Suvestinė redakcija nuo 2020-06-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-05-15, i. k. 2020-10503

 

Nauja redakcija nuo 2020-06-01:

Nr. V-1337, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11687

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS –

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENS NAMUOSE TEIKIMO IR SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PRIEMONIŲ NEĮGALIESIEMS TEIKIMO NAMUOSE ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020 m. gegužės 15 d. Nr. V-1189

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ bei siekdamas užtikrinti tinkamą socialinių paslaugų teikimą asmens namuose, n u s p r e n d ž i u:

1.  Nustatyti, kad:

1.1. Teikiant socialines paslaugas asmens namuose ir organizuojant socialinės integracijos priemonių neįgaliesiems teikimą namuose, privaloma vadovautis priimamais COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo valdymą reglamentuojančiais teisės aktais ir Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.

1.2. Teikiant socialines paslaugas asmens namuose ir organizuojant socialinės integracijos priemonių neįgaliesiems teikimą namuose turi būti užtikrinta, kad:

1.2.1. socialines paslaugas asmens namuose ar socialinės integracijos neįgaliesiems priemonių teikimą namuose teikiantis darbuotojas (toliau – darbuotojas), prieš vykdamas į kliento namus, elektroninėmis ryšio priemonėmis susisiektų su klientais ar kartu gyvenančiais asmenimis ir įsitikintų, kad nei klientas, nei kartu gyvenantys asmenys nekarščiuoja ir neturi kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų simptomų;

1.2.2. kol darbuotojas klientui teikia paslaugas jo namuose, vienkartinę medicininę veido kaukę dėvėtų darbuotojas, klientas (išskyrus asmenį, kuris dėl negalios specifikos ar sveikatos būklės negali dėvėti veido kaukės) ir kartu su juo gyvenantys asmenys;

1.2.3. darbuotojas, kiekvieną kartą atvykęs į kliento namus, privalo užsidėti naują vienkartinę medicininę veido kaukę, atlikti rankų higienos procedūrą ir pagal poreikį išvėdinti kliento namus;

1.2.4. darbuotojas, teikdamas visas, kliento poreikius atitinkančias paslaugas, numatytas Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, ir organizuodamas socialinės integracijos priemonių teikimą namuose, naudotų asmenines apsaugos priemones (toliau – AAP), nurodytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. V-917 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo socialines paslaugas teikiančiose įstaigose pagal saugumo lygius“ priede;

1.2.5. darbuotojas, paslaugos teikimo metu būnantis ne kliento namuose (pvz. prekybos centre) dėvėtų nosį ir burną dengiančią medicininę veido kaukę;

1.2.6. bendraudamas (kalbėdamas) su klientu išlaikytų saugų atstumą;

1.2.7. klientui teikiant reikiamas asmens higienos ar kitas paslaugas, kurių metu negalima išlaikyti saugaus atstumo arba būtina liestis prie kliento odos, darbuotojas dėvėtų nosį ir burną dengiančią medicininę veido kaukę ir vienkartines pirštines;

1.2.8. klientui teikiant lydėjimo į kitas įstaigas paslaugas, darbuotojas užtikrintų, kad klientas dėvėtų nosį ir burną dengiančią medicininę veido kaukę, tinkamai atliktų rankų higienos procedūras naudodamas dezinfekantą, pateikiamą prie įėjimo į institucijas;

1.2.9. teikiant paslaugą, kai nėra būtinas tiesioginis darbuotojo ir kliento kontaktas, rekomenduojama, kad klientai būtų kitoje patalpoje (kambaryje) (kai tam yra reikiamos sąlygos) arba būtų  išlaikomas saugus atstumas;

1.3. darbuotojams, esantiems izoliacijoje, draudžiama teikti socialines paslaugas asmens namuose ir organizuoti neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių teikimą namuose, išskyrus atvejus, kai jie paslaugą gali suteikti per nuotolį;

1.4. darbuotojai būtų informuoti, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;

1.5. darbuotojai būtų aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir dezinfekciniu skysčiu, skirtu naudoti prieš ir po lankymosi kliento namuose;

1.6. darbuotojams periodiškai būtų atliekami laboratoriniai tyrimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos);

1.7. klientas ir (ar) kartu gyvenantys asmenys informuoti, kad pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymiams reikia konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;

1.8. gavus informaciją apie klientui ar kartu gyvenantiems asmenims nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai informuojama šias paslaugas organizuojanti įstaiga;

1.9.    teikiant paslaugas būtų laikomasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams nustatytų infekcijų kontrolės reikalavimų ir rekomendacijų.

2Nurodau savivaldybių administracijų direktoriams užtikrinti operatyvų šio sprendimo vykdymą.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                      Aurelijus Veryga

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1289, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11126

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. V-1189 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės teikiant socialines paslaugas asmens namuose ir organizuojant socialinės integracijos priemonių neįgaliesiems teikimą namuose, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1337, 2020-05-29, paskelbta TAR 2020-05-29, i. k. 2020-11687

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. V-1189 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės teikiant socialines paslaugas asmens namuose ir organizuojant socialinės integracijos priemonių neįgaliesiems teikimą namuose, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo