Suvestinė redakcija nuo 2018-12-14

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15222

 

 

vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL UŽDARosios AKCINės BENDROVės „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos KAINos dedamųjų vienašališko nustatymo

 

2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. O3E-297

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 32 straipsnio 9 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika), atsižvelgdama į Komisijos 2018 m. liepos 31 d. nutarimą Nr. O3E-246 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“ (toliau – Nutarimas) bei Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. pažymą Nr. O5E-227 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, Komisija n u t a r i a:

1. Konstatuoti, kad Kelmės rajono savivaldybės taryba pažeidė Įstatymo 32 straipsnio 9 dalį, t. y. per 30 kalendorinių dienų nepašalino Nutarime nurodytų pažeidimų.

2. Vienašališkai nustatyti laikinas UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos kainos dedamąsias (be pridėtinės vertės mokesčio):

2.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą:

2.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 2,75 + THG,KD, dedamąsias:

2.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,75 ct/kWh;

2.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD;

2.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias:

2.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 2,75 + TH,KD, dedamąsias:

2.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,75 ct/kWh;

2.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD;

2.2.2. dvinarės kainos dedamąsias:

2.2.2.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 19,83 Eur/kW per mėnesį;

2.2.2.2. kintamąją dedamąją – TH,KD;

2.3. šilumos perdavimo kainas:

2.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,21 + THT,KD, dedamąsias:

2.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,21 ct/kWh;

2.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD;

2.3.2. dvinarės kainos dedamąsias:

2.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 8,92 Eur/mėn./kW;

2.3.2.2. kintamąją dalį – THT,KD;

2.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,12 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis gyventojams (butui) – 0,86 Eur/mėn., kitiems vartotojams – 9,95 Eur/mėn.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-447, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-13, i. k. 2018-20467

 

3. Nustatyti dedamųjų THG,KD, TH,KD, THT,KD, TH formules:

Eil. Nr.

Dedamoji

Formulė

1.

Šilumos (produkto) gamybos ir šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarės kainos kintamoji dedamoji

THG,KD = TH,KD = 0,13 + ((278,3 × pHG, ska) + (2 062,1 × pHG, bm) + (32,3 × pHG, dyz) +

(111,8 × pHG, a))/(27,72 × 10000)

2.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

THT,KD = 0,03 + (3,705 × TH)/24,01

3.

Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kaina

TH = 2,75 + TH,KD

čia:

pHG, ska– skalūnų alyvos kaina (Eur/tne);

pHG,  bm –  biokuro mišinio kaina (Eur/tne);

pHG, dyz – dyzelinio kuro kaina (Eur/tne);

pHG, a – akmens anglies kaina (Eur/tne).

 

4. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio neatitikties susidariusias ir šilumos kainų dedamųjų taikymo laikotarpiu (2014 m. kovo 1 d. – 2015 m. vasario 8 d.) vartotojams negrąžintas papildomai gautas pajamas (2,85 tūkst. Eur), šilumos kainų dedamųjų taikymo laikotarpiu (2015 m. spalio 1 d. – 2016 m. rugsėjo 30 d.) nesusigrąžintas nepadengtas sąnaudas (5,87 tūkst. Eur) bei 2014 m. spalio 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu papildomai gautas pajamas 71,00 tūkst. Eur, iš viso 67,98 tūkst. Eur papildomai gautų pajamų, mažinant šilumos kainą 0,28 ct/kWh.

5. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui susidariusias ir šilumos kainų dedamųjų taikymo laikotarpiu (2015 m. spalio 1 d. – 2016 m. rugsėjo 30 d.) nesusigrąžintas (2,22 tūkst. Eur) bei 2014 m. sausio 1 d. – 2015 m. rugsėjo 31 d. laikotarpiu susidariusias nepadengtas (20,39 tūkst. Eur) šilumos tiekimo veiklai tenkančias nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos nusidėvėjimo ir priežiūros sąnaudas, iš viso 22,61 tūkst. Eur, didinant šilumos kainą 0,09 ct/kWh.

6. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui 2,11 tūkst. Eur papildomas sąnaudas, susidariusias įgyvendinant imperatyvius teisės aktų reikalavimus 2014–2016 m. sausio mėn. laikotarpiu, didinant šilumos kainą 0,01 ct/kWh.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Inga Žilienė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3E-447, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-13, i. k. 2018-20467

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. rugsėjo 27 d. nutarimo Nr. O3E-297 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ klaidos ištaisymo