Sprendimas netenka galios 2022-05-01:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-847, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08957

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-10-06 iki 2022-04-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-09-10, i. k. 2021-19148

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIO S SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 10 d. Nr. V-2052

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.1.    Papildau 6.1.1.2.24 papunkčiu:

6.1.1.2.24. norintiems dalyvauti kontaktiniu būdu organizuojamame tęstiniame profesiniame mokyme ar aukštojo mokslo studijose ir:

6.1.1.2.24.1. vakcinuotiems pirmąja „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos doze, išskyrus šio sprendimo 6.1.1.2.24.5 papunktyje nurodytą atvejį;

6.1.1.2.24.2. vakcinuotiems pirmąja „Vaxzevria“ vakcinos doze, kai nėra praėjusios 4  savaitės nuo pirmosios vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio sprendimo 6.3.2.3.5 papunktyje nurodytą atvejį;

6.1.1.2.24.3. vakcinuotiems „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrąja doze, kai nėra praėjusi 1 savaitė nuo antrosios vakcinos dozės suleidimo;

6.1.1.2.24.4. vakcinuotiems „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcina, kai nuo vakcinos dozės suleidimo nėra praėjusios 2 savaitės;

6.1.1.2.24.5. vakcinuotiems viena „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos doze, kai asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, kai nuo vakcinos dozės suleidimo nėra praėjusios 2 savaitės;

6.1.1.2.24.6. vakcinuotiems antrąja „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos doze, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai, kai nuo antrosios vakcinos dozės suleidimo nėra praėjusi 1 savaitė.“

1.2.    Pripažįstu netekusiu galios 6.1.1.2.24 papunktį.

1.3.    Pripažįstu netekusiu galios 6.3.2.3 papunktį.

1.4.    Pakeičiu 6 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2.  Nustatau, kad:

2.1. šis sprendimas, išskyrus 1.2 papunktį, įsigalioja 2021 m. rugsėjo 13 d.;

2.2. šio sprendimo 1.2 papunktis įsigalioja 2021 m. spalio 16 d.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2245, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20889

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                           Arūnas Dulkys

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2021 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. V-2052  redakcija)

6 priedas

 

Asmenų, norinčių išvykti į užsienio valstybes ar norinčių pasinaudoti neribojamomis arba ribojamomis iš dalies darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos sąlygomis (asmenų, turinčių kontraindikacijų skiepytis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinomis, nėščiųjų) tyrimo algoritmas

 

 

 

 

 


Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2245, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20889

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. V-2052 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo“ pakeitimo