Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Įstatymas paskelbtas: TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10348

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1835 20, 24, 34 IR 73 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. birželio 13 d. Nr. XIII-2231

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 1 dalies 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24) priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;“.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2524, 2019-11-14, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18576

 

2 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 24 straipsnio 2 dalį nauju 6 punktu:

6) bendrovė tampa nemoki arba yra žinoma, kad taps nemoki, kaip suprantama pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymą;“.

2. Buvusius 24 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktus laikyti atitinkamai 7 ir 8 punktais.

 

3 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 34 straipsnio 12 dalį.

 

4 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 73 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Bendrovė dėl bankroto likviduojama Juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2524, 2019-11-14, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18576

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 20, 24, 34 ir 73 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2231 1 straipsnio pakeitimo įstatymas