Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-06-05, i. k. 2014-07206

 

 

TEISĖJŲ TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL TEISĖJŲ GARBĖS TEISMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. gegužės 30 d. Nr. 13P-68-(7.1.2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 120 straipsnio 11 punktu ir 123 straipsniu, Teisėjų taryba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Teisėjų garbės teismo nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Teisėjų tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. nutarimą Nr. 13P-224-(7.1.2) „Dėl Teisėjų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais).

3. Nustatyti, kad pagal iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusius teisės aktus sudaryto Teisėjų garbės teismo įgaliojimai tęsiasi tol, kol bus sudarytas šiuo nutarimu patvirtintuose Teisėjų garbės teismo nuostatuose  nustatytos sudėties Teisėjų garbės teismas.

4. Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                      Gintaras Kryževičius

 

 

 

Sekretorė                                                                                                         Laima Garnelienė

 

 

PATVIRTINTA

Teisėjų tarybos

2014 m. gegužės 30d.

nutarimu Nr. 13P-68-(7.1.2)

 

 

TEISĖJŲ GARBĖS TEISMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisėjų garbės teismo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Teisėjų garbės teismo (toliau – Garbės teismas) veiklos tikslus, uždavinius bei principus, jo posėdžių šaukimo ir vedimo, sprendimų priėmimo, teisėjų drausmės bylų ir prašymų dėl teisėjo garbės gynimo nagrinėjimo tvarką,  Garbės teismo narių teises ir pareigas vykdant jiems priskirtas funkcijas.

2. Garbės teismas – teisėjų drausmės bylas bei teisėjų prašymus dėl teisėjo garbės gynimo nagrinėjanti teismų savivaldos institucija.

3. Garbės teismas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

II. GARBĖS TEISMO veiklos TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI

 

4. Garbės teismo veiklos tikslas – įgyvendinant teismų savivaldos principą ir užtikrinant teismų ir teisėjų nepriklausomumą saugoti teismų autoritetą ir siekti, kad teisėjų veikla ir elgesys atitiktų jiems keliamus etikos reikalavimus.

5. Garbės teismo uždaviniai:

5.1. esant drausminės atsakomybės taikymo pagrindams, užtikrinti drausminės atsakomybės taikymą teisėjams;

5.2. esant pagrindui, priimti sprendimus dėl priemonių, užtikrinančių efektyvų teisėjo garbės gynimą.

6. Garbės teismas, vykdydamas savo įgaliojimus, vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:

6.1. teismų ir teisėjų nepriklausomumo;

6.2. teisės viršenybės;

6.3. nešališkumo;

6.4. teisėjo, kuriam iškelta drausmės byla, nekaltumo prezumpcijos;

6.5. teisėjo, kuriam iškelta drausmės byla, teisės į gynybą;

6.6. proceso dalyvių lygiateisiškumo.

 

III. GARBĖS TEISMO SUDĖTIS, JO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Garbės teismas sudaromas Teisėjų tarybos įgaliojimų laikui iš dešimties narių. Į Garbės teismo narius du kandidatus skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas, du kandidatus – Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas, šešis šio teismo kandidatus – Teisėjų taryba. Lietuvos Respublikos Prezidentas ir Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Garbės teismo nariais skiria visuomenės atstovus. Po vieną narį iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, tris narius iš visų apygardų teismų, apygardų administracinių teismų ir apylinkių teismų teisėjų į Garbės teismą slaptu balsavimu Teisėjų tarybos nustatyta tvarka renka ir atšaukia Teisėjų taryba. Garbės teismo nariais gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos, kaip tai apibrėžta Valstybės tarnybos įstatyme, asmenys ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

TAR pastaba. 7 punkto nuostata, susijusi su kadencijų skaičiaus nustatymu, taikoma po 2020 m. sausio 1 d. naujai paskirtiems Teisėjų garbės teismo nariams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 13P-201-(7.1.2), 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20413

 

8. Garbės teismo pirmininką renka Teisėjų taryba iš Garbės teismo narių teisėjų.

9. Garbės teismo pirmininkas:

9.1. atsako už Garbės teismo veiklos organizavimą;

9.2. šaukia Garbės teismo posėdžius ir jiems vadovauja; 

9.3. skiria Garbės teismo narius pranešėjais;

9.4. pasirašo Garbės teismo vardu siunčiamus raštus;

9.5. duoda Garbės teismo nariams, sekretoriui su Garbės teismo veikla susijusius pavedimus;

9.6. atstovauja Garbės teismui institucijose, įstaigose ar organizacijose arba įgalioja jam atstovauti kitą Garbės teismo narį.

10.  Jei Garbės teismo pirmininkas laikinai negali vykdyti savo funkcijų, jo pavedimu jas atlieka kitas Garbės teismo narys, o tokio pavedimo nesant – vyriausias pagal amžių Garbės teismo narys teisėjas. Apie negalėjimą atlikti savo funkcijų Garbės teismo pirmininkas praneša Garbės teismo nariams tiesiogiai arba per Garbės teismo sekretorių.

11. Garbės teismo narys turi tokias teises ir pareigas:

11.1. dalyvauti Garbės teismo posėdžiuose. Negalėdamas dalyvauti Garbės teismo posėdžiuose, jis privalo iš anksto, ne vėliau kaip iki posėdžio pradžios, apie tai informuoti Garbės teismo pirmininką arba sekretorių ir nurodyti nedalyvavimo priežastis;

11.2. būdamas Garbės teismo pirmininko paskirtas pranešėju, rengti medžiagą Garbės teismo posėdžiui ir įgyvendinti šių Nuostatų 28 punkte numatytas teises;

11.3. susipažinti su visa Garbės teismo posėdžio medžiaga;

11.4. turėdamas kitą nuomonę dėl priimto Garbės teismo sprendimo, ne vėliau kaip kitą dieną nuo jo priėmimo  pateikti ją raštu kaip atskirąją nuomonę;

11.5. vykdyti Garbės teismo pirmininko teisėtus pavedimus, susijusius su Garbės teismo veikla.

12. Garbės teismo narys turi nusišalinti nuo drausmės bylos ar prašymo dėl teisėjo garbės gynimo nagrinėjimo, jei yra aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl Garbės teismo nario nešališkumo.

13. Pareikšti nušalinimą Garbės teismo nariui turi teisę drausmės bylos ar prašymo dėl teisėjo garbės gynimo nagrinėjime dalyvaujantys proceso dalyviai iki klausimo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Vėliau pareikšti nušalinimą leidžiama tik tais atvejais, kai pareiškiantis nušalinimą  asmuo apie pagrindą nušalinti Garbės teismo narį sužino pradėjus drausmės bylos ar prašymo dėl teisėjo garbės gynimo nagrinėjimą iš esmės.

14. Garbės teismo narys laikomas nušalintu arba nusišalinusiu nuo drausmės bylos ar prašymo dėl teisėjo garbės gynimo nagrinėjimo ir nedalyvauja priimant sprendimą, jei tai patvirtina Garbės teismas. Dėl kiekvieno Garbės teismo nario, kuriam pareikštas nušalinimas arba kuris pareiškė apie savo nusišalinimą, Garbės teismas balsuoja atskirai, Garbės teismo nariui, kurio nušalinimo ar nusišalinimo klausimas sprendžiamas, šiame balsavime nedalyvaujant.

15. Garbės teismo nario įgaliojimai pasibaigia Teismų įstatyme nustatytais pagrindais ir tvarka.

 

IV. Bendrieji reikalavimai garbės teismo posėdžiŲ organizavimui ir sprendimų priėmimui

 

16. Garbės teismo posėdžiai paprastai vyksta Nacionalinės teismų administracijos patalpose. Posėdžiai, kuriuose nagrinėjamos teisėjų drausmės bylos ar teisėjų prašymai dėl teisėjo garbės gynimo gali vykti  vaizdo konferencijų būdu.

17. Nacionalinė teismų administracija informaciją apie Garbės teismo posėdį ir jame numatomus svarstyti klausimus paskelbia interneto svetainėje www.teismai.lt ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio.

18. Garbės teismas drausmės bylas ar teisėjų prašymus dėl teisėjo garbės gynimo nagrinėja viešai, išskyrus atvejus, kai tai pažeistų valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį arba asmens privataus gyvenimo apsaugą. Garbės teismo posėdžio metu draudžiama daryti vaizdo ir garso įrašus, išskyrus šiuose Nuostatuose nurodytus atvejus.

19. Garbės teismo posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip šeši Garbės teismo nariai, kurių daugumą sudaro teisėjai, ir iš jų bent vienas visuomenės atstovas.

20. Garbės teismo posėdžio eiga fiksuojama Garbės teismo daromu garso įrašu, kuris laikomas posėdžio protokolu. Garbės teismui nutarus, posėdžio eiga gali būti fiksuojama ir Garbės teismo daromu vaizdo įrašu.

21. Garbės teismo sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Garbės teismo narių dauguma.

22. Informacija apie Garbės teismo priimtus sprendimus skelbiama interneto svetainėje www.teismai.lt per 10 dienų po posėdžio.

23. Nacionalinė teismų administracija Garbės teismo priimtus ir įsiteisėjusius sprendimus bei Garbės teismo narių nustatyta tvarka pateiktas atskirąsias nuomones dėl jų paskelbia atskiroje interneto svetainės www.teismai.lt skiltyje nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos, komercinės, profesinės ir kitų įstatymų saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų, taip pat laikantis kitų įstatymuose numatytų apribojimų ir draudimų. Skelbiant Garbės teismo priimtus sprendimus, teisėjo, dėl kurio priimtas Garbės teismo sprendimas drausmės byloje, vardas ir pavardė nenuasmeninami.

 

V. DRAUSMĖS BYLOS PRIĖMIMAS IR PASIRENGIMAS JĄ NAGRINĖTI

 

24. Drausmės byla teisėjui gali būti iškelta Teismų įstatyme nustatytais teisėjo drausminės atsakomybes pagrindais ir tvarka.

25. Garbės teismui drausmės bylą turi teisę perduoti tik turinti teisę ją iškelti Teisėjų etikos ir drausmės komisija.

26. Garbės teismo pirmininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teisėjui iškeltos drausmės bylos gavimo paskiria Garbės teismo narį – pranešėją, rengiantį drausmės bylą nagrinėti Garbės teismo posėdyje.

27. Garbės teismo nariui – pranešėjui, drausmės byla perduodama naudojant elektroninių ryšių technologijas arba sudarant kitas galimybes su ja susipažinti.

28. Garbės teismo narys – pranešėjas, kuriam perduota drausmės byla, rengdamas bylą nagrinėti Garbės teismo posėdyje, turi teisę:

28.1. pareikalauti papildomų dokumentų, teisminių bylų, dėl kurių nagrinėjimo  teisėjas įtariamas padaręs drausminį pažeidimą, iki drausmės bylos nagrinėjimo Garbės teisme atlikti papildomą aplinkybių tyrimą;

28.2. pavesti Teisėjų etikos ir drausmės komisijai atlikti papildomus veiksmus: organizuoti teisėjo darbo veiklos patikrinimą, surinkti papildomų įrodymų apie drausmės bylai reikšmingas faktines aplinkybes ir panašiai.

29. Posėdžio, kuriame bus nagrinėjama drausmės byla, datą Garbės teismo pirmininkas nustato atsižvelgęs į Garbės teismo nario – pranešėjo pateiktą informaciją dėl pasirengimo nagrinėti bylą trukmės.  Nustatoma posėdžio, kuriame bus nagrinėjama drausmės  byla, data turi būti ne vėlesnė kaip trys mėnesiai  nuo drausmės bylos gavimo Garbės teisme.

30. Apie Garbės teismo posėdžio datą, vietą ir laiką ne vėliau kaip likus dešimt darbo dienų iki posėdžio pranešimai išsiunčiami teisėjui, kuriam iškelta drausmės byla, Teisėjų etikos ir drausmės komisijai, subjektui, kurio iniciatyva iškelta drausmės byla, teismo, kuriame teisėjas dirba, pirmininkui, šio teismo administracinės veiklos priežiūrą atliekančio teismo pirmininkui bei teisėjams atstovaujančioms profesinėms organizacijoms. Garbės teismas į posėdžius gali kviesti ir kitus asmenis, jei nusprendžia, kad jų dalyvavimas yra svarbus.

 

VI. TEISĖJO, KURIAM IŠKELTA DRAUSMĖS BYLA, TEISĖS

 

31. Teisėjas, kuriam iškelta drausmės byla, turi teisę:

31.1. susipažinti su drausmės bylos medžiaga;

31.2. dalyvauti Garbės teismo, kuriame nagrinėjama jam iškelta drausmės byla, posėdžiuose;

31.3. pareikšti nušalinimą Garbės teismo nariui;

31.4. turėti savo pasirinktą įgaliotą atstovą arba (ir) kreiptis į teisėjams atstovaujančias  profesines organizacijas dėl atstovo paskyrimo;

31.5. raštu ir žodžiu duoti paaiškinimus, teikti prašymus, reikšmingas aplinkybes patvirtinančius įrodymus;

31.6. būti informuotas apie Garbės teismo priimtą sprendimą, Garbės teismo nario atskirąją nuomonę, jei ji buvo pateikta, ir gauti jų kopijas;

31.7. per dešimt dienų nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo apskųsti jį Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

 

VII. DRAUSMĖS BYLOS NAGRINĖJIMO teisėjų GARBĖS TEISMO POSĖDYJE YPATUMAI

 

32. Kai į Garbės teismo posėdį neatvyksta teisėjas, kuriam iškelta drausmės byla, ir jam apie jos nagrinėjimo datą, vietą ir laiką nepranešta, Garbės teismas atideda bylos nagrinėjimą paskirdamas kito posėdžio laiką. Kai į Garbės teismo posėdį neatvyksta teisėjas, kuriam iškelta drausmės byla ir  pranešta apie Garbės teismo posėdžio datą, vietą ir laiką, bet nėra gautas šio teisėjo prašymas nenagrinėti drausmės bylos jam nedalyvaujant, Garbės teismas drausmės bylą nagrinėja iš esmės. Tuo atveju, kai teisėjas, kuriam iškelta drausmės byla ir pranešta apie teismo posėdį, į jį neatvyksta, tačiau pateikia motyvuotą prašymą nenagrinėti bylos jam nedalyvaujant, o savo neatvykimą grindžia Garbės teismo svarbiomis pripažintomis priežastimis, Garbės teismas atideda garbės bylos nagrinėjimą. Garbės teismui pripažinus neatvykimo priežastis nesvarbiomis, Garbės teismas bylą nagrinėja iš esmės.

33. Teisėjų etikos ir drausmės komisijos atstovo, subjekto, kurio iniciatyva iškelta drausmės byla, ar jo įgalioto atstovo, teismo, kuriame teisėjas dirba, pirmininko, šio teismo administracinės veiklos priežiūrą atliekančio teismo pirmininko, teisėjams atstovaujančių profesinių organizacijų atstovų, kitų kviestų asmenų neatvykimas į Garbės teismo posėdį netrukdo nagrinėti bylą iš esmės, jeigu Garbės teismas nenusprendžia kitaip.

34. Garbės teismo posėdį pradeda Garbės teismo pirmininkas, kuris paskelbia, kokia drausmės byla bus nagrinėjama, teismo sudėtį, išaiškina proceso dalyvių teisę pareikšti nušalinimus, taip pat kitas jų teises, jeigu jos nebuvo išaiškintos anksčiau.

35. Drausmės bylos nagrinėjimas iš esmės pradedamas Garbės teismo nario – pranešėjo, pranešimu, kuriuo pristatomas Teisėjų etikos ir drausmės komisijos sprendimas dėl drausmės bylos iškėlimo, aplinkybės, dėl kurių buvo iškelta drausmės byla, byloje esantys įrodymai, kitos esminės bylos aplinkybės.

36. Po pranešėjo pranešimo pirmiausia turi teisę pasisakyti Teisėjų etikos ir drausmės komisijos atstovas ir subjektas (arba jo įgaliotas atstovas), kurio iniciatyva iškelta drausmės byla. Po to pasisako teisėjas, kuriam iškelta drausmės byla, ir jo įgaliotas atstovas, kiti šių nuostatų 30 punkte nurodyti asmenys arba jų įgalioti atstovai. Posėdžio metu Garbės teismo nariai gali užduoti klausimų, susijusių su nagrinėjama drausmės byla.

37. Proceso dalyviai turi teisę posėdžio metu pareikšti prašymus, teikti įrodymus, taip pat prašyti papildomai apklausti asmenis, duoti paaiškinimus žodžiu, raštu, prieštarauti Garbės teismui pateiktiems paaiškinimams ar prašymams, procesinių teisių įgyvendinimo tikslu fiksuoti posėdžio eigą garso įrašu. Dėl prašymų pagrįstumo, išklausęs kitų proceso dalyvių nuomones, sprendžia Garbės teismas.

38. Jei Garbės teismas nustato, kad drausmės bylai teisingai išnagrinėti reikia išsiaiškinti papildomas aplinkybes ir (ar) pateikti jas patvirtinančių ar paneigiančių įrodymų, kurių surinkti per Garbės teismo posėdį nėra galimybių, Garbės teismas gali atidėti posėdį, nustatydamas kito posėdžio datą. Atidėjęs Garbės teismo posėdį, Garbės teismas gali pavesti Teisėjų etikos ir drausmės komisijai atlikti papildomus veiksmus.

 

VIII. GARBĖS TEISMO SPRENDIMAS

 

39. Garbės teismas drausmės bylą išsprendžia priimdamas sprendimą.

40. Garbės teismas, išnagrinėjęs drausmės bylą, sprendimu gali:

40.1. nutraukti drausmės bylą, nes nėra drausminės atsakomybės pagrindo;

40.2. nutraukti drausmės bylą, jei praleisti Teismų įstatyme nustatyti terminai šiai bylai iškelti;

40.3. apsiriboti drausmės bylos svarstymu;

40.4. paskirti teisėjui vieną iš šių drausminių nuobaudų:

40.4.1. pareikšti pastabą,

40.4.2. pareikšti papeikimą,

40.4.3. pareikšti griežtą papeikimą;

40.5. pasiūlyti Lietuvos Respublikos Prezidentui ar Lietuvos Respublikos Seimui Teismų įstatymo nustatyta tvarka atleisti teisėją iš pareigų;

40.6. pasiūlyti Lietuvos Respublikos Prezidentui kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą dėl apkaltos teisėjui.

41. Garbės teismo sprendimai, kuriais išsprendžiama drausmės byla, priimami patalpoje dalyvaujant tik Garbės teismo nariams. Jį pasirašo visi priimant sprendimą dalyvavę Garbės teismo nariai.

42. Garbės teismo sprendimas, kuriuo išsprendžiama drausmės byla, susideda iš įžanginės, aprašomosios, motyvuojamosios ir rezoliucinės dalių. Įžanginėje dalyje nurodoma: Garbės teismo pavadinimas, sprendimo priėmimo laikas ir vieta, nagrinėjant bylą dalyvavę Garbės teismo nariai, bylos nagrinėjime dalyvavę proceso dalyviai, teisėjo, kuriam iškelta drausmės byla, vardas, pavardė ir pareigos. Aprašomojoje dalyje nurodoma: teisėjo veika, dėl kurios padarymo buvo iškelta drausmės byla, subjektas, kurio iniciatyva iškelta drausmės byla, nagrinėjant bylą dalyvavusių proceso dalyvių paaiškinimai. Motyvuojamojoje dalyje nurodoma: nustatytos aplinkybės, į kurias buvo atsižvelgta priimant sprendimą, argumentai, kuriais Garbės teismas grindžia padarytas išvadas. Rezoliucinėje dalyje nurodoma: Garbės teismo sprendimas ir jo apskundimo tvarka.

43. Garbės teismo sprendimas, kuriuo išsprendžiama drausmės byla, turi būti priimtas ir paskelbtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Garbės teismo posėdžio, kuriame drausmės byla baigta nagrinėti. Skelbiant sprendimą visų Garbės teismo narių dalyvavimas nebūtinas. Skelbiant sprendimą žodžiu yra paskelbiama įžanginė bei rezoliucinė sprendimo dalys bei trumpai išdėstoma motyvų esmė. Garbės teismo nario atskiroji nuomonė, jei ji buvo pateikta, skelbiant Garbės teismo sprendimą neskaitoma. Garbės teismo sprendimų, priimtų neviešai išnagrinėjus bylą, rezoliucinės dalys visais atvejais paskelbiamos viešai.

44. Garbės teismo sprendimo, kuriuo išsprendžiama drausmės byla, ir atskirosios Garbės teismo nario nuomonės, jei ji buvo pateikta, kopijos ne vėliau kaip kitą dieną po sprendimo priėmimo išsiunčiamos teisėjui, kuriam buvo iškelta drausmės byla, subjektui, kurio iniciatyva buvo iškelta drausmės byla, Teisėjų etikos ir drausmės komisijai, Teisėjų tarybai, teismo, kuriame teisėjas dirba, pirmininkui, šio teismo administracinės veiklos priežiūrą atliekančio teismo pirmininkui bei teisėjams atstovaujančioms  profesinėms organizacijoms, kurių atstovai dalyvavo nagrinėjant bylą. Teisėjui, kuriam buvo iškelta drausmės byla, Garbės teismo sprendimo ir atskirosios Garbės teismo nario nuomonės, jei ji buvo pateikta, kopijos siunčiamos į teismą, kuriame jis dirba.

45. Garbės teismo sprendimas, kuriuo išsprendžiama drausmės byla, įsiteisėja po dešimt dienų nuo jo priėmimo, jei jis nėra apskundžiamas.

46. Garbės teismo sprendimas, kuriuo išsprendžiama drausmės byla, per dešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui Teismų įstatyme nustatyta tvarka. Jei Garbės teismo sprendimas apskundžiamas, drausminė nuobauda įsigalioja nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimo priėmimo dienos ir galioja vienus metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 13P-201-(7.1.2), 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20413

 

47. Kai įsiteisėja Garbės teismo priimtas šių Nuostatų 40.5 ar 40.6 papunkčiuose nurodytas sprendimas, drausmės byla ne vėliau kaip per penkias darbo dienas persiunčiama atitinkamai Lietuvos Respublikos Prezidentui ar Lietuvos Respublikos Seimui (Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui, Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui).

48. Kai Lietuvos Respublikos Prezidentas ar Lietuvos Respublikos Seimas atsisako taikyti šių Nuostatų 40.5 ar 40.6  papunkčiuose nurodytas Garbės teismo pasiūlytas drausminės atsakomybės priemones, Garbės teismas atnaujina drausmės bylos nagrinėjimą ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį priima vieną iš šių Nuostatų 40.1–40.4  papunkčiuose numatytų sprendimų.

49. Garbės teismo paskirta drausminė nuobauda galioja vienerius metus.

50. Garbės teismo išnagrinėta drausmės byla saugoma kartu su teisėjo asmens byla.

 

IX. PRAŠYMŲ DĖL TEISĖJO GARBĖS GYNIMO PADAVIMAS, NAGRINĖJIMAS IR GARBĖS TEISMO PRIIMAMI SPRENDIMAI

 

51. Kiekvienas teisėjas, manantis, kad jo garbė yra pažeista kito teisėjo ar teisėjų, turi teisę paduoti prašymą Garbės teismui dėl teisėjo garbės gynimo.

52. Nagrinėjant prašymus dėl teisėjo garbės gynimo mutatis mutandis taikomos procedūros, nustatytos drausmės bylų nagrinėjimui tiek, kiek šiame skirsnyje nenustatyta kitaip.

53. Garbės teismo narys – pranešėjas, gavęs prašymą dėl teisėjo garbės gynimo, jo kopiją nusiunčia teisėjui (teisėjams), prašyme nurodytam kaip pažeidusiam teisėjo garbę, ir pareikalauja paaiškinimo dėl prašyme nurodytų aplinkybių.

54. Į posėdį, kuriame nagrinėjamas prašymo pagrįstumas,  pranešant apie posėdžio datą, vietą ir laiką, kviečiami prašymą padavęs teisėjas ir teisėjas (teisėjai), prašyme nurodytas kaip pažeidęs teisėjo garbę. Apie Garbės teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešama teisėjams atstovaujančioms profesinėms organizacijoms.

55. Garbės teismas nagrinėja ir vertina tik tuos įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius bylai reikšmingas faktines aplinkybes, kuriuos pateikia prašymą padavęs teisėjas ir teisėjas (teisėjai), prašyme nurodytas kaip pažeidęs teisėjo garbę.

56. Garbės teismas, išnagrinėjęs prašymą dėl teisėjo garbės gynimo, turi teisę:

56.1. prašymą atmesti kaip nepagrįstą;

56.2. pripažinti teisėją (teisėjus) pažeidusiu teisėjo garbę ir apsiriboti prašymo nagrinėjimu, atkreipiant dėmesį į Teisėjų etikos kodekso reikalavimų nesilaikymą;

56.3. pripažinti teisėją (teisėjus)  pažeidusiu teisėjo garbę ir perduoti teisėjo prašymą ir visą su jo nagrinėjimu susijusią medžiagą Teisėjų tarybai, kad ši spręstų klausimą dėl siūlymo iškelti drausmės bylą teisėjui (teisėjams).

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Garbės teismas yra atskaitingas Visuotiniam teisėjų susirinkimui ir Teisėjų tarybai.

58. Garbės teismą aptarnauja Nacionalinė teismų administracija. Nacionalinė teismų administracija skiria Garbės teismo sekretorių, kuris nėra Garbės teismo narys.

59. Garbės teismo sekretorius:

59.1. tvarko Garbės teismo dokumentų apskaitą;

59.2. atlieka Garbės teismo posėdžių sekretoriaus funkcijas;

59.3. Garbės teismo pirmininko pavedimu pasirašo kvietimus, pranešimus apie Garbės teismo posėdžio laiką ir vietą;

59.4. rengia Garbės teismo dokumentų projektus, susijusius su Garbės teismo veikla.

60. Garbės teismo narių darbas Garbės teisme apmokamas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 13P-201-(7.1.2), 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20413

 

________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Teisėjų taryba, Nutarimas

Nr. 13P-201-(7.1.2), 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20413

Dėl Teisėjų tarybos 2014 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 13P-68-(7.1.2) „Dėl Teisėjų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo