Sprendimas netenka galios 2021-12-29:

Neringos savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-237, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27341

Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2020-12-29 iki 2021-12-28

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19037

 

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 25 d. Nr. T1-97

Neringa

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 punktu, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles (pridedama).

2. Panaikinti Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimą Nr. T1-193 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Neringos savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Darius Jasaitis

 

 

PATVIRTINTA

Neringos savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 25 d. sprendimu

Nr. T1-97

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato ne miškų ūkio paskirties žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, kūrimo ir veisimo tvarką Neringos savivaldybės teritorijoje. Šios Taisyklės privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims Neringos savivaldybės teritorijoje.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Želdinius ir želdynus saugo, prižiūri ir pertvarko:

4.1. Neringos savivaldybės bendrojo naudojimo želdynuose – juridinis asmuo, kuriam Neringos savivaldybė pavedė želdinių aplinkotvarkos funkcijas;

4.2. nuomojamuose sklypuose – žemės sklypų nuomininkai;

4.3. asmenys, nesudarę valstybinės žemės nuomos sutarties – naudojamuose žemės sklypuose. Naudojamo žemės sklypo ribos pagal savivaldybės Architektūros skyriaus ir valstybinės žemės sklypo naudotojų teikiamus duomenis nustatomos:

4.3.1. vadovaujantis patvirtintu ir galiojančiu žemės sklypo planu;

4.3.2. vadovaujantis patvirtintu ir galiojančiu detaliuoju planu (nesant galiojančio patvirtinto žemės sklypo plano);

4.3.3. pagal inventorines sklypo ribas (nesant galiojančio patvirtinto žemės sklypo plano ir galiojančio patvirtinto detaliojo plano);

4.3.4. pagal Kultūros paveldo departamento (KPD) teritorijos ribų planą (nesant galiojančio patvirtinto žemės sklypo plano, galiojančio patvirtinto detaliojo plano ir inventorinių sklypo ribų).

5. Želdynų ir želdinių apsauga, priežiūra, želdynų tvarkymas ir kūrimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 3 straipsniu.

 

II. SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO TVARKA

 

6. Saugotiniems priskiriami medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, (toliau – medžiai ir krūmai) valstybinėje ir savivaldybės žemėje:

6.1. ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys ir miškinės kriaušės – didesnio kaip 12 cm skersmens;

6.2. paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m.

7. Saugotiniems priskiriami medžiai ir krūmai, kurie įrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašą arba medžiai ir krūmai, kurie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės.

8. Medžiai ir krūmai nepriskiriami saugotiniems jeigu jie:

8.1. yra nudžiūvę, stichinių nelaimių, gaisrų ar avarijų metu išversti, nulaužti, apdegę, žvėrių sužaloti medžiai ar krūmai;

8.2. yra invazinių rūšių medžiai ir krūmai;

8.3. auga:

8.3.1. ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių, inžinerinių statinių (išskyrus medžius, esančius kelio uostoje)

8.3.2. energetikos objektų (išskyrus elektros oro kabelius) apsaugos zonose;

8.4. juos numatyta iškirsti pagal parengtus saugomų teritorijų gamtotvarkos planus, kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus ar kompleksinių kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių tvarkymo planus ir saugomų rūšių apsaugos planus.

9. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai gali būti vykdomi turint savivaldybės išduotą leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (toliau – Leidimas), pagal 2 priede nustatytą formą ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą Leidime.

10. Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui nereikia, jeigu:

10.1. neteko galios nuo 2020-12-29;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-251, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28762

 

10.2. atsakingoms institucijoms šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtos sąlygų, eismo ar kito įvykio pakitus medžių būklei, kai dėl to jie kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui;

10.3. genimos iki 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakos, jei jos nėra medžio lajos skeletą formuojančios šakos – iš stiebo (pirmos eilės ašis) išaugusios pagrindinės (antros eilės ašis) šakos ir iš pagrindinių šakų išaugusios pirmos eilės šalutinės (trečios eilės ašis) šakos.

11. Saugotinus medžius ir krūmus neatlygintinai galima kirsti (šalinti) šiais atvejais, kai:

11.1. jie atitinka šių Taisyklių 10.2 papunktį;

11.2. jie atitinka Želdinių atkuriamosios vertės įkainių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ (toliau – Įkainiai), 2 priede „Želdinių būklės“ nustatytus medžių ir krūmų blogos būklės kriterijus (išskyrus biologinei įvairovei svarbius želdinius, kurie nekelia grėsmės žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar eismo saugumui);

11.3. jie pasvirę didesniu negu 450 kampu;

11.4. jie nurodyti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai;

11.5. atliekami su krašto apsaugos tikslais ir valstybės sienos apsaugos tikslais susiję medžių ir krūmų kirtimo ar kitokio pašalinimo darbai;

11.6. jie auga kapinėse ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapinių statinius ir (ar) įrenginius;

11.7. jie gadina pastato pamatus ir (ar) kitas jo dalis;

11.8. jie auga mažesniu kaip 5 m atstumu nuo gyvenamojo namo. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, turi būti priėmę sprendimą pritarti pasiūlymui iškirsti medžius ir krūmus;

11.9. pažeistos medžių ir krūmų gyvybinės funkcijos, o funkcijų pažeidimo parametrai atitinka Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus skaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-269 „Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus skaičiavimo metodikos patvirtinimo“, nustatytus želdinių sužalojimus;

11.10. jie auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais;

11.11. jie auga valstybinės reikšmės automobilių kelių juostose ir vadovaujantis Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta, kad medžiai ir krūmai kelia pavojų saugiam eismui;

11.12. jie nurodyti saugomų teritorijų planavimo dokumentuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai;

11.13. auga žemėje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama įveisti mišką, išskyrus ąžuolus, uosius, klevus, guobas, skroblus, skirpstus, bukus.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-251, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28762

 

12. Leidimų išdavimo tvarka:

12.1. asmuo, prašantis išduoti leidimą kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus, pateikia savivaldybei nustatytos formos prašymą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (toliau – Prašymas), užpildytą pagal šių Taisyklių 1 priede nustatytą formą. Asmuo, prašantis išduoti leidimą kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius kito asmens žemėje, Prašymą suderina su tos žemės savininku ar valdytoju (suderinimo nereikia, kai teikiamas Prašymas kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus žemėje, kurios valdytojas yra savivaldybė). Su tos žemės savininku ar valdytoju nesuderintas Prašymas nenagrinėjamas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-251, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28762

 

12.2. Prašyme pateiktoms priežastims pagrįsti savivaldybė gali prašyti papildomos informacijos;

12.3. želdinių būklės ekspertizė atliekama Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punkte nustatytais atvejais iki Leidimo išdavimo;

12.4. savivaldybė, gavusi Prašymą, organizuoja Prašymo išduoti Leidimą nagrinėjimą. Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija (toliau – Komisija) vietoje įvertina prašomų kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinų medžių ir krūmų būklę ir kirtimo priežastis, apskaičiuoja pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, išskyrus 11 punkte numatytus atvejus, ir išduoda arba motyvuotai atsisako išduoti Leidimą. Saugotinų medžių ir krūmų būklė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių parvirtinimo“ 2 priedu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-251, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28762

 

12.5. priimdama sprendimą išduoti Leidimą, savivaldybės administracija ar išvadą dėl Leidimo išdavimo teikianti Komisija prioritetą teikia esamų sveikų, gyvybingų, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingų, perspektyvių želdinių išsaugojimui, jei reikia, – pasiūlo juos genėti. Leidimą šalinti saugotinus medžius ir krūmus savivaldybės administracija išduoda ar Komisija išvadą dėl Leidimo išdavimo teikia įsitikinusi, kad šie želdiniai kelia fizinę grėsmę žmonėms, statiniams ar eismui, ligų ar kenkėjų židinių susidarymo pavojų arba nėra kitų priimtinų alternatyvių sprendimų išsaugoti želdinius statant ar rekonstruojant statinius.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T1-251, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28762

 

13. Leidimą savivaldybės administracija derina su:

13.1. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija;

13.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu skyriumi, kai saugotini medžiai ir krūmai yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės arba auga kultūros paveldo objektų ar vietovių, kurioms nenustatytos vertingosios savybės, teritorijose ir jų atstovas nedalyvavo Komisijos posėdyje dėl konkrečiu Leidimu numatomų leisti pašalinti medžių.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-251, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28762

 

14. Asmuo, kuriam išduotas Leidimas, prieš saugotinų medžių ir krūmų, įrašytų Leidime, kirtimą ar kitokį pašalinimą turi sumokėti jų atkuriamąją vertę, išskyrus 11 punkte nurodytus atvejus, į savivaldybės nurodytą sąskaitą. Atkuriamosios vertės nemoka juridinis asmuo, kuriam Neringos savivaldybė pavedė Neringos savivaldybės bendrojo naudojimo želdinių aplinkotvarkos funkcijas.

15. Leidimas išduodamas per 30 dienų nuo prašymo pateikimo, o jei buvo prašoma papildomos informacijos – nuo papildomos informacijos gavimo dienos ir galioja: kirtimui, persodinimui, kitokiam pašalinimui – 1 metus nuo išdavimo dienos su galimybe pratęsti 1 metus, išskyrus pagal projektus tvarkomus želdinius, kuriems Leidimas galioja neterminuotai, kai Leidimas išduotas želdiniams genėti – vienam genėjimui atlikti. Asmuo, kuriam išduotas leidimas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Leidimo galiojimo pabaigos pateikia savivaldybės administracijai prašymą pratęsti Leidimo galiojimą 1 metams (su prašymu pateikiamas Leidimas). Savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pratęsia Leidimo galiojimą 1 metams nekeisdama leidime įrašytos informacijos apie kertamus, persodinamus, kitaip pašalinamus ar genimus medžius ir (ar) krūmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-251, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28762

 

16. Numatytus šalinti medžius pažymima raudonais dažais, genėti – žaliais, persodinti – geltonais.

17. Leidimas neišduodamas, kai:

17.1. asmuo, pateikęs Prašymą, nepateikia prašomos papildomos informacijos priežastims, pateiktoms Prašyme, pagrįsti arba pateikia klaidingą informaciją apie prašomo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti želdinio būklę;

17.2. 13 punkte nurodytos institucijos motyvuotai atsisako suderinti Leidimą;

17.3. Komisija želdinių apžiūros metu nustato, kad nėra poreikio šalinti saugotinų medžių ir krūmų, atlikti kitokį želdinių pertvarkymo ir pasiūlo alternatyvų sprendimą dėl prašomų pašalinti želdinių išsaugojimo;

17.4. vadovaujantis Želdynų įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 3 punktu, visuomenė nebuvo supažindinta su želdynų ir želdinių būklę keičiančiais projektais, dar nepasibaigęs projektų viešinimo terminas arba visuomenė projektų viešinimo metu pateikia argumentuotą prašymą neišduoti leidimo, nurodydama leidimo išdavimo procedūros ar želdynų ir želdinių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

17.5. vadovaujantis Želdynų įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, nebuvo atlikta želdinių būklės ekspertizė;

17.6. parengti atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektai neatitinka Atskirų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-719 „Dėl Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkymo aprašo patvirtinimo“, reikalavimų.

18. Saugotinų medžių ir krūmų persodinimas vykdomas išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės jiems augti toje vietoje, kurioje jie buvo pasodinti – platinant gatves, vykdant statybos ar rekonstravimo darbus, formuojant kraštovaizdį.

19. Draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. Draudimas genėti netaikomas, jeigu genimos ne didesnės kaip 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakos.

 

III. ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ VEISIMAS, PRIEŽIŪRA IR APSAUGA

 

20. Želdynai ir želdiniai veisiami vadovaujantis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“.

21. Medžiai ir krūmai veisiami vadovaujantis šių Taisyklių 3 priedu.

22. Medžius ir krūmus draudžiama veisti:

22.1. vietose, kuriose Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygose įrašytas draudimas sodinti medžius ir krūmus;

22.2. kapavietėse ir kapinėse nesuderinus su savivaldybe, išskyrus krūmus iki 1 m aukščio;

22.3. valstybinėje žemėje, nesuderinus su savivaldybe arba tos žemės valdytoju, naudotoju ar neturint įgaliojimų tame sklype tvarkyti želdinius.

23. Atskirieji želdynai – tai yra želdynai esantys tik jiems skirtame žemės sklype, priklausomieji želdynai – tai yra želdynai esantys kito objekto žemės sklype kuriami ir tvarkomi vadovaujantis Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-719 „Dėl Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

24. Savivaldybės teritorijoje draudžiama:

24.1. be želdynų ir želdinių valdytojo leidimo savavališkai sodinti, persodinti, genėti, kirsti ar kitaip šalinti želdinius;

24.2. laužyti ar kitaip žaloti (kalti vinis, tvirtinti reklaminius skydus ir kt.) medžius ir krūmus, jų šakas, pažeisti šaknis, trypti pomedį;

24.3. pjaustyti medžio žievę, daryti kitus mechaninius medžio pažeidimus;

24.4. kabinti ant medžių elektros laidus, sūpuokles, virves ir pan.;

24.5. mindžioti gėlynus, skinti bei rauti gėles, ardyti veją, dirvožemį;

24.6. be leidimo važiuoti ir statyti motorines transporto priemones želdynuose, kur neįrengta kieta danga;

24.7. veisti Neringos savivaldybės teritorijoje į invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą įtrauktus augalus.

25. Asmenys, vykdantys statybos darbus savivaldybei priklausančioje teritorijoje ar nuomojamame žemės sklype privalo laikytis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“.

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Taisyklėse numatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Neringos savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas (ekologijai, aplinkosaugai).

27. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

28. Administracinio nusižengimo protokolą surašo Neringos savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgalioti asmenys, pagal kompetenciją kitų institucijų pareigūnai.

29. Fiziniai ir juridiniai asmenys, padarę žalą želdynų ir želdinių savininkų ir valdytojų želdynams ir želdiniams, teisėtiems interesams ar želdynams ir želdiniams, kaip aplinkos objektams, privalo visiškai ją atlyginti arba, jeigu yra galimybė, atkurti iki pažeidimo buvusią būklę. Nuostoliai skaičiuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“.

_____________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Neringos savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-251, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28762

Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-97 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo