Suvestinė redakcija nuo 2020-11-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17665

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 9 d. Nr. 3D-718

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. lapkričio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/1997 (OL 2016 L 308, p. 5),

t v i r t i n u Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodiką (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Bronius Markauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. lapkričio 9 įsakymu Nr. 3D-718

 

 

PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, RODIKLIO „NAUJOS DARBO VIETOS SUKŪRIMAS IR IŠLAIKYMAS“ PASIEKIMO VERTINIMO METODIKA

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ (toliau – Rodiklis) pasiekimo vertinimo metodika (toliau – Metodika) nustato paramos gavėjų pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, pagal veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ ir pagal priemonę „Leader“, įsipareigojimo sukurti ir išlaikyti naujas darbo vietas laikymosi vertinimo tvarką.

2. Metodikos tikslas – nustatyti aiškų paramos gavėjų įsipareigojimo sukurti ir išlaikyti darbo vietas turinį, užtikrinti tikrinamą ir kontroliuojamą įsipareigojimo laikymąsi iki projektų kontrolės laikotarpio, kaip nustatyta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), pabaigos.  

3. Metodika taikoma paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje ir (arba) paramos sutartyje įsipareigojo ne vėliau kaip iki projekto įgyvendinimo pabaigos sukurti ir išlaikyti naują (-as) darbo vietą (-as) ar jų dalį, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) ir vietos plėtros strategijų vykdytojoms (toliau – VPS vykdytojos), įgyvendinančioms Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) patvirtintas vietos plėtros strategijas (toliau – VPS).

 

II SKYRIUS

RODIKLIO SAMPRATA PAGAL PROGRAMOS PRIEMONES

 

4. Grynosios pajamos – skirtumas tarp pajamų, gautų iš veiklos, kuriai buvo skirta parama, ir vykdant šią veiklą patirtų išlaidų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-408, 2020-06-01, paskelbta TAR 2020-11-04, i. k. 2020-23001

 

5. Nauja darbo vieta – paramos gavėjo pagal darbo sutartį, individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą naujai sukurta ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyta darbo vieta, tiesiogiai susijusi su projekte numatytos veiklos vykdymu. Kai paramos gavėja – mažoji bendrija (toliau – MB), darbo vietai prilyginamos ir mažosios bendrijos vadovo pareigos pagal civilinę (paslaugų) sutartį. Vieną darbo vietą atitinka vienas etatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-485, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11961

 

III SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMO SUKURTI IR IŠLAIKYTI DARBO VIETAS SĄLYGOS

 

6. Tinkamos naujos darbo vietos formos (jeigu Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta kitaip):

6.1. darbas pagal darbo sutartį, t. y. naują darbo vietą sukuria paramos gavėjas, įdarbindamas darbuotojus pagal darbo sutartis;

6.2. paramos gavėjo savarankiška veikla pagal verslo liudijimą (įskaitant į verslo liudijimą papildomai įrašytą fizinį asmenį) arba individualios veiklos pažymą;

6.3. kai paramos gavėja – mažoji bendrija, darbo vietai prilyginama ir MB vadovo pareigų pagal civilinę (paslaugų) sutartį atlikimas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-485, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11961

 

7. Naujos darbo vietos (naujo etato) tinkamumo sąlygos projekto lygmeniu (jeigu Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta kitaip):

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-485, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11961

7.1. nauja darbo vieta turi būti tiesiogiai susijusi tik su vykdoma veikla, kuriai buvo skirta parama;

7.2. nauja darbo vieta turi būti išreikšta naujų sąlyginių darbo vietų (naujų etatų) ekvivalentu, pagrįstu 8 valandų darbo diena, 40 valandų darbo savaite, dirbant ištisus metus, išskyrus, kai Darbo kodekse nustatyta kitaip (taikoma dirbantiems pagal darbo sutartis arba civilines (paslaugų) sutartis). Jei veikiama pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, verslo liudijimas arba individualios veiklos pažyma projekte numatytai veiklai turi galioti ištisus metus, išskyrus sezoninių darbų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, atvejus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-485, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11961

Nr. 3D-900, 2018-12-12, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20355

 

7.3. viena darbo vieta laikoma tuo atveju, jei asmens darbo užmokesčio, mažosios bendrijos vadovo atlygis pagal civilinę (paslaugų) sutartį arba savarankiška veikla užsiimančio asmens grynųjų pajamų dydis per metus yra ne mažesnis negu 12 (dvylika) minimalių mėnesinių algų (toliau – MMA), nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Šis reikalavimas taikomas nuo darbo vietos sukūrimo pradžios ir skaičiuojamas proporcingai išdirbtam laikui. Jeigu projekte numatyta sukurti iki 1 etato, asmens darbo užmokesčio, mažosios bendrijos vadovo atlygis pagal civilinę (paslaugų) sutartį arba savarankiška veikla užsiimančio asmens grynųjų pajamų dydis per metus nustatomas proporcingai kuriamai darbo vietos daliai. Šiame papunktyje nustatytas reikalavimas netaikomas paramos gavėjams pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, užsiimantiems savarankiška veikla, verslo plano įgyvendinimu laikotarpiu, taip pat vietos projektų vykdytojams (savarankiška veikla užsiimantiems naujiems ūkio subjektams), įgyvendinantiems vietos projektus pagal VPS, finansuojamas pagal Programos priemonę „Leader“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-485, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11961

Nr. 3D-900, 2018-12-12, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20355

 

7.4. nauja darbo vieta turi būti sukurta po paraiškos pateikimo iki projekto / verslo plano įgyvendinimo pabaigos, t. y. ne vėliau kaip paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dieną turi būti pateikti naujos darbo vietos sukūrimo fakto įrodymai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-900, 2018-12-12, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20355

 

7.5. naujos darbo vietos sukūrimo fakto įrodymai, jei:

7.5.1. nauja darbo vieta sukuriama pagal darbo sutartį, pateikiama sudarytos darbo sutarties kopija;

7.5.2. veikiama pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, pateikiama verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos kopija. Verslo liudijime arba individualios veiklos pažymoje nurodyta ekonominė veikla turi atitikti ekonominės veiklos rūšies kodą, nurodytą paramos paraiškoje, verslo plane;

7.5.3. nauja darbo vieta sukuriama pagal civilinę (paslaugų) sutartį, sudarytą su MB vadovu, pateikiama jos kopija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-485, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11961

 

7.6. nuo naujos darbo vietos sukūrimo momento iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos paramos gavėjas įsipareigoja išlaikyti naujai sukurtas darbo vietas.

8. Paramos gavėjo įsipareigojimo išlaikyti sukurtas darbo vietas laikymasis projekto kontrolės laikotarpiu:

8.1. jeigu sudaroma (-os) darbo sutartis (-ys) ar civilinė (paslaugų) sutartis su MB vadovu, paramos gavėjas projekto kontrolės laikotarpiu privalo turėti galiojančią (-ias) sutartį (-is), išskyrus sezoninius darbus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“. Jei nutraukiama darbo sutartis su įdarbintu asmeniu, per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos į šią atsilaisvinusią darbo vietą turi būti priimamas naujas asmuo. Jei darbo sutartis ataskaitiniais metais nutraukiama ne vieną kartą, 20 (dvidešimties) darbo dienų terminas naujo asmens priėmimui taikomas vieną kartą. Darbuotojai, dirbantys tam tikroje sukurtoje darbo vietoje, projekto kontrolės laikotarpiu gali keistis, tačiau tai bus laikoma ta pačia darbo vieta;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-485, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11961

 

8.2. jeigu veikiama pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, paramos gavėjas projekto kontrolės laikotarpiu privalo turėti galiojantį verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą projekte numatytai veiklai, kuriai skirta parama, išskyrus sezoninių darbų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, atvejus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-485, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11961

Nr. 3D-900, 2018-12-12, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20355

 

8.3. projekto kontrolės laikotarpiu Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka paramos gavėjas turi pateikti užbaigto projekto metinę ataskaitą Agentūrai apie įsipareigojimų laikymąsi už ataskaitinius metus. Užbaigto projekto metinėje ataskaitoje turi būti pateikiama ši informacija:

8.3.1. jeigu naujos darbo vietos kuriamos pagal darbo sutartis: naujai įdarbintų darbuotojų metinis skaičius, pasiskirstymas pagal lytį, amžių, šių darbuotojų dirbtų per metus visų darbo dienų skaičius (visa darbo diena – darbo diena, kurią sudaro 8 darbo valandos, išskyrus, kai Darbo kodekse nustatyta kitaip); negali būti įtraukiamas darbo laikas, kurį asmenys išdirbo savanoriškai negaudami darbo užmokesčio);

8.3.2. jeigu naujos darbo vietos kuriamos pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą – verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos numeris, išdavimo data ir galiojimo terminas (mėnesiais).

8.4. viena darbo vieta laikoma tuo atveju, jei asmens darbo užmokesčio, mažosios bendrijos vadovo atlygis pagal civilinę (paslaugų) sutartį arba savarankiška veikla užsiimančio asmens grynųjų pajamų dydis per metus yra ne mažesnis negu 12 (dvylika) MMA (skaičiuojamas proporcingai išdirbtam laikui). Jeigu projekte numatyta sukurti iki 1 etato, asmens darbo užmokesčio, mažosios bendrijos vadovo atlygis pagal civilinę (paslaugų) sutartį arba savarankiška veikla užsiimančio asmens grynųjų pajamų dydis per metus nustatomas proporcingai kuriamai darbo vietos daliai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-900, 2018-12-12, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20355

 

IV SKYRIUS

RODIKLIO LAIKYMOSI PATIKRINAMUMAS IR KONTROLĖ

 

9. Agentūra, gavusi užbaigto projekto metinę ataskaitą, patikrina, ar paramos gavėjas laikosi įsipareigojimo dėl darbo vietų sukūrimo ir išlaikymo tinkamai.

10. Įsipareigojimo išlaikyti darbo vietas rodiklio laikymosi patikra atliekama vadovaujantis paramos paraiškose ir paramos sutartyse nurodyta informacija apie naujų darbo vietų skaičių ir paramos gavėjo pateiktose užbaigto projekto metinėse ataskaitose nurodyta informacija apie faktinį darbuotojų skaičių ataskaitiniais metais bei kita papildoma informacija.

11. Jeigu nauja darbo vieta sukurta pagal darbo sutartį ar civilinę (paslaugų) sutartį, naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų rodiklis skaičiuojamas taip:  

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-485, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11961

11.1. pirmaisiais projekto kontrolės metais naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų rodiklis skaičiuojamas pagal šią formulę: A=B/C, kai „A“ – sąlyginių naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų skaičius per laikotarpį, „B“ – naujai įdarbintų ir dirbančių išlaikytose darbo vietose darbuotojų dirbtų ataskaitiniais metais darbo dienų skaičius, įskaitant darbuotojų kasmetinių atostogų bei nedarbingumo laiką, „C“ – darbo dienų skaičius nuo galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos iki kalendorinių metų pabaigos (darbo dieną sudaro 8 darbo valandos, išskyrus, kai Darbo kodekse nustatyta kitaip). Dirbtų darbo dienų skaičius, jeigu išdirbtas darbo laikas apskaitomas valandomis, apskaičiuojamas taip: sudedamos per metus išdirbtos valandos, gauta suma padalijama iš 8 ir gautas dirbtų darbo dienų skaičius suapvalinamas iki sveikojo skaičiaus;

11.2. kitais projekto kontrolės metais naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų rodiklis skaičiuojamas pagal šią formulę: A=B/D, kai „A“ – sąlyginių naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų skaičius per metus, „B“ – naujai įdarbintų ir dirbančių išlaikytose darbo vietose darbuotojų dirbtų ataskaitiniais metais darbo dienų skaičius, įskaitant darbuotojų kasmetinių atostogų bei nedarbingumo laiką, „D“ – darbo dienų per ataskaitinius metus skaičius (darbo dieną sudaro 8 darbo valandos, išskyrus, kai Darbo kodekse nustatyta kitaip). Dirbtų darbo dienų skaičius, jeigu išdirbtas darbo laikas apskaitomas valandomis, apskaičiuojamas taip: sudedamos per metus išdirbtos valandos, gauta suma padalijama iš 8 ir gautas dirbtų darbo dienų skaičius suapvalinamas iki sveikojo skaičiaus;

11.3. paskutiniaisiais projekto kontrolės metais (jei projekto kontrolės laikotarpis nesutampa su kalendorinių metų pabaiga) naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų rodiklis skaičiuojamas pagal šią formulę: A=B/E, kai „A“ – sąlyginių naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų skaičius per laikotarpį, „B“ – naujai įdarbintų ir dirbančių išlaikytose darbo vietose darbuotojų dirbtų ataskaitiniais metais darbo dienų skaičius, įskaitant darbuotojų kasmetinių atostogų bei nedarbingumo laiką, „E“ – darbo dienų skaičius nuo kalendorinių metų pradžios iki kontrolės laikotarpio pabaigos (darbo dieną sudaro 8 darbo valandos, išskyrus, kai Darbo kodekse nustatyta kitaip). Dirbtų darbo dienų skaičius, jeigu išdirbtas darbo laikas apskaitomas valandomis, apskaičiuojamas taip: sudedamos per metus išdirbtos valandos, gauta suma padalijama iš 8 ir gautas dirbtų darbo dienų skaičius suapvalinamas iki sveikojo skaičiaus.

12. Jeigu nauja darbo vieta sukurta pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų rodiklis skaičiuojamas taip:

12.1. pirmaisiais projekto kontrolės metais naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų rodiklis skaičiuojamas pagal šią formulę: A=min(A1; A2), kur A1=(F1/G)/X, A2=(Y*I)/X, F1=(F/H)*Y, kai „A“ – sąlyginių naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų skaičius per laikotarpį, „F“ – ataskaitiniais metais gautos grynosios pajamos iš veiklos pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, „G“ – MMA dydis, „X“ – mėnesių nuo galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos iki kalendorinių metų pabaigos skaičius, „H“ – ataskaitinių metų mėnesių, kuriais buvo dirbta pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, skaičius, „Y“ – ataskaitinių metų mėnesių nuo galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, kuriais buvo dirbta pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, skaičius (Y<=H), „I“ – pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą dirbančių asmenų skaičius (I=1, išskyrus atvejį, kai į verslo liudijimą papildomai įrašytas fizinis asmuo, tuomet I=2);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-485, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11961

 

12.2. kitais projekto kontrolės metais naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų rodiklis skaičiuojamas pagal šią formulę: A=min(A1; A2), kur A1=(F/G)/12, A2=(H*I)/12, kai „A“ – sąlyginių naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų skaičius per metus, „F“ – ataskaitiniais metais gautos grynosios pajamos iš veiklos pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, „G“ – MMA dydis, „H“ – ataskaitinių metų mėnesių, kuriais buvo dirbta pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, skaičius, „I“ – pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą dirbančių asmenų skaičius (I=1, išskyrus atvejį, kai į verslo liudijimą papildomai įrašytas fizinis asmuo, tuomet I=2);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-485, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11961

 

12.3. paskutiniaisiais kontrolės laikotarpio metais (jei projekto kontrolės laikotarpis nesutampa su kalendorinių metų pabaiga) naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų rodiklis skaičiuojamas pagal šią formulę: AL=min(A1; A2), kur A1=(F1/G)/X, A2=(Y*I)/X, F1=(F/H)*Y, kai „AL“ – sąlyginių naujai sukurtų ir išlaikytų darbo vietų skaičius per laikotarpį, „F“ – ataskaitiniais metais gautos grynosios pajamos iš paramos lėšomis remtos veiklos, „G“ – MMA dydis, „X“ – mėnesių nuo kalendorinių metų pradžios iki kontrolės laikotarpio pabaigos skaičius, „H“ – ataskaitinių metų mėnesių, kuriais buvo dirbta pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, skaičius, „Y“ – mėnesių nuo ataskaitinių metų pradžios iki kontrolės laikotarpio pabaigos, kuriais buvo dirbta pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, skaičius (Y<=H), „I“ – pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą dirbančių asmenų skaičius (I=1, išskyrus atvejį, kai į verslo liudijimą papildomai įrašytas fizinis asmuo, tuomet I=2).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-485, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11961

 

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-485, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-13, i. k. 2018-11961

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 3D-718 „Dėl Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-900, 2018-12-12, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20355

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 3D-718 „Dėl Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-408, 2020-06-01, paskelbta TAR 2020-11-04, i. k. 2020-23001

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 3D-718 „Dėl projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo