Įstatymas netenka galios 2023-11-10:

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-823, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27714

Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-11-10 iki 2023-11-09

 

Įstatymas paskelbtas: TAR 2016-11-15, i. k. 2016-26828

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SUTELKTINIO FINANSAVIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. lapkričio 3 d. Nr. XII-2690

Vilnius

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymo sritis

1. Šis įstatymas nustato sutelktinio finansavimo sąlygas, sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklos sąlygas ir reikalavimus, kurių turi laikytis sutelktinio finansavimo platformų operatoriai, privalomos atskleisti sutelktinio finansavimo platformoje informacijos apimtį, įrašymo į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarką ir pagrindus, taip pat sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklos priežiūros tvarką.

2. Šis įstatymas taikomas sutarčių pagrindu susiklosčiusiems santykiams, kurių pobūdis arba tikslas yra tapatus sutelktinio finansavimo santykiams.

3. Šis įstatymas netaikomas labdarai ir (ar) paramai, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, ir ne finansiniu atlygiu grįstam sutelktiniam finansavimui.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Finansuotojas – asmuo, teikiantis projekto savininkui sutelktinio finansavimo lėšas.

2. Priežiūros institucija Lietuvos bankas, šio įstatymo ir kitų šiame įstatyme nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka vykdantis sutelktinio finansavimo platformų operatorių veiklos priežiūros ir teisinio reguliavimo funkcijas.

3. Projektas – verslo, profesinėms, mokslo, tiriamosioms ir kitoms reikmėms, išskyrus vartojimą, tenkinti parengtas ir sutelktinio finansavimo platformoje paskelbtas projektas, kuriam įgyvendinti projekto savininkas siekia pritraukti sutelktinio finansavimo lėšų.

4. Projekto savininkas – asmuo, kuris inicijuoja ir per sutelktinio finansavimo platformą paskelbia projektą finansuotojams.

5. Sutelktinio finansavimo lėšos – finansuotojo per sutelktinio finansavimo platformą, nepriklausomai nuo finansavimo sandorio rūšies, projekto savininkui suteikiamos lėšos.

6. Sutelktinio finansavimo platforma – sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus administruojama informacinė sistema, kurią naudojant vykdomas sutelktinis finansavimas. 

7. Sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus vadovas – sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus teisinę formą reglamentuojančiame įstatyme ir jo steigimo dokumentuose nurodytas sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus valdymo ir priežiūros organo narys.

8. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius – juridinis asmuo, administruojantis sutelktinio finansavimo platformą. Kitose valstybėse narėse įsteigtas investicinių paslaugų teikėjas, jeigu investicinių paslaugų teikėjo licencija suteikia teisę teikti investicines paslaugas, gali neturėti juridinio asmens statuso.

9. Sutelktinio finansavimo sandoris (toliau – finansavimo sandoris) – finansuotojo ir projekto savininko sudarytas sandoris, kuriuo finansuotojas suteikia ar įsipareigoja suteikti projekto savininkui sutelktinio finansavimo lėšas paskolos ar kita pinigine forma arba įsigyjant projekto savininko išleistas finansines priemones, o projekto savininkas išleidžia finansines priemones ir (arba) įsipareigoja grąžinti iš finansuotojo gautas lėšas.

10. Sutelktinis finansavimas finansavimo būdas, kai specialioje platformoje viešai paskelbtą projektą savo lėšomis finansuoja su tuo projektu nesusiję finansuotojai arba kai per sutelktinio finansavimo platformą finansuotojai įsigyja parduodamas kreditoriaus reikalavimo teises.

11. Valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė narė, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybė narė.

12. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba yra vartojamos Lietuvos Respublikos finansų įstaigų, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų (toliau – Finansinių priemonių rinkų įstatymas), Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių (toliau – Vertybinių popierių įstatymas) ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymuose.

 

II SKYRIUS

SUTELKTINIO FINANSAVIMO SĄLYGOS

 

3 straipsnis. Sutelktinio finansavimo paslaugų teikimo reikalavimai

1. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius, prieš suteikdamas galimybę finansuotojui per savo administruojamą sutelktinio finansavimo platformą pirmą kartą sudaryti konkrečios rūšies finansavimo sandorį, privalo atlikti konkrečios finansavimo sandorio rūšies priimtinumo finansuotojui vertinimą. Šio straipsnio tikslais finansavimo sandorio rūšis suprantama kaip finansavimo sandorio formos (investavimo ar skolinimo) konkreti rūšis (konkreti finansinė priemonė, paskola, reikalavimo teisės ir panašiai).

2. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius, atlikdamas konkrečios rūšies finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojui vertinimą, privalo paprašyti finansuotojo pateikti informaciją apie savo žinias ir patirtį investavimo srityje, susijusias su planuojamo sudaryti finansavimo sandorio rūšimi. Atsižvelgdamas į gautą iš finansuotojo informaciją, sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo įvertinti, ar konkreti finansavimo sandorio rūšis yra priimtina finansuotojui.

3. Jeigu atlikus finansavimo sandorio rūšies priimtinumo finansuotojui vertinimą nustatoma, kad konkreti finansavimo sandorio rūšis finansuotojui nėra priimtina, sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo finansuotoją apie tai įspėti ir papildomai pateikti finansuotojui šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą informaciją.

4. Jeigu finansuotojas atsisako sutelktinio finansavimo platformos operatoriui pateikti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją ar pateikia nepakankamai informacijos apie savo žinias ir patirtį konkrečios rūšies finansavimo sandorio sudarymo srityje, sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo įspėti finansuotoją, kad finansuotojo atsisakymas pateikti reikalingą informaciją arba ne visos reikalingos informacijos pateikimas neleidžia sutelktinio finansavimo platformos operatoriui nustatyti, ar konkreti finansavimo sandorio rūšis yra tinkama klientui, ir pateikti finansuotojui šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą informaciją.

5. Šio straipsnio 1–4 dalyse nustatyti reikalavimai netaikomi tuo atveju, kai finansuotojas yra informuotasis investuotojas.

6. Finansavimo sandorio rūšies priimtinumo finansuotojui vertinimo tvarką detalizuoja priežiūros institucija.

7. Jeigu sutelktinio finansavimo platformos operatorius teikia Finansinių priemonių rinkų įstatyme apibrėžtas investicines paslaugas, jis papildomai turi laikytis Finansinių priemonių rinkų įstatyme finansų maklerio įmonei, teikiančiai investicines paslaugas klientams, nustatytų pareigų.

 

4 straipsnis. Sutelktinio finansavimo lėšų pritraukimo sąlygos

1. Projekto savininkas, kuris siekia per sutelktinio finansavimo platformą sudaryti vieną ar kelis finansavimo sandorius, kurių bendra suma siekia 1–8 milijonus eurų per 12 mėnesių laikotarpį, nepriklausomai nuo finansavimo sandorio rūšies, privalo parengti ir sutelktinio finansavimo platformos operatoriui pateikti tvirtinti informacinį dokumentą, kuriame nurodoma informacija apie projekto savininką ir siūlomą sudaryti sandorį, ir finansavimo sandorį ketinantiems sudaryti asmenims sudaryti galimybę su juo susipažinti. Parengti ir sutelktinio finansavimo platformos operatoriui pateikti tvirtinti informacinį dokumentą nereikalaujama, kai projekto savininko siūlomi vertybiniai popieriai, jų siūlymas atitinka bent vieną iš 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL 2017 L 168, p. 12) (toliau – Reglamentas (ES) 2017/1129), nustatytų sąlygų, kai vertybinius popierius viešai siūlant nereikalaujama paskelbti prospekto. Priežiūros institucija detalizuoja informacinio dokumento turinį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2359, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-19, i. k. 2019-11981

 

2. Projekto savininkas, kuris siekia per sutelktinio finansavimo platformą sudaryti vieną ar kelis finansavimo sandorius, kurių bendra suma per 12 mėnesių laikotarpį yra didesnė negu 8 milijonai eurų, gali tai padaryti tik išleisdamas vertybinius popierius Vertybinių popierių įstatyme ir Reglamente (ES) 2017/1129 nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2359, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-19, i. k. 2019-11981

 

3. Projekto savininkas, numatantis vykdyti kelis projektus, išleisdamas finansines priemones ir jas platindamas per sutelktinio finansavimo platformą arba viešai kitais būdais, šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas sumas skaičiuoja įvertindamas visų savo viešai siūlomų tos pačios rūšies finansinių priemonių bendrą pardavimo sumą per 12 mėnesių laikotarpį. Finansavimo sandorių dėl lėšų suteikimo paskolos ar kita pinigine forma suma skaičiuojama atskirai nuo finansinių priemonių finansavimo sandorių, tačiau tokiu pačiu būdu.  

4. Per sutelktinio finansavimo platformą platinamų finansinių priemonių emitentu gali būti tik juridinis asmuo.

5. Per sutelktinio finansavimo platformą platinamų finansinių priemonių apskaita tvarkoma Finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatyta tvarka. 

6. Akcinių bendrovių akcijų, išleidžiamų didinant įstatinį kapitalą ir platinamų per sutelktinio finansavimo platformą, pasirašymo, kainos nustatymo ir apmokėjimo tvarka nustatoma naudojimosi sutelktinio finansavimo platforma tvarkos apraše.

 

5 straipsnis. Finansinių priemonių apyvartos sutelktinio finansavimo platformoje sąlygos

1. Finansinių priemonių apyvarta sutelktinio finansavimo platformoje vykdoma vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymu, Finansinių priemonių rinkų įstatymu ir sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus nustatyta tvarka.

2. Sutelktinio finansavimo platformai, per kurią organizuojama antrinė finansinių priemonių apyvarta, ir jos operatoriui mutatis mutandis taikomi Finansinių priemonių rinkų įstatyme daugiašalei prekybos sistemai ir ją administruojantiems subjektams nustatyti reikalavimai.

3. Kitų, negu nustatyta šio straipsnio 2 dalyje, reikalavimo teisių pagal sudarytus per sutelktinio finansavimo platformą finansavimo sandorius, kuriais finansuotojas suteikia ar įsipareigoja suteikti projekto savininkui sutelktinio finansavimo lėšas paskolos ar kita pinigine forma, antrinė apyvarta vykdoma sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMOS OPERATORIAUS VEIKLA

 

6 straipsnis. Teisė verstis sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veikla

1. Teisę verstis sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veikla asmuo įgyja nuo dienos, kai priežiūros institucija priima sprendimą įrašyti jį į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą.

2. Asmuo, vykdantis arba siekiantis vykdyti sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklą Lietuvos Respublikoje, privalo turėti buveinę Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, reglamentuojančius finansinių paslaugų teikimą, kitose valstybėse narėse įsisteigę asmenys turi teisę tarpininkauti sudarant finansavimo sandorius neįregistravę buveinės Lietuvos Respublikoje arba įsteigę filialus Lietuvos Respublikoje.

3. Kai sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus vykdoma veikla atitinka Finansinių priemonių rinkų įstatymo nustatytas finansų patarėjo įmonės veiklos sąlygas, sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklą ketinantis vykdyti juridinis asmuo atskirai neturi kreiptis į priežiūros instituciją dėl finansų patarėjo įmonės veiklos licencijos išdavimo pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymą, jeigu Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 26 dalies 1 ir (arba) 5 punktuose nurodytos investicinės paslaugos susijusios su sutelktinio finansavimo sandoriais.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1250, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09918

 

4. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius teikia sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus paslaugas finansuotojui ir projekto savininkui, su kiekvienu iš jų sudaręs sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus paslaugų teikimo sutartį. 

5. Jeigu tai numatyta sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus paslaugų teikimo sutartyje, šios sutarties nustatytais atvejais ir tvarka sutelktinio finansavimo platformos operatorius finansuotojo vardu turi teisę be atskiro įgaliojimo atlikti veiksmus, susijusius su finansuotojo atstovavimu ir jo interesų gynimu teismuose, balsuojant projekto savininko visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, laikantis akcininko duotų nurodymų ir palaikant kitus santykius su projekto savininku, santykius su valstybės institucijomis. Jeigu tai numatyta su finansuotoju sudarytoje sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus paslaugų teikimo sutartyje, sutelktinio finansavimo operatorius turi teisę šias funkcijas paskirti kitam asmeniui.

6. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius finansuotojo vardu ir naudai turi teisę įgyvendinti įkaito turėtojo ar hipotekos kreditoriaus teises, kai projekto savininko įsipareigojimai yra užtikrinti atitinkamai turto įkeitimu ar hipoteka. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius, projekto savininkui neįvykdžius įsipareigojimų (ar jų dalies), kurių įvykdymas užtikrintas atitinkamai turto įkeitimu ar hipoteka, iš projekto savininko ir (ar) trečiųjų asmenų gautas lėšas ir (ar) kitą turtą privalo perduoti finansuotojams.

 

7 straipsnis. Sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklos riziką ribojantys reikalavimai

1. Asmuo, siekiantis būti įrašytas į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą, arba sutelktinio finansavimo platformos operatorius visą veiklos laikotarpį privalo atitikti bent vieną iš šių sąlygų:

1) jo nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis negu šio straipsnio 2 dalyje nustatyto dydžio nuosavas kapitalas arba

2) jis privalo turėti draudimo įmonės išduotą prievolių įvykdymo laidavimo draudimo arba finansų įstaigos laidavimo ar garantijos dokumentą dėl ne mažesnės kaip 100 000 eurų sumos vienai finansuotojo pretenzijai dėl nuostolių atlyginimo ir 500 000 eurų sumos visoms finansuotojų pretenzijoms dėl nuostolių atlyginimo per metus.

2. Sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus, kurio teisinė forma yra akcinė arba uždaroji akcinė bendrovė, nuosavas kapitalas, kurio sudėtis nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme, turi būti ne mažesnis už didesnį iš šių dydžių:

1) 40 000 eurų;

2) šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apskaičiuotą nuosavo kapitalo poreikį.

3. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius kiekvieniems finansiniams metams pasibaigus privalo apskaičiuoti nuosavo kapitalo poreikį. Nuosavo kapitalo poreikis lygus 0,2 procento per sutelktinio finansavimo platformą finansuotų ir finansuotojams dar negrąžintų sumų dydžio.

4. Jeigu sutelktinio finansavimo platformos operatorius, turintis priežiūros institucijos išduotą licenciją teikti kitas finansines paslaugas, išskyrus šio straipsnio 41 dalyje nurodytą atvejį, jas teikia ir savo prievoles užtikrina atitikdamas šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą sąlygą, jo nuosavas kapitalas, apskaičiuotas pagal kitas licencines finansines paslaugas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, turi būti ne mažesnis už didesnį iš šių dydžių:

1) 40 000 eurų;

2) šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apskaičiuotą nuosavo kapitalo poreikį;

3) kapitalo reikalavimus, apskaičiuotus pagal kitas licencines finansines paslaugas reglamentuojančius teisės aktus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1250, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09918

 

41. Jeigu sutelktinio finansavimo platformos operatorius veikia ir pagal Mokėjimo įstaigų įstatymo ar Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją ir savo prievoles užtikrina atitikdamas šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą sąlygą, jo nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis nei didesnė šio straipsnio 4 dalies 1 ir 3 punktuose arba 2 ir 3 punktuose nurodytų dydžių suma.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1250, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09918

 

5. Priežiūros institucija nustato šiame straipsnyje nurodytų reikalavimų patvirtinimo dokumentų ir informacijos teikimo priežiūros institucijai tvarką.

6. Šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje licencijuotoms kredito įstaigoms arba investicinių paslaugų teikėjams, jeigu jie turi licencijas teikti tarpininkavimo sudarant konkrečius finansavimo sandorius paslaugas ir šiame straipsnyje nustatyti jų rizikos ribojimo reikalavimai vertinami pagal tokių finansų rinkos dalyvių veiklą reglamentuojančius teisės aktus, kurie nustato ne žemesnius, negu nustatyta šiame įstatyme, reikalavimus.

 

8 straipsnis. Reikalavimai sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus dalyviams ir vadovams

1. Sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus vadovu, fiziniu arba juridiniu asmeniu ar kartu veikiančiu asmeniu, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį, kaip tai apibrėžta Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme, sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklai, negali būti asmuo, atitinkantis bent vieną iš šių sąlygų:

1) fizinis asmuo yra pripažintas kaltu padaręs sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu jo teistumas už pirmiau nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas arba nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo fizinis asmuo yra pripažintas kaltu dėl šiame punkte nurodytų baudžiamųjų nusižengimų padarymo, įsiteisėjimo;

2) juridiniam asmeniui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šios dalies 1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas ir nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo;

3) jam už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą pritaikyta administracinė nuobauda arba kita įstatymuose nustatyta poveikio priemonė, jeigu nuo sprendimo taikyti administracinę nuobaudą arba kitą įstatymuose nustatytą poveikio priemonę įsigaliojimo dienos nepraėjo 3 metai;

4) jis tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba valdė kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba dalį, leidžiančią daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį juridiniam asmeniui, arba yra ar buvo vadovu juridinio asmens, kuriam buvo panaikinta teisė verstis finansinių paslaugų teikimu arba už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą buvo pritaikyta kita poveikio priemonė, jeigu nepraėjo 3 metai nuo sprendimo taikyti poveikio priemonę įsigaliojimo dienos, arba tam juridiniam asmeniui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šios dalies 1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas ir nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1250, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09918

 

2. Kartu veikiančiais asmenimis šiame straipsnyje laikomi du arba daugiau asmenų, kurie, remdamiesi aiškiai sudarytu ar numanomu žodiniu arba rašytiniu susitarimu, įgyvendina arba siekia įgyvendinti savo teises, turimas pagal šiame straipsnyje nurodytą sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.

3. Fizinis arba juridinis asmuo arba kartu veikiantys asmenys, nusprendę įsigyti sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus balsavimo teisių ir (arba) įstatinio kapitalo dalį, lygią arba viršijančią 20 procentų, arba tokią dalį, kuri leistų fiziniam arba juridiniam asmeniui ar kartu veikiantiems asmenims daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklai, privalo pateikti priežiūros institucijai informaciją, reikalingą įvertinti, ar šie asmenys atitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Įsigyti šio straipsnio 1 dalyje nustatytą sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalį fizinis arba juridinis asmuo arba kartu veikiantys asmenys gali, jeigu jie atitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus ir jeigu priežiūros institucija pritaria įsigijimo sandoriui.

4. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo pranešti priežiūros institucijai apie būsimą sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus vadovo pasikeitimą ir pateikti informaciją, reikalingą įvertinti, ar šis asmuo atitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus vadovas gali pradėti eiti pareigas, jeigu jis atitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, ir tik tada, kai priežiūros institucija pritaria jo kandidatūrai.

5. Priežiūros institucija atsisako pritarti planuojamų rinkti sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus vadovų kandidatūroms arba įsigijimo sandoriui, jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų arba priežiūros institucijai pateikti dokumentai neatitinka šio įstatymo ir priežiūros institucijos teisės aktų nustatytų reikalavimų, pateikti ne visi teisės aktuose nustatyti ar papildomai pareikalauti duomenys arba jie yra neteisingi.

6. Šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodyti priežiūros institucijos sprendimai priimami šio įstatymo 11 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytais terminais ir tvarka. Priežiūros institucijai per nustatytą terminą nepriėmus sprendimo, laikoma, kad priežiūros institucija neprieštarauja numatomo rinkti sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus vadovo kandidatūrai arba įsigijimo sandoriui.

7. Šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje licencijuotoms kredito įstaigoms arba investicinių paslaugų teikėjams, jeigu jie turi licencijas teikti tarpininkavimo konkretiems finansavimo sandoriams paslaugas ir jų vadovai ir (arba) balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalį įsigyjantys asmenys yra vertinami pagal tokių finansų rinkos dalyvių veiklą reglamentuojančius teisės aktus, kurie nustato ne žemesnius, negu nustatyta šiame įstatyme, reikalavimus.

 

9 straipsnis. Reikalavimai sutelktinio finansavimo platformų operatorių veiklai

Sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo:

1) sąžiningai, rūpestingai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis finansuotojui ir projekto savininkui sąlygomis ir jų interesais;

2) turėti ir naudoti sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklai reikalingas patikimas priemones ir procedūras;

3) turėti ir taikyti organizacines interesų konfliktų, kurie galėtų neigiamai paveikti finansuotojo ir projekto savininko interesus, vengimo, nustatymo ir valdymo priemones;

4) patvirtinti projektų savininkų patikimumo vertinimo taisykles, kurios turi apimti projektų savininkų reputacijos ir kreditingumo vertinimo kriterijus;

5) turėti ir taikyti organizacines priemones, užtikrinančias šiame įstatyme numatytos informacijos atskleidimą laiku;

6) atskleisti finansuotojui ir projekto savininkui informaciją, reikalingą mokestinėms prievolėms įvykdyti;

7) parengti ir patvirtinti veiklos tęstinumo planą, kuriame būtų numatytos priemonės ir procedūros, skirtos užtikrinti, kad sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus funkcijos būtų atliekamos nenutrūkstamai, įskaitant ir nenumatytų aplinkybių atvejus;

8) saugoti duomenis, susijusius su šio įstatymo nuostatų įgyvendinimu, 10 metų nuo finansavimo sandorio sudarymo dienos, išskyrus atvejus, kai Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas ir kiti teisės aktai nustato ilgesnius tokių duomenų saugojimo terminus;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1250, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09918

 

9) nustatyti prekybos finansuotojų įsigytomis finansinėmis priemonėmis ar kitomis reikalavimo teisėmis, kylančiomis iš finansavimo sandorių, kuriais finansuotojas suteikia ar įsipareigoja suteikti projekto savininkui sutelktinio finansavimo lėšas paskolos ar kita pinigine forma, sutelktinio finansavimo platformoje tvarką, jeigu sutelktinio finansavimo platformos operatorius ketina vykdyti antrinę jų apyvartą;

10) nustatyti naudojimosi sutelktinio finansavimo platforma tvarką;

11) vykdyti priežiūros institucijos nurodymus;

12) laikytis kitų šiame įstatyme keliamų reikalavimų.

 

10 straipsnis. Registrai ir informacinės sistemos

1. Priežiūros institucija turi teisę tvarkyti asmens duomenis, tarp jų ir ypatingus asmens duomenis, susijusius su projektų savininkų finansiniais įsipareigojimais ir su šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų atitiktimi šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytiems reikalavimams. Šie asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti veiksmingą kredito sistemos funkcionavimą ir priežiūros institucijos teisę gauti reikalingą informaciją priežiūros, politikos, susijusios su finansų sistemos stabilumu, pinigų politikos vykdymo funkcijoms atlikti ir statistikos tikslais, taip pat sudaryti priežiūros institucijai ir sutelktinio finansavimo platformų operatoriams sąlygas įvertinti sutelktinio finansavimo projektų savininkų patikimumą. Sutelktinio finansavimo platformų operatoriai privalo priežiūros institucijai teikti duomenis apie projektų savininkus ir turi teisę naudotis visų sutelktinio finansavimo platformų operatorių priežiūros institucijai pateiktais ir tvarkomais asmens duomenimis apie projektų savininkus laikydamiesi teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą. Priežiūros institucija detalizuoja šioje dalyje nurodytą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytą asmens duomenų tvarkymo ir teikimo tvarką.

2. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius, siekdamas įvertinti projektų savininkų patikimumą, turi teisę gauti informaciją iš registrų, valstybės ir kitų informacinių sistemų tvarkytojų registrų ir informacinių sistemų asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

101 straipsnis. Skundų nagrinėjimas

1. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo priežiūros institucijos nustatyta tvarka nagrinėti klientų skundus (prašymus), susijusius su sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus teikiamomis paslaugomis (toliau – skundai).

2. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo išnagrinėti rašytinį kliento skundą ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikti išsamų, motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą raštu popieriuje ar naudodamas kitą patvariąją laikmeną, jeigu dėl to susitarė klientas ir sutelktinio finansavimo platformos operatorius. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių sutelktinio finansavimo platformos operatorius negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, jis turi išsiųsti negalutinį atsakymą aiškiai nurodęs atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio klientas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neturi viršyti 35 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius klientų skundus nagrinėja neatlygintinai.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-1250, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09918

 

IV SKYRIUS

VIEŠASIS SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMŲ OPERATORIŲ SĄRAŠAS

 

11 straipsnis. Įrašymas į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą

1. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, siekiantis būti įrašytas į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą, kreipiasi į priežiūros instituciją ir jai pateikia:

1) prašymą įrašyti jį į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą;

2) dokumentus, duomenis ir informaciją apie šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus asmenis ir jų atitiktį šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems reikalavimams;

3) informaciją apie riziką ribojančių reikalavimų, nustatytų šio įstatymo 7 straipsnyje, tenkinimą;

4) sutelktinio finansavimo platformos veiklos modelio aprašymą;

5) projektų savininkų patikimumo vertinimo taisykles;

6) veiklos tęstinumo planą.

2. Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje licencijuotos kredito įstaigos arba investicinių paslaugų teikėjai, jeigu jie turi licenciją teikti tarpininkavimo konkretiems finansavimo sandoriams paslaugas ir teisę vykdyti sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklą Lietuvos Respublikoje, kai priežiūros institucija tokio asmens prašymu priima sprendimą dėl įrašymo į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą pagal pateiktus šio straipsnio 1 dalies 1, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus dokumentus, duomenis ir (arba) informaciją, patvirtinančią, kad kitoje valstybėje narėje tokių asmenų veiklą reglamentuojantys teisės aktai nustato ne mažesnius, negu nustatyta šiame įstatyme, reikalavimus ir jeigu prašymą teikia kitoje valstybėje narėje licencijuotos kredito įstaigos arba investicinių paslaugų teikėjai registro, kuriame užsienio valstybės įmonė yra registruota, išrašą, kuriame nurodyta informacija apie asmenį. Jeigu priežiūros institucija, gavusi nurodytus dokumentus, duomenis ir (arba) informaciją, nustato, kad kitos valstybės narės teisės aktai nustato mažesnius, negu nustatyta šio įstatymo 7 straipsnyje ir 8 straipsnio 1 dalyje, reikalavimus, kitoje valstybėje narėje licencijuoti asmenys turi priežiūros institucijai pateikti ir šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytus dokumentus ir informaciją.

3. Priežiūros institucija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, duomenų ir vertinimui reikšmingos informacijos gavimo dienos atlieka vertinimą ir priima sprendimą dėl įrašymo į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą, ir apie tai praneša pareiškėjui. Jeigu priežiūros institucija paprašo papildomų dokumentų, duomenų ir (arba) vertinimui reikšmingos informacijos arba juos savo iniciatyva pateikia prašymą dėl įrašymo į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą pateikęs asmuo ir (arba) priežiūros institucija dėl dokumentų, duomenų ir (arba) vertinimui reikšmingos informacijos pateikimo kreipiasi į šio įstatymo 20 straipsnyje nurodytus asmenis, sprendimas dėl įrašymo į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą priimamas ir apie tai pranešama pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo papildomų dokumentų, duomenų ir (arba) vertinimui reikšmingos informacijos gavimo dienos.

4. Vertinimo laikotarpiu priežiūros institucija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paskutinių dokumentų, duomenų ir (arba) vertinimui reikšmingos informacijos gavimo dienos gali raštu nurodyti besikreipiančiam asmeniui pašalinti trūkumus ir (arba) pateikti papildomus dokumentus, duomenis ir (arba) informaciją, reikalingus vertinimui užbaigti. Trūkumai privalo būti pašalinti ir papildomi dokumentai, duomenys ir (arba) informacija pateikti per priežiūros institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 darbo dienų.

5. Priežiūros institucija atsisako įrašyti asmenį į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą, jeigu:

1) asmuo neatitinka šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nustatytų reikalavimų;

2) asmuo, priežiūros institucijai raštu paprašius ištaisyti trūkumus ar pateikti papildomus dokumentus, duomenis ir (arba) informaciją jos nustatytu terminu, nepateikia visų dokumentų, duomenų ir (arba) informacijos arba pateikia tokius dokumentus, duomenis ir (arba) informaciją, kurių turinys neatitinka šio straipsnio 1 arba 2 dalies reikalavimų;

3) priežiūros institucijai pateiktais šio straipsnio 1 dalies 4, 5 ir 6 punktuose nurodytais dokumentais neužtikrinamas pakankamas finansuotojų apsaugos lygis;

4) asmuo pateikia neteisingą informaciją.

6. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius nedelsdamas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, privalo pateikti priežiūros institucijai informaciją apie aplinkybių, buvusių asmenį įrašant į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą, arba dokumentų, duomenų ir (arba) informacijos pasikeitimus, kai tik šie pasikeitimai įvyksta.

7. Priežiūros institucija viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą skelbia savo interneto svetainėje.

8. Priežiūros institucija detalizuoja šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų, duomenų ir informacijos turinį, jų pateikimo formą ir tvarką.

 

12 straipsnis. Išbraukimas iš viešojo sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašo

1. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius išbraukiamas iš viešojo sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašo jo prašymu arba priežiūros institucijos iniciatyva.

2. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius, norėdamas nutraukti sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklą, privalo priežiūros institucijai pateikti:

1) prašymą išbraukti jį iš viešojo sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašo;

2) informaciją apie sutelktinio finansavimo platformoje galiojančius finansavimo sandorius;

3) informaciją apie finansavimo sandorio administravimo perdavimą kitam sutelktinio finansavimo platformos operatoriui.

3. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius, nebevykdantis sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklos 12 mėnesių, t. y. kai nėra priimamos paraiškos skelbti projektus sutelktinio finansavimo platformoje, arba nepradėjęs jos vykdyti per 12 mėnesių nuo priežiūros institucijos sprendimo įrašyti jį į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą dienos, apie tai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų suėjus 12 mėnesių nuo šių aplinkybių atsiradimo, privalo pranešti priežiūros institucijai ir pateikti šio straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytą informaciją.

4. Priežiūros institucija savo iniciatyva priima sprendimą išbraukti ir išbraukia sutelktinio finansavimo platformos operatorių iš viešojo sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašo, jeigu:

1) sutelktinio finansavimo platformos operatoriui yra iškelta bankroto byla arba bankroto procesas pradėtas ne teismo tvarka, jis likviduojamas ar pasibaigia kitais įstatymų, reglamentuojančių juridinio asmens pabaigą, nustatytais pagrindais;

2) sutelktinio finansavimo platformos operatorius nebevykdo sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklos 12 mėnesių, t. y. kai nėra priimamos paraiškos skelbti projektus sutelktinio finansavimo platformoje, arba nepradėjo jos vykdyti per 12 mėnesių nuo priežiūros institucijos sprendimo įrašyti jį į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą dienos;

3) yra šio įstatymo 23 straipsnyje numatytų pažeidimų.

5. Šio straipsnio 2, 3 dalyse ir 4 dalies 2 punkte nurodytais atvejais priežiūros institucija priima sprendimą išbraukti sutelktinio finansavimo platformos operatorių iš viešojo sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašo, jeigu per sutelktinio finansavimo platformą nebuvo sudaryta finansavimo sandorių arba jie yra pasibaigę arba jeigu sutelktinio finansavimo platformos administravimas, t. y. sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus pareigos pagal šį įstatymą, yra perduotos kitam sutelktinio finansavimo platformos operatoriui.

6. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius, išbrauktas iš viešojo sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašo šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytais pagrindais, gali būti vėl įrašytas į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą šiame įstatyme nustatyta tvarka. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius, išbrauktas iš viešojo sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašo kitais šiame įstatyme nurodytais pagrindais, gali būti vėl įrašytas į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą ne anksčiau kaip po vienų metų nuo priežiūros institucijos sprendimo išbraukti jį iš viešojo sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašo priėmimo dienos.

7. Priežiūros institucijos sprendimas išbraukti sutelktinio finansavimo platformos operatorių iš viešojo sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašo per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiunčiamas registruotu laišku arba įteikiamas pasirašytinai asmeniui, dėl kurio šis sprendimas priimtas.

8. Iš viešojo sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašo išbrauktas sutelktinio finansavimo platformos operatorius neturi teisės suteikti galimybės sudaryti naujus finansavimo sandorius per savo administruojamą sutelktinio finansavimo platformą ir privalo toliau vykdyti finansuotojams ir projektų savininkams duotus įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus įsipareigojimai teisės aktų nustatyta tvarka yra perduoti kitiems asmenims.

 

V SKYRIUS

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

 

13 straipsnis. Bendrieji informacijos reikalavimai

1. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius savo interneto svetainėje privalo skelbti šią informaciją:

1) savo pavadinimą, buveinę (adresą), duomenis ryšiui palaikyti ir aktyvią nuorodą į priežiūros institucijos interneto svetainėje skelbiamą viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą;

2) informaciją apie su investavimu susijusias rizikas, įskaitant informaciją apie galimą visišką ar dalinį projektui finansuoti skirtų lėšų (kapitalo) praradimą, riziką, kad finansuotojas gali negauti tikėtino pelno, finansavimo likvidumo riziką, taip pat kitas sutelktiniam finansavimui būdingas rizikas, pateikdamas jų aprašymus;

3) perspėjimą, kad sutelktiniam finansavimui nėra taikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta draudimo apsauga;

4) projektų savininkų patikimumo vertinimo taisykles;

5) informaciją apie savo taikomas organizacines ir administracines interesų konfliktų vengimo, nustatymo ir valdymo priemones;

6) savo patvirtintą naudojimosi sutelktinio finansavimo platforma tvarkos aprašą;

7) savo patvirtintas antrinės apyvartos sutelktinio finansavimo platformoje taisykles, jeigu sutelktinio finansavimo platformos operatorius ketina vykdyti antrinę apyvartą;

8) finansuotojų ir projektų savininkų sutelktinio finansavimo platformos operatoriui mokėtino atlygio dydį, kuris kiekvienu konkrečiu finansavimo sandorio sudarymo atveju turi būti apskaičiuojamas ir pateikiamas finansuotojui atskirai, ir jo apskaičiavimo tvarką;

9) perspėjimą dėl finansavimo sandoriui taikomų mokesčių ir nurodyti jų rūšis;

10) lėšų grąžinimo finansuotojams sąlygas ir tvarką, projekto savininkui nesurinkus reikiamų lėšų projektui vykdyti;

11) rizikos mažinimo priemones, jeigu jos taikomos;

12) savo taikomas klientų skundų nagrinėjimo taisykles, įskaitant informaciją apie galimybę vartotojams dėl skundo ar ginčo nagrinėjimo kreiptis į kompetentingas institucijas, kartu pateikdamas aktyvią nuorodą į priežiūros institucijos interneto svetainėje skelbiamą vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašą;

13) asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašą.

2. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius privalo užtikrinti, kad sutelktinio finansavimo platformoje skelbiama informacija būtų aiški, neklaidinanti ir aktuali.

 

14 straipsnis. Specialieji informacijos reikalavimai

1. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius sutelktinio finansavimo platformoje apie konkretų projektą privalo skelbti šią informaciją, kuri būtų prieinama finansuotojams iki sudarant finansavimo sandorį ir jį sudarius:

1) esminius projekto ypatumus, lėšų pritraukimo tikslą, informaciją apie projekto savininką (fizinio asmens vardą, pavardę ar juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinės adresą);

2) sumą, kurią projekto savininkas planuoja pritraukti, išleidžiamų vertybinių popierių kainą, rūšį ir su vertybiniais popieriais susijusias teises ir pareigas;

3) sumą, kurią projekto savininkas pats skiria projektui;

4) su projektu susijusias rizikas, kurias gali patirti finansuotojas, ir jų aprašymus;

5) projekto savininko prisiimamus įsipareigojimus (įskaitant įsipareigojimą grąžinti lėšas finansuotojams, išpirkti išleistas finansines priemones ir kita), jų įvykdymo sąlygas ir projekto savininko įsipareigojimams įvykdyti taikomas užtikrinimo priemones, jeigu šios priemonės taikomos;

6) ar finansuotojas turės galimybę perleisti įsigytas reikalavimo teises pagal finansavimo sandorį anksčiau negu nustatytas terminas, ar egzistuoja antrinė finansuotojo per sutelktinio finansavimo platformą įsigytų finansinių priemonių ar sudaryto kitokio sandorio apyvarta, taip pat pateikti informaciją apie pasinaudojimo įgytų reikalavimo teisių perleidimo galimybe sąlygas;

7) sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus patvirtintą informacinį dokumentą ar priežiūros institucijos patvirtintą prospektą, jeigu šie dokumentai reikalaujami, pagal šio įstatymo 4 straipsnį;

8) projektui jau sukauptą lėšų sumą iš finansuotojų;

9) finansavimo sandorio šalių ginčų sprendimo tvarką.

2. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius, be informacijos apie projektą, turi pateikti skaičiuoklę, kuria naudodamasis pageidaujantis finansuotojas galėtų apskaičiuoti sutelktinio finansavimo platformos operatoriui mokėtino atlygio sumas, išreikštas absoliučiais dydžiais ir skirtos sumos procentais, projekto savininko taikomą finansuotojo gautinų sumų mokėjimo grafiką ir galutinę gautiną sumą.

3. Sutelktinio finansavimo platformoje gali būti skelbiamas tik sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus patvirtintas informacinis dokumentas. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius, prieš patvirtindamas informacinį dokumentą, privalo įsitikinti, kad jis yra išsamus, įskaitant tai, ar jame pateikta informacija yra suprantama, nėra prieštaringa ir atitinka šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacinio dokumento rengimo reikalavimus, nustatytas informacijos pateikimo taisykles. Informacinio dokumento patvirtinimas nelaikomas jame pateiktos informacijos teisingumo patvirtinimu ir (ar) rekomendacija finansuotojams.

4. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius, prieš skelbdamas informaciją apie konkretų projektą, privalo įsitikinti, kad platinamų finansinių priemonių apskaita tvarkoma Finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatyta tvarka.

 

15 straipsnis. Informacijos apie sutelktinio finansavimo platformos veiklą atskleidimas

1. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius sutelktinio finansavimo platformoje privalo skelbti šią ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį atnaujinamą informaciją:

1) bendrą jam pateiktų projektų paraiškų skaičių ir sumą, išskaidytą pagal tai, ar projektas buvo paskelbtas sutelktinio finansavimo platformoje ir ar pritraukė planuotas sutelktinio finansavimo lėšas;

2) bendrą projektų savininkams suteiktų sutelktinio finansavimo lėšų sumą, išskaidytą atsižvelgiant į finansavimo formą (finansavimas paskolomis, investuojant į konkrečios rūšies finansines priemones (akcijas, obligacijas ir kita);

3) bendrą per sutelktinio finansavimo platformą investavusių finansuotojų skaičių ir vidutinį vieno projekto finansuotojų skaičių;

4) informaciją apie projektus, kurių savininkai nevykdo savo įsipareigojimų finansuotojams ar vėluoja juos vykdyti, nurodydamas bendrą tokių projektų skaičių ir skaičiuodamas visų sutelktinio finansavimo lėšas gavusių projektų procentinę išraišką. Ši informacija teikiama projektus sugrupuojant pagal dažniausiai pasitaikančias įsipareigojimų nevykdymo priežastis.

2. Sutelktinio finansavimo platformoje ne rečiau kaip kartą per metus nuo projekto finansavimo lėšų gavimo turi būti skelbiama informacija apie kiekvieno sutelktinio finansavimo lėšų gavusio projekto įgyvendinimo eigą, kartu pateikiant su projektu susijusias gautas metines pajamas ir patirtas išlaidas.   

 

16 straipsnis. Pareiga teikti informaciją priežiūros institucijai

1. Sutelktinio finansavimo platformos operatorius ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus privalo priežiūros institucijai pateikti informaciją apie savo vykdomą veiklą.

2. Priežiūros institucija nustato šiame straipsnyje nurodytos informacijos teikimo tvarką, turinį ir terminus.

 

17 straipsnis. Reikalavimai reklamai

Reklamoje apie sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklą pateikiant informaciją apie galimą naudą finansuotojui ir (arba) projekto savininkui, informacija apie naudą turėtų būti proporcinga atskleidžiamai informacijai apie potencialią riziką, t. y. reklamuojant negali būti kuriamas įspūdis, kad galimas finansuotojas gali tikėtis naudos neprisiimdamas rizikos.

 

VI SKYRIUS

SUTELKTINIO FINANSAVIMO PLATFORMŲ OPERATORIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

18 straipsnis. Priežiūros institucija

1. Priežiūros institucija prižiūri, kaip laikomasi šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų.

2. Priežiūros institucija priežiūros funkcijas atlieka vadovaudamasi šiuo įstatymu, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymu (toliau – Lietuvos banko įstatymas), Finansinių priemonių rinkų įstatymu ir Vertybinių popierių įstatymu.

 

19 straipsnis. Priežiūros institucijos funkcijos, teisės ir pareigos

1. Priežiūros institucija atlieka šias funkcijas:

1) įrašo asmenis į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą ir iš jo išbraukia;

2) stebi, analizuoja, tikrina ir kitaip prižiūri sutelktinio finansavimo platformų operatorių veiklą;

3) atlieka kitas šiame ir kituose finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas funkcijas.

2. Be kitų Lietuvos banko įstatyme, šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, nustatytų teisių ir pareigų, priežiūros institucija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi šio įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas, taip pat teisę imtis kitų teisėtų priemonių, užtikrinančių, kad būtų nuolat laikomasi šiame įstatyme ir kituose sutelktinio finansavimo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

3. Priežiūros institucija, nustačiusi ar turėdama pagrindą įtarti teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta jos kompetencijai, pažeidimus, sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklos trūkumus, taip pat jeigu kyla grėsmė visuomenės ir (arba) finansuotojų ir projekto savininkų interesams, Lietuvos banko įstatymo nustatyta tvarka sutelktinio finansavimo platformos operatoriui duoda šiuos privalomus nurodymus:

1) per priežiūros institucijos nustatytą terminą pašalinti teisės aktų pažeidimus arba veiklos trūkumus;

2) atkurti iki teisės aktų pažeidimo buvusią padėtį;

3) laikinai, kol nepanaikintos poveikio priemonės pritaikymą lėmusios priežastys, uždrausti galimybę sudaryti naujus finansavimo sandorius sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus administruojamoje sutelktinio finansavimo platformoje;

4) priežiūros institucijai pateikti papildomą informaciją arba teikti dažniau, negu nustatyta teisės aktuose, informaciją, reikalingą priežiūros funkcijoms atlikti;

5) viešai atskleisti papildomą informaciją;

6) atlikti kitus veiksmus arba neatlikti tam tikrų veiksmų, kad būtų pašalinti teisės aktų pažeidimai arba veiklos trūkumai.

4. Sutelktinio finansavimo platformos operatoriai privalo vykdyti šio straipsnio 3 dalyje nustatytus privalomus nurodymus priežiūros institucijos nustatytais terminais ir nedelsdami, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nurodymo įvykdymo, apie tai raštu pranešti priežiūros institucijai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1250, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09918

 

20 straipsnis. Priežiūros tikslu gautos informacijos apsauga

Informacijos, kurią priežiūros institucija gauna priežiūros tikslu, apsaugai taikomos Lietuvos banko įstatymo 43 straipsnio nuostatos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1250, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09918

 

21 straipsnis. Priežiūros institucijos atliekami patikrinimai

1. Priežiūros institucija organizuoja ir atlieka sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklos patikrinimus, kad nustatytų, ar laikomasi šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta jos kompetencijai.

2. Reikalavimai priežiūros institucijos rengiamiems patikrinimams nustatyti Lietuvos banko įstatymo 421 straipsnyje. Atlikdami sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklos patikrinimą, priežiūros institucijos tarnautojai turi Lietuvos banko įstatyme ir šiame įstatyme nustatytas teises.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1250, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09918

 

22 straipsnis. Priežiūros institucijos taikomos poveikio priemonės

Priežiūros institucija taiko asmenims šias poveikio priemones:

1) viešai paskelbia šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimą ir jį padariusį asmenį;

2) įspėja dėl šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimo ir nurodo per nustatytą terminą nutraukti teisės akto pažeidimą;

3) skiria šiame įstatyme nustatytas pinigines baudas;

4) laikinai, kol nepanaikintos poveikio priemonės pritaikymą lėmusios priežastys, uždraudžia teikti galimybę sudaryti naujus finansavimo sandorius sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus administruojamoje sutelktinio finansavimo platformoje;

5) išbraukia asmenį iš viešojo sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1250, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09918

 

23 straipsnis. Poveikio priemonės už sutelktinio finansavimo veiklai taikomų teisės aktų pažeidimus

1. Poveikio priemonės taikomos esant bent vienam iš šių pagrindų:

1) sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklą vykdo juridinis asmuo arba kitose valstybėse narėse įsteigtas asmuo, neturintis juridinio asmens statuso, neįrašytas į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą;

2) sutelktinio finansavimo platformos operatorius į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą įrašytas priežiūros institucijai pateikus klaidingą informaciją ar pasinaudojus kitomis neteisėtomis priemonėmis;

3) nustatytais terminais nepateikiama šio įstatymo, kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, nustatyta ar priežiūros institucijos pareikalauta informacija arba pateikiama neišsami, neteisinga arba netiksli informacija;

4) nustatyta tvarka nevykdomi arba netinkamai vykdomi priežiūros institucijos pagal šio įstatymo 19 straipsnį duoti privalomi nurodymai;

5) nebetenkinamos sąlygos, kurių laikantis sutelktinio finansavimo platformos operatorius buvo įrašytas į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą;

6) trukdoma priežiūros institucijai ar jos įgaliotiems asmenims atlikti sutelktinio finansavimo platformų operatorių veiklos patikrinimus;

7) padaromi kiti šio įstatymo arba kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimai.

2. Poveikio priemonių taikymo tvarką nustato Lietuvos banko įstatymas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1250, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09918

 

24 straipsnis. Baudos

1. Priežiūros institucija skiria baudas:

1) juridiniams asmenims - iki 10 procentų praėjusių metų bendrųjų metinių pajamų;

2) juridinio asmens vadovams ir kitiems fiziniams asmenims - iki 50 000 eurų.

2. Juridinio asmens bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, nustatomos pagal paskutinių sudarytų (pasirašytų) metinių finansinių ataskaitų duomenis. Jeigu juridinis asmuo priklauso patronuojančiajai įmonei, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 22 dalyje, bendrosios metinės pajamos, pagal kurias nustatomas skiriamos baudos dydis, yra pajamos, nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės paskutinėse sudarytose (pasirašytose) metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

3. Jeigu dėl šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje išvardytų pažeidimų buvo neteisėtai gauta pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengta nuostolių ar padaryta žalos ir šių pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydis, jeigu jį įmanoma nustatyti, viršijo šio straipsnio 1 arba 4 dalyje nurodytus baudų dydžius, priežiūros institucija skiria baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio.

4. Tais atvejais, kai sunku ar neįmanoma nustatyti juridinio asmens bendrųjų metinių pajamų arba kai juridinio asmens bendrosios metinės pajamos yra mažesnės negu vienas milijonas eurų, priežiūros institucija vietoj šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos baudos skiria juridiniam asmeniui iki 100 000 eurų baudą.

5. Šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytais atvejais priežiūros institucija už kiekvieną privalomo nurodymo nevykdymo ar netinkamo vykdymo dieną skiria baudą iki vieno procento bendrųjų metinių pajamų, o tais atvejais, kai sunku ar neįmanoma nustatyti bendrųjų metinių pajamų, – iki 1 500 eurų.

6. Baudos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos banko įstatymo 433 straipsnyje nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1250, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09918

 

25 straipsnis. Neteko galios nuo 2018-06-15

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-1250, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09918

 

26 straipsnis. Neteko galios nuo 2018-06-15

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-1250, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09918

 

27 straipsnis. Kreipimasis į ginčus nagrinėjančias institucijas

Finansuotojas, manydamas, kad sutelktinio finansavimo platformos operatorius arba sutelktinio finansavimo veiklą vykdantis asmuo, neįrašytas į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą, pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę kreiptis į teismą arba, jeigu finansuotojas yra vartotojas, kaip tai suprantama pagal Lietuvos banko įstatymo 47 straipsnį, – į išankstinio ginčų sprendimo ne teisme instituciją – Lietuvos banką – Lietuvos banko įstatyme nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2016 m. gruodžio 1 d.

2. Priežiūros institucija iki 2016 m. lapkričio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo nuostatos netaikomos finansavimo sandoriams, sudarytiems iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

4. 12 mėnesių nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos sutelktinio finansavimo platformos operatoriui leidžiama turėti nuosavą kapitalą, kurio dydis yra ne mažesnis negu 20 000 eurų.

5. Lietuvos Respublikos finansų ministerija teisinio reguliavimo stebėseną reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja šiame įstatyme nustatyto teisinio reguliavimo stebėseną. Stebėsena organizuojama ne vėliau kaip 2019 metais.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                       Dalia Grybauskaitė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-578, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12079

Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 23 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1250, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09918

Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 10-1 straipsniu ir 25, 26 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2359, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-19, i. k. 2019-11981

Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 4 straipsnio įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1491, 2022-11-08, paskelbta TAR 2022-11-09, i. k. 2022-22679

Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-823 2 straipsnio pakeitimo įstatymas