Suvestinė redakcija nuo 2021-12-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-10-21, i. k. 2016-25525

 

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TINKAMO TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos RESPUBLIKOS vidaus reikalų ministerijos reGULIAVIMO SRITYJE PRIEŽIŪROS NURODYMŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. spalio 20 d. Nr. V-273

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1679 „Dėl Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu:

1.       T v i r t i n u  Tinkamo tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srityje priežiūros nurodymus (pridedama).

2.       P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 24 d. įsakymą Nr. V-52 „Dėl Nurodymų dėl tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srityje patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Kęstutis Jucevičius

 

PATVIRTINTA

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-273

 

 

TINKAMO TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LIETUVOS RESPUBLIKOS vidaus reikalų ministerijos reGULIAVIMO SRITYJE PRIEŽIŪROS NURODYMai

 

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

 

1. Tinkamo finansinių sankcijų įgyvendinimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba) reguliavimo srityje priežiūros nurodymai (toliau – Nurodymai) nustato fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas, susijusias su tinkama tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo priežiūra.

2. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimą nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir Europos Sąjungos reglamentai dėl tarptautinių sankcijų ir jų taikymo išimčių, priimti remiantis Europos Bendrijos steigimo sutartimi, kurie yra tiesiogiai taikomi Lietuvos Respublikoje nuo jų įsigaliojimo.

3. Nurodymai skirti finansų įstaigoms, kitiems subjektams ir kitiems asmenims, privalantiems įgyvendinti tarptautines finansines sankcijas pagal Europos Sąjungos reglamentus (toliau – Asmenys).

4. Nurodymuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme.

 

 

II SKYRIUS

ASMENŲ IR SUBJEKTŲ, KURIEMS TAIKOMOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS SANKCIJOS, PAREIGOS IR TEISĖS, SUSIJUSIOS SU FINANSINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMU

 

 

5. Asmenys privalo:

5.1. vykdyti finansines sankcijas ir atlikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo ir Europos Sąjungos reglamentuose dėl tarptautinių sankcijų ir jų įgyvendinimo išimčių nustatytus veiksmus;

5.2. patikrinti, ar jų klientas ir jo naudos gavėjas (toliau – subjektai) yra įtraukti į subjektų bei jų grupių, kurioms taikomos Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo Tarybos  rezoliucijų, nukreiptų prieš terorizmą (Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija 1267(1999) su pakeitimais)  ir Europos Sąjungos finansinių sankcijų, konsoliduotą sąrašą (atnaujinamas konsoliduotas sąrašas skelbiamas oficialiuose Jungtinių Tautų Organizacijos ir Europos Komisijos tinklalapiuose) ir tokiems subjektams taikyti Nurodymuose numatytas priemones (įskaitant Europos Sąjungos subjektus, nurodytus Bendroje pozicijoje 2001/931/CFSP su pakeitimais);

5.3. ypatingą dėmesį atkreipti į subjektus iš valstybių, esančių Finansinių veiksmų darbo grupės (toliau – FATF) sudarytame nebendradarbiaujančių valstybių ir teritorijų sąraše, bei jų pačių ar jų naudai atliekamas pinigines operacijas ar sandorius (atnaujinamas nebendradarbiaujančių valstybių ir teritorijų sąrašas skelbiamas oficialiame FATF tinklalapyje);

5.4. apriboti Nurodymų 5.2 papunktyje nurodytų tarptautinių finansinių sankcijų sąrašuose įrašytų subjektų teisę valdyti, naudoti finansų įstaigose jų turimas pinigines lėšas ir kitą turtą (įskaitant palūkanas) ir jais disponuoti, išskyrus Nurodymų 8 punkte nustatytą atvejį;

5.5. nedelsdami nutraukti prievolių, atsiradusių iki nustatant tarptautinių finansinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimą, vykdymą, arba sustabdyti jų vykdymą tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiui;

5.6. nedelsdami vienašališkai ar šalių susitarimu nutraukti sandorius, kurie buvo sudaryti iki nustatant tarptautinių finansinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimą, arba sustabdyti jų vykdymą tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiui;

5.7. sustabdę subjektų, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos, disponavimą sąskaitomis ar kitu turtu, apie tai per 2 darbo dienas informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-203, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24215

 

5.8. teikti informaciją apie finansinių sankcijų įgyvendinimą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, o finansų įstaigos – ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai;

5.9. pateikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai visus priežiūrai atlikti reikalingus duomenis;

5.10. paskirti darbuotoją (-us), kuris (-ie) organizuotų finansinių sankcijų įgyvendinimą, būtų atsakingas (-i) už disponavimo sąskaitomis sustabdymą, reguliarų subjektų, dėl kurių taikomos finansinės sankcijos, sąrašo atnaujinimą, pranešimų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir kitoms institucijoms, atsakingoms už tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą, teikimą;

5.11. nustatyti atitinkamas vidaus kontrolės procedūras, kurios užtikrintų finansinių sankcijų įgyvendinimą.

6. Asmenims ir subjektams draudžiama:

6.1 vykdyti veiksmus, kurių vykdymas draudžiamas Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis;

6.2. sudaryti sandorius, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms;

6.3. prisiimti naujas prievoles, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

7. Apribojus subjektų, dėl kurių įgyvendinamos finansinės sankcijos, disponavimą sąskaitomis, iš jų gali būti išskaitomos įprastinės šių sąskaitų išlaikymo išlaidos ir įskaitomos palūkanos bei mokėjimai pagal sandorius, sudarytus iki pradedant įgyvendinti finansines sankcijas, tik tuo atveju, kai jokiais išskaitymais ar įskaitymais negalės disponuoti subjektas, dėl kurio įgyvendinamos finansinės sankcijos.

8. Jeigu tarptautines sankcijas nustačiusių tarptautinių organizacijų sprendimuose ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktuose, išskyrus reglamentus, yra numatomos jų įgyvendinimo išimtys humanitariniais, taikos palaikymo misijų aprūpinimo tikslais ar kitais ypatingais atvejais, Asmenys turi teisę atlikti juose nurodytus veiksmus, vadovaudamiesi sankcijų išimčių įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.

9. Subjektai, kuriems taikomos tarptautinės finansinės sankcijos,  dėl tarptautinių sankcijų ir jų taikymo išimčių kreipiasi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba dėl išimties įgyvendinimo kiekvienu konkrečiu atveju kreipiasi į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją ir įgyvendina išimtį tik gavusi jos sutikimą.

10. Subjektai, kuriems taikomos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nustatytos sankcijos, turi teisę kreiptis dėl išbraukimo iš subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašų:

10.1. „ISIL (Da'esh)“ („Islamo valstybė“) ir  „Al-Qaida“ sankcijų sąrašuose esantys subjektai tokius prašymus gali pateikti JT Saugumo Tarybos komiteto 1267 kontrolieriaus tarnybai (https://www.un.org/sc/suborg/en/ombudsperson);

10.2. Talibano sankcijų sąrašuose nurodyti subjektai gali kreiptis į JT Saugumo Tarybos kontaktinį asmenį, paskirtą nagrinėti išbraukimų iš sąrašų klausimus (angl. Focal Point for De-listing) (https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting).

11. Kai Europos Sąjungos atsakingų institucijų priimamas sprendimas dėl ribojamųjų priemonių konkrečiam subjektui taikymo, jis gauna informacinį laišką arba jam skirtas pranešimas skelbiamas oficialiojo ES žurnalo C serijoje. Informacinis laiškas ir pranešimas pateikia specifinę informaciją apie veiksmus, kurių asmuo gali imtis, kvestionuodamas priimtą sprendimą. Oficialaus žurnalo prieiga galima naudojantis šiuo adresu: eur-lex.europa.eu/JOIndex.do  arba eur-lex.europa.eu/.

12. Subjektai, kuriems taikomos ribojamosios priemonės pagal Bendrąją poziciją 2001/931/CFSP (su paskutiniais atnaujinimais), turi teisę:

12.1 kreiptis į Europos Sąjungos Tarybą su prašymu persvarstyti jų atvejį, remiantis prašymą pagrindžiančiais dokumentais, šiuo adresu: Council of the European Union, General Secretariat, DG C 1C, rue de la Loi/Wetstraat 175,1048 Bruxelles/Brussel, Belgique/België, el. p. [email protected];

12.2. apskųsti Europos Sąjungos Tarybos sprendimą Europos Sąjungos pirmosios instancijos teismui – Europos bendrajam teismui;

12.3 kreiptis į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą dėl įšaldymo nutraukimo, pridėdami prašymą pagrindžiančius dokumentus.

13. Nurodymų 9 punkte ir 12.3 papunktyje nurodytu atveju Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba sprendimą dėl ribojamųjų priemonių įgyvendinimo išimties ar lėšų įšaldymo nutraukimo subjekto atžvilgiu Lietuvos Respublikoje priima per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo. Jeigu dėl pagrįstų priežasčių per šį terminą sprendimas negali būti priimtas, šis terminas gali būti motyvuotai pratęstas, tačiau ne ilgiau negu 30 dienų.

14. Nurodymų 13 punkte nurodyti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. V-203, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24215

Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. V-273 „Dėl Tinkamo tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srityje priežiūros nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo