Suvestinė redakcija nuo 2024-05-17

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2019-05-21, i. k. 2019-08054

 

Nauja redakcija nuo 2024-05-17:

Nr. 346, 2024-05-08, paskelbta TAR 2024-05-16, i. k. 2024-08945

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL lIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ ir kitų subjektų VEIKLOS EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOJE

 

2019 m. gegužės 15 d. Nr. 487

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konvencijos ir Susitarimo dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konvencijos sąlygų ratifikavimo“ 2 straipsniu ir siekdama užtikrinti tinkamą atstovavimą Lietuvos Respublikai Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Taryboje, nuolatiniuose komitetuose, pagrindiniuose komitetuose ir kituose darbo organuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

1. Paskirti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją atsakingą už Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konvencijos ir Susitarimo dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konvencijos sąlygų nuostatų įgyvendinimo koordinavimą.

2. Patvirtinti pridedamus:

2.1. Valstybės institucijų, įstaigų ir kitų subjektų, atsakingų už atstovavimą Lietuvos Respublikai Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Taryboje, nuolatiniuose komitetuose, pagrindiniuose komitetuose ir kituose darbo organuose ar dalyvaujančių jų veikloje, sąrašą (toliau – Sąrašas);

2.2. Dalyvavimo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Tarybos, nuolatinių komitetų, pagrindinių komitetų ir kitų darbo organų posėdžiuose ataskaitos formą (toliau – Ataskaitos forma).

3Pavesti užsienio reikalų ministrui iš Sąraše nurodytų atsakingų institucijų, įstaigų ir kitų subjektų (toliau kartu – Atsakingos institucijos) atstovų sudaryti Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos koordinavimo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje tarpinstitucinę komisiją (toliau – Komisija). Komisijos institucinę ir personalinę sudėtį, Atsakingų institucijų deleguojamų atstovų skaičių ir Komisijos darbo tvarką nustato užsienio reikalų ministras.

4. Nustatyti, kad:

4.1. Atsakingos institucijos užtikrina atstovavimą Lietuvos Respublikai joms priskirtuose Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) Taryboje, nuolatiniuose komitetuose, pagrindiniuose komitetuose ir kituose darbo organuose (toliau – darbo organai), išskyrus EBPO darbo organus, kuriuose dalyvavimas nėra pripažintas tikslingu šio nutarimo 4.3 papunktyje nustatyta tvarka. Atstovavimas apima:

4.1.1. pasiūlymų dėl pozicijų EBPO darbo organuose svarstomais klausimais (toliau – Pozicijos), už kuriuos atsakinga Užsienio reikalų ministerija, jei svarstomi klausimai yra susiję su atitinkamos Atsakingos institucijos kompetencijos sritimis, teikimą Užsienio reikalų ministerijai;

4.1.2. EBPO darbo organų posėdžių ataskaitų (toliau – Ataskaitos) teikimą Užsienio reikalų ministerijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms, įstaigoms ar kitiems subjektams, su kurių kompetencija yra susiję atitinkamame posėdyje svarstomi klausimai (toliau – Suinteresuotos institucijos). Ataskaitos rengiamos pagal Ataskaitos formą ir pateikiamos raštu, įskaitant, bet neapsiribojant, – elektroniniu paštu, per 5 darbo dienas nuo posėdžio pabaigos. Kai posėdyje dalyvauja kelios Atsakingos institucijos ir (ar) Sąraše nurodytos dalyvaujančios institucijos, įstaigos ar kiti subjektai (toliau – Dalyvaujančios institucijos), jos susitaria, kuri organizuos Ataskaitos parengimą ir pateikimą;

4.1.3. informacijos apie planuojamus vizitus, konferencijas ir kitus su EBPO veikla susijusius renginius, kuriuose numatomas Lietuvos Respublikos atstovų dalyvavimas, taip pat informacijos apie EBPO darbo organų mandato pokyčius teikimą Užsienio reikalų ministerijai;

4.1.4. sprendimų dėl dalyvavimo konkrečiuose EBPO darbo organų posėdžiuose, susitikimuose ar renginiuose priėmimą ir dalyvavimą juose;

4.1.5. Pozicijų formavimą ir jų pristatymą atitinkamuose EBPO darbo organuose. Pozicijos, susijusios su užsienio reikalais ir saugumo politika, turi būti iš anksto raštu, įskaitant, bet neapsiribojant, – elektroniniu paštu, suderinamos su Užsienio reikalų ministerija;

4.1.6. informacijos apie darbo organuose svarstomus klausimus ir priimtus sprendimus pateikimą laiku Dalyvaujančioms institucijoms ir kitoms Suinteresuotoms institucijoms;

4.1.7. sprendimų dėl dalyvavimo EBPO darbo organų organizuojamuose projektuose ir programose priėmimą ir dalyvavimą juose;

4.1.8. nacionalinių teisės aktų peržiūros inicijavimą, jei toks poreikis susijęs su atitinkamo EBPO darbo organo priimtais sprendimais;

4.1.9. klausimynų pildymą, korespondencijos siuntimą, vizitų organizavimą ir kitus veiksmus, kurie užtikrina veiksmingą bendradarbiavimą su atitinkamais EBPO darbo organais.

4.2. Dalyvaujančios institucijos EBPO darbo organų veikloje dalyvauja pagal poreikį, savo veiklą koordinuodamos su Atsakinga institucija. Dalyvaujančios institucijos pagal kompetenciją:

4.2.1. Atsakingų institucijų prašymu arba suderinusios su jomis deleguoja atstovus į EBPO darbo organų posėdžius, posėdžių metu pristato Atsakingos institucijos suformuluotas ar su ja suderintas Pozicijas ir teikia Ataskaitas šio nutarimo 4.1.2 papunktyje nustatyta tvarka;

4.2.2. rengia ir teikia Atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl Pozicijų, taip pat informaciją ir (ar) pasiūlymus joms priskirtų EBPO darbo organų veiklos klausimais;

4.2.3. prireikus atlieka kitus, Atsakingų institucijų nurodytus ar su jomis suderintus, veiksmus, susijusius su atstovavimo Lietuvai EBPO darbo organų veikloje užtikrinimu.

4.3. Sprendimus dėl dalyvavimo EBPO darbo organuose ir (ar) jų organizuojamuose projektuose ir programose, jei dalyvavimas yra mokamas, tikslingumo priima Atsakingų institucijų vadovai ar jų įgalioti asmenys arba, jų pritarimu, Dalyvaujančių institucijų vadovai ar jų įgalioti asmenys. Apie priimtus sprendimus Sąraše nurodytos institucijos, įstaigos ar kiti subjektai, prieš įsitraukdami į tokių EBPO darbo organų, jų organizuojamų projektų ir programų veiklą, informuoja Užsienio reikalų ministeriją.

4.4. Sąraše nurodytos institucijos, įstaigos ir kiti subjektai, kurių vadovai ar jų įgalioti asmenys šio nutarimo 4.3 papunktyje nustatyta tvarka priėmė sprendimą, kad yra tikslinga dalyvauti EBPO darbo organuose ir (ar) jų organizuojamuose projektuose ir programose, užtikrina atitinkamų įmokų mokėjimą laiku iš joms skirtų biudžeto asignavimų.

4.5. Užsienio reikalų ministerija užtikrina, kad būtų laiku mokamos narystės EBPO įmokos, išskyrus šio nutarimo 4.4 papunktyje nurodytas įmokas.

4.6. Užsienio reikalų ministras Vyriausybei reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per pusmetį, pristato aktualiausią ir su Lietuvai prioritetinėmis EBPO veiklos sritimis susijusią apibendrintą informaciją.

4.7. Komisija:

4.7.1. užtikrina informacijos apie veiklą EBPO darbo organuose sklaidą tarp Suinteresuotų institucijų;

4.7.2. nustato Lietuvai prioritetines EBPO veiklos sritis, teikia pasiūlymus Atsakingų institucijų vadovams dėl joms būtinų lėšų ir žmogiškųjų išteklių skyrimo;

4.7.3. svarsto kitus su Lietuvos Respublikos naryste EBPO susijusius klausimus.

5. Pasiūlyti į Sąrašą įtrauktoms Vyriausybei nepavaldžioms institucijoms, įstaigoms ir kitiems subjektams vadovautis šio nutarimo 4 punktu.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                              Linas Antanas Linkevičius

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Sąrašas

 

Ataskaitos forma

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1284, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24679

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 599, 2021-07-28, paskelbta TAR 2021-08-04, i. k. 2021-17023

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 292, 2022-03-30, paskelbta TAR 2022-03-31, i. k. 2022-06511

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų, įstaigų ir kitų subjektų veiklos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 614, 2022-06-08, paskelbta TAR 2022-06-13, i. k. 2022-12662

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų, įstaigų ir kitų subjektų veiklos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 346, 2024-05-08, paskelbta TAR 2024-05-16, i. k. 2024-08945

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų, įstaigų ir kitų subjektų veiklos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje“ pakeitimo