Suvestinė redakcija nuo 2022-06-09 iki 2022-08-18

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-04-16, i. k. 2020-07982

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ FIZINIAMS ASMENIMS, DIEGIANTIEMS ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE, PAKEIČIANT IŠKASTINĮ KURĄ NAUDOJANČIUS ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 16 d. Nr. D1-223

Vilnius

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir įgyvendindamas 2022–2025 metų Klimato kaitos programos investicijų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl  2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo“ 5.2 papunktį ir vykdydamas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1  d. įsakymu Nr. D1- 160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“, III skyriaus 2.5 papunktį:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-176, 2022-06-08, paskelbta TAR 2022-06-08, i. k. 2022-12338

 

1. T v i r t i n u Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius, tvarkos aprašą (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212

 

2.    Nustatau, kad šio įsakymo nuostatos taikomos projekto registracijos formoms, pateiktoms po šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Mažeika


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. balandžio 16 d.

įsakymu Nr. D1-223

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ FIZINIAMS ASMENIMS, DIEGIANTIEMS ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE, PAKEIČIANT IŠKASTINĮ KURĄ NAUDOJANČIUS ŠILUMOS ĮRENGINIUS, TVARKOS APRAŠAS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius, tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato projekto registracijos formų pateikimo, vertinimo, kompensacinių išmokų pateikimo, skyrimo ir įsipareigojimų vykdymo priežiūros tvarką ir sąlygas, taip pat bendruosius reikalavimus tinkamoms finansuoti išlaidoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212

 

2. Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims teikiamos pagal Klimato kaitos programos (toliau – Programa) priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: orasoras, oras–vanduo, žemėvanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius“ (toliau – Priemonė), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212

Nr. D1-232, 2021-04-19, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08073

Nr. D1-176, 2022-06-08, paskelbta TAR 2022-06-08, i. k. 2022-12338

 

3.       Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) administruoja Programą nustatydama  ir skirdama lėšas kompensacinėms išmokoms.

4.       Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) viešai skelbia kvietimus teikti projekto registracijos formas, vykdo projektų vertinimą ir atranką, kompensacinių išmokų skyrimą ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaudamasi Tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1  d. įsakymu Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – pažangos priemonės aprašas)

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-176, 2022-06-08, paskelbta TAR 2022-06-08, i. k. 2022-12338

 

5.       Ministerija, skirdama Programos lėšas fizinių asmenų kompensacinėms išmokoms, o Agentūra, vykdydama fizinių asmenų projektų vertinimą ir atranką, kompensacinių išmokų skyrimą ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, tvarko asmens duomenis.

6.       Projektų administravimo ir priežiūros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys:

6.1. asmenį identifikuojantys duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas);

6.2. kontaktiniai  duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

6.3. kiti su kompensacinių išmokų skyrimu aktualūs duomenys (banko sąskaitos numeris, unikalus gyvenamojo namo ir buto numeris (dvibučiame ar daugiabučiame pastate), sklypo identifikacinis numeris, naudotas kuras, diegiamas įrenginys, gyvenamojo namo naudingas plotas, adresas, bendrasavininkiai, gyvenamojo namo statybos baigtumo metai ir statybos baigtumo procentai, juridinę teisę į turtą suvaržantys veiksniai, informacija apie diegiamų įrenginių kainas).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212

 

7.  Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi ir saugomi 5 metus po kompensacinės išmokos skyrimo, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Kiti dokumentai saugomi ir valdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir kitais dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais. Pasibaigus saugojimo terminui, visi  dokumentai, tarp jų ir tie, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugojimui pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą.

8. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

8.1. pareiškėjas – fizinis asmuo, nustatyta tvarka užpildęs  Agentūros parengtą projekto registracijos formą ir įgyvendinantis projektą;

8.2. projekto registracijos forma – pareiškėjo užpildytas ir Agentūrai pateiktas Agentūros direktoriaus patvirtintos formos dokumentas, kuriuo pareiškėjas užsiregistruoja ir įsipareigoja įgyvendinti projektą norėdamas gauti kompensacinę išmoką;

8.3. kompensacinė išmoka – Tvarkos aprašo nustatyta tvarka fiziniams asmenims teikiama finansinė parama, skirta pareiškėjo lėšomis įgyvendinto projekto išlaidoms kompensuoti;

8.4. išlaidų kompensavimo prašymas – pareiškėjo Agentūrai pateiktas Agentūros direktoriaus patvirtintos formos prašymas kompensuoti projekto išlaidas, kurį pareiškėjas užpildo norėdamas gauti kompensacinę išmoką;

8.5. gyvenamasis namas (toliau – namas) – gyvenamosios paskirties vieno buto pastatas arba gyvenamosios paskirties butas dviejų butų arba daugiabučiame pastate;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212

 

8.6. aeroterminė energija – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme;

8.7. geoterminė energija – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme;

8.8. hidroterminė energija – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme;

8.9. biokuro katilasbiokurą naudojantis patalpų šildytuvas, kuris šilumą gamina degindamas biokurą, ir atitinkantis 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas”;

8.10. biokuras - suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme;

8.11. centralizuotai tiekiamos šilumos sistema – suprantama kaip organizacinis – techninis ūkio kompleksas, skirtas gaminti ir tiekti šilumą vartotojams, valdomas šilumos tiekėjo ir susidedantis iš šilumos perdavimo tinklo ir vieno ar daugiau prie tinklo prijungtų šilumos gamintojų. Centralizuotai tiekiamos šilumos sistema taip pat vadinama centralizuotais šilumos tinklais;

8.12. integruotas boileris – šilumos siurblio dalis (tūrinis vandens šildytuvas), kurią gamintojas  integravo į bendrą šilumos siurblio konstrukciją, kaip numatyta gamintojo techninėje specifikacijoje;

8.13. šilumos siurblys – suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme;

8.14. šilumos siurblio vardinė galia – vardinis šilumos atidavimas (Prated, kW), nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai. Šilumos siurbliams (oras–oras) – vardinis šildymo pajėgumas (Prated, kW), nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212

 

II SKYRIUS

SĄLYGOS KOMPENSACINĖMS IŠMOKOMS GAUTI

 

9. Maksimalus rezervuojamas kompensacinės išmokos dydis pareiškėjui apskaičiuojamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 31 ir 32 punktuose aprašytu skaičiavimu, neviršijant 14 500 Eur.

10. Pareiškėjas projektą turi įgyvendinti Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdomame gyvenamosios paskirties vienbučiame name arba bute (dvibučių ir daugiabučių pastatų atveju), kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai gyvenamajame name ir jiems suteikti unikalūs numeriai), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus (t. y. namo baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas teikti projekto registracijos formas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212

Nr. D1-232, 2021-04-19, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08073

 

101..Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimų, gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus, pritarimus ir (ar) kitus dokumentus. Kilus įtarimų, kad pareiškėjas neįvykdė teisės aktų reikalavimų ir minimų leidimų, sutikimų, pritarimų ir (ar) kitų dokumentų nėra gavęs, Agentūra turi teisę prašyti pareiškėjo juos pateikti.

Papildyta punktu:

Nr. D1-176, 2022-06-08, paskelbta TAR 2022-06-08, i. k. 2022-12338

 

11. Vienbutis namas arba butas (dvibučių ir daugiabučių pastatų atveju), kuriame įgyvendinamas projektas, negali būti areštuotas (įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis fizinio asmens nuosavybės teisės į turtą arba atskirų jos sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų ir nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų ar kitų asmens įsipareigojimų įvykdymą).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212

 

12. Vienbučiame name arba bute (dvibučių ir daugiabučių pastatų atveju), kuriame įgyvendinamas projektas, neturi būti vykdoma ūkinė-komercinė veikla. Jei nustatoma, kad pareiškėjas vykdo ūkinę-komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas gali pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ūkinė-komercinė veikla nurodytame pastate nevykdoma.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212

 

13. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas pabaigos dienos turi pakeisti iškastiniu kuru (t. y. gamtinėmis dujomis, dyzelinių krosnių kuru, akmens anglimi, durpių briketais ir kitu kuru, kuris neįtrauktas į Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį) kūrenamą šilumos gamybos įrenginį į Tvarkos aprašo 17 punkte nurodytą įrangą ir Agentūrai pateikti tinkamai užpildytą išlaidų kompensavimo prašymą su kartu privalomais pateikti dokumentais. Pareiškėjas senąjį iškastiniu kuru kūrenamą šilumos gamybos įrenginį privalo išmontuoti ir priduoti atliekų tvarkytojams iki išlaidų kompensavimo prašymo Agentūrai pateikimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-232, 2021-04-19, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08073

 

131. Pareiškėjas gali 17 punkte nurodytą įrangą įsigyti lizingu arba pirkti išsimokėtinai. Iki išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo Agentūrai dienos 17 punkte nurodyta įranga nuosavybės teise turi priklausyti pareiškėjui.

Papildyta punktu:

Nr. D1-232, 2021-04-19, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08073

 

14.  Pareiškėjas užtikrina, kad projekte numatytos išlaidos nebus finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų kitų nacionalinių programų.

15. Neteko galios nuo 2022-06-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-176, 2022-06-08, paskelbta TAR 2022-06-08, i. k. 2022-12338

 

16. Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama, kai paramos prašoma tuo pačiu unikaliu numeriu registruotam namui, kuriam jau buvo išmokėta kompensacinė išmoka iš Programos Priemonės arba 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“.

17. Iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančius šilumos gamybos įrenginius galima keisti į:

17.1. naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“;

17.2.   kitas efektyvias technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją:

17.2.1. šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (žemė-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;

17.2.2. šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (vanduo-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5;

17.2.3. šilumos siurblį,  kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (oras-vanduo), o  naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP),  esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C  lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0;

17.2.4. šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija,  energijos šaltinio paskirstymo terpė – oras (oras–oras), o  sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP), nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 626/2011, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant oro kondicionierių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus, ne mažesnis kaip 3,5.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212

 

18. Jei namas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, iškastiniu kuru kūrenamas šilumos įrenginys gali būti keičiamas tik į lokalios teršalų emisijos neturinčius  įrenginius, naudojančius atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, kaip nurodyta Tvarkos aprašo 17.2 papunktyje.

19. Jei namas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, iškastiniu kuru kūrenamas šilumos įrenginys gali būti keičiamas efektyvesniu atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai naudojančiu įrenginiu, nepriklausomai nuo pirminio kuro/energijos rūšies, kaip nurodyta Tvarkos 17.1 ir 17.2 papunkčiuose.

20. Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama, jei namas arba butas gyvenamosios paskirties dviejų butų arba daugiabučiame pastate (pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis) prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos. Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama, kai gyvenamojo namo, t. y. vienbučio namo ar buto (dvibučiame ar daugiabučiame pastatuose) bendrasavininkis ar bendraturtis yra ne fizinis, o juridinis asmuo (pvz., savivaldybė, valstybė).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212

Nr. D1-232, 2021-04-19, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08073

 

III SKYRIUS

PROJEKTO REGISTRACIJOS FORMŲ TEIKIMAS

 

21. Patvirtinus pažangos priemonės aprašą Agentūra suderina su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kvietimo datą teikti registracijos formas ir savo interneto svetainėje paskelbia kvietimus teikti projekto registracijos formas (toliau – kvietimas) ir kitą reikalingą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-176, 2022-06-08, paskelbta TAR 2022-06-08, i. k. 2022-12338

 

22. Projekto registracijos formos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS). Kvietime gali būti nustatyti kiti projekto registracijos formų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinės galimybės nepakankamos ir (ar) laikinai neužtikrinamos.

23. Pareiškėjai projekto registracijos formoje deklaruojantys, kad eksploatuoja iškastiniu kuru kūrenamą šilumos įrenginį, turi nurodyti gyvenamojo namo unikalų numerį ir buto numerį, jeigu butas yra dvibučiame ar daugiabučiame butų pastate, planuojamą įsigyti Tvarkos aprašo 17 punkte nurodytą šilumos gamybos įrenginį, jo galingumą, naudingumo koeficientą, kitą projekto registracijos formoje ir kvietime nustatytą informaciją ir iki kvietimo teikti projekto registracijos formas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos pateikia ją Agentūrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212

 

24. Pareiškėjas projekto registracijos formoje įsipareigoja:

24.1. įdiegti projekto registracijos formoje nurodytą įrangą;

24.2. įsigyti naują nenaudotą įrangą;

24.3. laikytis visų taikytinų reikalavimų.

25. Kartu su projekto registracijos forma privalomi pateikti dokumentai:

25.1. iškastiniu kuru kūrenamo šilumos gamybos įrenginio el. fotonuotrauka;

25.2. Neteko galios nuo 2022-06-09

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-176, 2022-06-08, paskelbta TAR 2022-06-08, i. k. 2022-12338

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212

 

25.3. notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėją, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti projekto registracijos formą ir/ar pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ir/ar apmokėti išlaidas ir pan.);

25.4. kiti Agentūros kvietime teikti projekto registracijos formas nurodyti dokumentai;

25.5. Neteko galios nuo 2022-06-09

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-176, 2022-06-08, paskelbta TAR 2022-06-08, i. k. 2022-12338

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212

 

26. Projekto registracijos formas Agentūra priima 30 kalendorinių dienų po kvietimo paskelbimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-176, 2022-06-08, paskelbta TAR 2022-06-08, i. k. 2022-12338

 

IV SKYRIUS

PROJEKTO REGISTRACIJOS FORMŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

27. Agentūra per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo pabaigos, vykdo projekto registracijos formų vertinimą, vadovaudamasi prioritetiniais atrankos kriterijais, nurodytais šio punkto 1 lentelėje. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams skiriami balai.

1 lentelė. Prioritetiniai atrankos kriterijai.

 

Prioritetinis projektų atrankos kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

 

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Kriterijaus svorio koeficientas

1. Energetiškai efektyvesnių technologijų diegimas

Vertinama, ar įgyvendinamo projekto metu namui šildyti diegiamos energetiškai efektyvios technologijos, naudojančios atsinaujinančių išteklių energiją. Pagal šį atrankos kriterijų, vertinant ir tarpusavyje lyginant naujai diegiamas technologijas:

-                    aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais iškastinį kurą naudojantys šilumos gamybos įrenginiai bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne);

-                    žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais iškastinį kurą naudojantys šilumos gamybos įrenginiai bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja daugiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne).

Pirminio kuro ar energijos poreikis, išreikštas energijos ekvivalentiniu dydžiu (kgne):

 

Čia:

– pirminio kuro ar energijos poreikis (kgne), apskaičiuojamas tūkstantųjų dalių tikslumu;

– reikalingas pagaminti šilumos kiekis (kWh);

– kuro apatinis šilumingumas (kaloringumas), kurio ekvivalentinė vertė*:

 

Pirminio kuro ar energijos rūšis

Š, kWh

Durpių briketai, kg

4,667

Akmens anglis, kg

8,528

Dyzelinis krosnių kuras, kg

11,750

Gamtinės dujos (93 procentai metano), kg

 

13,10

 

– šilumą gaminančio įrenginio naudingumo koeficientas.

– pirminio kuro ar energijos perskaičiavimo į ekvivalentinį energijos vienetą koeficientas*:

 

Pirminio kuro ar energijos rūšis

, kgne

Durpių briketai

0,401

Akmens anglis

0,733

Dyzelinis krosnių kuras

1,010

Gamtinės dujos

1,126

* Ekvivalentinės vertės yra įtrauktos į „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metais veiksmų planą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017-07-07 įsakymu Nr. 1-181 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

 

Balų skaičiavimas:

 

1) kai PKp reikšmė iki 0,0191 kgne (4 balai);

2) kai PKp reikšmė nuo 0,0191 kgne iki 0,0245 kgne įskaitytinai (3 balai);

3) kai PKp reikšmė nuo 0,0245 kgne iki 0,03 kgne įskaitytinai (2 balai);

4) kai PKp reikšmė nuo 0,03 kgne iki 0,0955 kgne įskaitytinai (1 balai);

5) kai PKp reikšmė didesnė nei 0,0955 kgne (0 balų.;

40

10

2. Aplinkos oro užterštumo mažinimas padidintos aplinkos oro taršos zonose

Vertinama teritorija (namo registracijos vieta), kurioje įgyvendinamas projektas:

 

Balų skaičiavimas:

1)                  jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, patenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriami 2 balai;

2)                  jei projektas įgyvendinamas Lietuvos miesto teritorijoje, nepatenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriamas 1 balas;

3)                  jei projektas įgyvendinamas kitoje Lietuvos vietovėje, jam skiriama 0 balų.

 

20

10

3. Projektu diegiamo įrenginio įsigijimo kaina

Vertinama name įgyvendinamu projektu įsigyjamo įrenginio pagal fiksuotų įkainių 1 kW galios kaina. Pagal šį atrankos kriterijų, vertinant ir tarpusavyje lyginant naujai diegiamus įrenginius:

-                    aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo iškastinį kurą naudojantis šilumos gamybos įrenginys keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių 1 kW galios kaina yra mažesnė;

-                    žemesnis balas skiriamas projektui, kuriuo iškastinį kurą naudojantis šilumos gamybos įrenginys keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių 1 kW galios kaina yra didesnė 1 kW galios kaina apskaičiuojama, pasirinkto įrenginio kainą dalinant iš įrenginio galios (kaina/kW).

 

Balų skaičiavimas:

 

1) kai 1 kW galios kaina iki 450 Eur (4 balai);

2) kai 1 kW galios kaina nuo 450 Eur iki 700 Eur įskaitytinai (3 balai);

3) kai 1 kW galios kaina nuo 700 Eur iki 1000 Eur įskaitytinai (2 balai);

4) kai 1 kW galios kaina nuo 1000 Eur iki 1460 Eur įskaitytinai (1 balai);

5) kai 1 kW galios kaina daugiau kaip 1460 Eur (0 balų).

 

40

10

 

Suma:

100

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-176, 2022-06-08, paskelbta TAR 2022-06-08, i. k. 2022-12338

 

28.  Minimali privaloma surinkti balų suma nenustatoma.

29. Agentūra iš pateiktų ir įvertintų projekto registracijos formų sudaro ir patvirtina projektų registracijos sąrašą, kuriame projekto registracijos formos išdėstomos pagal bendrą (suminį) suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio). Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems finansuoti nepakanka kvietimui skirtos lėšų sumos, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį prioritetinį projektų atrankos kriterijų. Jei projektai vienodai įvertinti pagal šį prioritetinį kriterijų, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį kriterijų.

 

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTO IŠLAIDOMS

 

30. Tinkamos projekto išlaidos yra numatytos projekto registracijos formoje nurodytam šilumos gamybos įrenginiui įsigyti ir patirtos nuo 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-176, 2022-06-08, paskelbta TAR 2022-06-08, i. k. 2022-12338

 

31. Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos pagal Tvarkos aprašo priede nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš projekto registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti:

31.1. šilumos siurblio vardinės galios (Prated) (kW), nurodytos vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai ir šilumos siurbliams (oras–oras) – vardinis šildymo pajėgumas (Prated, kW), nurodytos įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2011 m. gegužės 4 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 626/2011;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212

 

31.2. biokuro katilo vardinės (nominalios) šildymo galios (kW).

32. Projekto finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

33. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

33.1. išlaidos, kurios finansuotos (apmokėtos) ar priimtas sprendimas jas finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų;

33.2. jei įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiančiuose  dokumentuose nurodytas fizinio asmens, pateikusio projekto registracijos formą (arba jei išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašyti pastato bendraturčio vardu, bendraturčio), PVM mokėtojo kodas. Visais atvejais, jei įrangos įsigijimo išlaidas pagrindžiančiuose  dokumentuose nurodyto fizinio asmens, pateikusio projekto registracijos formą (arba jei išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašyti pastato bendraturčio vardu, bendraturčio) PVM traukiamas į ataskaitą, finansavimas neskiriamas;

33.3. naudotos (ne naujos)  įrangos įsigijimo išlaidos;

33.4. fizinių asmenų, nevykdančių savarankiškos prekių, paslaugų ar darbų pardavimo veiklos pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, prekių, paslaugų ar darbų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išlaidos;

33.5. fizinių asmenų, vykdančių savarankišką prekių, paslaugų ar darbų pardavimo veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, prekių, paslaugų ar darbų pardavimo sau, namo bendrasavininkiui (bendraturčiui) ar įgaliotam asmeniui, išlaidos;

33.6. išlaidos, kai (PVM) sąskaitos faktūros, prekių paslaugų pirkimo - pardavimo kvitai  už patirtas išlaidas išrašyti ir (ar) apmokėti ne pareiškėjo, jo įgalioto asmens ar bendrasavininkio vardu;

33.7. išlaidos, kurioms neišrašytos (nepateiktos) (PVM) sąskaitos  faktūros ar prekių paslaugų  pirkimo - pardavimo kvitai; 

33.8. išlaidos, patirtos užsienio valstybėje ir apmokėtos ne per finansų įstaigą.

 

VI SKYRIUS

IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS, KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

34. Įgyvendinęs projektą iki Tvarkos aprašo 13 punkte nurodyto projekto įgyvendinimo pabaigos datos, jei Metiniame sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyti kiti terminai, pareiškėjas per APVIS pateikia Agentūrai išlaidų kompensavimo prašymą kartu su privalomais pateikti dokumentais. Gali būti nustatyti ir Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt paskelbti kiti išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinės galimybės nepakankamos ir (ar) laikinai neužtikrinamos.

35. Su išlaidų kompensavimo prašymu privalomi pateikti dokumentai:

35.1. dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto iškastiniu kuru kūrento šilumos įrenginio atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijos (pagal Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678, 5 punktą išduoto pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančio apskaitos dokumento kopija arba atliekų pridavimą į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles įrodančio dokumento kopija);

35.2. efektyvesnių šildymo technologijų, nurodytų Tvarkos aprašo 17 punkte, techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijos (įrenginio pasas ir/ar techninė specifikacija);

35.3 išlaidas pagrindžiantys dokumentai (pvz., sąskaita  faktūra arba PVM sąskaita faktūra), turi būti išrašyti pareiškėjo, namo bendrasavininkio arba pareiškėjo įgalioto asmens vardu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-232, 2021-04-19, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08073

 

35.4. efektyvesnių šildymo technologijų, nurodytų Tvarkos aprašo 17 punkte, perėmimą pareiškėjo nuosavybėn (įrangos perdavimo – priėmimo aktas) įrodančių dokumentų kopijos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-232, 2021-04-19, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08073

 

35.5. įdiegtos įrangos (efektyvesnių šildymo technologijų) ir ant įrangos esančių parametrų lentelių nuotraukos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-232, 2021-04-19, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08073

 

35.6. kiti Agentūros prašomi dokumentai, jų nuorašai (kopijos) arba informacija, reikalinga išlaidų tinkamumui  ir projekto įgyvendinimo užbaigimui įvertinti.

36. Agentūra, gavusi išlaidų kompensavimo prašymą, faktinę kompensacinę išmoką nustato vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais projekto įgyvendinimą įrodančiais dokumentais, neviršijant projekto registracijos formoje nurodytos prašomos kompensacinės išmokos sumos.

37. Jeigu su išlaidų kompensavimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) išlaidų kompensavimo prašymas užpildytas netinkamai, nenurodant duomenų, kurių trūkstant Agentūra negali išmokėti pareiškėjui kompensacinės išmokos, pareiškėjas per Agentūros nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 7 kalendorinės dienos ir ne ilgesnį kaip 14 kalendorinių dienų, turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti išlaidų kompensavimo prašymą. Jei per nurodytą terminą išlaidų kompensavimo prašymas nepatikslinamas ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir nenurodomos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti išlaidų kompensavimo prašymo, ar nurodytos priežastys nepripažįstamos svarbiomis, išlaidų kompensavimo prašymas atmetamas.

38. Agentūra įvertina pateiktą tinkamai įformintą išlaidų kompensavimo prašymą su visais privalomais pateikti dokumentais ir, jei projektas patenka į atrinktų patikrai vietoje sąrašą, atlieka patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, vadovaudamasi Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka. Jei nėra nustatomi trūkumai, išlaidų kompensavimo prašymas apmokamas.

39. Išlaidų kompensavimo prašymas apmokamas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamai įforminto išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat, jei Agentūrai atlikus patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, nerandama trūkumų.

40. Neteisingai apskaičiuotą ir pareiškėjui pervestą kompensacinę išmoką pareiškėjas įsipareigoja grąžinti Agentūrai per 14 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo dienos.

41. Kai patvirtintame projektų registracijos sąraše esantis pareiškėjas negali projekto įgyvendinti iki Tvarkos aprašo 13 punkte nurodyto projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, jis apie tai ne vėliau kaip iki metų, kai yra pateikęs registracijos formą, gruodžio 1 d. turi informuoti Agentūrą. Jeigu pareiškėjas neįgyvendina projekto ir (ar) nepateikia išlaidų kompensavimo prašymo kartu su privalomais pateikti dokumentais iki Tvarkos aprašo 13 punkte nurodyto projekto įgyvendinimo pabaigos arba raštu neinformuoja Agentūros, kad negalės įgyvendinti projekto iki metų, kai pareiškėjas pateikė projekto registracijos formą, gruodžio 1 d., jei metiniame sąmatą detalizuojančiame plane nenumatyti kiti terminai, jis netenka teisės kreiptis ir gauti kompensacinę išmoką iš Programos lėšų vienerius metus nuo metų, einančių po metų, kai paskelbtas kvietimas.

 

VII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS KOMPENSACINĘ IŠMOKĄ, PRIEŽIŪRA

 

42. Agentūra per penkerių metų laikotarpį nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje ir prašyti pateikti su projekto veikla susijusius dokumentus. Pareiškėjui nevykdant Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, Agentūra turi teisę iš pareiškėjo pareikalauti grąžinti jam išmokėtą kompensacinę išmoką.

43. Už suteiktas finansavimo lėšas įsigytą įrangą pareiškėjas įsipareigoja išlaikyti ne trumpiau kaip penkerius metus, nekeičiant įrangos galios ir efektyvumo nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos, t. y.  be Agentūros sutikimo neperleidžiant, neparduodant, neįkeičiant ar kitokiu būdu nesuvaržant daiktinių teisių į turtą. Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina kompensacinę išmoką proporcingai neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui (metais).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-232, 2021-04-19, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08073

 

44. Pareiškėjas įsipareigoja, kad vienbučiame name arba bute (dvibučių ar daugiabučių pastatų atveju), kuriame įgyvendinamas projektas, 5 metus nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos nebus vykdoma ūkinė-komercinė veikla. Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina visą kompensacinę išmoką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212

 

45. Pareiškėjo teisės ir prisiimti įsipareigojimai po sprendimo skirti paramą priėmimo gali būti perduoti kitam asmeniui, pateikusiam Agentūrai rašytinį prašymą dėl teisių ir įsipareigojimų perėmimo.

46. Pareiškėjai turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto registracijos formos vertinimu, atranka, sprendimo dėl kompensacinės išmokos mokėjimo ar neišmokėjimo priėmimu ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

_________________________________

part_58043c1c01b9433d95974e88f503bcec_end


Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius, tvarkos aprašas priedas

 

 

IŠLAIDŲ FIKSUOTI DYDŽIAI

 

Nr.

Įrenginio tipas

Galia, kW

Fiksuotas įkainis*, 1kW kaina,  Eur

1.

Biokuro katilas

≤ 15

245,84

> 15 ≤ 25

150,00

> 25

97,50

2.

Šilumos siurblys oras–vanduo (be integruoto boilerio)

≤ 7

815,41

> 7 ≤ 13

533,72

> 13

427,01

3.

Šilumos siurblys oras–vanduo (su integruotu boileriu)

≤ 7

1103,75

> 7 ≤ 13

661,79

> 13

509,58

4.

Šilumos siurblys žemė–vanduo / vanduo–vanduo (be integruoto boilerio)

≤ 7

1072,13

> 7 ≤ 13

653,82

> 13

405,80

5.

Šilumos siurblys žemė–vanduo / vanduo–vanduo (su integruotu boileriu)

≤ 7

1453,50

> 7

966,29

6.

Šilumos siurblys oras–oras

-

300

* Įkainiai nurodyti su PVM. Taikytas 21 proc. PVM tarifas.

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-437, 2020-07-22, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16212

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. D1-223 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius vieno ar dviejų butų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-232, 2021-04-19, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08073

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. D1-223 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-176, 2022-06-08, paskelbta TAR 2022-06-08, i. k. 2022-12338

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. D1-223 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_51c8d68f109344ee8f733ad6626e3722_end