Įsakymas netenka galios 2019-01-30:

Lietuvos standartizacijos departamentas, Įsakymas

Nr. V-10, 2019-01-29, paskelbta TAR 2019-01-29, i. k. 2019-01287

Dėl Informacijos apie darniuosius Lietuvos standartus skelbimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2018-08-01 iki 2019-01-29

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-03-22, i. k. 2018-04327

 

HERB21

 

lietuvos standartizacijos departamento direktorius

 

 

 

ĮSAKYMAS

dėl DARNIŲJŲ standartŲ SĄRAŠO SKELBIMO TEISĖS AKTŲ REGISTRE

 

2018 m. kovo 21 d. Nr. V-28

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo 6 straipsnio 10 dalimi:

1. T v i r t i n u  darniųjų standartų sąrašą (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u  Standartų organizacinį skyrių paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

3P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2017 m. vasario 24 d. įsakymą Nr. V-21 „Dėl darniųjų standartų sąrašo skelbimo Teisės aktų registre“ su visais papildymais ir pakeitimais.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Direktorius                                                                                                            Rimantas Sanajevas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus

2018 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-28

 

 

DARNIŲJŲ STANDARTŲ SĄRAŠAS

 

 

Direktyva 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo

 

Darniojo standarto nuorodinis žymuo

Darniojo standarto antraštė

Pirmą kartą paskelbtas ES oficialiajame leidinyje

Pakeičiamo darniojo standarto nuorodinis žymuo

Pakeičiamo darniojo standarto atitikties prielaidos galiojimo pabaigos data

 

1

2

3

4

5

LST 1555:2002

Lanksčiųjų virvėlaidžių ir kabelių gyslų atpažinimas

2016-07-08

LST 1555:1999

 

LST HD 3 S2:2003

LST 1557:1999

Kabelio žymėjimo sistema (HD 361 S3:1999)

2016-07-08

LST 1557:1999/A1:2006

Kabelio žymėjimo sistema

2016-07-08

2009-06-01

LST 1702:2000

Skirstomieji 0,6/1 kV vardinės įtampos kabeliai (HD 603 S1:1994+HD 603 S1:1994/A1:1997)

2016-07-08

LST 1702:2000/A2:2004

Skirstomieji 0,6/1 kV vardinės įtampos kabeliai (HD 603 S1:1994/A2:2003)

2016-07-08

LST 1702:2000/A3:2007

Skirstomieji 0,6/1 kV vardinės įtampos kabeliai (HD 603 S1:1994/A3:2007)

2016-07-08

LST 1703:2000

Elektrinėse naudojami 0,6/1 kV ir 1,9/3,3 kV  įtampos specialaus degumo galios kabeliai (HD 604 S1:1994+HD 604 S1:1994/A1:1997)

2016-07-08

LST 1703:2000/A2:2002

Elektrinėse naudojami 0,6/1 kV ir 1,9/3,3 kV įtampos specialaus degumo galios kabeliai (HD 604 S1:1994/A2:2002)

2016-07-08

LST 1703:2000/A3:2005

Elektrinėse naudojami 0,6/1 kV ir 1,9/3,3 kV įtampos specialaus degumo galios kabeliai (HD 604 S1:1994/A3:2005)

2016-07-08

LST 1789:2002

Konferencijų sistemos. Elektriniai ir garsiniai reikalavimai  [HD 549 S1:1989 (IEC 60914:1988)]

2016-07-08

LST 1790:2002

Vardinės Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV įtampos oriniai skirstomieji kabeliai (HD 626 S1:1996+A1:1997)

2016-07-08

LST 1790:2002/A2:2002

Vardinės Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV įtampos oriniai skirstomieji kabeliai (HD 626 S1:1996/A2:2002)

2016-07-08

LST 1791:2002

Ant žemės ir po žeme įrengiami daugiagysliai ir daugiaporiai kabeliai (HD 627 S1:1996+A1:2000)

2016-07-08

LST 1791:2002/A2:2006

Ant žemės ir po žeme įrengiami daugiagysliai ir daugiaporiai kabeliai (HD 627 S1:1996/A2:2005)

2016-07-08

LST EN 13637:2015

Statybiniai apkaustai. Elektra valdomos išėjimo sistemos, naudojamos evakuacijos keliams. Reikalavimai ir bandymo metodai

2016-07-08

LST EN 41003:2009

Įrangos, jungiamos prie telekomunikacijų tinklų ir (arba) kabelinių skirstomųjų sistemų, ypatingieji saugos reikalavimai

2016-07-08

LST EN 41003+AC:2002

LST EN 50065-4-2:2002

Signalų perdavimas žemosios įtampos elektros įrangoje nuo 3 kHz iki 148,5 kHz ir nuo 1,6 MHz iki 30 MHz dažnių juostoje. 4-2 dalis. Žemosios įtampos atsajos filtrai. Saugos reikalavimai

2016-07-08

LST EN 50065-4-2:2002/A1:2004

Signalų perdavimas žemosios įtampos elektros įrangoje nuo 3 kHz iki 148,5 kHz ir nuo 1,6 MHz iki 30 MHz dažnių juostoje. 4-2 dalis. Žemosios įtampos atsajos filtrai. Saugos reikalavimai

2016-07-08

LST EN 50065-4-2:2002/A2:2005

Signalų perdavimas žemosios įtampos elektros įrangoje nuo 3 kHz iki 148,5 kHz ir nuo 1,6 MHz iki 30 MHz dažnių juostoje. 4-2 dalis. Žemosios įtampos atsajos filtrai. Saugos reikalavimai

2016-07-08

LST EN 50065-4-7:2005

Signalų perdavimas žemosios įtampos elektrinėje įrangoje nuo 3 kHz iki 148,5 kHz ir nuo 1,6 MHz iki 30 MHz dažnių juostose. 4-7 dalis. Nešiojamieji žemosios įtampos atsajos filtrai. Saugos reikalavimai

2016-07-08

LST EN 50065-4-7:2005/AC:2007

Signalų perdavimas žemosios įtampos elektrinėje įrangoje nuo 3 kHz iki 148,5 kHz ir nuo 1,6 MHz iki 30 MHz dažnių juostose. 4-7 dalis. Nešiojamieji žemosios įtampos atsajos filtrai. Saugos reikalavimai

2016-07-08

LST EN 50085-1:2005

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos, skirtos elektriniams įrenginiams. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2016-07-08

LST EN 50085-1+A1:2000

LST EN 50085-1:2005/A1:2013

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos, skirtos elektriniams įrenginiams. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2016-07-08

2016-05-20

LST EN 50085-2-1:2007

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos elektrai įrengti. 2-1 dalis. Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos, montuojamos ant sienų ir lubų

2016-07-08

LST EN 50085-2-1:2007/A1:2012

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos elektrai įrengti. 2-1 dalis. Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos, montuojamos ant sienų ir lubų

2016-07-08

LST EN 50085-2-2:2009

Kabelių dėžinių kanalų  ir kabelių kanalų sistemos elektrai įrengti. 2-2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemoms, įrengiamoms po grindimis, grindyse arba ant grindų

2016-07-08

LST EN 50085-2-3:2010

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos elektrai įrengti. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami spintose įrengiamų kabelių plyšinių dėžinių kanalų sistemoms

2016-07-08

LST EN 50085-2-3:2001

LST EN 50085-2-4:2009

Kabelių dėžinių kanalų ir kabelių kanalų sistemos elektrai įrengti. 2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami eksploatacinių kištukinių lizdų dėžutėms

2016-07-08

LST EN 50106:2009

Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. Standarto EN 60335-1 taikymo srities prietaisų įprastinių bandymų ypatingosios taisyklės 

2016-07-08

LST EN 50106+A1:1999

 

LST EN 50106+A1:1999/A2:2002

LST EN 50117-1:2003

Bendraašiai kabeliai. 1 dalis. Bendrinė specifikacija

2016-07-08

LST EN 50117-1+AC+A1+A2:2002

LST EN 50117-1:2003/A1:2007

Bendraašiai kabeliai. 1 dalis. Bendrinė specifikacija

2016-07-08

LST EN 50117-1:2003/A2:2013

Bendraašiai kabeliai. 1 dalis. Bendrinė specifikacija

2016-07-08

2016-06-17

LST EN 50117-2-1:2005

Bendraašiai kabeliai. 2-1 dalis. Kabelinių skirstomųjų tinklų kabelių atskiroji specifikacija. Vidaus atšakiniai kabeliai, skirti nuo 5 MHz iki 1 000 MHz dažnių sistemoms

2016-07-08

LST EN 50117-2-1:2003

LST EN 50117-2-1:2005/A1:2008

Bendraašiai kabeliai. 2-1 dalis. Kabelinių skirstomųjų tinklų kabelių atskiroji specifikacija. Vidaus atšakiniai kabeliai, skirti nuo 5 MHz iki 1 000 MHz dažnių sistemoms

2016-07-08

LST EN 50117-2-1:2005/A2:2013

Bendraašiai kabeliai. 2-1 dalis. Kabelinių skirstomųjų tinklų kabelių atskiroji specifikacija. Vidaus atšakiniai kabeliai, skirti nuo 5 MHz iki 1 000 MHz dažnių sistemoms

2016-07-08

2016-07-01

LST EN 50117-2-2:2005

Bendraašiai kabeliai. 2-2 dalis. Kabelinių skirstomųjų tinklų kabelių atskiroji specifikacija. Lauko atšakiniai kabeliai, skirti nuo 5 MHz iki 1 000 MHz dažnių sistemoms

2016-07-08

LST EN 50117-2-2:2005/A1:2008

Bendraašiai kabeliai. 2-2 dalis. Kabelinių skirstomųjų tinklų kabelių atskiroji specifikacija. Lauko atšakiniai kabeliai, skirti nuo 5 MHz iki 1 000 MHz dažnių sistemoms

2016-07-08

LST EN 50117-2-2:2005/A2:2013

Bendraašiai kabeliai. 2-2 dalis. Kabelinių skirstomųjų tinklų kabelių atskiroji specifikacija. Lauko atšakiniai kabeliai, skirti nuo 5 MHz iki 1 000 MHz dažnių sistemoms

2016-07-08

2016-07-01

LST EN 50117-2-3:2005

Bendraašiai kabeliai. 2-3 dalis. Kabelinių skirstomųjų tinklų kabelių atskiroji specifikacija. Skirstomieji ir magistraliniai kabeliai, skirti nuo 5 MHz iki 1 000 MHz dažnių sistemoms

2016-07-08

LST EN 50117-2-3:2005/A1:2008

Bendraašiai kabeliai. 2-3 dalis. Kabelinių skirstomųjų tinklų kabelių atskiroji specifikacija. Skirstomieji ir magistraliniai kabeliai, skirti nuo 5 MHz iki 1 000 MHz dažnių sistemoms

2016-07-08

LST EN 50117-2-3:2005/A2:2013

Bendraašiai kabeliai. 2-3 dalis. Kabelinių skirstomųjų tinklų kabelių atskiroji specifikacija. Skirstomieji ir magistraliniai kabeliai, skirti nuo 5 MHz iki 1 000 MHz dažnių sistemoms

2016-07-08

2016-07-01

LST EN 50117-2-4:2005

Bendraašiai kabeliai. 2-4 dalis. Kabelinių skirstomųjų tinklų kabelių atskiroji specifikacija. Vidaus atšakiniai kabeliai, skirti nuo 5 MHz iki 3 000 MHz dažnių sistemoms

2016-07-08

LST EN 50117-2-4:2005/A1:2008

Bendraašiai kabeliai. 2-4 dalis. Kabelinių skirstomųjų tinklų kabelių atskiroji specifikacija. Vidaus atšakiniai kabeliai, skirti nuo 5 MHz iki 3 000 MHz dažnių sistemoms

2016-07-08

LST EN 50117-2-4:2005/A2:2013

Bendraašiai kabeliai. 2-4 dalis. Kabelinių skirstomųjų tinklų kabelių atskiroji specifikacija. Vidaus atšakiniai kabeliai, skirti nuo 5 MHz iki 3 000 MHz dažnių sistemoms

2016-07-08

2016-07-01

LST EN 50117-2-5:2005

Bendraašiai kabeliai. 2-5 dalis. Kabelinių skirstomųjų tinklų kabelių atskiroji specifikacija. Lauko atšakiniai kabeliai, skirti nuo 5 MHz iki 3 000 MHz dažnių sistemoms

2016-07-08

LST EN 50117-2-5:2005/A1:2008

Bendraašiai kabeliai. 2-5 dalis. Kabelinių skirstomųjų tinklų kabelių atskiroji specifikacija. Lauko atšakiniai kabeliai, skirti nuo 5 MHz iki 3 000 MHz dažnių sistemoms

2016-07-08

LST EN 50117-2-5:2005/A2:2013

Bendraašiai kabeliai. 2-5 dalis. Kabelinių skirstomųjų tinklų kabelių atskiroji specifikacija. Lauko atšakiniai kabeliai, skirti nuo 5 MHz iki 3 000 MHz dažnių sistemoms

2016-07-08

2016-07-01

LST EN 50117-3-1:2003

Bendraašiai kabeliai. 3-1 dalis. Atskirasis rūšinis ryšių sistemose naudojamų kabelių aprašas. Miniatiūriniai kabeliai, naudojami skaitmeninėse ryšių sistemose

2016-07-08

LST EN 50117-4-1:2008

Bendraašiai kabeliai. 4-1 dalis. Transliavimo ir ryšių technologijų (BCT) kabelinių tinklų, atitinkančių EN 50173, kabelių atskiroji specifikacija. Vidaus atšakiniai kabeliai, skirti nuo 5 MHz iki 3 000 MHz dažnių sistemoms

2016-07-08

LST EN 50117-4-1:2008/A1:2013

Bendraašiai kabeliai. 4-1 dalis. Transliavimo ir ryšių technologijų (BCT) kabelinių tinklų, atitinkančių EN 50173, kabelių atskiroji specifikacija. Vidaus atšakiniai kabeliai, skirti nuo 5 MHz iki 3 000 MHz dažnių sistemoms

2016-07-08

2016-06-17

LST EN 50117-4-2:2016

Bendraašiai kabeliai. 4-2 dalis. Ne didesnio kaip 6 GHz dažnio kabelinės televizijos kabelių, naudojamų kabeliniuose skirstomuosiuose tinkluose, atskiroji specifikacija

2016-07-08

LST EN 50156-1:2015

Krosnių ir pagalbinės įrangos elektrinė įranga. 1 dalis. Taikomojo projektavimo ir įrengimo reikalavimai

2016-07-08

LST EN 50156-1:2005

LST EN 50156-2:2015

Krosnių ir pagalbinės įrangos elektrinė įranga. 2 dalis. Saugos įtaisų ir posistemių projektavimo, kūrimo ir tipo patvirtinimo reikalavimai

2016-07-08

LST EN 50178:2001

Elektroninių įrenginių naudojimas galios įrangoje

2016-07-08

LST EN 50214:2007

Plokštieji lankstieji liftų kabeliai su polivinilchlorido apvalkalu

2016-07-08

LST 1596:2000

 

LST EN 50214:2000

2008-10-01

LST EN 50214:2007/AC:2008

Plokštieji lankstieji liftų kabeliai su polivinilchlorido apvalkalu

2016-07-08

LST 1596:2000

 

LST EN 50214:2000

LST EN 50250+AC:2003

Pramoniniai keitikliniai adapteriai

2016-07-08

LST EN 50250:2001

2005-07-01

LST EN 50250+AC:2003/A1:2015

Pramoniniai keitikliniai adapteriai

2016-07-08

2018-01-19

LST EN 50250+AC:2003/AC:2007

Pramoniniai keitikliniai adapteriai

2016-07-08

LST EN 50274:2003

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. Apsauga nuo elektros smūgio. Apsauga nuo netyčinio tiesioginio pavojingų įtampingųjų dalių palietimo

2016-07-08

LST EN 50274:2003/AC:2009

Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. Apsauga nuo elektros smūgio. Apsauga nuo netyčinio tiesioginio pavojingų įtampingųjų dalių palietimo

2016-07-08

LST EN 50288-1:2013

Daugiaelemenčiai metaliniai kabeliai, naudojami analoginio ir skaitmeninio ryšio bei valdymo sistemose. 1 dalis. Bendrinė specifikacija

2016-07-08

LST EN 50288-1:2004

LST EN 50288-2-1:2013

Daugiaelemenčiai metaliniai kabeliai, naudojami analoginio ir skaitmeninio ryšio bei valdymo sistemose. 2-1 dalis. Ekranuotų kabelių, naudotinų iki 100 MHz, atskiroji specifikacija. Horizontalieji ir magistraliniai pastatų kabeliai

2016-07-08

LST EN 50288-2-1:2004

LST EN 50288-2-2:2013

Daugiaelemenčiai metaliniai kabeliai, naudojami analoginio ir skaitmeninio ryšio bei valdymo sistemose. 2-2 dalis. Ekranuotų kabelių, naudotinų iki 100 MHz, atskiroji specifikacija. Darbo zonos ir sujungimo kabeliai

2016-07-08

LST EN 50288-2-2:2004

LST EN 50288-3-1:2013

Daugiaelemenčiai metaliniai kabeliai, naudojami analoginio ir skaitmeninio ryšio bei valdymo sistemose. 3-1 dalis. Neekranuotų kabelių, naudotinų iki 100 MHz, atskiroji specifikacija. Horizontalieji ir magistraliniai pastatų kabeliai

2016-07-08

LST EN 50288-3-1:2004

LST EN 50288-3-2:2013

Daugiaelemenčiai metaliniai kabeliai, naudojami analoginio ir skaitmeninio ryšio bei valdymo sistemose. 3-2 dalis. Neekranuotų kabelių, naudotinų iki 100 MHz, atskiroji specifikacija. Darbo zonos ir sujungimo kabeliai

2016-07-08

LST EN 50288-3-2:2004

LST EN 50288-4-1:2013

Daugiaelemenčiai metaliniai kabeliai, naudojami analoginio ir skaitmeninio ryšio bei valdymo sistemose. 4-1 dalis. Ekranuotų kabelių, naudotinų iki 600 MHz, atskiroji specifikacija. Horizontalieji ir magistraliniai pastatų kabeliai

2016-07-08

LST EN 50288-4-1:2004

LST EN 50288-4-2:2013

Daugiaelemenčiai metaliniai kabeliai, naudojami analoginio ir skaitmeninio ryšio bei valdymo sistemose. 4-2 dalis. Ekranuotų kabelių, naudotinų iki 600 MHz, atskiroji specifikacija. Darbo zonos ir sujungimo kabeliai

2016-07-08

LST EN 50288-4-2:2004

LST EN 50288-5-1:2013

Daugiaelemenčiai metaliniai kabeliai, naudojami analoginio ir skaitmeninio ryšio bei valdymo sistemose. 5-1 dalis. Ekranuotų kabelių, naudotinų iki 250 MHz, atskiroji specifikacija. Horizontalieji ir magistraliniai pastatų kabeliai

2016-07-08

LST EN 50288-5-1:2004

LST EN 50288-5-2:2013

Daugiaelemenčiai metaliniai kabeliai, naudojami analoginio ir skaitmeninio ryšio bei valdymo sistemose. 5-2 dalis. Ekranuotų kabelių, naudotinų iki 250 MHz, atskiroji specifikacija. Darbo zonos ir sujungimo kabeliai

2016-07-08

LST EN 50288-5-2:2004

LST EN 50288-6-1:2013

Daugiaelemenčiai metaliniai kabeliai, naudojami analoginio ir skaitmeninio ryšio bei valdymo sistemose. 6-1 dalis. Neekranuotų kabelių, naudotinų iki 250 MHz, atskiroji specifikacija. Horizontalieji ir magistraliniai pastatų kabeliai

2016-07-08

LST EN 50288-6-1:2004

LST EN 50288-6-2:2013

Daugiaelemenčiai metaliniai kabeliai, naudojami analoginio ir skaitmeninio ryšio bei valdymo sistemose. 6-2 dalis. Neekranuotų kabelių, naudotinų iki 250 MHz, atskiroji specifikacija. Darbo zonos ir sujungimo kabeliai

2016-07-08

LST EN 50288-6-2:2004

LST EN 50288-7:2005

Daugiaelemenčiai metaliniai kabeliai, naudojami analoginio ir skaitmeninio ryšio bei valdymo sistemose. 7 dalis. Kontrolinės matavimo aparatūros ir valdymo kabelių atskirasis rūšinis aprašas

2016-07-08

LST EN 50288-8:2012

Daugiaelemenčiai metaliniai kabeliai, naudojami analoginio ir skaitmeninio ryšio bei valdymo sistemose. 8 dalis. 1-ojo tipo kabelių, naudotinų iki 2 MHz, techniniai reikalavimai

2016-07-08

LST EN 50288-9-1:2013

Daugiaelemenčiai metaliniai kabeliai, naudojami analoginio ir skaitmeninio ryšio bei valdymo sistemose. 9-1 dalis. Ne didesnio kaip 1000 MHz dažnio ekranuotų kabelių atskiroji specifikacija. Horizontalieji ir vertikalieji pastato kabeliai

2016-07-08

LST EN 50288-9-2:2016

Daugiaelemenčiai metaliniai kabeliai, naudojami analoginio ir skaitmeninio ryšio bei valdymo sistemose. 9-2 dalis. Nuo 1 MHz iki 1000 MHz dažnio ekranuotų darbo zonos, jungiamųjų ir duomenų centrų kabelių atskiroji specifikacija

2016-07-08

LST EN 50288-10-1:2013

Daugiaelemenčiai metaliniai kabeliai, naudojami analoginio ir skaitmeninio ryšio bei valdymo sistemose. 10-1 dalis. Ne didesnio kaip 500 MHz dažnio kabelių atskiroji specifikacija. Horizontalieji ir vertikalieji pastato kabeliai

2016-07-08

LST EN 50288-10-2:2016

Daugiaelemenčiai metaliniai kabeliai, naudojami analoginio ir skaitmeninio ryšio bei valdymo sistemose. 10-2 dalis. Nuo 1 MHz iki 500 MHz dažnio ekranuotų darbo zonos, jungiamųjų ir duomenų centrų kabelių atskiroji specifikacija

2016-07-08

LST EN 50288-11-1:2013

Daugiaelemenčiai metaliniai kabeliai, naudojami analoginio ir skaitmeninio ryšio bei valdymo sistemose. 11-1 dalis. Ne didesnio kaip 500 MHz dažnio neekranuotų kabelių atskiroji specifikacija. Horizontalieji ir vertikalieji pastato kabeliai

2016-07-08

LST EN 50288-11-2:2016

Daugiaelemenčiai metaliniai kabeliai, naudojami analoginio ir skaitmeninio ryšio bei valdymo sistemose. 11-2 dalis. Nuo 1 MHz iki 500 MHz dažnio neekranuotų darbo zonos, jungiamųjų  ir duomenų centrų kabelių atskiroji specifikacija

2016-07-08

LST EN 50289-1-3:2002

Ryšių kabeliai. Bandymo metodų reikalavimai. 1-3 dalis. Elektriniai bandymo metodai. Dielektrinis atsparumas

2016-07-08

LST EN 50289-1-4:2002

Ryšių kabeliai. Bandymo metodų reikalavimai. 1-4 dalis. Elektriniai bandymo metodai. Izoliacijos varža

2016-07-08

LST EN 50290-2-1:2005

Ryšių kabeliai. 2-1 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės ir konstrukcija

2016-07-08

LST EN 50290-2-20:2002

Ryšių kabeliai. 2-20 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės ir konstrukcija. Bendrieji dalykai

2016-07-08

LST 1586-0:2000

LST EN 50290-2-21:2002

Ryšių kabeliai. 2-21 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės ir konstrukcija. Izoliaciniai PVC kompaundai

2016-07-08

LST 1586-1:2000

LST EN 50290-2-21:2002/A1:2007

Ryšių kabeliai. 2-21 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės ir konstrukcija. Izoliaciniai PVC kompaundai

2016-07-08

LST EN 50290-2-21:2002/A1:2007/AC:2016

Ryšių kabeliai. 2-21 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės ir konstrukcija. Izoliaciniai PVC kompaundai

2016-07-08

LST EN 50290-2-22:2002

Ryšių kabeliai. 2-22 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės ir konstrukcija. PVC apvalkalų kompaundai

2016-07-08

LST 1586-2:2000

LST EN 50290-2-22:2002/A1:2007

Ryšių kabeliai. 2-22 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės ir konstrukcija. PVC apvalkalų kompaundai

2016-07-08

LST EN 50290-2-23:2014

Ryšių kabeliai. 2-23 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės ir konstrukcija. Polietileno izoliacija, skirta prieigos telekomunikacijų tinkluose naudojamiems daugiaporiams kabeliams. Lauko kabeliai

2016-07-08

LST EN 50290-2-23:2002

2016-09-16

LST EN 50290-2-24:2002

Ryšių kabeliai. 2-24 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės ir konstrukcija. Polietileno (PE) apvalkalas

2016-07-08

LST 1586-4:2000

LST EN 50290-2-24:2002/A1:2009

Ryšių kabeliai. 2-24 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės ir konstrukcija. Polietileno (PE) apvalkalas

2016-07-08

LST EN 50290-2-25:2014

Ryšių kabeliai. 2-25 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės ir konstrukcija. Izoliaciniai polipropileno kompaundai

2016-07-08

LST EN 50290-2-25:2002

2016-09-16

LST EN 50290-2-26:2002

Ryšių kabeliai. 2-26 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės ir konstrukcija. Izoliaciniai liepsną slopinantys kompaundai, neturintys halogenų

2016-07-08

LST 1586-6:2000

LST EN 50290-2-26:2002/A1:2007

Ryšių kabeliai. 2-26 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės ir konstrukcija. Izoliaciniai liepsną slopinantys kompaundai, neturintys halogenų

2016-07-08

LST EN 50290-2-27:2002

Ryšių kabeliai. 2-27 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės ir konstrukcija. Termoplastiniai liepsną slopinantys apvalkalų kompaundai, neturintys halogenų

2016-07-08

LST 1586-7:2000

LST EN 50290-2-27:2002/A1:2007

Ryšių kabeliai. 2-27 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės ir konstrukcija. Termoplastiniai liepsną slopinantys apvalkalų kompaundai, neturintys halogenų

2016-07-08

LST EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010

Ryšių kabeliai. 2-27 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės ir konstrukcija. Termoplastiniai liepsną slopinantys apvalkalų kompaundai, neturintys halogenų

2016-07-08

LST EN 50290-2-28:2003

Ryšių kabeliai. 2-28 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės ir konstrukcija. Kabelių užpildo kompaundai

2016-07-08

LST 1586-8:2000

LST EN 50290-2-29:2003

Ryšių kabeliai. 2-29 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės ir konstrukcija. Izoliaciniai skersinio ryšio polietileno (PE) kompaundai

2016-07-08

LST 1586-9:2000

LST EN 50290-2-30:2003

Ryšių kabeliai. 2-30 dalis. Bendrosios projektavimo taisyklės ir konstrukcija. Politetrafluoretileno-heksafluorpropileno (FEP) izoliacija ir apvalkalas

2016-07-08

LST EN 50290-4-1:2015

Ryšių kabeliai. 4-1 dalis. Bendrosios kabelių naudojimo nuostatos. Aplinkos sąlygos ir saugos aspektai

2016-07-08

LST EN 50290-4-1:2002

2016-09-16

LST EN 50290-4-2:2015

Ryšių kabeliai. 4-2 dalis. Bendrosios kabelių naudojimo nuostatos. Naudojimo vadovas

2016-07-08

LST EN 50290-4-2:2008

LST EN 50363-0:2011

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 0 dalis. Bendrasis įvadas

2016-07-08

LST EN 50363-0:2006

2014-03-14

LST EN 50363-1:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 1 dalis. Tinkliniai elastomeriniai izoliacijos kompaundai

2016-07-08

LST EN 50363-2-1:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 2-1 dalis. Tinkliniai elastomeriniai apvalkalų kompaundai

2016-07-08

LST EN 50363-2-1:2006/A1:2011

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 2-1 dalis. Tinkliniai elastomeriniai apvalkalų kompaundai

2016-07-08

2014-03-14

LST EN 50363-2-2:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 2-2 dalis. Tinkliniai elastomeriniai apsauginių dangalų kompaundai

2016-07-08

LST EN 50363-3:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 3 dalis. Polivinilchlorido izoliacijos kompaundai

2016-07-08

LST EN 50363-3:2006/A1:2011

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 3 dalis. Polivinilchlorido izoliacijos kompaundai

2016-07-08

2014-03-14

LST EN 50363-4-1:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 4-1 dalis. Polivinilchlorido apvalkalų kompaundai

2016-07-08

LST EN 50363-4-2:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 4-2 dalis. Polivinilchlorido apsauginių dangalų kompaundai

2016-07-08

LST EN 50363-5:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 5 dalis. Tinkliniai izoliacijos kompaundai be halogeno

2016-07-08

LST EN 50363-5:2006/A1:2011

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 5 dalis. Tinkliniai izoliacijos kompaundai be halogeno

2016-07-08

2014-03-14

LST EN 50363-6:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 6 dalis. Tinkliniai apvalkalų kompaundai be halogeno

2016-07-08

LST EN 50363-6:2006/A1:2011

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 6 dalis. Tinkliniai apvalkalų kompaundai be halogeno

2016-07-08

2014-03-14

LST EN 50363-7:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 7 dalis. Termoplastiniai izoliacijos kompaundai be halogeno

2016-07-08

LST EN 50363-8:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 8 dalis. Termoplastiniai apvalkalų kompaundai be halogeno

2016-07-08

LST EN 50363-8:2006/A1:2011

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 8 dalis. Termoplastiniai apvalkalų kompaundai be halogeno

2016-07-08

2014-03-14

LST EN 50363-9-1:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 9-1 dalis. Įvairūs apvalkalų kompaundai. Tinklinis polivilchloridas

2016-07-08

LST EN 50363-10-1:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 10-1 dalis. Įvairūs apvalkalų kompaundai. Tinklinis polivilchloridas

2016-07-08

LST EN 50363-10-2:2006

Žemosios įtampos kabelių izoliacijos, apvalkalų ir apsauginių dangalų medžiagos. 10-2 dalis. Įvairūs apvalkalų kompaundai. Termoplastinis poliuretanas

2016-07-08

LST EN 50364:2010

Elektroninio objektų stebėjimo (EAS), radijo dažninio atpažinimo (RFID) ir panašių įtaisų, veikiančių nuo 0 Hz iki 300 GHz dažnių srityje, sukuriamų elektromagnetinių laukų poveikio žmogui ribojimas

2016-07-08

LST EN 50364:2002

LST EN 50369:2005

Skysčiams nepralaidžių apvalkalų sistemos kabeliams tvarkyti

2016-07-08

LST EN 50395:2005

Žemosios įtampos elektros kabelių elektrinių bandymų metodai

2016-07-08

LST 1537.2:1998

 

LST 1601-2:2000

 

LST 1537.2:2000/A1:2003

 

LST 1601-2:2000/A1:2003

2008-07-01

LST EN 50395:2005/A1:2011

Žemosios įtampos elektros kabelių elektrinių bandymų metodai

2016-07-08

2014-03-14

LST EN 50396:2005

Žemosios įtampos kabelių neelektrinių bandymų metodai

2016-07-08

LST 1537.2:1998

 

LST 1601-2:2000

 

LST 1537.2:2000/A1:2003

 

LST 1601-2:2000/A1:2003

2008-07-01

LST EN 50396:2005/A1:2011

Žemosios įtampos kabelių neelektrinių bandymų metodai

2016-07-08

2014-03-14

LST EN 50406-1:2004

Didelės spartos ryšių tinklų galutinių vartotojų naudojami daugiaporiai kabeliai. 1 dalis. Oriniai kabeliai

2016-07-08

LST EN 50406-2:2004

Didelės spartos ryšių tinklų galutinių vartotojų naudojami daugiaporiai kabeliai. 2 dalis. Kabelių kanaluose klojami ir požeminiai kabeliai

2016-07-08

LST EN 50407-1:2004

Didelės spartos, skaitmeninės prieigos ryšių tinkluose naudojami daugiaporiai kabeliai. 1 dalis. Lauko kabeliai

2016-07-08

LST EN 50407-3:2014

Daugiaporiai kabeliai, naudojami didelės spartos skaitmeninės prieigos ryšių tinkluose. 3 dalis. Daugiaporiai ir (arba) ketveriniai ne ilgesni kaip 100 m vidaus kabeliai, skirti universaliosioms paslaugoms iki 100 MHZ dažnio bei 100 Mbit/s spartos interneto protokolu pagrįstam skaitmeniniam xDSL ryšiui ir taikmenims palaikyti

2016-07-08

LST EN 50428:2005

Buitinės ir panašios paskirties stacionariųjų elektrinių įrenginių jungikliai. Gretutinis standartas. Jungikliai ir su jais susiję pagalbiniai įtaisai, naudojami namų ūkio ir pastatų elektroninėse sistemose

2016-07-08

LST EN 50428:2005/A1:2008

Buitinės ir panašios paskirties stacionariųjų elektrinių įrenginių jungikliai. Gretutinis standartas. Jungikliai ir su jais susiję pagalbiniai įtaisai, naudojami namų ūkio ir pastatų elektroninėse sistemose

2016-07-08

LST EN 50428:2005/A2:2009

Buitinės ir panašios paskirties stacionariųjų elektrinių įrenginių jungikliai. Gretutinis standartas. Jungikliai ir su jais susiję pagalbiniai įtaisai, naudojami namų ūkio ir pastatų elektroninėse sistemose

2016-07-08

LST EN 50441-1:2012

Gyvenamųjų patalpų ryšio įrenginių kabeliai. 1 dalis. Neekranuotieji kabeliai. 1 klasė

2016-07-08

LST EN 50441-1:2006

LST EN 50441-2:2012

Gyvenamųjų patalpų ryšio įrenginių kabeliai. 2 dalis. Ekranuotieji kabeliai. 1 klasė

2016-07-08

LST EN 50441-2:2006

LST EN 50441-3:2006

Gyvenamųjų patalpų ryšio įrenginių kabeliai. 3 dalis. Ekranuotieji kabeliai. 3 klasė

2016-07-08

LST EN 50441-4:2012

Gyvenamųjų patalpų ryšio įrenginių kabeliai. 4 dalis. Ne didesnio kaip 1 200 MHz dažnio kabeliai. 3 klasė

2016-07-08

LST EN 50445:2008

Gaminių šeimos standartas, taikomas tikrinant, ar kontaktinio ir lankinio suvirinimo bei susijusių procesų įranga atitinka pagrindinius ribinius žmogaus ekspozicijos elektromagnetiniuose laukuose (0 Hz - 300 GHz) lygius

2016-07-08

LST EN 50491-3:2009

Bendrieji reikalavimai, keliami elektroninėms namų bei pastatų sistemoms (ENPS) ir pastatų automatizavimo bei valdymo sistemoms (PAVS). 3 dalis. Elektros saugos reikalavimai

2016-07-08

LST EN 50090-2-2+AC:2000

 

LST EN 50090-2-2+AC:2000/A1:2002

 

LST EN 50090-2-2+AC:2000/A2:2007

LST EN 50491-4-1:2012

Bendrieji reikalavimai, keliami elektroninėms namų bei pastatų sistemoms (ENPS) ir pastatų automatizavimo bei valdymo sistemoms (PAVS). 4-1 dalis. Bendrieji funkcinės saugos reikalavimai, keliami gaminiams, skirtiems įmontuoti į ENPS ir PAVS

2016-07-08

LST EN 50090-2-3:2005

LST EN 50491-6-1:2014

Bendrieji reikalavimai, keliami elektroninėms namų bei pastatų sistemoms (ENPS) ir pastatų automatizavimo bei valdymo sistemoms (PAVS). 6-1 dalis. ENPS įrenginiai. Įrengimas ir planavimas

2016-07-08

LST EN 50497:2008

Rekomenduojamas bandymo metodas įvertinti plastifikatoriaus išsiskyrimo iš polivinilchloridu izoliuotų ir apvilktų kabelių riziką

2016-07-08

LST EN 50520:2009

Dengiamosios plokštės ir juostos, skirtos požeminių įrenginių užkastų kabelių arba užkastų vamzdžių vietai apsaugoti ir apie ją įspėti

2016-07-08

LST EN 50525-1:2011

Elektros kabeliai. 450/750 V (U0/U) ir mažesnių vardinių įtampų žemosios įtampos galios kabeliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2016-07-08

LST HD 21.1 S4:2003

 

LST HD 22.1 S4:2003

 

LST HD 21.1 S4:2003/P:2005

 

LST HD 22.1 S4:2003/P:2005

LST EN 50525-2-11:2011

Elektros kabeliai. 450/750 V (U0/U) ir mažesnių vardinių įtampų žemosios įtampos galios kabeliai. 2-11 dalis. Bendrosios paskirties kabeliai. Lankstieji kabeliai su termoplastinio polivinilchlorido izoliacija

2016-07-08

LST 1537.5:1999

 

LST 1537.12:1999

 

LST 1537.5:2000/1K:2001

 

LST 1537.5:2000/A2:2002

 

LST 1537.12:1999/A1:2002

LST EN 50525-2-12:2011

Elektros kabeliai. 450/750 V (U0/U) ir mažesnių vardinių įtampų žemosios įtampos galios kabeliai. 2-12 dalis. Bendrosios paskirties kabeliai. Tampieji virvėlaidžiai su termoplastinio polivinilchlorido izoliacija

2016-07-08

LST 1537.10:2002

 

LST 1537.10:2002/P:2002

LST EN 50525-2-21:2011

Elektros kabeliai. 450/750 V (U0/U) ir mažesnių vardinių įtampų žemosios įtampos galios kabeliai. 2-21 dalis. Bendrosios paskirties kabeliai. Lankstieji kabeliai su tinklinio elastomero izoliacija

2016-07-08

LST HD 22.4 S4:2004

 

LST HD 22.10 S2:2007

 

LST HD 22.11 S2:2007

 

LST HD 22.12 S2:2007

 

LST HD 22.16 S2:2007

LST EN 50525-2-22:2011

Elektros kabeliai. 450/750 V (U0/U) ir mažesnių vardinių įtampų žemosios įtampos galios kabeliai. 2-22 dalis. Bendrosios paskirties kabeliai. Labai lankstūs apipinti kabeliai su tinklinio elastomero izoliacija

2016-07-08

LST EN 50525-2-31:2011

Elektros kabeliai. 450/750 V (U0/U) ir mažesnių vardinių įtampų žemosios įtampos galios kabeliai. 2-31 dalis. Bendrosios paskirties kabeliai. Viengysliai kabeliai be apvalkalo su termoplastinio polivinilchlorido izoliacija

2016-07-08

LST 1537.3:1999

 

LST 1537.7:1999

 

LST 1537.3:1999/1K:2001

 

LST 1537.3:1999/2K:2009

LST EN 50525-2-41:2011

Elektros kabeliai. 450/750 V (U0/U) ir mažesnių vardinių įtampų žemosios įtampos galios kabeliai. 2-41 dalis. Bendrosios paskirties kabeliai. Viengysliai kabeliai su tinklinės silikoninės gumos izoliacija

2016-07-08

LST HD 22.3 S4:2004

 

LST HD 22.3 S4:2004/A1:2006

LST EN 50525-2-42:2011

Elektros kabeliai. 450/750 V (U0/U) ir mažesnių vardinių įtampų žemosios įtampos galios kabeliai. 2-42 dalis. Bendrosios paskirties kabeliai. Viengysliai kabeliai be apvalkalo su tinklinio etilenvinilacetato izoliacija

2016-07-08

LST 1601-7:2000

 

LST 1601-7:2000/A2:2004

LST EN 50525-2-51:2011

Elektros kabeliai. 450/750 V (U0/U) ir mažesnių vardinių įtampų žemosios įtampos galios kabeliai. 2-51dalis. Bendrosios paskirties kabeliai. Alyvai atsparūs valdymo kabeliai su termoplastinio polivinilchlorido izoliacija

2016-07-08

LST 1537.13:2000

 

LST 1537.13:2000/A1:2002

LST EN 50525-2-71:2011

Elektros kabeliai. 450/750 V (U0/U) ir mažesnių vardinių įtampų žemosios įtampos galios kabeliai. 2-71 dalis. Bendrosios paskirties kabeliai. Plokšti juosteliniai kabeliai (virvėlaidžiai) su termoplastinio polivinilchlorido izoliacija

2016-07-08

LST 1537.5:1999

 

LST 1537.5:2000/1K:2001

 

LST 1537.5:2000/A2:2002

LST EN 50525-2-72:2011

Elektros kabeliai. 450/750 V (U0/U) ir mažesnių vardinių įtampų žemosios įtampos galios kabeliai. 2-72 dalis. Bendrosios paskirties kabeliai. Plokšti atskiriamieji kabeliai (virvėlaidžiai) su termoplastinio polivinilchlorido izoliacija

2016-07-08

LST 1537.11:1999

 

LST 1537.11:1999/A1:2002

LST EN 50525-2-81:2011

Elektros kabeliai. 450/750 V (U0/U) ir mažesnių vardinių įtampų žemosios įtampos galios kabeliai. 2-81 dalis. Bendrosios paskirties kabeliai. Lankiniam suvirinimui skirti kabeliai su tinklinio elastomero apvalkalu

2016-07-08

LST 1601-6:2000

 

LST 1601-6:2000/A2:2004

LST EN 50525-2-82:2011

Elektros kabeliai. 450/750 V (U0/U) ir mažesnių vardinių įtampų žemosios įtampos galios kabeliai. 2-82 dalis. Bendrosios paskirties kabeliai. Šviesinių girliandų kabeliai su tinklinio elastomero izoliacija

2016-07-08

LST 1601-8:2000

 

LST 1601-8:2000/A2:2004

LST EN 50525-2-83:2011

Elektros kabeliai. 450/750 V (U0/U) ir mažesnių vardinių įtampų žemosios įtampos galios kabeliai. 2-83 dalis. Bendrosios paskirties kabeliai. Daugiagysliai kabeliai su tinklinės silikoninės gumos izoliacija

2016-07-08

LST HD 22.15 S2:2007

LST EN 50525-3-11:2011

Elektros kabeliai. 450/750 V (U0/U) ir mažesnių vardinių įtampų žemosios įtampos galios kabeliai. 3-11 dalis. Specialiųjų priešgaisrinių charakteristikų kabeliai. Lankstieji kabeliai su behalogene termoplastiko izoliacija, kuriems degant susidaro mažai dūmų 

2016-07-08

LST HD 21.14 S1:2003

LST EN 50525-3-21:2011

Elektros kabeliai. 450/750 V (U0/U) ir mažesnių vardinių įtampų žemosios įtampos galios kabeliai. 3-21 dalis. Specialiųjų priešgaisrinių charakteristikų kabeliai. Lankstieji kabeliai su behalogene tinkline izoliacija, kuriems degant susidaro mažai dūmų 

2016-07-08

LST HD 22.13 S2:2007

LST EN 50525-3-31:2011

Elektros kabeliai. 450/750 V (U0/U) ir mažesnių vardinių įtampų žemosios įtampos galios kabeliai. 3-31 dalis. Specialiųjų priešgaisrinių charakteristikų kabeliai. Viengysliai kabeliai be apvalkalo su behalogene termoplastiko izoliacija, kuriems degant susidaro mažai dūmų 

2016-07-08

LST HD 21.15 S1:2007

LST EN 50525-3-41:2011

Elektros kabeliai. 450/750 V (U0/U) ir mažesnių vardinių įtampų žemosios įtampos galios kabeliai. 3-41 dalis. Specialiųjų priešgaisrinių charakteristikų kabeliai. Viengysliai kabeliai be apvalkalo su behalogene tinkline izoliacija, kuriems degant susidaro mažai dūmų 

2016-07-08

LST HD 22.9 S3:2007

LST EN 50539-11:2013

Žemosios įtampos įrangos apsaugos nuo viršįtampių įtaisai. Specialiosios paskirties, įskaitant nuolatinę srovę, apsaugos nuo viršįtampių įtaisai. 11 dalis. Fotovoltinių įrenginių apsaugos nuo viršįtampių įtaisų reikalavimai ir bandymai

2016-07-08

LST EN 50539-11:2013/A1:2014

Žemosios įtampos įrangos apsaugos nuo viršįtampių įtaisai. Specialiosios paskirties, įskaitant nuolatinę srovę, apsaugos nuo viršįtampių įtaisai. 11 dalis. Fotovoltinių įrenginių apsaugos nuo viršįtampių įtaisų reikalavimai ir bandymai

2016-07-08

2017-07-25

LST EN 50550:2011

Pramoninio dažnio apsaugos nuo viršįtampių įtaisai, naudojami buitiniuose ir panašios paskirties prietaisuose

2016-07-08

LST EN 50550:2011/A1:2014

Pramoninio dažnio apsaugos nuo viršįtampių įtaisai, naudojami buitiniuose ir panašios paskirties prietaisuose

2016-07-08

2017-07-28

LST EN 50550:2011/AC:2012

Pramoninio dažnio apsaugos nuo viršįtampių įtaisai, naudojami buitiniuose ir panašios paskirties prietaisuose

2016-07-08

LST EN 50556:2011

Signalinės kelių eismo sistemos

2016-07-08

LST HD 638 S1:2002

 

LST HD 638 S1:2002/A1:2007

LST EN 50557:2012

Reikalavimai, taikomi automatinio kartotinio įjungimo įtaisams, skirtiems buitinės ir panašios paskirties jungtuvams su integruota apsauga nuo viršsrovių ir be jos

2016-07-08

LST EN 50565-1:2014

Elektros kabeliai. Kabelių, kurių vardinė įtampa neviršija 450/750 V, naudojimo vadovas. 1 dalis. Bendrieji nurodymai

2016-07-08

LST 1540:1998

 

LST 1540:1998/A1:2003

 

LST 1540:1998/2K:2009

2017-02-17

LST EN 50565-2:2014

Elektros kabeliai.  Kabelių, kurių vardinė įtampa neviršija 450/750 V, naudojimo vadovas. 2 dalis. Specialieji nurodymai, susiję su EN 50525 kabelių tipais

2016-07-08

LST 1540:1998

 

LST 1540:1998/A1:2003

 

LST 1540:1998/2K:2009

2017-02-17

LST EN 50615:2015

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. Įtaisų, skirtų elektrinėms kaitvietėms (kaitlentėms) apsaugoti nuo ugnies ir jai užgesinti, ypatingieji reikalavimai

2016-07-08

LST EN 50618:2015

Fotovoltinių sistemų elektros kabeliai

2016-07-08

LST EN 60034-1:2011

Sukiosios elektros mašinos. 1 dalis. Vardiniai parametrai ir eksploatacinės charakteristikos (IEC 60034-1:2010, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60034-1:2004

 

LST EN 60034-1:2004/P:2009

LST EN 60034-1:2011/AC:2011

Sukiosios elektros mašinos. 1 dalis. Vardiniai parametrai ir eksploatacinės charakteristikos (IEC 60034-1:2010, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60034-5:2002

Sukiosios elektros mašinos. 5 dalis. Vientisos sukiųjų elektros mašinų konstrukcijos sudaromi apsaugos laipsniai (IP kodas). Klasifikavimas (IEC 60034-5:2000+AC:2001)

2016-07-08

LST EN 60034-5:2000

LST EN 60034-5:2002/A1:2007

Sukiosios elektros mašinos. 5 dalis. Vientisos sukiųjų elektros mašinų konstrukcijos sudaromi apsaugos laipsniai (IP kodas). Klasifikavimas (IEC 60034-5:2000/A1:2006)

2016-07-08

LST EN 60034-6:1999

Sukiosios elektros mašinos. 6 dalis. Aušinimo būdai (IC kodas) (IEC 60034-6:1991)

2016-07-08

LST EN 60034-7:1999

Sukiosios elektros mašinos. 7 dalis. Konstrukcijos ir montavimo įrangos tipų klasifikavimas (IM kodas) (IEC 60034-7:1992)

2016-07-08

LST EN 60034-7:1999/A1:2002

Sukiosios elektros mašinos. 7 dalis. Konstrukcijos ir montavimo įrangos tipų klasifikavimas (IM kodas) (IEC 60034-7:1992/A1:2000)

2016-07-08

LST EN 60034-8:2007

Sukiosios elektros mašinos. 8 dalis. Gnybtų žymenys ir sukimosi kryptis (IEC 60034-8:2007)

2016-07-08

LST EN 60034-8:2003

LST EN 60034-8:2007/A1:2014

Sukiosios elektros mašinos. 8 dalis. Gnybtų žymenys ir sukimosi kryptis. 1 keitinys (IEC 60034-8:2007/A1:2014)

2016-07-08

2017-04-24

LST EN 60034-9:2005

Sukiosios elektros mašinos. 9 dalis. Triukšmo ribos (IEC 60034-9:2003, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60034-9:1999

LST EN 60034-9:2005/A1:2008

Sukiosios elektros mašinos. 9 dalis. Triukšmo ribos (IEC 60034-9:2003/A1:2007)

2016-07-08

LST EN 60034-11:2005

Sukiosios elektros mašinos. 11 dalis. Šiluminė apsauga (IEC 60034-11:2004)

2016-07-08

LST EN 60034-12:2003

Sukiosios elektros mašinos. 12 dalis. Vieno greičio trifazių asinchroninių variklių su trumpai sujungtu rotoriumi paleidimo charakteristikos (IEC 60034-12:2002)

2016-07-08

LST EN 60034-12+A2+A11:1999

LST EN 60034-12:2003/A1:2008

Sukiosios elektros mašinos. 12 dalis. Vieno greičio trifazių asinchroninių variklių su trumpai sujungtu rotoriumi paleidimo charakteristikos (IEC 60034-12:2002/A1:2007)

2016-07-08

LST EN 60034-14:2004

Sukiosios elektros mašinos. 14 dalis. Tam tikrų mašinų su 56 mm ir ilgesniais velenais mechaninė vibracija. Vibracijos matavimas, įvertinimas ir ribinės vertės (IEC 60034-14:2003)

2016-07-08

LST EN 60034-14:2000

LST EN 60034-14:2004/A1:2007

Sukiosios elektros mašinos. 14 dalis. Tam tikrų mašinų su 56 mm ir ilgesniais velenais mechaninė vibracija. Vibracijos matavimas, įvertinimas ir ribinės vertės (IEC 60034-14:2003/A1:2007)

2016-07-08

LST EN 60051-1:2000

Rodomieji analoginiai elektriniai tiesioginio veikimo matuokliai ir pagalbiniai jų reikmenys. 1 dalis. Terminai ir bendrieji reikalavimai, taikomi visose standarto dalyse (IEC 60051-1:1997)

2016-07-08

LST EN 60051-2:2000

Rodomieji analoginiai elektriniai tiesioginio veikimo matuokliai ir pagalbiniai jų reikmenys. 2 dalis. Specialieji reikalavimai ampermetrams ir voltmetrams (IEC 60051-2:1984, 4 leidimas)

2016-07-08

LST EN 60051-3+A1:2000

Rodomieji analoginiai elektriniai tiesioginio veikimo matuokliai ir pagalbiniai jų reikmenys. 3 dalis. Specialieji reikalavimai vatmetrams ir varmetrams (IEC 60051-3:1984, 4 leidimas+A1:1994)

2016-07-08

LST EN 60051-4:2000

Rodomieji analoginiai elektriniai tiesioginio veikimo matuokliai ir pagalbiniai jų reikmenys. 4 dalis. Specialieji reikalavimai dažniamačiams (IEC 60051-4:1984, 4 leidimas)

2016-07-08

LST EN 60051-5:2000

Rodomieji analoginiai elektriniai tiesioginio veikimo matuokliai ir pagalbiniai jų reikmenys. 5 dalis. Specialieji reikalavimai fazometrams, galios koeficiento matuokliams ir sinchronoskopams (IEC 60051-5:1985, 4 leidimas)

2016-07-08

LST EN 60051-6:2000

Rodomieji analoginiai elektriniai tiesioginio veikimo matuokliai ir pagalbiniai jų reikmenys. 6 dalis. Specialieji reikalavimai ommetrams (pilnutinės varžos matuokliams) ir laidžio matuokliams (IEC 60051-6:1984, 4 leidimas)

2016-07-08

LST EN 60051-7:2000

Rodomieji analoginiai elektriniai tiesioginio veikimo matuokliai ir pagalbiniai jų reikmenys. 7 dalis. Specialieji reikalavimai daugiafunkciams matuokliams (IEC 60051-7:1984, 4 leidimas)

2016-07-08

LST EN 60051-8:2000

Tiesioginio veikimo rodomieji analoginiai elektriniai matuokliai ir jų pagalbiniai reikmenys. 8 dalis. Specialieji reikalavimai pagalbiniams reikmenims (IEC 60051-8:1984, 4 leidimas)

2016-07-08

LST EN 60051-9+A1+A2:2000

Tiesioginio veikimo rodomieji analoginiai elektriniai matuokliai ir jų pagalbiniai reikmenys. 9 dalis. Rekomenduojami bandymo metodai (IEC 60051-9:1988, 4 leidimas +A1:1994+A2:1995)

2016-07-08

LST EN 60065:2015

Garso, vaizdo ir panašios paskirties elektroniniai aparatai. Saugos reikalavimai (IEC 60065:2014, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60065:2003

 

LST EN 60065:2003/A1:2006

 

LST EN 60065:2003/A11:2009

 

LST EN 60065:2003/A2:2011

 

LST EN 60065:2003/AC:2007

 

LST EN 60065:2003/P:2008

 

LST EN 60065:2003/A12:2011

2017-11-17

LST EN 60065:2015/AC:2016

Garso, vaizdo ir panašios paskirties elektroniniai aparatai. Saugos reikalavimai (IEC 60065:2014/COR1:2015)

LST EN 60110-1:2000

Indukcinio kaitinimo įrenginių galios kondensatoriai. 1 dalis. Bendrieji dalykai (IEC 60110-1:1998)

2016-07-08

LST EN 60127-1:2006

Miniatiūriniai saugikliai. 1 dalis. Miniatiūrinių saugiklių apibrėžtys ir bendrieji miniatiūrinių lydžiųjų įdėklų reikalavimai (IEC 60127-1:2006)

2016-07-08

LST EN 60127-1+A1:2000

 

LST EN 60127-1+A1:2000/A2:2004

2009-07-01

LST EN 60127-1:2006/A1:2011

Miniatiūriniai saugikliai. 1 dalis. Miniatiūrinių saugiklių apibrėžtys ir bendrieji miniatiūrinių lydžiųjų įdėklų reikalavimai (IEC 60127-1:2006/A1:2011)

2016-07-08

2014-05-25

LST EN 60127-1:2006/A2:2015

Miniatiūriniai saugikliai. 1 dalis. Miniatiūrinių saugiklių apibrėžtys ir bendrieji miniatiūrinių lydžiųjų įdėklų reikalavimai (IEC 60127-1:2006/A2:2015)

2016-07-08

2018-03-25

LST EN 60127-2:2015

Miniatiūriniai saugikliai. 2 dalis. Lizdiniai lydieji įdėklai (IEC 60127-2:2014)

2016-07-08

LST EN 60127-2+A1:2003

 

LST EN 60127-2+A1:2003/A2:2010

2017-10-24

LST EN 60127-4:2005

Miniatiūriniai saugikliai. 4 dalis. Universalieji moduliniai lydieji įdėklai (UMF). Į skylutes įlituojami ir paviršiuje montuojami įdėklai (IEC 60127-4:2005)

2016-07-08

LST EN 60127-4:2000

 

LST EN 60127-4:2000/A2:2003

 

LST EN 60127-4:2000/A1:2002

2008-03-01

LST EN 60127-4:2005/A1:2009

Miniatiūriniai saugikliai. 4 dalis. Universalieji moduliniai lydieji įdėklai (UMF). Į skylutes įlituojami ir paviršiuje montuojami įdėklai  (IEC 60127-4:2005/A1:2008)

2016-07-08

2012-02-01

LST EN 60127-4:2005/A2:2013

Miniatiūriniai saugikliai. 4 dalis. Universalieji moduliniai lydieji įdėklai (UMF). Į skylutes įlituojami ir paviršiuje montuojami įdėklai (IEC 60127-4:2005/A2:2012)

2016-07-08

2016-01-11

LST EN 60127-6:2015

Miniatiūriniai saugikliai. 6 dalis. Miniatiūrinių lydžiųjų įdėklų lizdai (IEC 60127-6:2014)

2016-07-08

LST EN 60127-6+A1:2000

 

LST EN 60127-6+A1:2000/A2:2004

2017-10-08

LST EN 60127-7:2013

Miniatiūriniai saugikliai. 7 dalis. Specialiosios paskirties miniatiūriniai lydieji įdėklai (IEC 60127-7:2013)

2016-07-08

LST EN 60127-7:2016

Miniatiūriniai saugikliai. 7 dalis. Specialiosios paskirties miniatiūriniai lydieji įdėklai (IEC 60127-7:2015)

2016-07-08

LST EN 60127-7:2013

LST EN 60143-2:2013

Nuoseklieji energetikos sistemų kondensatoriai. 2 dalis. Nuosekliųjų kondensatorių baterijų apsaugos įranga (IEC 60143-2:2012)

2016-07-08

LST EN 60143-2:2000

2016-01-15

LST EN 60155+A1:1999

Fluorescencinių lempų švytintieji paleidikliai (su keitimu A1:1995) (IEC 155:1993)

2016-07-08

LST EN 60155+A1:1999/A2:2007

Fluorescencinių lempų švytintieji paleidikliai (IEC 60155:1993/A2:2006)

2016-07-08

LST EN 60204-1:2006

Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60204-1:2005, modifikuotas)

2016-08-11

LST EN 60204-1+AC:2000

LST EN 60204-1:2006/A1:2009

Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60204-1:2005/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60204-1:2006/AC:2010

Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60204-1:2005, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60204-32:2008

Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 32 dalis. Reikalavimai, keliami kėlimo mašinoms (IEC 60204-32:2008)

2016-07-08

LST EN 60204-32:2001

 

LST EN 60204-32:2001/P:2006

LST EN 60215+A1+A2:2002

Saugos reikalavimai, keliami radijo siųstuvų įrangai (IEC 60215:1987+A1:1989+A2:1993)

2016-07-08

LST EN 60228:2005

Izoliuotųjų kabelių laidininkai (IEC 60228:2004)

2016-07-08

LST 1558:1999

 

LST 1558:1999/1K:2000

 

LST 1558:1999/2K:2000

LST EN 60228:2005/AC:2005

Izoliuotųjų kabelių laidininkai (IEC 60228:2004)

2016-07-08

LST EN 60238:2005

Lempų lizdai su Edisono sriegiu (IEC 60238:2004)

2016-07-08

LST EN 60238:1999

 

LST EN 60238:1999/A1:2002

 

LST EN 60238:1999/A2:2003

LST EN 60238:2005/A1:2008

Lempų lizdai su Edisono sriegiu (IEC 60238:2004/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60238:2005/A2:2011

Lempų lizdai su Edisono sriegiu (IEC 60238:2004/A2:2011)

2016-07-08

LST EN 60238:2005/AC:2006

Lempų lizdai su Edisono sriegiu (IEC 60238:2004)

2016-07-08

LST EN 60252-1:2011

Kintamosios srovės variklių kondensatoriai. 1 dalis. Bendrieji dalykai. Eksploatacinės charakteristikos, bandymai ir vardiniai parametrai. Saugos reikalavimai. Nurodymai dėl įrengimo ir eksploatavimo (IEC 60252-1:2010)

2016-07-08

LST EN 60252-1:2002

LST EN 60252-1:2011/A1:2014

Kintamosios srovės variklių kondensatoriai. 1 dalis. Bendrieji dalykai. Eksploatacinės charakteristikos, bandymai ir vardiniai parametrai. Saugos reikalavimai. Nurodymai dėl įrengimo ir eksploatavimo (IEC 60252-1:2010/A1:2013)

2016-07-08

2016-10-03

LST EN 60252-2:2011

Kintamosios srovės variklių kondensatoriai. 2 dalis. Variklių paleidimo kondensatoriai (IEC 60252-2:2010)

2016-07-08

LST EN 60252-2:2004

LST EN 60252-2:2011/A1:2014

Kintamosios srovės variklių kondensatoriai. 2 dalis. Variklių paleidimo kondensatoriai (IEC 60252-2:2010/A1:2013)

2016-07-08

2016-10-03

LST EN 60255-27:2014

Matavimo relės ir apsauginė įranga. 27 dalis. Gaminio saugos reikalavimai (IEC 60255-27:2013)

2016-07-08

LST EN 60255-5:2002

 

LST EN 60255-27:2006

2016-11-19

LST EN 60269-1:2007

Žemosios įtampos saugikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60269-1:2006)

2016-07-08

LST EN 60269-1:2002

 

LST EN 60269-1:2002/A1:2005

LST EN 60269-1:2007/A1:2009

Žemosios įtampos saugikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60269-1:2006/A1:2009)

2016-07-08

LST EN 60269-1:2007/A2:2014

Žemosios įtampos saugikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60269-1:2006/A2:2014)

2016-07-08

2017-08-04

LST EN 60269-4:2010

Žemosios įtampos saugikliai. 4 dalis. Puslaidininkinių įtaisų apsaugai naudojamų lydžiųjų saugiklių įdėklų papildomieji reikalavimai (IEC 60269-4:2009)

2016-07-08

LST EN 60269-4:2007

LST EN 60269-4:2010/A1:2012

Žemosios įtampos saugikliai. 4 dalis. Puslaidininkinių įtaisų apsaugai naudojamų lydžiųjų saugiklių įdėklų papildomieji reikalavimai (IEC 60269-4:2009/A1:2012)

2016-07-08

LST EN 60269-6:2011

Žemosios įtampos saugikliai. 6 dalis. Papildomieji reikalavimai, keliami fotovoltinių saulės energijos sistemų apsauginiams lydiesiems įdėklams (IEC 60269-6:2010 + 2010 m. gruodžio mėn. pataisa)

2016-07-08

LST EN 60309-1:2000

Pramoniniai kištukai, kištukiniai lizdai ir jungtys. 1 dalis. Pagrindiniai reikalavimai (IEC 60309-1:1999)

2016-07-08

2002-04-01

LST EN 60309-1:2000/A2:2012

Pramoniniai kištukai, kištukiniai lizdai ir jungtys. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60309-1:1999/A2:2012)

2016-07-08

2015-07-13

LST EN 60309-1:2002/A1:2007

Pramoniniai kištukai, kištukiniai lizdai ir jungtys. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60309-1:1999/A1:2005, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60309-1:2002/A11:2004

2009-11-01

LST EN 60309-1:2002/A1:2007/AC:2014

Pramoniniai kištukai, kištukiniai lizdai ir jungtys. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60309-1:1999/A1:2005/Cor.1:2014)

2016-07-08

LST EN 60309-2:1999

Pramoniniai kištukai, kištukiniai lizdai ir jungtys. 2 dalis. Reikmenų su kontaktiniais kištukais ir lizdais matmenų sukeičiamumo reikalavimai (IEC 60309-2:1999)

2016-07-08

2002-05-01

LST EN 60309-2:1999/A1:2007

Pramoniniai kištukai, kištukiniai lizdai ir jungtys. 2 dalis. Reikmenų su kontaktiniais kištukais ir lizdais matmenų sukeičiamumo reikalavimai (IEC 60309-2:1999/A1:2005, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60309-2:1999/A11:2004

2009-11-01

LST EN 60309-2:1999/A2:2012

Pramoniniai kištukai, kištukiniai lizdai ir jungtys. 2 dalis. Reikmenų su kontaktiniais kištukais ir lizdais matmenų sukeičiamumo reikalavimai (IEC 60309-2:1999/A2:2012)

2016-07-08

2015-04-19

LST EN 60309-4:2007

Pramoniniai kištukai, kištukiniai lizdai ir jungtys. 4 dalis. Jungikliniai kištukiniai lizdai ir jungtys su blokuote arba be jos (IEC 60309-4:2006, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60309-4:2007/A1:2012

Pramoniniai kištukai, kištukiniai lizdai ir jungtys. 4 dalis. Jungikliniai kištukiniai lizdai ir jungtys su blokuote arba be jos (IEC 60309-4:2006/A1:2012)

2016-07-08

2015-04-19

LST EN 60320-1:2002

Buitinių ir panašios paskirties prietaisų jungtys. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60320-1:2001)

2016-07-08

LST EN 60320-1+A1+A2:2000

LST EN 60320-1:2002/A1:2008

Buitinių ir panašios paskirties prietaisų jungtys. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60320-1:2001/A1:2007)

2016-07-08

LST EN 60320-2-1:2002

Buitinių ir panašios paskirties prietaisų jungtys. 2-1 dalis. Siuvamųjų mašinų jungtys (IEC 60320-2-1:2000)

2016-07-08

LST EN 60320-2-1:1999

LST EN 60320-2-2:2000

Buitinių ir panašios paskirties prietaisų jungtys. 2-2 dalis. Sujungiamosios buitinių ir panašių įrenginių jungtys (IEC 60320-2-2:1998)

2016-07-08

LST EN 60320-2-4:2006

Buitinės ir panašios bendrosios paskirties prietaisų jungtys. 2-4 dalis. Jungtys, sujungiamos prietaiso sunkio jėga (IEC 60320-2-4:2005)

2016-07-08

LST EN 60320-2-4:2006/A1:2010

Buitinės ir panašios bendrosios paskirties prietaisų jungtys. 2-4 dalis. Jungtys, sujungiamos prietaiso sunkio jėga (IEC 60320-2-4:2005/A1:2009)

2016-07-08

LST EN 60332-1-1:2005

Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 1-1 dalis. Atskiro izoliuotojo laido arba kabelio atsparumo vertikaliai sklindančiai liepsnai bandymas. Įranga (IEC 60332-1-1:2004)

2016-07-08

2007-09-01

LST EN 60332-1-1:2005/A1:2016

Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 1-1 dalis. Atskiro izoliuotojo laido arba kabelio atsparumo vertikaliai sklindančiai liepsnai bandymas. Įranga (IEC 60332-1-1:2004/A1:2015)

2016-07-08

2018-09-01

LST EN 60332-1-2:2005

Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 1-2 dalis. Atskiro izoliuotojo laido arba kabelio atsparumo vertikaliai sklindančiai liepsnai bandymas. Bandymo 1 kW galios paruošto mišinio liepsna metodas (IEC 60332-1-2:2004)

2016-07-08

LST EN 50265-2-1:1999

2007-09-01

LST EN 60332-1-2:2005/A1:2016

Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 1-2 dalis. Atskiro izoliuotojo laido arba kabelio atsparumo vertikaliai sklindančiai liepsnai bandymas. Bandymo 1 kW galios paruošto mišinio liepsna metodas (IEC 60332-1-2:2004/A1:2015)

2016-07-05

2018-09-01

LST EN 60332-1-3:2005

Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 1-3 dalis. Atskiro izoliuotojo laido arba kabelio atsparumo vertikaliai sklindančiai liepsnai bandymas. Liepsnojančių lašelių arba dalelių nustatymo procedūra (IEC 60332-1-3:2004)

2016-07-08

LST EN 60332-1-3:2005/A1:2016

Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 1-3 dalis. Atskiro izoliuotojo laido arba kabelio atsparumo vertikaliai sklindančiai liepsnai bandymas. Liepsnojančių lašelių arba dalelių nustatymo procedūra (IEC 60332-1-3:2004/A1:2015)

2016-07-08

2018-09-01

LST EN 60332-2-1:2005

Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 2-1 dalis. Atskiro plono izoliuotojo laido arba kabelio atsparumo vertikaliai sklindančiai liepsnai bandymas. Įranga (IEC 60332-2-1:2004)

2016-07-08

2007-09-01

LST EN 60332-2-2:2005

Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 2-2 dalis. Atskiro plono izoliuotojo laido arba kabelio atsparumo vertikaliai sklindančiai liepsnai bandymas. Bandymo difuzine liepsna metodas (IEC 60332-2-2:2004)

2016-07-08

LST EN 50265-2-2:2000

2007-09-01

LST EN 60332-3-10:2010

Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 3-10 dalis. Vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliai sumontuotais laidų arba kabelių ryšuliais bandymas. Aparatūra (IEC 60332-3-10:2000 + A1:2008)

2016-07-08

LST EN 50266-1:2002

2012-08-01

LST EN 60332-3-21:2010

Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 3-21 dalis. Vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliai sumontuotais laidų arba kabelių ryšuliais bandymas. A F/R kategorija (IEC 60332-3-21:2000, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 50266-2-1+AC:2002

2012-08-01

LST EN 60332-3-22:2010

Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 3-22 dalis. Vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliai sumontuotais laidų arba kabelių ryšuliais bandymas. A kategorija (IEC 60332-3-22:2000 + A1:2008)

2016-07-08

LST EN 50266-2-2+AC:2002

2012-08-01

LST EN 60332-3-23:2010

Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 3-23 dalis. Vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliai sumontuotais laidų arba kabelių ryšuliais bandymas. B kategorija (IEC 60332-3-23:2000 + A1:2008)

2016-07-08

LST EN 50266-2-3+AC:2002

2012-08-01

LST EN 60332-3-24:2010

Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 3-24 dalis. Vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliai sumontuotais laidų arba kabelių ryšuliais bandymas. C kategorija (IEC 60332-3-24:2000 + A1:2008)

2016-07-08

LST EN 50266-2-4+AC:2002

2012-08-01

LST EN 60332-3-25:2010

Elektros ir optinių skaidulinių kabelių gaisriniai bandymai. 3-25 dalis. Vertikalaus liepsnos sklidimo vertikaliai sumontuotais laidų arba kabelių ryšuliais bandymas. D kategorija (IEC 60332-3-25:2000 + A1:2008)

2016-07-08

LST EN 50266-2-5+AC:2002

2012-08-01

LST EN 60335-1:1998

Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (modifikuotas IEC 60335-1:1991)

2016-07-08

LST EN 60335-1:1998/1K:2001

Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (EN 60335-1:1994/A11:1995+A1:1996+A12:1996+A13:1998+A14:1998+A15:2000+A16:2001)

2016-07-08

LST EN 60335-1:1998/A2:2002

Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:1991/A2:1999)

2016-07-08

LST EN 60335-1:1998/A2:2002/AC:2005

Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:1991/A2:1999)

2016-07-08

LST EN 60335-1:1998/AC:2009

Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:1991, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-1:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:2001, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-1:1998

 

LST EN 60335-1:1998/A2:2002

 

LST EN 60335-1:1998/1K:2001

 

LST EN 60335-1:1998/AC:2009

LST EN 60335-1:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:2001/A1:2004)

2016-07-08

LST EN 60335-1:2003/A1:2005/AC:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:2001/A1:2004)

2016-07-08

LST EN 60335-1:2003/A11:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2016-07-08

LST EN 60335-1:2003/A12:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2016-07-08

LST EN 60335-1:2003/A12:2006/AC:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2016-07-08

LST EN 60335-1:2003/A12:2006/AC:2006

LST EN 60335-1:2003/A13:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2016-07-08

LST EN 60335-1:2003/A14:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2016-07-08

LST EN 60335-1:2003/A15:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2016-07-08

LST EN 60335-1:2003/A2:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:2001/A2:2006 + 2006 m. rugpjūčio mėn.pataisa)

2016-07-08

LST EN 60335-1:2003/AC:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:2001, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-1:2003/AC:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:2001, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-1:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:2010, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-1:2003/A1:2005

 

LST EN 60335-1:2003

 

LST EN 60335-1:2003/A11:2004

 

LST EN 60335-1:2003/A12:2006

 

LST EN 60335-1:2003/A2:2007

 

LST EN 60335-1:2003/A13:2009

 

LST EN 60335-1:2003/A1:2005/AC:2007

 

LST EN 60335-1:2003/A12:2006/AC:2007

 

LST EN 60335-1:2003/P:2007

 

LST EN 60335-1:2003/P:2009

 

LST EN 60335-1:2003/A14:2010

 

LST EN 60335-1:2003/AC:2009

 

LST EN 60335-1:2003/AC:2010

 

LST EN 60335-1:2003/A15:2012

LST EN 60335-1:2012/A11:2014

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

2016-07-08

LST EN 60335-1:2012/AC:2014

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60335-1:2010, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-2:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami dulkių siurbliams ir vandenį siurbiantiems valymo prietaisams (IEC 60335-2-2:2009)

2016-07-08

LST EN 60335-2-2:2003

 

LST EN 60335-2-2:2003/A1:2005

 

LST EN 60335-2-2:2003/A2:2007

 

LST EN 60335-2-2:2003/A11:2010

 

LST EN 60335-2-2:2003/A11:2010/AC:2012

LST EN 60335-2-2:2010/A1:2013

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami dulkių siurbliams ir vandenį siurbiantiems valymo prietaisams (IEC 60335-2-2:2009/A1:2012)

2016-07-08

LST EN 60335-2-2:2010/A11:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami dulkių siurbliams ir vandenį siurbiantiems valymo prietaisams

2016-07-08

LST EN 60335-2-3:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektrinėms laidynėms (IEC 60335-2-3:2002+corrigendum:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-3:1999

 

LST EN 60335-2-3:1999/A1:2002

 

LST EN 60335-2-3:1999/A2:2002

LST EN 60335-2-3:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektrinėms laidynėms (IEC 60335-2-3:2002/A1:2004)

2016-07-08

LST EN 60335-2-3:2003/A11:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektrinėms laidynėms

2016-07-08

LST EN 60335-2-3:2003/A11:2010/AC:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektrinėms laidynėms

2016-07-08

LST EN 60335-2-3:2003/A2:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektrinėms laidynėms (IEC 60335-2-3:2002/A2:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-3:2016

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams lygintuvams (IEC 60335-2-3:2012, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-3:2003

 

LST EN 60335-2-3:2003/A1:2005

 

LST EN 60335-2-3:2003/A2:2008

 

LST EN 60335-2-3:2003/A11:2010

 

LST EN 60335-2-3:2003/A11:2010/AC:2012

2018-10-05

LST EN 60335-2-4:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skalbinių centrifugoms (IEC 60335-2-4:2008, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-4:2003

 

LST EN 60335-2-4:2003/A1:2004

 

LST EN 60335-2-4:2003/A2:2006

 

LST EN 60335-2-4:2003/AC:2006

LST EN 60335-2-4:2010/A1:2015

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skalbinių centrifugoms (IEC 60335-2-4:2008/A1:2012, modifikuotas)

2016-07-08

2016-08-12

LST EN 60335-2-5:2015

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-5 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami indaplovėms (IEC 60335-2-5:2012, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-5:2003

 

LST EN 60335-2-5:2003/A1:2005

 

LST EN 60335-2-5:2003/A11:2009

 

LST EN 60335-2-5:2003/A2:2008

 

LST EN 60335-2-5:2003/A12:2013

2016-08-09

LST EN 60335-2-6:2015

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-6 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami stacionariosioms viryklėms, kaitvietėms, orkaitėms ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-6:2014, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-6:2003

 

LST EN 60335-2-6:2003/A1:2005

 

LST EN 60335-2-6:2003/A2:2008

 

LST EN 60335-2-6:2003/AC:2007

 

LST EN 60335-2-6:2003/A11:2010

 

LST EN 60335-2-6:2003/A12:2012

 

LST EN 60335-2-6:2003/A13:2013

 

LST EN 60335-2-6:2003/A11:2010/AC:2012

2018-02-09

LST EN 60335-2-7:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-7 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skalbimo mašinoms (IEC 60335-2-7:2008, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-7+AC+A1:2005

 

LST EN 60335-2-7+AC+A1:2005/A2:2006

 

LST EN 60335-2-7+AC+A1:2005/A11:2010

 

LST EN 60335-2-7+AC+A1:2005/A11:2010/AC:2012

LST EN 60335-2-7:2010/A1:2013

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-7 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skalbimo mašinoms (IEC 60335-2-7:2008/A1:2011, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-7:2010/A11:2014

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-7 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skalbimo mašinoms

2016-07-08

LST EN 60335-2-8:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-8 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skustuvams, plaukų kerpamosioms mašinėlėms ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-8:2002, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-8:1999

 

LST EN 60335-2-8:1999/A1:2002

LST EN 60335-2-8:2004/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-8 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skustuvams, plaukų kerpamosioms mašinėlėms ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-8:2002/A1:2005)

2016-07-08

LST EN 60335-2-8:2004/A2:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-8 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skustuvams, plaukų kerpamosioms mašinėlėms ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-8:2002/A2:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-8:2016

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-8 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skustuvams, plaukų kirpimo mašinėlėms ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-8:2012, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-8:2004

 

LST EN 60335-2-8:2004/A1:2005

 

LST EN 60335-2-8:2004/A2:2009

2018-07-20

LST EN 60335-2-8:2016/A1:2016

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-8 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skustuvams, plaukų kirpimo mašinėlėms ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-8:2012/A1:2015)

2016-07-08

2018-12-28

LST EN 60335-2-9:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kepintuvams, skrudintuvams ir panašiems kilnojamiesiems kepimo prietaisams (IEC 60335-2-9:2002, modifikuotas)

2017-09-08

LST EN 60335-2-9+A1+AC:2000

 

LST EN 60335-2-9+A1+AC:2000/A2:2002

 

LST EN 60335-2-9+A1+AC:2000/A11:2002

 

LST EN 60335-2-9+A1+AC:2000/A12:2002

 

LST EN 60335-2-9+A1+AC:2000/A13:2003

LST EN 60335-2-9:2003/A1:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kepintuvams, skrudintuvams ir panašiems kilnojamiesiems kepimo prietaisams (IEC 60335-2-9:2002/A1:2004)

2017-09-08

LST EN 60335-2-9:2003/A12:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kepintuvams, skrudintuvams ir panašiems kilnojamiesiems kepimo prietaisams

2017-09-08

LST EN 60335-2-9:2003/A13:2011

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kepintuvams, skrudintuvams ir panašiems kilnojamiesiems kepimo prietaisams

2017-09-08

LST EN 60335-2-9:2003/A13:2011/AC:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kepintuvams, skrudintuvams ir panašiems kilnojamiesiems kepimo prietaisams

2017-09-08

LST EN 60335-2-9:2003/A13:2011/AC:2011

LST EN 60335-2-9:2003/A13:2011/AC:2012-07

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kepintuvams, skrudintuvams ir panašiems kilnojamiesiems kepimo prietaisams

2017-09-08

LST EN 60335-2-9:2003/A2:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-9 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kepintuvams, skrudintuvams ir panašiems kilnojamiesiems kepimo prietaisams (IEC 60335-2-9:2002/A2:2006)

2017-09-08

 

Apribojimas.

Toliau nurodytų standarto LST EN 60335-2-9:2003 su paskutiniais pakeitimais, padarytais standarto keitiniu LST EN 60335-2-9:2003/A13:2011, dalių taikymas nereiškia atitikties Direktyvos 2014/35/ES I priedo 1 punkto c papunktyje ir 2 punkto b papunktyje nustatytiems saugos reikalavimams prielaidos:

 

11 skirsnio Z101 lentelės b išnaša,

 

7.1 skirsnio dalys, kuriose daroma nuoroda į Z101 lentelės b išnašą,

 

11.Z10x skirsnio dalys, kuriose daroma nuoroda į ventiliacines angas.

 

LST EN 60335-2-10:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-10 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami grindų priežiūros ir drėgnojo valymo prietaisams (IEC 60335-2-10:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-10:1999

LST EN 60335-2-10:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-10 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami grindų priežiūros ir drėgnojo valymo prietaisams (IEC 60335-2-10:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-11:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-11 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami būgniniams skalbinių džiovintuvams (IEC 60335-2-11:2008, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-11+AC:2003

 

LST EN 60335-2-11+AC:2003/A1:2004

 

LST EN 60335-2-11+AC:2003/A2:2006

 

LST EN 60335-2-11+AC:2003/A11:2009

LST EN 60335-2-11:2010/A1:2015

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-11 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami būgniniams skalbinių džiovintuvams (IEC 60335-2-11:2008/A1:2012, modifikuotas)

2016-07-08

2017-02-24

LST EN 60335-2-11:2010/A11:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-11 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami būgniniams skalbinių džiovintuvams

2016-07-08

LST EN 60335-2-12:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-12 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šildymo plokštėms ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-12:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-12:1999

LST EN 60335-2-12:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-12 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šildymo plokštėms ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-12:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-13:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-13 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami gruzdintuvėms, keptuvėms ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-13:2009)

2016-07-08

LST EN 60335-2-13:2003

 

LST EN 60335-2-13:2003/A1:2004

 

LST EN 60335-2-13:2003/A2:2008

LST EN 60335-2-13:2010/A11:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-13 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami gruzdintuvėms, keptuvėms ir panašiems prietaisams

2016-07-08

LST EN 60335-2-15:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-15 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skysčių šildymo prietaisams (IEC 60335-2-15:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-15+A1:2000

 

LST EN 60335-2-15+A1:2000/A2:2002

LST EN 60335-2-15:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-15 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skysčių šildymo prietaisams (IEC 60335-2-15:2002/A1:2005)

2016-07-08

LST EN 60335-2-15:2003/A11:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-15 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skysčių šildymo prietaisams

2016-07-08

LST EN 60335-2-15:2003/A11:2012/AC:2013

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-15 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skysčių šildymo prietaisams

2016-07-08

LST EN 60335-2-15:2003/A2:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-15 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skysčių šildymo prietaisams (IEC 60335-2-15:2002/A2:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-15:2003/AC:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-15 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skysčių šildymo prietaisams (IEC 60335-2-15:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-15:2003/AC:2005

LST EN 60335-2-16:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-16 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami maisto atliekų smulkintuvams (IEC 60335-2-16:2002, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-16:2000

LST EN 60335-2-16:2004/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-16 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami maisto atliekų smulkintuvams (IEC 60335-2-16:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-16:2004/A2:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-16 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami maisto atliekų smulkintuvams (IEC 60335-2-16:2002/A2:2011)

2016-07-08

LST EN 60335-2-17:2013

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-17 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami užtiesalams, pagalvėms, aprangai ir kitokiems lankstiesiems šildymo prietaisams (IEC 60335-2-17:2012)

2016-07-08

LST EN 60335-2-17:2003

 

LST EN 60335-2-17:2003/A1:2006

 

LST EN 60335-2-17:2003/A2:2009

LST EN 60335-2-21:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-21 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kaupiamiesiems vandens šildytuvams (IEC 60335-2-21:2002,  modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-21:1999

 

LST EN 60335-2-21+A1:2002/A11:2002

 

LST EN 60335-2-21+A1:2002/A12:2003

LST EN 60335-2-21:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-21 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kaupiamiesiems vandens šildytuvams (IEC 60335-2-21:2002/A1:2004)

2016-07-08

LST EN 60335-2-21:2003/A2:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-21 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kaupiamiesiems vandens šildytuvams (IEC 60335-2-21:2002/A2:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-21:2003/AC:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-21 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kaupiamiesiems vandens šildytuvams (IEC 60335-2-21:2002,  modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-21:2003/AC:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-21 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kaupiamiesiems vandens šildytuvams (IEC 60335-2-21:2002, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-23:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-23 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami odos ir plaukų priežiūros prietaisams (IEC 60335-2-23:2003)

2016-07-08

LST EN 60335-2-23:1999

 

LST EN 60335-2-23:2000/A1:2002

LST EN 60335-2-23:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-23 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami odos ar plaukų priežiūros prietaisams (IEC 60335-2-23:2003/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-23:2003/A11:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-23 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami odos ar plaukų priežiūros prietaisams

2016-07-08

LST EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-23 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami odos ar plaukų priežiūros prietaisams

2016-07-08

LST EN 60335-2-23:2003/A2:2015

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-23 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami odos ir plaukų priežiūros prietaisams (IEC 60335-2-23:2003/A2:2012, modifikuotas)

2016-07-08

2017-09-29

LST EN 60335-2-25:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-25 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami mikrobangų krosnelėms, įskaitant kombinuotąsias mikrobangų krosneles (IEC 60335-2-25:2010, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-25:2003

 

LST EN 60335-2-25:2003/A1:2005

 

LST EN 60335-2-25:2003/A2:2007

 

LST EN 60335-2-25:2003/A11:2011

 

LST EN 60335-2-25:2003/A11:2011/AC:2012

LST EN 60335-2-25:2012/A1:2016

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-25 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami mikrobangų krosnelėms, įskaitant kombinuotąsias mikrobangų krosneles (IEC 60335-2-25:2010/A1:2014)

2016-07-08

2017-09-16

LST EN 60335-2-25:2012/A2:2016

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-25 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami mikrobangų krosnelėms, įskaitant kombinuotąsias mikrobangų krosneles (IEC 60335-2-25:2010/A2:2015)

2016-07-08

2018-12-28

LST EN 60335-2-26:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-26 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami laikrodžiams (IEC 60335-2-26:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-26:2001

LST EN 60335-2-26:2004/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-26 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami laikrodžiams (IEC 60335-2-26:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-27:2014

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-27 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami odos švitinimo ultravioletine ir infraraudonąja spinduliuote prietaisams (IEC 60335-2-27:2009, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-27:2010

 

LST EN 60335-2-27:2010/AC:2010

LST EN 60335-2-28:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-28 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami siuvamosioms mašinoms (IEC 60335-2-28:2002, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-28:1999

LST EN 60335-2-28:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-28 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami siuvamosioms mašinoms (IEC 60335-2-28:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-29:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-29 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami akumuliatorių įkrovikliams (IEC 60335-2-29:2002+A1:2004)

2016-07-08

LST EN 60335-2-29+A11:1999

LST EN 60335-2-29:2004/A2:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-29 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami akumuliatorių įkrovikliams (IEC 60335-2-29:2002/A2:2009)

2016-07-08

LST EN 60335-2-30:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-30 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami patalpų šildytuvams (IEC 60335-2-30:2009)

2016-07-08

LST EN 60335-2-30:2003

 

LST EN 60335-2-30:2003/A1:2005

 

LST EN 60335-2-30:2003/A2:2007

LST EN 60335-2-30:2010/A11:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-30 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami patalpų šildytuvams

2016-07-08

LST EN 60335-2-30:2010/AC:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-30 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami patalpų šildytuvams (IEC 60335-2-30:2009)

2016-07-08

LST EN 60335-2-30:2010/AC:2015

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-30 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami patalpų šildytuvams (IEC 60335-2-30:2009/Cor.1:2014)

2016-07-08

LST EN 60335-2-31:2015

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-31 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami garų rinktuvams ir kitokiems garų šalintuvams (IEC 60335-2-31:2012, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-31:2003

 

LST EN 60335-2-31:2003/A1:2006

 

LST EN 60335-2-31:2003/AC:2006

 

LST EN 60335-2-31:2003/A2:2009

2017-04-28

LST EN 60335-2-32:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-32 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami masažuokliams (IEC 60335-2-32:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-32:1999

 

LST EN 60335-2-32:2000/A1:2002

LST EN 60335-2-32:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-32 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami masažuokliams (IEC 60335-2-32:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-32:2003/A2:2015

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-32 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami masažuokliams (IEC 60335-2-32:2002/A2:2013, modifikuotas)

2016-07-08

2017-11-11

LST EN 60335-2-34:2013

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-34 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami varikliniams kompresoriams (IEC 60335-2-34:2012)

2016-07-08

LST EN 60335-2-34(2002):2003

 

LST EN 60335-2-34(2002):2003/A11:2004

 

LST EN 60335-2-34(2002):2003/A1:2005

 

LST EN 60335-2-34(2002):2003/A2:2009

2018-06-27

LST EN 60335-2-35:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-35 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tekančio vandens šildytuvams (IEC 60335-2-35:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-35:2000

 

LST EN 60335-2-35:2000/A1+AC:2002

LST EN 60335-2-35:2003/A1:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-35 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tekančio vandens šildytuvams (IEC 60335-2-35:2002/A1:2006)

2016-07-08

LST EN 60335-2-35:2003/A2:2011

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-35 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tekančio vandens šildytuvams (IEC 60335-2-35:2002/A2:2009, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-35:2003/AC:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-35 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tekančio vandens šildytuvams (IEC 60335-2-35:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-35:2016

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-35 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tekančio vandens šildytuvams (IEC 60335-2-35:2012, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-35:2003

 

LST EN 60335-2-35:2003/A1:2007

 

LST EN 60335-2-35:2003/AC:2006

 

LST EN 60335-2-35:2003/A2:2011

2018-10-12

LST EN 60335-2-36+A1:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-36 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms viryklėms, orkaitėms, kaitvietėms ir kaitviečių elementams (IEC 60335-2-36:2002+A1:2004)

2016-07-08

LST EN 60335-2-36:2002

LST EN 60335-2-36+A1:2004/A11:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-36 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms viryklėms, orkaitėms, kaitvietėms ir kaitviečių elementams

2016-07-08

LST EN 60335-2-36+A1:2004/A2:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-36 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms viryklėms, orkaitėms, kaitvietėms ir kaitviečių elementams (IEC 60335-2-36:2002/A2:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-36+A1:2004/AC:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-36 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms viryklėms, orkaitėms, kaitvietėms ir kaitviečių elementams (IEC 60335-2-36:2002+A1:2004)

2016-07-08

LST EN 60335-2-37:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-37 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms gruzdintuvėms (IEC 60335-2-37:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-37:2002

LST EN 60335-2-37:2004/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-37 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms gruzdintuvėms (IEC 60335-2-37:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-37:2004/A11:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-37 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms gruzdintuvėms

2016-07-08

LST EN 60335-2-37:2004/AC:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-37 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms gruzdintuvėms (IEC 60335-2-37:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-38:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-38 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms kepimo plokštėms ir dviplokščiams keptuvams (IEC 60335-2-38:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-38:2002

 

LST EN 60335-2-38:2002/P:2002

LST EN 60335-2-38:2004/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-38 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms kepimo plokštėms ir dviplokščiams keptuvams (IEC 60335-2-38:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-38:2004/AC:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-38 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms kepimo plokštėms ir dviplokščiams keptuvams (IEC 60335-2-38:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-39+A1:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-39 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams daugiafunkciams prikaistuviams (IEC 60335-2-39:2002+A1:2004)

2016-07-08

LST EN 60335-2-39:2002

 

LST EN 60335-2-39:2002/P:2002

LST EN 60335-2-39+A1:2004/A2:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-39 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams daugiafunkciams prikaistuviams (IEC 60335-2-39:2002/A2:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-39+A1:2004/AC:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-39 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams daugiafunkciams prikaistuviams (IEC 60335-2-39:2002+A1:2004)

2016-07-08

LST EN 60335-2-40:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-40 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams šilumokaičiams, oro kondicionieriams ir sausintuvams (IEC 60335-2-40:2002, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-40:1999

 

LST EN 60335-2-40:1999/A1:2002

 

LST EN 60335-2-40:1999/A11:2005

LST EN 60335-2-40:2003/A1:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-40 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams šilumokaičiams, oro kondicionieriams ir sausintuvams (IEC 60335-2-40:2002/A1:2005, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-40:2003/A11:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-40 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams šilumokaičiams, oro kondicionieriams ir sausintuvams

2016-07-08

LST EN 60335-2-40:2003/A12:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-40 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams šilumokaičiams, oro kondicionieriams ir sausintuvams

2016-07-08

LST EN 60335-2-40:2003/A13:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-40 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams šilumokaičiams, oro kondicionieriams ir sausintuvams

2016-07-08

LST EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-40 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams šilumokaičiams, oro kondicionieriams ir sausintuvams

2016-07-08

LST EN 60335-2-40:2003/A2:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-40 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams šilumokaičiams, oro kondicionieriams ir sausintuvams (IEC 60335-2-40:2002/A2:2005, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-40:2003/AC:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-40 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams šilumokaičiams, oro kondicionieriams ir sausintuvams (IEC 60335-2-40:2002, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-40:2003/AC:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-40 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams šilumokaičiams, oro kondicionieriams ir sausintuvams (IEC 60335-2-40:2002, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-41:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-41 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami siurbliams (IEC 60335-2-41:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-41:1999

 

LST EN 60335-2-41:1999/A1:2002

LST EN 60335-2-41:2003/A1:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-41 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami siurbliams (IEC 60335-2-41:2002/A1:2004)

2016-07-08

LST EN 60335-2-41:2003/A2:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-41 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami siurbliams (IEC 60335-2-41:2002/A2:2009)

2016-07-08

LST EN 60335-2-42:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-42 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komercinėms elektrinėms sūkurinėms orkaitėms, greitpuodžiams ir garinėms sūkurinėms orkaitėms (IEC 60335-2-42:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-42+AC:2002

 

LST EN 60335-2-42+AC:2002/P:2002

LST EN 60335-2-42:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-42 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komercinėms elektrinėms sūkurinėms orkaitėms, greitpuodžiams ir garinėms sūkurinėms orkaitėms (IEC 60335-2-42:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-42:2003/A11:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-42 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komercinėms elektrinėms sūkurinėms orkaitėms, greitpuodžiams ir garinėms sūkurinėms orkaitėms

2016-07-08

LST EN 60335-2-42:2003/AC:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-42 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komercinėms elektrinėms sūkurinėms orkaitėms, greitpuodžiams ir garinėms sūkurinėms orkaitėms (IEC 60335-2-42:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-43:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-43 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drabužių ir rankšluosčių džiovyklėms (IEC 60335-2-43:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-43+AC:1999

LST EN 60335-2-43:2003/A1:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-43 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drabužių ir rankšluosčių džiovyklėms (IEC 60335-2-43:2002/A1:2005)

2016-07-08

LST EN 60335-2-43:2003/A2:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-43 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drabužių ir rankšluosčių džiovyklėms (IEC 60335-2-43:2002/A2:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-44:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-44 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skalbinių lygintuvams (IEC 60335-2-44:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-44:1999

LST EN 60335-2-44:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-44 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skalbinių lygintuvams (IEC 60335-2-44:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-44:2003/A2:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-44 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami skalbinių lygintuvams (IEC 60335-2-44:2002/A2:2011)

2016-07-08

LST EN 60335-2-45:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-45 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami nešiojamiesiems kaitinimo įrankiams ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-45:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-45:1999

LST EN 60335-2-45:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-45 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami nešiojamiesiems kaitinimo įrankiams ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-45:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-45:2003/A2:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-45 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami nešiojamiesiems kaitinimo įrankiams ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-45:2002/A2:2011)

2016-07-08

LST EN 60335-2-47:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-47 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams puodams (IEC 60335-2-47:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-47:2002

 

LST EN 60335-2-47:2002/P:2002

LST EN 60335-2-47:2004/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-47 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams puodams (IEC 60335-2-47:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-47:2004/A11:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-47 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams puodams

2016-07-08

LST EN 60335-2-47:2004/AC:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-47 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams puodams (IEC 60335-2-47:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-48:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-48 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams spinduliuojamiesiems keptuvams ir skrudintuvams (IEC 60335-2-48:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-48:2002

 

LST EN 60335-2-48:2002/P:2002

LST EN 60335-2-48:2004/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-48 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams spinduliuojamiesiems keptuvams ir skrudintuvams (IEC 60335-2-48:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-48:2004/A11:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-48 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams spinduliuojamiesiems keptuvams ir skrudintuvams

2016-07-08

LST EN 60335-2-48:2004/AC:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-48 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams spinduliuojamiesiems keptuvams ir skrudintuvams (IEC 60335-2-48:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-49:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-49 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komerciniams elektriniams maisto ir indų šildymo prietaisams (IEC 60335-2-49:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-49:2002

 

LST EN 60335-2-49:2002/P:2002

LST EN 60335-2-49:2004/A1:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-49 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komerciniams elektriniams maisto ir indų šildymo prietaisams (IEC 60335-2-49:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-49:2004/A11:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-49 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komerciniams elektriniams maisto ir indų šildymo prietaisams

2016-07-08

LST EN 60335-2-49:2004/AC:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-49 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komerciniams elektriniams maisto ir indų šildymo prietaisams (IEC 60335-2-49:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-50:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-50 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms maisto šildynėms (IEC 60335-2-50:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-50:2002

LST EN 60335-2-50:2005/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-50 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms maisto šildynėms (IEC 60335-2-50:2002/A1:2007)

2016-07-08

LST EN 60335-2-50:2005/AC:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-50 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami verslinėms elektrinėms maisto šildynėms (IEC 60335-2-50:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-51:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-51 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šildymo ir vandens tiekimo sistemų stacionariesiems cirkuliaciniams siurbliams (IEC 60335-2-51:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-51:1999

LST EN 60335-2-51:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-51 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šildymo ir vandens tiekimo sistemų stacionariesiems cirkuliaciniams siurbliams (IEC 60335-2-51:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-51:2003/A2:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-51 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šildymo ir vandens tiekimo sistemų stacionariesiems cirkuliaciniams siurbliams (IEC 60335-2-51:2002/A2:2011)

2016-07-08

LST EN 60335-2-52:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga.  2-52 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami burnos higienos prietaisams (IEC 60335-2-52:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-52:1999

LST EN 60335-2-52:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-52 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami burnos higienos prietaisams (IEC 60335-2-52:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-52:2003/A11:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-52 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami burnos higienos prietaisams

2016-07-08

LST EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-52 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami burnos higienos prietaisams

2016-07-08

LST EN 60335-2-53:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-53 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami saunos šildymo prietaisams ir infraraudonosioms kabinoms (IEC 60335-2-53:2011)

2016-07-08

LST EN 60335-2-53:2003

 

LST EN 60335-2-53:2003/A1:2007

LST EN 60335-2-54:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-54 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami buitiniams paviršių valymo skysčiais arba garu prietaisams (IEC 60335-2-54:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-54:2003

 

LST EN 60335-2-54:2003/A1:2004

 

LST EN 60335-2-54:2003/A11:2006

 

LST EN 60335-2-54:2003/A2:2007

LST EN 60335-2-54:2009/A1:2016

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-54 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami buitiniams paviršių valymo skysčiais arba garu prietaisams (IEC 60335-2-54:2008/A1:2015)

2016-07-08

2018-09-09

LST EN 60335-2-54:2009/A11:2013

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-54 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami buitiniams paviršių valymo skysčiais arba garu prietaisams

2016-07-08

2016-04-30

LST EN 60335-2-54:2009/A11:2013/AC:2015

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-54 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami buitiniams paviršių valymo skysčiais arba garu prietaisams

2016-07-08

LST EN 60335-2-55:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-55 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami akvariumuose ir sodo baseinuose naudojamiems elektriniams aparatams (IEC 60335-2-55:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-55:2000

LST EN 60335-2-55:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-55 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami akvariumuose ir sodo baseinuose naudojamiems elektriniams aparatams (IEC 60335-2-55:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-56:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-56 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami projektoriams ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-56:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-56:2000

LST EN 60335-2-56:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-56 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami projektoriams ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-56:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-56:2003/A2:2015

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-56 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami projektoriams ir panašiems prietaisams (IEC 60335-2-56:2002/A2:2014)

2016-07-08

2017-09-16

LST EN 60335-2-58:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-58 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komercinėms elektrinėms indaplovėms (IEC 60335-2-58:2002, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-58+A1:1999

2007-12-01

LST EN 60335-2-59:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-59 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vabzdžių gaudyklėms (IEC 60335-2-59:2002, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-59:2000

 

LST EN 60335-2-59:2000/A11:2002

 

LST EN 60335-2-59:2000/A1:2002

LST EN 60335-2-59:2003/A1:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-59 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vabzdžių gaudyklėms (IEC 60335-2-59:2002/A1:2006)

2016-07-08

LST EN 60335-2-59:2003/A2:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-59 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vabzdžių gaudyklėms (IEC 60335-2-59:2002/A2:2009)

2016-07-08

LST EN 60335-2-60:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-60 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami sūkurinėms vonioms ir sūkurinėms spa vonioms (IEC 60335-2-60:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-60:2000

LST EN 60335-2-60:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-60 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami sūkurinėms vonioms ir sūkurinėms spa vonioms (IEC 60335-2-60:2002/A1:2004)

2016-07-08

LST EN 60335-2-60:2003/A11:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-60 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami sūkurinėms vonioms ir sūkurinėms spa vonioms

2016-07-08

LST EN 60335-2-60:2003/A12:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-60 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami sūkurinėms vonioms ir sūkurinėms spa vonioms

2016-07-08

LST EN 60335-2-60:2003/A2:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-60 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami sūkurinėms vonioms ir sūkurinėms spa vonioms (IEC 60335-2-60:2002/A2:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-61:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-61 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kaupiamiesiems patalpų šildytuvams (IEC 60335-2-61:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-61:1999

 

LST EN 60335-2-61:2000/A1:2002

LST EN 60335-2-61:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-61 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kaupiamiesiems patalpų šildytuvams (IEC 60335-2-61:2002/A1:2005)

2016-07-08

LST EN 60335-2-61:2003/A2:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-61 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kaupiamiesiems patalpų šildytuvams (IEC 60335-2-61:2002/A2:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-62:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-62 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komerciniams elektriniams skalautuvams (IEC 60335-2-62:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-62+A1:2000

 

LST EN 60335-2-62+A1:2000/A2:2002

LST EN 60335-2-62:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-62 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komerciniams elektriniams skalautuvams (IEC 60335-2-62:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-62:2003/AC:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-62 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komerciniams elektriniams skalautuvams (IEC 60335-2-62:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-65:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-65 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami oro valytuvams (IEC 60335-2-65:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-65:1999

 

LST EN 60335-2-65:2000/A1:2002

LST EN 60335-2-65:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-65 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami oro valytuvams (IEC 60335-2-65:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-65:2003/A11:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-65 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami oro valytuvams

2016-07-08

LST EN 60335-2-66:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-66 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vandens čiužinių šildytuvams (IEC 60335-2-66:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-66:1999

 

LST EN 60335-2-66:1999/A1:2002

LST EN 60335-2-66:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-66 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vandens čiužinių šildytuvams (IEC 60335-2-66:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-66:2003/A2:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-66 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vandens čiužinių šildytuvams (IEC 60335-2-66:2002/A2:2011)

2016-07-08

LST EN 60335-2-70:2003

Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 2-70 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami melžimo įrenginiams (IEC 60335-2-70:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-70:2000

LST EN 60335-2-71:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-71 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams šildomiesiems prietaisams, naudojamiems gyvūnams veisti ir auginti (IEC 60335-2-71:2002, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-71+A1:1999

LST EN 60335-2-71:2003/A1:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-71 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams šildomiesiems prietaisams, naudojamiems gyvūnams veisti ir auginti (IEC 60335-2-71:2002/A1:2007)

2016-07-08

LST EN 60335-2-73:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-73 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tvirtinamiesiems panardinamiesiems šildytuvams (IEC 60335-2-73:2002, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-73+AC:2000

LST EN 60335-2-73:2003/A1:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-73 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tvirtinamiesiems panardinamiesiems šildytuvams (IEC 60335-2-73:2002, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-73:2003/A2:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-73 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tvirtinamiesiems panardinamiesiems šildytuvams (IEC 60335-2-73:2002/A2:2009)

2016-07-08

LST EN 60335-2-74:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-74 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kilnojamiems panardinamiesiems šildytuvams (IEC 60335-2-74:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-74:1999

LST EN 60335-2-74:2003/A1:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-74 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kilnojamiems panardinamiesiems šildytuvams (IEC 60335-2-74:2002/A1:2006)

2016-07-08

LST EN 60335-2-74:2003/A2:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-74 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami kilnojamiems panardinamiesiems šildytuvams (IEC 60335-2-74:2002/A2:2009)

2016-07-08

LST EN 60335-2-75:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-75 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams išdavimo įtaisams ir pardavimo automatams (IEC 60335-2-75:2002, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-63+AC:2000

 

LST EN 60335-2-75:2003

LST EN 60335-2-75:2004/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-75 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams išdavimo įtaisams ir pardavimo automatams (IEC 60335-2-75:2002/A1:2004)

2016-07-08

LST EN 60335-2-75:2004/A11:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-75 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams išdavimo įtaisams ir pardavimo automatams

2016-07-08

LST EN 60335-2-75:2004/A12:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-75 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams išdavimo įtaisams ir pardavimo automatams

2016-07-08

LST EN 60335-2-75:2004/A2:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-75 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams išdavimo įtaisams ir pardavimo automatams (IEC 60335-2-75:2002/A2:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-78:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-78 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami lauko gulstiems spinduliuojamiesiems keptuvams (IEC 60335-2-78:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-78:2000

LST EN 60335-2-78:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-78 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami lauko gulstiems spinduliuojamiesiems keptuvams (IEC 60335-2-78:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-80:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-80 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami ventiliatoriams (IEC 60335-2-80:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-80:1999

LST EN 60335-2-80:2003/A1:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-80 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami ventiliatoriams (IEC 60335-2-80:2002/A1:2004)

2016-07-08

LST EN 60335-2-80:2003/A2:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-80 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami ventiliatoriams (IEC 60335-2-80:2002/A2:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-81:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-81 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami pėdų šildytuvams ir šildomiesiems kilimėliams (IEC 60335-2-81:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-81:2000

LST EN 60335-2-81:2004/A1:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-81 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami pėdų šildytuvams ir šildomiesiems kilimėliams (IEC 60335-2-81:2002/A1:2007)

2016-07-08

LST EN 60335-2-81:2004/A2:2012

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-81 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami pėdų šildytuvams ir šildomiesiems kilimėliams (IEC 60335-2-81:2002/A2:2011)

2016-07-08

LST EN 60335-2-82:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-82 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami pramogų ir asmeninių paslaugų automatams (IEC 60335-2-82:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-82:2003

LST EN 60335-2-82:2005/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-82 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami pramogų ir asmeninių paslaugų automatams (IEC 60335-2-82:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-83:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-83 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šildomiesiems stogvamzdžiams (IEC 60335-2-83:2001)

2016-07-08

LST EN 60335-2-83:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-83 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šildomiesiems stogvamzdžiams (IEC 60335-2-83:2001/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-84:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-84 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tualetams (IEC 60335-2-84:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-84:2000

LST EN 60335-2-84:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-84 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tualetams (IEC 60335-2-84:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-85:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-85 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami audinių apdorojimo garu aparatams (IEC 60335-2-85:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-85:2000

 

LST EN 60335-2-85:2000/A1:2002

LST EN 60335-2-85:2004/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-85 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami audinių apdorojimo garu aparatams (IEC 60335-2-85:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-86:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-86 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektrinėms žvejybos mašinoms (IEC 60335-2-86:2002, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-86:2003

LST EN 60335-2-86:2005/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-86 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektrinėms žvejybos mašinoms (IEC 60335-2-86:2002/A1:2005)

2016-07-08

LST EN 60335-2-86:2005/A11:2016

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-86 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektrinėms žvejybos mašinoms

2016-07-08

2018-11-16

LST EN 60335-2-86:2005/A2:2016

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-86 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektrinėms žvejybos mašinoms (IEC 60335-2-86:2002/A2:2012)                      

2016-07-08

2019-02-19

LST EN 60335-2-87:2003

Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 2-87 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams gyvulių apsvaiginimo įrenginiams (IEC 60335-2-87:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-87:2000

LST EN 60335-2-87:2003/A1:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-87 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams gyvūnų apsvaiginimo įrenginiams (IEC 60335-2-87:2002/A1:2007)

2016-07-08

LST EN 60335-2-88:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-88 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drėkintuvams, naudojamiems kartu su šildymo, ventiliacijos arba oro kondicionavimo sistemomis (IEC 60335-2-88:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-88:2000

LST EN 60335-2-90:2006

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-90 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komercinėms mikrobangų krosnelėms (IEC 60335-2-90:2006)

2016-07-08

LST EN 60335-2-90:2003

 

LST EN 60335-2-90:2003/A1:2003

LST EN 60335-2-90:2006/A1:2011

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-90 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami komercinėms mikrobangų krosnelėms (IEC 60335-2-90:2006/A1:2010)

2016-07-08

LST EN 60335-2-96:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-96 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami lankstiesiems lakštiniams patalpų šildymo elementams (IEC 60335-2-96:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-96:2003/A1:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-96 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami lankstiesiems lakštiniams patalpų šildymo elementams (IEC 60335-2-96:2002/A1:2003)

2016-07-08

LST EN 60335-2-96:2003/A2:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-96 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami lankstiesiems lakštiniams patalpų šildymo elementams (IEC 60335-2-96:2002/A2:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-97:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-97 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami suvyniojamųjų anginių, stoginių, žaliuzių varytuvams ir panašiai įrangai (IEC 60335-2-97:2002, modifikuotas + A1:2004, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-97:2003

 

LST EN 60335-2-97:2003/A11:2007

LST EN 60335-2-97:2007/A11:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-97 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami suvyniojamųjų anginių, stoginių, žaliuzių varytuvams ir panašiai įrangai

2016-07-08

LST EN 60335-2-97:2007/A12:2015

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-97 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami suvyniojamųjų anginių, stoginių, žaliuzių varytuvams ir panašiai įrangai

2016-07-08

2017-09-29

LST EN 60335-2-97:2007/A2:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-97 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami suvyniojamųjų anginių, stoginių, žaliuzių varytuvams ir panašiai įrangai (IEC 60335-2-97:2002/A2:2008, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-98:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-98 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drėkintuvams (IEC 60335-2-98:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-98+A1:2000

LST EN 60335-2-98:2003/A1:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-98 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drėkintuvams (IEC 60335-2-98:2002/A1:2004)

2016-07-08

LST EN 60335-2-98:2003/A2:2009

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-98 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami drėkintuvams (IEC 60335-2-98:2002/A2:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-99:2004

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-99 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami versliniams elektriniams garų rinktuvams (IEC 60335-2-99:2003)

2016-07-08

LST EN 60335-2-101:2003

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-101 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami garintuvams (IEC 60335-2-101:2002)

2016-07-08

LST EN 60335-2-101:2003/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-101 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami garintuvams (IEC 60335-2-101:2002/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-101:2003/A2:2015

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-101 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami garintuvams (IEC 60335-2-101:2002/A2:2014)

2016-07-08

2017-09-16

LST EN 60335-2-102:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-102 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami dujomis, mazutu ir kietuoju kuru kūrenamiems prietaisams, turintiems elektrines jungtis (IEC 60335-2-102:2004, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 50165+AC:2000

 

LST EN 50165+AC:2000/A1:2002

LST EN 60335-2-102:2007/A1:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-102 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami dujomis, mazutu ir kietuoju kuru kūrenamiems prietaisams, turintiems elektrines jungtis (IEC 60335-2-102:2004/A1:2008, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-102:2016

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-102 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami dujomis, mazutu ir kietuoju kuru kūrenamiems prietaisams, turintiems elektrines jungtis (IEC 60335-2-102:2004, modifikuotas + A1:2008, modifikuotas + A2:2012, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-102:2007

 

LST EN 60335-2-102:2007/A1:2010

2019-01-22

LST EN 60335-2-105:2005

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-105 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami daugiafunkcėms dušo kabinoms (IEC 60335-2-105:2004)

2016-07-08

LST EN 60335-2-105:2005/A1:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-105 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami daugiafunkcėms dušo kabinoms (IEC 60335-2-105:2004/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60335-2-105:2005/A11:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-105 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami daugiafunkcėms dušo kabinoms

2016-07-08

LST EN 60335-2-106:2007

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-106 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami šildomiesiems kilimams ir patalpų šildymo blokams, įrengtiems po nuimamosiomis grindų dangomis (IEC 60335-2-106:2007)

2016-07-08

LST EN 60335-2-108:2008

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-108 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami elektrolizeriams (IEC 60335-2-108:2008, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60335-2-109:2010

Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-109 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami vandens apdorojimo ultravioletine spinduliuote prietaisams (IEC 60335-2-109:2010)

2016-07-08

LST EN 60358-1:2012

Ryšio kondensatoriai ir talpiniai dalytuvai. 1 dalis. Bendrosios taisyklės (IEC 60358-1:2012)

2016-07-08

LST HD 597 S1+AC:2002

LST EN 60358-1:2012/AC:2014

Ryšio kondensatoriai ir talpiniai dalytuvai. 1 dalis. Bendrosios taisyklės  (IEC 60358-1:2012/Cor.1:2013)

2016-07-08

LST HD 597 S1+AC:2002

LST EN 60360:2000

Standartinis lempos cokolio virštemperatūrio matavimo metodas (IEC 60360:1998)

2016-07-08

LST EN 60399:2005

Lempų lizdų su žiediniu lempos gaubto laikikliu cilindrinis sriegis (IEC 60399:2004)

2016-07-08

LST EN 60399+A1+A2:2000

LST EN 60399:2005/A1:2009

Lempų lizdų su žiediniu lempos gaubto laikikliu cilindrinis sriegis (IEC 60399:2004/A1:2008)

2016-07-08

LST EN 60400:2008

Vamzdinių liuminescencinių lempų ir jų paleidiklių lizdai (IEC 60400:2008)

2016-07-08

LST EN 60400:2001

 

LST EN 60400:2001/A1:2002

 

LST EN 60400:2001/A2:2005

LST EN 60400:2008/A1:2011

Vamzdinių liuminescencinių lempų ir jų paleidiklių lizdai (IEC 60400:2008/A1:2011)

2016-07-08

LST EN 60400:2008/A2:2015

Vamzdinių liuminescencinių lempų ir jų paleidiklių lizdai (IEC 60400:2008/A2:2014)

2016-07-08

2017-08-04

LST EN 60423:2008

Vamzdžių sistemos elektros ir ryšių kabelių tinklams įrengti. Išoriniai elektrinių įrenginių vamzdžių skersmenys ir vamzdžių bei jungiamųjų detalių sriegiai (IEC 60423:2007)

2016-07-08

LST EN 60423:2001

LST EN 60432-1:2000

Kaitinamosios lempos. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Buitinės ir panašios paskirties bendrojo apšvietimo volframo lempos (IEC 60432-1:1999, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60432-1:2000/A1:2005

Kaitinamosios lempos. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Buitinės ir panašios paskirties bendrojo apšvietimo volframo lempos (IEC 60432-1:1999/A1:2005)

2016-07-08

LST EN 60432-1:2000/A2:2012

Kaitinamosios lempos. Saugos reikalavimai. 1 dalis. Buitinės ir panašios paskirties bendrojo apšvietimo volframo lempos (IEC 60432-1:1999/A2:2011)

2016-07-08

LST EN 60432-2:2000

Kaitinamosios lempos. Saugos reikalavimai. 2 dalis. Buitinės ir panašios paskirties halogeninės bendrojo apšvietimo lempos (IEC 60432-2:1999, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60432-2:2000/A1:2005

Kaitinamosios lempos. Saugos reikalavimai. 2 dalis. Buitinės ir panašios paskirties halogeninės bendrojo apšvietimo lempos (IEC 60432-2:1999/A1:2005, modifikuotas)

2016-07-08

LST EN 60432-2:2000/A2:2012

Kaitinamosios lempos. Saugos reikalavimai. 2 dalis. Buitinės ir panašios paskirties halogeninės bendrojo apšvietimo lempos (IEC 60432-2:1999/A2:2012)

2016-07-08

LST EN 60432-3:2013

Kaitinamosios lempos. Saugos reikalavimai. 3 dalis. Halogenų lempos (ne transporto priemonių) (IEC 60432-3:2012)

2016-07-08

LST EN 60432-3:2003

 

LST EN 60432-3:2003/A1:2005

 

LST EN 60432-3:2003/A2:2008

LST EN 60477+A1:2000

Laboratoriniai nuolatinės srovės varžai ir varžynai (IEC 60477:1974+A1:1997)

2016-07-08

LST EN 60477-2+A1:2000

Laboratoriniai rezistoriai. 2 dalis. Laboratoriniai kintamosios srovės rezistoriai (IEC 60477-2:1979+A1:1997)

2016-07-08

LST EN 60519-1:2011

Elektrinių kaitinimo įrenginių sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60519-1:2010)

2016-07-08

LST EN 60519-1:2004

LST EN 60519-1:2015

Elektroterminio ir elektromagnetinio apdorojimo įrenginių sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60519-1:2015)

2016-07-08

LST EN 60519-1:2011

2018-04-14

LST EN 60519-2:2007

Elektrinių kaitinimo įrenginių sauga. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami varžinio kaitinimo įrangai (IEC 60519-2:2006)

2016-07-08

LST EN 60519-2:2000

LST EN 60519-3:2005

Elektrinio kaitinimo įrenginių sauga. 3 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami indukcinio ir tiesioginio elektrinio kaitinimo ir indukcinio lydymo įrenginiams (IEC 60519-3:2005)

2016-07-08

LST EN 60519-3:2000

LST EN 60519-4:2013

Elektrinių kaitinimo įrenginių sauga. 4 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami lankinių krosnių įrenginiams (IEC 60519-4:2013)

2016-07-08

LST EN 60519-4:2007

2016-07-24

LST EN 60519-6:2011

Elektrinių kaitinimo įrenginių sauga. 6 dalis. Saugos re