos teikimo trukmę įskaitomas laukimo laikas eilėse, nuėjimas į parduotuvę ir grįžimas iš jos (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis                    (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

60

3 kartai per savaitę

 

 

4.2.

Karšto maisto atnešimas į namus iš artimiausios maitinimo įstaigos (į paslaugos teikimo trukmę įskaitomas laukimo laikas eilėse, nuėjimas į maitinimo įstaigą ir grįžimas iš jos (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

45

1 kartas per dieną

 

 

4.3.

Maisto ruošimas (nesudėtingi patiekalai)

45

1 kartas per dieną

 

 

4.4.

Pagaminto maisto pašildymas

10

1 kartas per dieną

 

 

4.5.

Pagalba maitinantis (išskyrus asmenis, turinčius rijimo sutrikimų ir (ar) maitinamus dirbtiniu būdu)

30

1 kartas per dieną

 

 

4.6.

Indų, panaudotų ruošiant maistą ir valgant, plovimas ir viryklės sutvarkymas, švaros palaikymas ruošiant ar šildant maistą

20

1 kartas per dieną

 

 

5.

Asmens higienos paslaugos

5.1.

Lovos klojimas ir patalynės keitimas (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

20

2 kartai per mėnesį

 

 

5.2.

Maudymas vonioje ar po dušu (palydėjimas į vonios kambarį, kai paslaugų gavėjas gali įlipti į vonią arba vonia yra pritaikyta neįgaliajam, pagalba įlipant ir išlipant iš vonios, galvos plovimas)

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, jei asmeniui teikiama ambulatorinės slaugos paslaugos namuose)

60

1 kartas per savaitę

 

 

5.3.

Plaukų kirpimo organizavimas (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

20

1 kartas per mėnesį

 

 

5.4.

Kojų ir rankų nagų priežiūra (jei asmuo neserga užkrečiamosiomis odos ligomis) (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, jei asmeniui teikiama ambulatorinės slaugos paslaugos namuose)

30

1 kartas per savaitę

 

 

5.5.

Pagalba užtikrinant asmens higieną (sauskelnių keitimas, pagalba rengiantis ir kt.)

15

2 kartai per dieną

 

 

5.6.

Tualetinio kibiro išnešimas ir jo priežiūra

10

1 kartas per dieną

 

 

6.

Skalbimo paslaugos

6.1.

Skalbinių (drabužių) nunešimas į skalbyklą (valyklą) arba parnešimas atgal (iki 7 kg) (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

60

1 kartas per mėnesį

 

 

6.2.

Skalbimas skalbimo mašina ir skalbinių džiaustymas (skalbimo laikas neskaičiuojamas) (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis     (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

15

2 kartai per savaitę

 

 

6.3.

Skalbimas (išskyrus patalynę ir užuolaidas) rankomis (ne daugiau kaip 1 kg) (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis        (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

30

2 kartai per savaitę

 

 

6.4.

Užuolaidų pakabinimas ar nukabinimas tik patalpose, kuriose gyvena paslaugas gaunantis asmuo (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

15

2 kartai per metus

 

 

6.5.

Lyginimas (išskyrus patalynę ir užuolaidas) iki 1 kg

20

1 kartas per savaitę

 

 

7.

Pagalba buityje ir namų ruošoje

7.1.

Gyvenamosios patalpos tvarkymas (dulkių valymas, grindų šlavimas, plovimas ar siurbimas ne daugiau kaip viename paslaugų gavėjo gyvenamajame kambaryje, koridoriuje, virtuvėje, tualeto ir vonios patalpose naudojant paslaugų gavėjo medžiagas) (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

60

1 kartas per savaitę

 

 

7.2.

Laiptinės valymas (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis                  (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

20

1 kartas per mėnesį

 

 

7.3.

Buitinių atliekų išnešimas

10

1 kartas per dieną

 

 

7.4.

Langų valymas (kai langai atsidaro į vidų, seni langai neatsukami) tik patalpose, kuriose gyvena paslaugų gavėjas (rudenį ir žiemą paslauga neteikiama) (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

30

2 kartai per metus

 

 

7.5.

Apleisto buto tvarkymas (kai bute antisanitarinės sąlygos) (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

480

1 kartas per visą paslaugų teikimo laikotarpį (įskaičiuojama į pirmo mėnesio teikiamos paslaugos apimtį)

 

 

7.6.

Mokesčių sumokėjimas (duomenų surašymas, knygelių ar sąskaitų pildymas ir kt.) (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis      (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

30

1 kartas per mėnesį

 

 

7.7

Vandens, kietojo kuro atnešimas (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

30

1 kartas per dieną

 

 

7.8.

Krosnies iškūrenimas, pelenų išnešimas, krosnies pakuros valymas

40

1 kartas per dieną

 

 

7.9.

Ūkinių ir buitinių prekių (grėbliai, kastuvai ir pan.) nupirkimas ar įsigijimo organizavimas (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

30

1 kartas per 2 mėnesius

 

 

7.10.

Smulkių ūkio darbų (spynos keitimo, elektros lemputės keitimo ir pan.), buitinių prietaisų remonto, avalynės ir drabužių taisymo organizavimas (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis  (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

30

Pagal poreikį, bet ne dažniau kaip 2 kartai per mėnesį

 

 

7.11

Sniego nukasimas paslaugos gavėjo įrankiais (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

30

Pagal poreikį, bet ne dažniau kaip 4 kartai per mėnesį šaltuoju metų sezonu

 

 

8.

Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas

 

 

 

 

8.1.

Kūno temperatūros matavimas (termometro dezinfekcija prieš ir po procedūros, temperatūros matavimo parinkimo vieta, matavimas, įvertinimas, dokumentavimas)

5

Pagal poreikį, bet ne dažniau kaip 2 kartai per dieną

 

 

8.2.

Gydytojo, greitosios medicinos pagalbos iškvietimas į namus ar paslaugų gavėjo užrašymas pas gydytoją (konsultacijai, receptams išrašyti ir kt. ) (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis  (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

20

Pagal poreikį, bet ne dažniau kaip 2 kartai per mėnesį

 

 

8.3.

Medikamentų pirkimas (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis  (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

45

2 kartai per mėnesį

 

 

8.4

Darbuotojo lankymasis gydymo įstaigoje, esančioje Kauno mieste, pas šeimos gydytoją be paslaugų gavėjo, paslaugų gavėjo lankymas ligoninėje (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

60

Pagal poreikį, bet ne dažniau kaip 2 kartai per mėnesį

 

 

9.

Kitos paslaugos

 

 

 

 

9.1.

Dokumentų tvarkymas (dėl kompensacijos už būsto šildymą, šaltą ir karštą vandenį, dėl techninės pagalbos priemonių gavimo ir kt.) Kai asmeniui paskirtas globėjas ar rūpintojas, įgaliojimu įgaliotas asmuo, dokumentus tvarko šie asmenys

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

60

1 kartas per 3 mėnesius

 

 

9.2.

Laisvalaikio organizavimas (knygų, laikraščių skaitymas, bendravimas, muzikos klausymas, palydėjimas į muziejų, teatrą ar kt. (paslaugų gavėjui sumokant savo ir lydinčio asmens renginio bilieto kainą)

60 (arba pagal renginio trukmės laiką)

6 kartai per mėnesį

 

 

9.3.

Techninės pagalbos priemonių pristatymo į paslaugų gavėjo namus organizavimas. Kai asmeniui paskirtas globėjas ar rūpintojas, įgaliojimu įgaliotas asmuo, dokumentus tvarko šie asmenys (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

60

Pagal poreikį, bet ne dažniau kaip 1 kartas per metus

 

 

9.4.

Lydėjimas į įvairias įstaigas, institucijas (ėjimas kartu su paslaugų gavėju, judančiu savarankiškai arba besinaudojančiu techninės pagalbos priemonėmis, į sveikatos priežiūros įstaigas, valstybės ar savivaldybės institucijas būtinų dokumentų tvarkymui ir pan.)

60

4 kartai per mėnesį

 

 

9.5.

Individualios psichologo konsultacijos organizavimas

20

1 kartas per mėnesį

 

 

9.6.

Transporto paslaugų organizavimas (šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

20

Pagal poreikį, bet ne dažniau kaip 2 kartai per savaitę

 

 

Maksimalus valandų skaičius per savaitę

 

Maksimalus bendras valandų skaičius per mėnesį

 

Ar asmeniui pagal įvertintą paslaugų poreikį būtinos paslaugos ne darbo valandomis (jei taip, pažymima varnele)

 

Ar asmeniui pagal įvertintą paslaugų poreikį būtinos paslaugos savaitgaliais ir šventinėmis dienomis (jei taip, pažymima varnele)

 

 

________________________________________________________________                                                                                  ______________

(paslaugų gavėjo (globėjo, rūpintojo, teisėto atstovo) vardas, pavardė)                                              (parašas)

 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų

poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų

organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Siuntimo į socialinės globos įstaigą forma)

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS

 

SIUNTIMAS Į SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGĄ

_______________

(data)

Kaunas

 

Vadovaujantis __________________________________________________________

(sprendimo data ir numeris)

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________ siunčiamas

(vardas, pavardė, gimimo data, adresas)

 

į _____________________________________________________________________________.

(socialinės globos įstaigos pavadinimas)

 

Siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo išsiuntimo dienos.

 

______________                                     _____________                 _______________________

(pareigos)                                                (parašas)                             (vardas, pavardė)          

 

____________________

 

 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio

nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo

Kauno mieste tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Dienos socialinės globos paslaugų, teikiamų asmens namuose, sąrašo forma)

 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ ASMENS NAMUOSE, SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas ir specifikacija

(paslauga vertinama ir jos poreikis bei jo apimtis nustatoma tik šios paslaugos gavėjui)

Vidutinė teikimo trukmė (per dieną), min.

Maksimali galima paslaugos apimtis

Paslauga reikalinga (taip (+) / ne (–)

Maksimalus paslaugos poreikis per mėnesį

Kartais

Minutėmis

1.

Paslaugų gavėjų informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas

Neskaičiuojama

Pagal poreikį, vykdant teisės aktų reikalavimus

+

 

 

2.

Individualaus pagalbos plano sudarymas, reguliarus plano pervertinimas

Neskaičiuojama

Pagal poreikį, vykdant teisės aktų reikalavimus

+

 

 

3.

Socialinių paslaugų poreikio pervertinimas

Neskaičiuojama

Pagal poreikį, vykdant teisės aktų reikalavimus

+

 

 

4.

Maitinimo organizavimas

4.1.

Maisto produktų pirkimas artimiausioje parduotuvėje ir pristatymas į namus (iki 5 kg; į paslaugos teikimo trukmę įskaitomas laukimo laikas eilėse, nuėjimas į parduotuvę ir grįžimas iš jos)

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

60

3 kartai per savaitę

 

 

 

4.2.

Karšto maisto atnešimas į namus iš artimiausios maitinimo įstaigos (į paslaugos teikimo trukmę įskaitomas laukimo laikas eilėse, nuėjimas į maitinimo įstaigą ir grįžimas iš jos)

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

45

1 kartas per dieną

 

 

 

4.3.

Maisto ruošimas (nesudėtingi patiekalai)

30

2 kartai per dieną

 

 

 

4.4.

Pagaminto maisto pašildymas

10

3 kartai per dieną

 

 

 

4.5.

Pagalba valgant

30

3 kartai per dieną

 

 

 

4.6.

Indų, panaudotų ruošiant maistą ir valgant, plovimas ir viryklės sutvarkymas, švaros palaikymas ruošiant ar šildant maistą

15

3 kartai per dieną

 

 

 

5.

Asmens higienos paslaugos

5.1.

Lovos tvarkymas (patalynės, paklodžių ir paklotų keitimas gulinčiam paslaugų gavėjui arba tenkinant paslaugų gavėjo poreikius (intensyvus prakaitavimas, šlapimo ar išmatų nelaikymas ir pan.)

20

1 kartas per dieną

 

 

 

5.2.

Lovos klojimas ir patalynės keitimas (nevertinama, kai teikiama 5.1 papunktyje nurodyta paslauga)

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

15

1 kartas per savaitę

 

 

 

5.3.

Paslaugų gavėjo marškinių ir kitų drabužių keitimas (taisyklingas nešvarių drabužių nuvilkimas ir švarių užvilkimas)

15

1 kartas per dieną

 

 

 

5.4.

Maudymas vonioje ar po dušu (palydėjimas              į vonios kambarį, kai paslaugų gavėjas gali įlipti  į vonią arba vonia yra pritaikyta neįgaliajam, pagalba įlipant ir išlipant iš vonios, galvos plovimas, kita pagalba maudantis) arba visiškas ar dalinis paslaugų gavėjo prausimas lovoje (kai paslaugų gavėjas nevaikšto)

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, jei asmeniui teikiamos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose)

60

1 kartas per savaitę

 

 

 

5.5.

Pragulų priežiūra

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, jei asmeniui teikiamos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose)

10

2 kartai per dieną

 

 

 

5.6.

Kasdienis kūno apiprausimas ir priežiūra

15

1 kartas per dieną

 

 

 

5.7.

Burnos ertmės priežiūra (dantų valymas, burnos gleivinės priežiūra, išimamų dantų protezų priežiūra)

15

1 kartas per dieną

 

 

 

5.8.

Plaukų priežiūra (galvos plovimas, džiovinimas, vyrams – barzdos skutimas)

15

Ne daugiau kaip 3 kartai per savaitę

 

 

 

5.9.

Plaukų kirpimas

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

30

1 kartas per mėnesį

 

 

 

5.10.

Kojų ir rankų nagų priežiūra (jei asmuo neserga užkrečiamosiomis odos ligomis)

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, jei asmeniui teikiamos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose)

30 

2 kartai per mėnesį

 

 

 

5.11.

Sauskelnių keitimas

10

4 kartai per dieną.

 

 

 

5.12.

Tualetinio kibiro išnešimas ir jo priežiūra

10

1 kartas per dieną

 

 

 

5.13.

Pagalba apsirengiant / nusirengiant (rytais / vakarais, ruošiantis vykti į įstaigas ir pan.)

10

2 kartai per dieną

 

 

 

6.

Skalbimo paslaugos

6.1.

Skalbinių (drabužių) nunešimas į skalbyklą (valyklą) arba parnešimas atgal (iki 7 kg)

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis                  (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

60

1 kartas per mėnesį

 

 

 

6.2.

Skalbimas skalbimo mašina ir skalbinių džiaustymas (skalbimo laikas neskaičiuojamas)

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis                (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

15

2 kartai per savaitę

 

 

 

6.3.

Skalbimas (išskyrus patalynę ir užuolaidas) rankomis (ne daugiau kaip 1 kg)

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis                  (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

30

2 kartai per savaitę

 

 

 

6.4.

Užuolaidų pakabinimas ar nukabinimas tik patalpose, kuriose gyvena paslaugų gavėjas

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis                (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

15

2 kartai per metus

 

 

 

7.

Pagalba buityje ir namų ruošoje

7.1.

Gyvenamosios patalpos tvarkymas (dulkių valymas, grindų šlavimas, plovimas ar siurbimas ne daugiau kaip viename paslaugų gavėjo gyvenamajame kambaryje, koridoriuje, virtuvėje, tualeto ir vonios patalpose, naudojant paslaugų gavėjo medžiagas)

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

60

1 kartas per savaitę

 

 

 

7.2.

Laiptinės valymas

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

20

1 kartas per mėnesį

 

 

 

7.3.

Buitinių atliekų išnešimas

10

1 kartas per dieną

 

 

 

7.4.

Langų valymas (kai langai atsidaro į vidų, seni langai neatsukami) tik patalpose, kuriose gyvena paslaugų gavėjas (rudenį ir žiemą paslauga neteikiama)

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

30

2 kartai per metus

 

 

 

7.5.

Apleisto buto tvarkymas (kai bute antisanitarinės sąlygos)

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

480

1 kartas per visą paslaugų teikimo laikotarpį (įskaičiuojama į pirmo mėnesio teikiamos paslaugos apimtį)

 

 

 

7.6.

Mokesčių sumokėjimas (duomenų surašymas, knygelių ar sąskaitų pildymas ir kt.)

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

30

1 kartas per mėnesį

 

 

 

7.7.

Vandens, kietojo kuro atnešimas

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

30

1 kartas per dieną

 

 

 

7.8.

Krosnies iškūrenimas, krosnies pakuros valymas, pelenų išnešimas

20

2 kartai per dieną

 

 

 

7.9.

Ūkinių ir buitinių prekių (grėbliai, kastuvai ir pan.) nupirkimas ar įsigijimo organizavimas

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

30

1 kartas per 3 mėnesius

 

 

 

7.10.

Smulkių ūkio darbų (spynos keitimo, elektros lemputės keitimo ir pan.), buitinių prietaisų, avalynės ir drabužių taisymo organizavimas

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

30

Pagal poreikį, bet ne dažniau kaip 2 kartai per mėnesį

 

 

 

8.

Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas

8.1.

Arterinio kraujo spaudimo matavimas (paslaugų gavėjo paruošimas AKS matuoti, matavimas pagal metodikas, duomenų vertinimas, dienyno pildymas, dokumentavimas)

(šio paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, jei asmeniui teikiamos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose)

5

2 kartai per dieną

 

 

 

8.2.

Pulso ir (ar) kūno temperatūros matavimas (paslaugų gavėjo paruošimas pulsui matuoti, matavimas pagal metodikas, duomenų vertinimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas)

(šio paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, jei asmeniui teikiamos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose)

5

2 kartai per dieną

 

 

 

8.3.

Gydytojo, greitosios medicinos pagalbos iškvietimas į namus ar paslaugų gavėjo užrašymas pas gydytoją (konsultacijai, receptams išrašyti ir kt.)

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

20

Pagal poreikį, bet ne dažniau kaip 2 kartai per mėnesį

 

 

 

8.4.

Medikamentų pirkimas

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

45

2 kartai per mėnesį

 

 

 

8.5.

Medikamentų padavimas (pagal gydytojo paskyrimą)

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, jei asmeniui teikiamos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose)

5

Pagal poreikį, bet ne dažniau kaip 3 kartai per dieną

 

 

 

8.6.

Papildomų specialistų paslaugos (kineziterapeuto, ergoterapeuto ir kt.)

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, jei asmeniui teikiamos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose)

30

5 kartai per mėnesį

 

 

 

9.

Kitos paslaugos

9.1.

Dokumentų tvarkymas (dėl kompensacijos už būsto šildymą, šaltą ir karštą vandenį, dėl techninės pagalbos priemonių gavimo ir kt.). Kai asmeniui paskirtas globėjas ar rūpintojas, įgaliojimu įgaliotas asmuo, dokumentus tvarko šie asmenys

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

60

1 kartas per 3 mėnesius

 

 

 

9.2.

Laisvalaikio ir kitų veiklų organizavimas (knygų, laikraščių skaitymas, bendravimas, muzikos klausymas, palydėjimas į muziejų, teatrą (įskaitant transporto iškvietimą) ar kt. (paslaugų gavėjui sumokant savo ir lydinčio asmens renginio bilieto kainą)

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

60

(arba pagal renginio trukmės laiką)

6 kartai per mėnesį

 

 

 

9.3.

Techninės pagalbos priemonių pristatymo į paslaugų gavėjo namus organizavimas

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

30

1 kartas per metus

 

 

 

9.4.

Individuali psichologo konsultacija

30

1 kartas per mėnesį

 

 

 

9.5.

Lydėjimas į įvairias įstaigas, institucijas (ėjimas kartu su paslaugų gavėju, judančiu savarankiškai arba besinaudojančiu techninės pagalbos priemonėmis, į sveikatos priežiūros įstaigas, valstybės ar savivaldybės institucijas būtiniems dokumentams tvarkyti ir pan.)

(šios paslaugos poreikis nevertinamas ir paslauga neteikiama, kai kartu faktiškai gyvena sutuoktinis (-ė), suaugę vaikai, anūkai, tėvai (kai paslaugų gavėjas nepilnametis), sugyventinis (-ė), globėjai (rūpintojai), kuriems nėra poreikio kitoms socialinėms paslaugoms)

60

4 kartai per mėnesį

 

 

 

Maksimalus bendras kartų (valandų) skaičius per mėnesį

 

 

Ar asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį ir įvertintą paslaugų poreikį būtinos paslaugos ne darbo valandomis (jei taip, pažymima varnele)

 

Ar asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį ir įvertintą paslaugų poreikį būtinos paslaugos savaitgaliais ir šventinėmis dienomis (jei taip, pažymima varnele)

 

 

 

 

______________________________________________________________                 ____________

(paslaugų gavėjo (globėjo, rūpintojo, teisėto atstovo) vardas, pavardė)                      (parašas)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-15, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-02, i. k. 2022-01802

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-263, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-05-25, i. k. 2022-10868

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-538, 2022-11-22, paskelbta TAR 2022-11-23, i. k. 2022-23524

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Kauno miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-110, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05522

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo