Sprendimas netenka galios 2022-05-01:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-847, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08957

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-04-09 iki 2022-04-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14773

 

Nauja redakcija nuo 2021-10-01:

Nr. V-2192, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20389

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, ORGANIZACIJŲ IR ĮMONIŲ BEI kitų įstaigų VEIKLOS ORGANIZAVIMO SĄLYGŲ

 

2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1546
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 3.2.5 papunkčiu, Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti ekstremaliosios situacijos likvidavimą, n u s p r e n d ž i u:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-308, 2022-02-11, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02487

 

1. Įpareigoti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių, kitų įstaigų (toliau – įstaigų) vadovus užtikrinti, kad šiose įstaigose veikla būtų organizuojama laikantis šių sąlygų:

1.1. įstaigos lankytojus aptarnauti ir viešąsias ir administracines paslaugas (toliau – paslaugos)  teikti užtikrinant šias saugos priemones:

1.1.1. apriboti įstaigos tarnautojų, darbuotojų, pareigūnų ir kitų funkcijas įstaigoje atliekančių asmenų (toliau – darbuotojai) fizinį kontaktą su lankytojais, išlaikant ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą (išskyrus transporto priemones) arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis;

1.1.2. užtikrinti, kad įstaigos lankytojai laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito arba atskirti lankytojus vieną nuo kito pertvaromis;

1.1.3. rekomenduoti įstaigų darbuotojams, aptarnaujantiems įstaigos lankytojus, darbuotojams uždarose erdvėse esančiose darbo vietose ir  bendrose įstaigos uždarose patalpose (koridoriuose, laiptinėse, liftuose ir pan.), taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų ar susirinkimų metu dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-2252, 2021-10-06, paskelbta TAR 2021-10-06, i. k. 2021-20990

Nr. V-2552, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23436

Nr. V-668, 2022-03-31, paskelbta TAR 2022-03-31, i. k. 2022-06522

 

1.1.4. neaptarnauti lankytojų, turinčių ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-668, 2022-03-31, paskelbta TAR 2022-03-31, i. k. 2022-06522

 

1.1.5. išvykose dirbantys darbuotojai, kurių darbas susijęs su išvyka į objektus (pvz., patikrinimas) ar paslaugos teikimu ne įstaigoje, turi vengti tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis, laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, uždarose erdvėse rekomenduojama dėvėti kaukes;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-668, 2022-03-31, paskelbta TAR 2022-03-31, i. k. 2022-06522

 

1.1.6. Neteko galios nuo 2021-10-07

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-2252, 2021-10-06, paskelbta TAR 2021-10-06, i. k. 2021-20990

 

1.2. užtikrinti darbuotojų saugos reikalavimus:

1.2.1. darbo vietos ir darbo vietų aplinka turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus;

1.2.2. įstaigoje negali dirbti darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba kitais teisės aktuose numatytais atvejais;

1.2.3. įstaigoje negali dirbti darbuotojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;

1.2.4. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi būti nedelsiant atskirti nuo kitų darbuotojų ir vykti namo, jiems rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai.

1.2.5. Neteko galios nuo 2022-02-12

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-308, 2022-02-11, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02487

 

1.3rekomenduoti pagal galimybes riboti darbuotojų srautus:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-734, 2022-04-08, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07398

1.3.1. organizuoti darbą pamainomis, grupėmis, kurių darbuotojai nesikeičia ir nesimaišo;

1.3.2. skirtingiems darbuotojų srautams taikyti skirtingą darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiką;

1.3.3. užtikrinti, kad skirtingų srautų asmenys neturėtų kontaktų bendro naudojimo patalpose (pvz., poilsio, valgymo, rūkymo vietose);

1.4. prie įėjimo į įstaigą pateikti informaciją:

1.4.1. apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);

1.4.2. kad įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

1.4.3. apie rekomendaciją vyresniems nei 6 metų lankytojams uždarose erdvėse dėvėti kaukes. Neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, rekomenduojama dėvėti veido skydelį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-668, 2022-03-31, paskelbta TAR 2022-03-31, i. k. 2022-06522

 

1.5. įstaigos darbuotojams ir lankytojams turi būti sudaryta galimybė rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į įstaigą ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti darbuotojų ir lankytojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdines rekomendacijas;

1.6. užtikrinti įstaigos erdvių maksimalų vėdinimą, atsižvelgiant į technines pastato galimybes ne rečiau kaip 1 kartą per valandą;

1.7. dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, elektros jungiklius, kėdžių atramas ir kt.) valyti ir dezinfekuoti pagal poreikį ir paviršiaus lietumo intensyvumą, bet ne rečiau kaip 1  kartą per dieną;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-734, 2022-04-08, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07398

 

1.8. kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį) (https://bit.ly/3hGFqV4).

1.9. Neteko galios nuo 2022-02-12

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-308, 2022-02-11, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02487

 

2. Rekomenduoti vyresniems nei 6 metų įstaigos lankytojams, lankytojus aptarnaujantiems darbuotojams, darbuotojams uždarose erdvėse esančiose darbo vietose ir  bendrose įstaigos uždarose patalpose (koridoriuose, laiptinėse, liftuose ir pan.), taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų ar susirinkimų metu dėvėti kaukes. Neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-668, 2022-03-31, paskelbta TAR 2022-03-31, i. k. 2022-06522

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Arūnas Dulkys

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1616, 2021-07-07, paskelbta TAR 2021-07-07, i. k. 2021-15466

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2063, 2021-09-10, paskelbta TAR 2021-09-10, i. k. 2021-19195

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2192, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20389

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2252, 2021-10-06, paskelbta TAR 2021-10-06, i. k. 2021-20990

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2552, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23436

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-2696, 2021-11-26, paskelbta TAR 2021-11-27, i. k. 2021-24488

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-308, 2022-02-11, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02487

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-668, 2022-03-31, paskelbta TAR 2022-03-31, i. k. 2022-06522

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-734, 2022-04-08, paskelbta TAR 2022-04-08, i. k. 2022-07398

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo