Suvestinė redakcija nuo 2022-05-06

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-01-05, i. k. 2017-00490

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. T2-302

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 35 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-15 „Dėl Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ 1 punktą.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Meras                                                                                                                          Šarūnas Vaitkus

 

 

PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-302

1 punktu

 

 

TRIUKŠMO PREVENCIJOS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato triukšmo prevencijos teisinius pagrindus ir priemones viešose vietose, triukšmo valdymo subjektų (valdytojų) teises, pareigas, atsakomybę, triukšmo kontrolės tvarką.

2. Šių Taisyklių tikslas – reglamentuoti veiklos, kurią vykdant skleidžiamas triukšmas, valdymą siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio ir užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę.

3. Taisyklės netaikomos paties asmens keliamo ir jį veikiančio triukšmo atvejais, esant triukšmui darbo vietose ir transporto priemonių viduje.

4. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu ir kitais teisės aktais.

5. Šių Taisyklių privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys Palangos miesto savivaldybės teritorijoje.

 

II. PAGRINDINĖS TAISYKLIŲ SĄVOKOS

 

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:

Judrus triukšmo šaltinis – motorinės transporto priemonės ir kiti judantys mechanizmai, skleidžiantys triukšmą.

Triukšmas – nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla.

Triukšmo rodiklis – garso, suvokiamo kaip triukšmas, duomuo, išreikštas fizikiniais garso matavimo vienetais.

Triukšmo ribinis dydis – triukšmo rodiklio vertė, kurią viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ar mažinti.

Triukšmo šaltinio valdytojas – triukšmo šaltinio savininkas arba kitas asmuo, teisėtai valdantis triukšmo šaltinį.

Triukšmo šaltinis – bet koks įrenginys ar objektas, kuris kelia (skleidžia) triukšmą.

Triukšmas pagal kilmę yra:

gamybinis-komercinis – įmonių technologinių įrenginių, pastatų inžinerinių įrengimų bei triukšmas, atsirandantis iš pastatų aptarnavimo veiklos (ventiliacijos, kondicionavimo įrenginiai, virtuvių technologiniai įrenginiai, šilumos punktai, transformatorinės, prekių pakrovimo-iškrovimo darbai ir panašiai);

transporto – kelių, geležinkelių ir oro transporto keliamas triukšmas. Šiai grupei nepriskiriamas transporto priemonių signalizacijos ir aptarnaujančio transporto (prekes pervežančio, atliekas išvežančio) keliamas triukšmas;

statybų – statybų metu keliamas triukšmas nepriklausomai nuo to, kas jį sukelia (mechanizmai, statybų darbai ar statybas aptarnaujantis transportas);

laisvalaikio – renginių, eisenų, ceremonijų bei kitos laisvalaikio veiklos (kavinių, barų, restoranų, klubų, viešbučių ir kt.) keliamas triukšmas: lankytojų šūkavimas, švilpimas, dainavimas, grojimas muzikiniais instrumentais ar kitais garsiniais aparatais;

buitinis triukšmas – gyvenamosiose patalpose keliamas triukšmas, sklindantis į kaimyninius butus bei viešąsias vietas.

Triukšmo prevencija – priemonių, mažinančių triukšmo šaltinių įvairovę ir (ar) skaičių, užkertančių kelią viršyti triukšmo ribinius dydžius ir (ar) mažinančių triukšmo šaltinių garso slėgio, galios, stiprumo, energijos lygius, įgyvendinimas.

Triukšmo prevencijos zona – gyvenamųjų vietovių teritorija, kurioje triukšmas viršija ribinius dydžius ir kurioje būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones.

Tylioji viešoji zona urbanizuotų teritorijų zona, netrikdoma transporto, pramonės ar komercinės ir gamybinės veiklos triukšmo.

Triukšmingos transporto priemonės ir mechanizmai – motoriniai pjūklai, žoliapjovės, traktoriai ir kita technika, kuria atliekami ūkio darbai, techniškai netvarkingos ar techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės.

Renginys – organizuotas viešas žmonių susibūrimas, veiksmas – koncertas, spektaklis, šventė, mugė, akcija, varžybos ir kt., kurio forma nepriskiriama susirinkimo sąvokai (mitingas, piketas, demonstracija, pilietinė akcija ir kt.).

Viešoji vietaviešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina Palangos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje esanti Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (gatvės, aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, paplūdimiai bei jų prieigos ir kitos žmonių susibūrimo vietos) ir visuomenei prieinamas nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomas (naudojamas) žemės sklypas, kuriuose teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) nekilnojamojo turto registre registruotų statinių, laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių (toliau – viešoji vieta).

Stacionarus triukšmo šaltinis – triukšmo šaltinis, kurio buvimo vieta yra nekintama.

Uždaros patalpos – izoliuota patalpa, kurios sienos, langai ir durys neleidžia sklisti garsui į aplinką.

Diena – laikas nuo 7 val. iki 19 val.

Vakaras – laikas nuo 19 val. iki 22 val.

Naktis – laikas nuo 22 val. iki 7 val.

Kitos vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymą.

 

III. TRIUKŠMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS VIEŠOSE VIETOSE

 

7. Triukšmo prevencija įgyvendinama, siekiant valdyti triukšmą bei jo neigiamą poveikį žmonių sveikatai.

8. Muzikinių ar kitų renginių viešosiose vietose metu bendras triukšmo fonas negali viršyti teisės aktais nustatytų normų. Renginių, vykstančių Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, laikas ir organizavimo tvarka nustatyta Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintame Renginių organizavimo Palangos miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos apraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-130, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09509

 

9. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, kai viršijami triukšmo ribiniai dydžiai, Savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę laikinai:

9.1. apriboti stacionarių triukšmo šaltinių veiklą;

9.2. taikyti kitas triukšmo mažinimo priemones.

10. Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose draudžiama:

10.1. Neteko galios nuo 2022-05-06

Papunkčio naikinimas:

Nr. T2-130, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09509

 

10.2. skleisti komercinę garsinę reklamą laikinose ir stacionariose prekybos ar paslaugų teikimo vietose, taip pat transporto priemonėse, išskyrus renginių ar švenčių metu bei spec. tarnybų garsinę informaciją;

10.3. garsiai leisti muziką automobiliuose, esant atviroms automobilių durims arba atviriems automobilių langams;

10.4. naudoti judrius triukšmo šaltinius, rankinius ir mechaninius prietaisus, keliančius triukšmą, jei tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą;

10.5. uždarose patalpose leisti muziką, skleisti garsinę informaciją ar reklamą naudojant specialią garso stiprinimo aparatūrą, jei patalpose įrengti langai ar durys ar kitos angos yra atidarytos, o garsas tokiu būdu sklinda į išorinę aplinką ir trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą.

11. Nuo 8 val. iki 24 val. leidžiama be specialios garso stiprinimo aparatūros muzikuoti lauke prie viešojo maitinimo, pramogų įrenginių tik tiek, kiek tai netrikdo kitų asmenų ramybės, poilsio, miego ar darbo ir (arba) neviršija galiojančioje Lietuvos higienos normoje patvirtintų triukšmo ribinių dydžių.

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-130, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09509

 

12. Garsinės informacijos ir signalizacijos savininkai privalo užtikrinti, kad jų naudojama įranga būtų tvarkinga, netrikdytų asmenų ramybės, poilsio ar darbo.

13. Uždarose patalpose, kai langai, durys ar kitos angos yra uždarytos, galima leisti muziką, groti muzikiniais instrumentais, skleisti garsinę informaciją, reklamą ir kitus triukšmo šaltinius, kai neviršijami Lietuvos higienos normoje nustatyti triukšmo ribiniai dydžiai.

14. Neuždarose patalpose ir atvirose teritorijose įrengti žaidimų, cirko ir kiti atrakcionai gali veikti dienos ir vakaro metu. Naktį jie gali veikti tik tuo atveju, jei nėra grojama muzika, o naudojami žaidimų, cirko ir kiti atrakcionų įrenginiai nekelia triukšmo.

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-130, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09509

 

15. Daugiabučiuose namuose įsikūrusios įmonės, parduotuvės, barai, kavinės ir kitos įstaigos, kurių veikloje naudojami triukšmo šaltiniai, esant gyventojų nusiskundimams ir (ar) kontroliuojantiems pareigūnams nustačius triukšmo rodiklių viršijimus, privalo normalizuoti  triukšmo lygį ar keisti triukšmo šaltinio naudojimo laiką.

16. Prekių pristatymo ir krovos darbus vykdyti prekybos įmonėse, kurios įsikūrusios arčiau kaip 300 m nuo gyvenamųjų namų, ligoninių, sanatorijų ir kitų gydymo įstaigų, nuo 21 val. iki 6 val. draudžiama, o nuo 6 val. iki 21 val. galima neviršijant galiojančioje Lietuvos higienos normoje patvirtintų triukšmo ribinių dydžių ir netrikdant asmenų ramybės, poilsio ar darbo.

17. Draudžiama naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 24 val. iki 8 val. (išskyrus švenčių dienomis, taip pat per masinių pramogų renginių, kuriuos rengti nustatyta tvarka išduotas leidimas).

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-130, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09509

 

18. Valyti, tvarkyti privačią teritoriją, išvežti atliekas ar kt. veikla, naudojant triukšmą keliančias priemones ūkio darbams atlikti (pvz., malkų, žolės pjovimas ir kt.), darbo dienomis gali būti vykdoma nuo 8 val. iki 21 val., o šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis gali būti vykdoma nuo 10 val. iki 19 val. (išskyrus miesto tvarkymo paslaugoms atlikti būtinus veiksmus).

19. Sporto aikštelėse bei aikštynuose, esančiuose arčiau kaip 50 metrų nuo gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties poilsio pastatų, žaisti triukšmingus žaidimus (krepšinį, lauko tenisą, tinklinį ir kitus) leidžiama nuo gegužės  15 d. iki rugsėjo  15  d. – nuo 8 val. iki 23 val., o nuo  rugsėjo 16 d. iki gegužės 14 d. – nuo 8 val. iki 22 val., išskyrus varžybų, čempionato ar kitų renginių metu, kai yra išduodamas Savivaldybės leidimas.

20. Daugiabučių namų savininkų bendrijoms, jungtinės veiklos sutarties dalyviams, bendrojo naudojimo objektų administratoriams rekomenduojama namo vidaus taisyklėse nustatyti triukšmo prevencijos reikalavimus. Jie privalomi visiems daugiabučių namų patalpų savininkams ar kita teise valdantiems turtą asmenims.

21. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys privalo reikalauti, kad, išduodant leidimą statybai, užbaigtuose statiniuose būtų atliktos ekspertizės dėl triukšmo mažinimo reikalavimų įgyvendinimo.

22. Teritorijų planavimo organizatoriai, užsakovai, rengdami ir tvirtindami teritorijų planavimo dokumentus ir planuodami ūkinę veiklą turi numatyti priemones bei būdus ir užtikrinti, kad nebus viršijami triukšmo ribiniai dydžiai, nustatyti galiojančioje Lietuvos higienos normoje.

23. Savivaldybės teritorijoje fizinių ir juridinių asmenų vykdomų statybų, rekonstrukcijų, remonto ir kitokia veikla (išskyrus avarijų ir stichinių nelaimių likvidavimo darbus), kurios skleidžiamas triukšmas trikdytų, neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį ar miego kokybę, gali būti vykdoma:

23.1. nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d. – darbo dienomis nuo 9 val. iki 19 val.;

23.2. nuo rugsėjo 16 d. iki gegužės 14 d. – darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val.

24. Statybų, remonto, rekonstrukcijos ar kitokia veikla, kurios skleidžiamas triukšmas trikdytų, neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį ar miego kokybę, šeštadieniais ir sekmadieniais bei švenčių dienomis draudžiama.

 

IV. TRIUKŠMO VALDYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

25. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių, inžinerinių statinių ir sistemų, vykdomos ūkinės veiklos ir jos lemiamo triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių.

26. Bet koks asmuo, veikiantis ar vykdantis ūkinę veiklą Tarybos patvirtintose triukšmo prevencijos zonose, turi teisę pateikti savivaldybės vykdomai institucijai motyvuotus pareiškimus dėl triukšmo šaltinių valdytojų veiklos ir dėl šioje vietoje atsirandančio triukšmo prevencijos ir mažinimo.

27. Triukšmo šaltinio valdytojai, planuojantys savo veikloje naudoti stacionarius triukšmo šaltinius, privalo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti triukšmo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimą.

28. Triukšmo šaltinio valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones.

29. Triukšmo šaltinių valdytojai, veikiantys ar vykdantys ūkinę veiklą Tarybos patvirtintose triukšmo prevencijos zonose privalo:

29.1. per 30 dienų nuo šių zonų patvirtinimo privalo pateikti savivaldybės vykdomajai institucijai derinti triukšmo prevencijos veiksmų planus;

29.2. kasmet pateikti savivaldybės vykdomajai institucijai triukšmo prevencijos veiksmų planų įgyvendinimo ataskaitas.

 

V. TRIUKŠMO  KONTROLĖ

 

30. Kaip laikomasi šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų, kontroliuoja tam įgalioti pareigūnai. Taisyklių vykdymą kontroliuoja Palangos miesto savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento Palangos skyrius, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariatas.

31. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas pagal asmenų prašymus, pareiškimus, skundus vykdo ūkinės-komercinės veiklos stacionarių triukšmo šaltinių keliamo triukšmo kontrolę.

32. Triukšmo kontrolę atliekančios institucijos teikia asmenims triukšmo  prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo reikalavimus. Šiuos reikalavimus turi įvykdyti:

32.1. juridiniai asmenys, besiverčiantys gamyba, – ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų;

32.2. juridiniai asmenys, besiverčiantys prekyba, paslaugų teikimu – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų;

32.3. juridiniai asmenys, atliekantys statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus miesto viešose vietose, gyvenamojoje aplinkoje, – ne vėliau kaip per 4 kalendorines dienas;

32.4. fiziniai asmenys – ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas.

33. Triukšmo kontrolės institucijos 32.1–32.3 punktuose nurodytus terminus motyvuotu triukšmo šaltinių valdytojų prašymu gali pratęsti, bet ne ilgiau kaip pusę atitinkamo termino laiko.

34. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo per nustatytą terminą įvykdyti Savivaldybės administracijos reikalavimus.

35. Triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo matavimus atlieka atestuota, akredituota laboratorija ar kita kompetentinga įstaiga pagal galiojančią Lietuvos higienos normą.

 

VI. TRIUKŠMO VALDYTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

36. Juridiniai ir fiziniai asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

37. Triukšmo šaltinio valdytojas, padaręs žalos žmonių sveikatai, turtui ir aplinkai, privalo ją atlyginti įstatymų numatyta tvarka.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Šios Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos ir panaikintos Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Palangos miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T2-130, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09509

Dėl Tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo