Suvestinė redakcija nuo 2018-04-10

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05786

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO MOKINIŲ VEŽIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. lapkričio 21 d. Nr. T-632

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 7 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 36 straipsnio 1–3 dalimis, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 32-890; 2013, Nr. 75-3782) 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Radviliškio rajono mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 9 d. sprendimą Nr. T-376 „Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                               Darius Brazys

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės

tarybos 2013 m. lapkričio 21 d.

sprendimu Nr. T-632

 

RADVILIŠKIO RAJONO MOKINIŲ VEŽIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Radviliškio rajono mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) mokyklose besimokančių mokinių vežimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarką.

2. Šio aprašo tikslas:

2.1. tobulinti mokinių vežimo sistemą, reglamentuojant įvairius vežimo būdus, ir užtikrinti lėšų, skiriamų mokinių kelionės išlaidoms kompensuoti, efektyvų panaudojimą;

2.2. užtikrinti Savivaldybės mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas ir gyvenančių toliau nei 3 km nuo mokyklos, vežiojimą į mokyklą ir atgal.

3. Vadovaudamosi šiuo aprašu, Radviliškio rajono savivaldybės mokyklos organizuoja mokinių vežimą.

4. Apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:

4.1. mokykla – švietimo įstaiga, kurios pagrindinė veikla – formalusis arba (ir) neformalusis švietimas;

4.2. mokinys – asmuo, kuris mokosi;

4.3. mokyklinis autobusas – Radviliškio rajono savivaldybei priklausantis ir švietimo įstaigos pasitikėjimo teise valdomas, skiriamaisiais ženklais paženklintas autobusas, vežantis vaikus (mokinius) specialiais maršrutais;

4.4. mokyklinis geltonasis autobusas – valstybei nuosavybės teise priklausantis, geltonai   dažytas, skiriamaisiais ženklais paženklintas autobusas, vežantis vaikus (mokinius) specialiais maršrutais, įsigytas pagal specialias Lietuvos Respublikos Vyriausybės programas.

4.5. vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius;

4.6. tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusai – kelių transporto priemonės, vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais maršrutais daugiau kaip per dviejų savivaldybių teritorijas;

4.7. vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusai – kelių transporto priemonės, vežančios keleivius pagal patvirtintus tvarkaraščius nustatytais priemiestiniais maršrutais;

4.8. visuomeninis transportas – tai fizinis arba juridinis asmuo, nuosavybės, patikėjimo, nuomos, panaudos arba kitu teisėtu pagrindu valdantis transporto priemones, turintis licenciją keleiviams vežti ir leidimą aptarnauti atitinkamą maršrutą.

4.9. tėvų (globėjų, rūpintojų) transportas – fiziniam asmeniui, sudariusiam sutartį su ugdymo įstaiga dėl mokinio(-ių) vežimo, priklausantis automobilis;

4.10. saviraiškos renginiai – sporto, sveikatos ugdymo, meninės raiškos, turizmo, gamtos, techninės kūrybos, būrelių, studijų, klubų bei kiti neformalieji renginiai, skirti meniniams,  kalbiniams, sportiniams, moksliniams, technologiniams, socialiniams, ekonominiams ir kitokiems mokinių gebėjimams ugdyti;

4.11. neformaliojo vaikų švietimo įstaiga – muzikos ir dailės mokyklos bei sporto skyrius;

4.12. bendrojo ugdymo mokyklos – mokyklos-darželiai, pagrindinės, progimnazijos, vidurinės mokyklos, gimnazijos.

 

 

 

II. MOKINIŲ VEŽIMAS IR TRANSPORTO LENGVATŲ TAIKYMAS

 

5. Mokiniai į mokyklą ir atgal į namus gali būti vežami:

5.1. vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais;

5.2. tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais;

5.3. mokykliniais autobusais;

5.4. išimties atvejais, nesant galimybės mokinius vežti į mokyklą mokykliniu autobusu, vietinio (priemiestinio) ar tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, tėvų (globėjų, rūpintojų) transportu.

6. Radviliškio rajono savivaldybė kompensuoja visas važiavimo išlaidas:

6.1. kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 9–12 klasių (gimnazijų 1–4 klasių), Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro  ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams, šių mokyklų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, tėvų (globėjų, rūpintojų) transportu, jei yra sudaryta sutartis su ugdymo įstaiga. Priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių mokinių vežimas kompensuojamas iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos;

6.2. specialiųjų poreikių asmenims iki 21 metų, kurie nepajėgia (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje) patys atvykti į mokyklą ir grįžti iš jos;

6.3. neformaliojo ugdymo įstaigų mokiniams, kai jie važiuoja į neformaliojo ugdymo įstaigas ir iš jų į namus. Ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis;

6.4. Radviliškio rajono vaikų globos namų „Nykštukas“  našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams bei Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro bendrabučiuose gyvenantiems mokiniams,  važiuojantiems mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu  į mokyklą ir atgal vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais ( darbo dienomis, savaitgaliais, per atostogas, švenčių dienomis);

6.5. Radviliškio mieste gyvenantiems ir besimokantiems pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas mokiniams, ugdymo proceso metu į mokyklą ir atgal, vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais, važiuojančiais pagal esamus eismo maršrutų tvarkaraščius.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-808, 2018-04-05, paskelbta TAR 2018-04-09, i. k. 2018-05707

 

7. Bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo ugdymo įstaigų, specialiųjų klasių mokiniai, kuriems nėra galimybių važiuoti į mokyklą ir iš jos į namus reguliaraus susisiekimo, specialiųjų reisų ar mokykliniais autobusais, gali būti vežami tėvų (globėjų, rūpintojų) transportu mokyklai su minėtais vežėjais sudarius sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-51, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10297

 

8. Mokiniai, važiuojantys į mokyklą, privalo turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą Mokinio pažymėjimą, važiuoti keleiviniu transportu nurodytu mokinio važiavimo maršrutu.

9. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro direktorius sudaro sutartį su Radviliškio rajono savivaldybės administracija dėl  mokinių vežimo ir išlaidų kompensavimo.

10. Radviliškio rajono savivaldybė nekompensuoja važiavimo išlaidų priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių mokiniams, priimtiems mokytis nuo 2014 m. rugsėjo 1 dienos  į bendrojo ugdymo mokyklą iš nepriskirtos tai mokyklai aptarnavimo teritorijos.

 

III. Važiavimo išlaidų kompensavimo įforminimas ir atsiskaitymas

 

11. Išlaidos, skirtos mokiniams vežti, apmokamos iš rajono Savivaldybės biudžete švietimo įstaigai patvirtintų ūkio išlaidų.

12. Lėšas, skirtas vežti Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinius į mokyklą ir iš jos į namus, administruoja švietimo įstaigos vadovas.

13. Vežėjams už mokinių atvežimo į mokyklą ir parvežimo namo paslaugas apmokama taikant Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nustatytą įkainį už vieno mokinio nuvažiuotą vieną kilometrą. Apskačiuojant mokinių pavežėjimo paslaugos sumą šis įkainis dauginamas iš kiekvieno mokinio per mėnesį nuvažiuotų kilometrų skaičiaus ir dauginamas iš 90% (tai yra vidutinis mokinio lankomumo koeficientas). Kai vežėjai yra mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), už paslaugas apmokama ta pačia tvarka, bet vidutinis mokinių lankomumo koeficientas netaikomas, o lankomumo tabelyje žymimas taip vežamų mokinių lankomumas. Mokinio nuvažiuoti kilometrai skaičiuojami tik tomis dienomis, kada mokinys faktiškai buvo mokykloje.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-51, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10297

 

IV. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ ĮGALIOJIMAI

 

14. Švietimo įstaigos vadovas:

14.1. įsakymu paskiria asmenį, atsakingą už mokinių vežimą;

14.2. iki kiekvienų metų rugpjūčio 15 d. pateikia vežėjui mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintus mokinių sąrašus, kuriuose nurodoma: mokinio vardas, pavardė, klasė, važiavimo maršrutas, važiavimo atstumas bei savaitės dienos, kuriomis mokinys važiuoja į mokyklą ir iš mokyklos. Mokinių sąrašai, esant reikalui, su vežėju tikslinami kiekvieną mėnesį iki mėnesio paskutinės darbo dienos (dėl mokinių migracijos);

14.3. neteko galios nuo 2015-06-30;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-51, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10297

 

14.4. iki kiekvienų metų rugpjūčio 15 d. su Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Transporto ir ūkio skyriumi derina mokyklos mokykliniu geltonuoju autobusu vežamų mokinių vežimo maršrutus ir grafikus;

14.5. iki kiekvienų metų rugpjūčio 15 d. su Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Turto ir vietinio ūkio skyriumi derina visuomeniniu transportu vežamų mokinių autobusų maršrutus;

14.6. iki kiekvienų metų rugpjūčio 25 d. sudaro sutartis su visuomeninio transporto paslaugų teikėjais kalendoriniams metams;

14.7. iki kiekvienų metų rugpjūčio 25 d.  tvirtina mokyklos mokyklinio geltonojo autobuso vežiojamų mokinių vežimo maršrutus ir grafikus, suderintus su Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Transporto ir ūkio skyriumi;

14.8. išimties atvejais, nesant galimybės mokinius vežti į mokyklą mokykliniu autobusu ar vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, sudaro sutartis su tėvais (globėjais rūpintojais), kurie veža vaikus nuosavu transportu;

14.9. išduoda vežamiems mokiniams pažymėjimus su nurodytu maršrutu;

14.10. tiria bei analizuoja mokinių vežimo poreikius  ir iki  kiekvienų metų spalio 15 d.  pateikia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui kitiems metams mokinių vežimui reikalingų asignavimų sąmatos projektą;

14.11. skelbia informaciją apie mokinių vežimo tvarką mokyklos interneto svetainėje.

 

V. MOKINIŲ SAUGUMO IR POREIKIŲ TENKINIMAS

 

15. Vežėjai, su kuriais mokyklos yra sudariusios sutartis dėl mokinių vežimo, privalo užtikrinti saugias mokinių vežimo sąlygas:

15.1. įlaipinti ir išlaipinti mokinius tik stotelėse ir nustatytose vietose;

15.2. užtikrinti, kad autobuse būtų vežama ne daugiau mokinių, nei leidžia transporto priemonės techninės charakteristikos;

15.3. vežti mokinius tvarkingomis transporto priemonėmis;

15.4. palaikyti ryšius su švietimo įstaigų vadovais, už mokinių vežimą atsakingais rajono Savivaldybės administracijos Turto ir vietinio ūkio bei Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Transporto ir ūkio skyrių specialistais;

15.5. tinkamai reaguoti į pagrįstas mokinių, jų tėvų, mokyklų vadovų pastabas ir pasiūlymus, nedelsiant šalinti iškilusius mokinių vežimo trūkumus;

15.6. informuoti mokyklos  vadovą apie iškilusias mokinių vežimo problemas;

15.7. informuoti mokyklos vadovą dėl sugedusios transporto priemonės ir pavežti mokinius kita transporto priemone;

15.8. laikytis visų Tvarkos aprašo vežėjams keliamų reikalavimų.

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems transporto lengvatas, mokinių vežimo procesą, važiavimo išlaidų mokiniams kompensavimą.

 

_____________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-51, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10297

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T-632 „Dėl Radviliškio rajono mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-808, 2018-04-05, paskelbta TAR 2018-04-09, i. k. 2018-05707

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T-632 „Dėl Radviliškio rajono mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo