Suvestinė redakcija nuo 2021-12-24

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-02-24, i. k. 2021-03509

 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo

 

2021 m. vasario 24 d. Nr. T1-24

Pasvalys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Pasvalio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamas: 34767,3 tūkst. Eur (1 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-119, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14394

Nr. T1-174, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20333

Nr. T1-218, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24112

Nr. T1-239, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26802

 

1.2. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto asignavimus: 35176,3  tūkst. Eur, iš jų:

1.2.1. 20054,1  tūkst. Eur darbo užmokesčiui“;

1.2.2. 3898,3 tūkst. Eur turtui įsigyti“;

1.2.3. 590,8 tūkst. Eur paskolų lėšos investiciniams projektams finansuoti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-119, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14394

Nr. T1-174, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20333

Nr. T1-218, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24112

Nr. T1-239, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26802

 

1.3. Asignavimus pagal asignavimų valdytojus (2 priedas).

1.4. Asignavimus iš specialiųjų tikslinių dotacijų pagal asignavimų valdytojus (3 priedas).

1.5. Asignavimus pagal programas (4 priedas).

2. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus užtikrinti, kad 2022 m. sausio 1 d. įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes būtų ne didesnis už įsiskolinimą 2021 m. sausio 1 d.

Sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą, pareiškimą) paduodant Regionų apygardos administraciniam teismo Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Gintautas Gegužinskas

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

T1-24 1 priedas pagal sprendimą Nr. T1-239

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-119, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14394

Nr. T1-174, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20333

Nr. T1-218, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24112

Nr. T1-239, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26802

 

T1-24 2 priedas pagal sprendimą Nr. T1-239

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-119, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14394

Nr. T1-174, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20333

Nr. T1-218, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24112

Nr. T1-239, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26802

 

T1-24 3 priedas pagal sprendimą Nr. T1-239

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-119, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14394

Nr. T1-174, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20333

Nr. T1-218, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24112

Nr. T1-239, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26802

 

T1-24 4 priedas pagal sprendimą Nr. T1-239

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-119, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14394

Nr. T1-174, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20333

Nr. T1-218, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24112

Nr. T1-239, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26802

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-119, 2021-06-23, paskelbta TAR 2021-06-28, i. k. 2021-14394

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-174, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20333

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-218, 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24112

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo"

 

4.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-239, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26802

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo