Suvestinė redakcija nuo 2022-02-18

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-02-26, i. k. 2018-02949

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PREVENCINĖS VEIKLOS, EKONOMIKOS SKATINIMO IR TURIZMO PLĖTROS, KAIMO RĖMIMO SRIČIŲ FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ PRIORITETŲ NUSTATYMO

 

2018 m. vasario 22 d. Nr. TS-41

Utena

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 34, 38 ir 44 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu ir Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-306 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.9 papunkčiu, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1Nustatyti Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos srities finansuojamų projektų prioritetus:

1.1. Saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-8, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01722

 

1.2. Smurto artimoje aplinkoje ir smurto lyties pagrindu prevencija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-35, 2021-02-23, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03436

 

1.3. Priklausomybių prevencija;

1.4. Gaisrų prevencija.

Papildyta papunkčiu:

Nr. TS-26, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-17, i. k. 2022-02888

 

2Nustatyti Utenos rajono savivaldybės ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros srities finansuojamų projektų prioritetus:

2.1. Utenos rajono investicinės aplinkos stiprinimas, siekiant užtikrinti sukurtų darbo vietų išsaugojimą bei skatinant naujų darbo vietų sukūrimą ir jaunimo integraciją į darbo rinką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-8, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01722

Nr. TS-35, 2021-02-23, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03436

 

2.2. Utenos rajono turizmo išteklių ir teikiamų paslaugų žinomumo didinimas, naujų turizmo produktų kūrimas turistų ir virtualių lankytojų srautui skatinti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-8, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01722

Nr. TS-35, 2021-02-23, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03436

 

3Nustatyti Utenos rajono savivaldybės kaimo rėmimo srities finansuojamų projektų prioritetus:

3.1. Ūkių modernizavimas, susijęs su žemės ūkio produkcijos gamyba, perdirbimu ir realizavimu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. TS-8, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01722

 

3.2. Utenos rajono žemdirbių kvalifikacijos kėlimas ir bendruomeniškumo ugdymas;

3.3. Vaikų dienos centrų veiklų plėtojimas ir skatinimas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. TS-81, 2019-03-28, paskelbta TAR 2019-03-29, i. k. 2019-04971

 

3.4. Bendruomeninių organizacijų kūrimosi, veiklos ir plėtros skatinimas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. TS-62, 2020-02-27, paskelbta TAR 2020-02-28, i. k. 2020-04417

 

4Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.  

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Alvydas Katinas

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-8, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01722

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo“ pakeitimo

 

2.

Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-81, 2019-03-28, paskelbta TAR 2019-03-29, i. k. 2019-04971

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo“ pakeitimo

 

3.

Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-62, 2020-02-27, paskelbta TAR 2020-02-28, i. k. 2020-04417

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo“ pakeitimo

 

4.

Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-35, 2021-02-23, paskelbta TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03436

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo“ pakeitimo

 

5.

Utenos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-26, 2022-02-17, paskelbta TAR 2022-02-17, i. k. 2022-02888

Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo“ pakeitimo